Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврівСкачати 159,19 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір159,19 Kb.
ТипПрограма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-3.03

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УкраїниБЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

(назва навчальної дисципліни)Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалаврів

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму 6.020303 «Мова і література (англійська та болгарська)»

(шифр і назва напряму)

спеціальності «Мова і література (англійська та болгарська)»
(Шифр за ОПП________)

Бердянськ

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Бердянський державний педагогічний університет


(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Філоненко Софія Олегівна, к.філол.н., доц.

Обговорено та рекомендовано до видання вченою радою Бердянського державного педагогічного університету 30 серпня 2012 року, протокол № 2.

Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму (спеціальності) 6.020303 «Мова і література (англійська та болгарська)».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія англійської літератури ХХ століття у її зв’язку з культурно-історичним процесом та іншими європейськими літературами.
Міждисциплінарні зв’язки:

1. Країнознавство (історія заселення Британських островів, англійський фольклор, адміністративний устрій Великобританії).

2. Вступ до літературознавства (роди і жанри літератури, сюжет і композиція, мова художнього твору, основи віршування).

3. Історія англійської мови (етапи формування англійської мови).


Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Модернізм в англійській літературі 10-30-х років ХХ століття.

Змістовий модуль 2. Англійський реалістичний роман першої половини ХХ століття.

Змістовий модуль 3. Англійська проза середини ХХ століття.

Змістовий модуль 4. Тенденції розвитку англійської літератури другої половини ХХ століття.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» є дати майбутнім учителям уявлення про англійську літературу ХХ століття, розкрити її багатство в історичній зумовленості і художній цінності, показати поступ літературно-естетичної думки, її вплив на творчій пошук письменників.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» є

 1. Розкрити ідейно-художню своєрідність творчості найдавніших представників літератури ХХ століття, ознайомити студентів зі змістом і поетикою їх провідних творів.

 2. Забезпечити засвоєння студентами принципів модерністської та постмодерністської естетики у процесі аналітичної роботи над текстами художніх творів.

 3. Прищепити навички самостійної роботи з літературно-критичними джерелами: статтями, монографіями, підручниками, енциклопедіями тощо.

 4. Розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми.

 5. Удосконалити вміння творчого виразного читання художніх творів напам’ять, у тому числі й мовою оригіналу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати :

 • провідні напрями, стилі і течії періоду, що вивчається (модернізм, постмодернізм, школа «потоку свідомості»);

 • ідейно-художню своєрідність творчості найвідоміших письменників, зміст і поетику їхніх творів, їх місце та значення у національному та світовому літературному процесі;

 • основні історико-літературні праці, присвячені англійській літературі доби ХХ століття, новітні тенденції у дослідженні літератури модернізму та постмодернізму;вміти :

 • аналізувати художні твори в єдності змісту і форми,

 • зіставляти точки зору літературознавців на різні явища англійської літератури, висловлювати власну думку, брати участь у дискусії,

 • працювати з довідковою літературою, енциклопедіями, словниками,

 • виразно читати поетичні твори мовою оригіналу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин / 2 кредити ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Модернізм в англійській літературі 10-30-х років ХХ століття

Модернізм в англійській поезії кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття. Творчість Вільяма Батлера Єйтса (1865-1939): нероздільність громадсько-політичної і літературної діяльності письменника. Роль Єйтса у відродженні національної ірландської культури, становленні незалежної ірландської держави. Ідея реконструкції кельтської культури у творчості Єйтса, збірка есе «Кельтські сутінки» (1893): протиставлення Ірландії як країни духовного аристократизму і Англії як країни матеріалізму. Вплив творчості Спенсера, Блейка, Шеллі на поезію Єйтса. Поетичні збірки: «Мандри Ойсина та інші поезії» (1889), «Троянда» (1893), «У семи лісах» (1904), «Відповідальність» (1914), «Дикі лебеді в Куле» (1919), «Вежа» (1928), «Гвинтові сходи» (1933) та ін. Рух від символістько-декадентської образності до реалістичної («єднання Шеллі й Діккенса»). Ключові образи хвиль, птахів, вітру. Впливи кельтської міфології («Військо сидів»). Песимістичні настрої лірики останнього десятиліття, усамітнення поета у маєтку Вежа Белліні.

Творчість Томаса Стерна Еліота (1888-1965) – англо-американського поета, класика модернізму. Теми трагізму існування людини та духовної кризи, породженої антигуманною цивілізацією, як магістральні в його творчості. Інтелектуалізм, урбаністична тематика ранньої лірики Еліота. Поезія потоку свідомості, вільного руху асоціацій («Любовна пісня Дж. Альфреда Пруфрока», «Портрет леді», «Рапсодія повітряної ночі»). Поема «Безплідна земля» (1922). Міфологізм як художній метод поеми: переосмислення міфу про короля-рибалку, про святий Грааль, Адоніса, Озіріса. Алюзивність поеми: відгуки творів Данте, Шекспіра, Апокаліпсису. Творення власного авторського міфу про хаос сучасного життя, вульгарність цивілізації і прогресу, духовну деградацію людини і кризу гуманістичного ідеалу. Поема «Порожні люди» (1925) – своєрідний епілог до поеми «Безплідна земля». Спільна тема смерті за життя. Тема монотонності людського існування, втрати сутності людиною (порожні люди, відсутність очей). Трагічний фінал поеми – знищення світу (ритуальна пісенька-закляття). Еліот як виразник духовного досвіду «втраченого покоління».

Література «потоку свідомості» - визначне явище модерністської прози. Творчість Джеймса Джойса (1882-1941), «батька модерністського роману». Образ «міста духовного паралічу» в збірці новел «Дублінці» (1904-1907). Автобіографічність образу Стівена Дедалуса – головного героя роману «Портрет художника замолоду» (1912). Проблема ролі митця в суспільстві. Роман „Улісс” (1914-1921). Проблема міфотворчості в мистецтві модернізму. Багатозначність античного міфу про мандри Одіссея в романі Джойса. Своєрідність структури роману, хронотоп – опис одного дня (16 червня 1904 року) мандрів героїв Дубліном, тотальний „потік свідомості”. Композиція роману – 18 епізодів, що розпадаються на три частини: «Телемахіда», «Одіссей», «Повернення додому». Широкий культурологічний контекст роману (символіка мистецтва, частин тіла, кольорів, музики тощо). Експериментальна мова оповіді, її всеосяжність, універсальність («загальноєвропейське есперанто»). Стилізація і пародіювання різних жанрів у романі. Надзмістовність, «барочна надмірність» роману. Викриття антилюдяності буржуазного суспільства та переконання в мізерності людської природи. Сатиричний початок у романі та антигуманна концепція. Лінія Леопольда Блума та лінія Стівена Дедалуса. Значення роману «Уліс» для становлення європейського високого модернізму.

Експериментальний характер творчості Вірджинії Вулф (1882-1941), її роль у гуртку «блумсберійців». Естетичні принципи Вулф (статті «Сучасна художня проза», «Містер Беннет і місіс Браун»), заперечення реалістичної естетики, поділ письменників на «матеріалістів» і «спіритуалістів» (Джойс, Лоуренс, Еліот). Ранні романи: «Мандрівка назовні» (1915), «Ніч і день» (1919), «Кімната Джейкоба» (1922), збірка оповідань «Понеділок і четвер» (1921), романи другого періоду: «Місіс Делоувей» (1925), «На маяк» (1927), третього періоду: «Орландо» (1928), «Хвилі» (1931), «Роки» (1937), «Між актами» (1941). «Місіс Делоувей» як «найбільш джойсівський роман Вулф»: потік свідомості у творі, заперечення його надмірності у Джойса. Опис блукання Лондоном протягом одного дня світської дами Кларісси Делоувей і Септимуса Сміта, юнака, який повернувся з війни. Тема втраченого життя, причини божевілля і самогубства Сміта, сприйняття цієї події героїнею, «одержимість смертю» в романі. Рух спогадів як сюжетна основа твору. Імпресіоністичність прози Вулф.
Змістовий модуль 2. Англійській реалістичний роман першої половини ХХ століття

Життєвий і творчий шлях Річарда Олдінгтона. Формування світогляду письменника. Тема «втраченого покоління» у романі «Смерть героя» Олдінгтона. Своєрідність романістики Арчібалда Джозефа Кроніна. Етапи творчості письменника. Роман Кроніна «Замок Броуді»: трагедія розпаду родини. Романи «Зірки дивляться вниз» і «Цитадель»: соціально-критичні мотиви. Сполучення модерністських та реалістичних рис у прозі Вільяма Сомерсета Моема. Проблема мистецтва в романах «Театр», «Місяць і мідяки». Майстерність Моема-новеліста. Соціальна фантастика Едварда Моргана Форстера. Жанр антиутопії у творчості Джорджа Оруелла («1984»). Філософська проблематика роману Олдоса Ґакслі «О світе новий, чудовий». Умовні прийоми в романі Джона Бойнтона Прістлі «31 червня».


Змістовий модуль 3. Англійська проза середини ХХ століття

Інтелектуальний роман як своєрідний літературний жанр (термін німецького письменника Томаса Манна – стаття «Про вчення Шпенглера», 1924). Домінування думки над формою в інтелектуальному романі, стирання меж між наукою і мистецтвом, тенденція до осягнення сучасного життя. Представники інтелектуальної романістики у світовій літературі: Томас Манн, Герман Гессе (Німеччина), Роберт Музіль (Австрія), Михайло Булгаков (Росія), Вільям Фолкнер, Томас Вулф (США).

Вільям Голдінг (1911-1993) – автор інтелектуальних романів. Поєднання модерністських тенденцій з реалістичними принципами у творчому методі Голдінга. Вплив екзистенціалізму на Голдінга та форми прояву цього впливу у філософсько-алегоричних романах письменника. Проблеми моральної сутності прогресу в романах Голдінга («Володар мух», «Спадкоємці», «Злодюжка Мартін», «Вільне падіння», «Шпиль», Піраміда», «Ритуали плавання» та ін.). Звернення до соціальних та моральних проблем сучасності в романі „Шпиль”. Багатозначність образів Голдінга. Поєднання песимізму з оптимістичними нотами та гуманним піклуванням про долю людини. Роман «Володар мух» (1954) – найбільш популярний твір письменника, пародія на роман для хлопчиків Роберта Баллантайна «Кораловий острів, 1857). Твір як «антиробінзонада»: зображення деградації людського суспільства, регресу острівної цивілізації. Полеміка з просвітницьким оптимізмом щодо природи людини і суспільного прогресу Дефо. Головні герої роману як філософські символи: Ральф (здоровий глузд), Роха (інтелект), Саймон (віра), Джек (звіриний інстинкт). Символіка назви роману (Володар мух як наймення Вельзевула, демона, як відбиття темного начала, зла в людській душі). Романи Голдінга як філософські притчі, їх алегоричність і дидактизм. Поєднання модерністських і реалістичних традицій у творчості письменника.

  Проблема людської особистості в романах Айріс Мердок (1919-1999). Поєднання філософських та літературних зацікавлень письменниці. Судження Мердок про сучасний філософський роман. Екзистенціалізм та натуралізм у світогляді та творчості письменниці. Періодизація творчості Мердок. Перший період (50-ті роки): романи про моральний вибір людини в абсурдному світі: «Під сіткою» (1954), «Втеча від чарівника» (1956), «Дзвін», «Замок на піску» (1957). Використання форми роману жахів у творах другого періоду (60-ті роки): «Відтята голова» (1961), «Єдиноріг» (1963), «Італійка» (1964), «Час янголів» (1966). Психологізм та іронія, риси трагіфарсу в романах Мердок 70-х років: «Цілком почесна поразка» (1970), «Чорний принц» (1973), «Генрі і Катон» (1976), «Море, море» (1978), «Дитя слова» (1975), «Монахині і солдати» (1980). Роман «Під сіткою» (1954) як драматизація філософських ідей. Риси комічного епосу в романі. Зображення ексцентричного світу богеми – філософів, митців, інтелектуалів в їх зіткненнях зі світом ділків. Реалістичні та романтичні засади у творчості Мердок. Вираження ідеалу добра та тема творчої праці в романі „Чорний принц”. Інтерпретація теми Гамлета в романі.

Творчість Джона Фаулза (1926). Філософські романи письменника: «Колекціонер» (1963), «Маг» (1966), «Подруга французького лейтенанта» (1969), «Деніел Мартін» (1977), «Мантиса», «Вежа з чорного дерева», «Вагріус» (1979). Своєрідне сполучення реалістичної і модерністської традицій у творчості Фаулза. Використання письменником сюжетних схем і прийомів масової літератури. Гра з літературним підтекстом, із сюжетними міфопоетичними схемами. Концепція життя як гри, театру. «Подруга французького лейтенанта» (в інших перекладах – «Жінка…», «Коханка…») – пародія на вікторіанський роман, перенесення дії в 60-ті роки ХІХ ст. Поєднання рис роману-ретро і психологічного любовного роману. Критика вікторінаства як особливої соціокультурної системи, заснованої на страху, ханжестві, лицемірстві, яка пригноблює особистість. Головіні герої роману: Чарльз Смітсон, його наречена Ернестіна Фрімен, кохана Сара Вудраф. Потрійний фінал роману (вікторанський, щасливий та екзистенціальний). «Літературність» роману, колаж цитат із Діккенса, Джордж Еліот, Троллопа, Гарді в романі; авторська іронія. Постмодерністські тенденції у творчості Фаулза.
Змістовий модуль 4. Тенденції розвитку англійської літератури другої половини ХХ століття

Оновлення англійського реалізму в другій половині ХХ сто., взаємодія його з модерністською естетикою.

«Сердиті молоді люди» як визначне явище англійської літератури 50-х років: Кінгслі Еміс, Джон Вейн, Джон Осборн, Джон Рейн. Емоційна сила засудження буржуазного суспільства, показ розчарування, страху перед новою війною. Відсутність позитивної програми «сердитих», індивідуалістичний характер протесту. Романи Вейна «Поспішай донизу» (1953), «Живи теперішнім» (1955), «Убий батька», «Зима в горах» (1970), «Менше небо» (1967). Роман Еміса «Щасливчик Джим» (1954).

Творчість Джона Бойнтона Прістлі (1894-1984), її жанрове розмаїття: романи, повісті, оповідання, есе, пародії, сценарії, біографії, мемуари, драматургія. Традиція Діккенса, розкриття своєрідності його гумору в літературно-критичних працях («Англійські комічні характери», 1925, «Англійський гумор», 1929). Прістлі про національну своєрідність англійського гумору (прихований характер, зв’язок зі сферою приватного життя). Романи Прістлі: «Вулиця Янгола», «Добрі товариші», «Ця стара країна», «Чарівники», «Сер Майкл і сер Джордж», «Альберт виплутується», «31 червня». Використання умовного прийому перечення з сучасності в середньовіччя в романі «31 червня», гумористична інтерпретація артурівського сюжету. Романтичні прийоми зображення кохання художника Сема Пенті з ХХ століття до середньовічної принцеси Мелісенти, дочки короля Перадора – Меліота. Жанрова своєрідність роману, поєднання елементів казки, фантастики, гротеску, притчі, комедії і пародії. Сатиричне зображення світу рекламного бізнесу і комерційного телебачення. Розвиток традиції Марка Твена («Янкі при дворі короля Артура»). Пародіювання прийомів фентезі (казкової фантастики).

Творчість Грема Гріна (1904-1991) – одного з найвидатніших англійських письменників ХХ ст. Поділ письменником власних творів на «розважальні історії» (політичні детективи) і «серйозні романи» (соціально-політичні романи). Синтез цих жанрів у найкращих романах Гріна: «Тихий американець» (1955), «Наша людина в Гавані», «Монсеньйор Кіхот» (1970), «Комедіанти». Гуманістична спрямованість творчості Гріна («книги поглибленої правди»). Традиція зображення англійця в умовах далеких країн, у різних політичних і культурних обставинах. Белетристичні прийоми у формі романів (мотиви таємниці, втечі, переслідування, детективні елементи). Колоніальна проблематика роману «Тихий американець», розвінчання колоніальної політики Британії та США у В’єтнамі. Дискусія про «антиамериканізм» Гріна. Образи англійського журналіста Томаса Фаулера, американського шпигуна Олдена Пайла, в’єтнамки Фуонг. Закони політичного детективу в будові роману (розслідування вбивства Пайла). Вплив Хемінгуея на стиль прози Гріна: стриманість, лаконічність манери, використання підтексту, іронії, прагнення до об’єктивності розповіді.

Тенденції розвитку сучасної англійської прози. Творчість Тібора Фішера (1959). Романи-бестселери «Гірше нікуди» (1992), «Грабіжники-інтелектуали» (1995), «Збирач – збирач», «Колекційна річ» (1997), «Філософи з великої дороги» (1999), «дурнів просять не турбуватися» (2000). Суміш жорстокості, чорного гумору, інтелектуальних пасажів у стилі Фішера. Умовний прийом розповіді від імені одухотвореного предмета – старовинної античної вази з головою Горгони в романі «Колекційна річ». Бачення життя мистецтвознавця Рози очима вази, емоційний зв’язок між предметом і людиною. Жанр фантасмагоричної казки.Творчість Пітера Акройда (1949) – англійського поета, прозаїка, критика. Впливи Т.С.Еліота у збірках поезій «Лондонський скряга» (1973), «Сільське життя» (1978), «Розваги Перлі та інші поезії» (1987). Теоретичні погляди Акройда на літературу у збірнику есе «Нотатки про нову культуру. Есе про модернізм» (1976). Інтерес до авангардної поезії в критичній праці «Езра Паунд і його світ» (1980), біографії «Т.С.Еліот» (1984). Варіації на теми з Діккенса в першому романі «Велика лондонська пожежа» (1982), відтворення стилю англійського класика. Роман «Заповіт Оскара Вайльда» (1983): форма особистого щоденника письменника з серпня по листопад 1900 р. Достовірне відтворення англійського життя межі століть, стилізація під парадоксальний і афористичний стиль Вайльда. Літературне осмислення теми містифікації в романі «Чаттертон» (1987). Тема загальної підробки і плагіату в літературі. Автоцитування в романі (алюзії на власні ранні романи). Жанр белетризованої «домишленої» біографії у творчості Акройда: «Діккенс» (1990), «Блейк» (1995), «Життя Томаса Мора» (1998). «Біографія міста» в книзі «Лондон» (2000). Риси постмодернізму у творчості Акройда.

3. Рекомендована література


Базова література

 1. Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л. Г. Андреев, А. В. Карельский, Н. С. Павлова и др. Под ред. Л. Г. Андреева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2003.

 2. Зарубежная литература XX века: Учеб. пособие для вузов по направлению и спец. «Филология» / В. М. Толмачев, В. Д. Седельник, Д. А. Иванов и др. Под ред. В. М. Толмачева. – М. : Академия, 2003.

 3. Зарубіжна література ХХ століття /За ред. О.М. Ніколенко, Н.В. Хоменко, Т.М. Конєвої. – К. : Академія, 1998. – 320 с.

 4. История зарубежной литературы XX века: Учебник для вузов / Л. Г. Михайлова, А. В. Ващенко, Я. Н. Засурский и др. Под ред. Л. Г. Михайловой, Я. Н. Засурского. – М. : Проспект, 2003.

 5. Історія зарубіжної літератури XX ст. / Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак Н.І . – К. : ЦНЛ, 2011. – 488 с.

 6. Кузьменко В. І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посібник. – К. : Академія, 2010. – 496 с.

 7. Модернизм в зарубежной литературе: литература Англии, Ирландии, Франции, Австрии, Германии: Учеб. пособие по курсу «История зарубеж. лит. XX века» для филол. спец. пед. вузов и ун-тов / Л. В. Дудова, Н. П. Михальская, В. П. Трыков. – М. : Флинта, 1998; 2000; 2001.

 8. Помазан І.О. Історія зарубіжної літератури ХХ століття. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 256 с.


Допоміжна література

 1. Акройд П. Завещание О.Уайльда // Иностранная литература. – 1993. – №11. – С.49-123.

 2. Бандровська О. Трансформації біографічного жанру в творчості Пітера Акройда // Записки Наукового товариства імені Шевченка Т. CCXLVI. Праці Філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 127-137.

 3. Борецький М. Антиутопія Дж. Орвелла „1984” як узагальнена картина радянського тоталітаризму // Відродження. – 1996. – №1. – С.25-28.

 4. Брандис Е., Дмитриевский В. Зеркало тревог и сомнений. О современном состоянии и путях развития англо-американской научной фантастики. – К.: Знание, 1967. – 64 с.

 5. Венгеров Л.М. Зарубіжна література. 1871-1973. Огляди і портрети. – К.: Вища школа, 1974. – 392с.

 6. Гакслі О. Прекрасний новий світ // Всесвіт. – 1994. – №5-6, №7.

 7. Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек. Опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. – 1988. – №12. – С.217-230.

 8. Гарин И. И. Век Джойса. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002.

 9. Градовський А.В. Парадокси здорового глузду. До вивчення роману Вільяма Голдінга “Володар мух” Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №3. – С.31-34.

 10. Джойс Дж. Улисс // Иностранная литература. – 1989. – № 1-12.

 11. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000: Учеб. пособие / Под ред. Л. Андреева. – М., 2001.

 12. Зарубежная литература ХХ века / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1979. – 351 с.

 13. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль, 2005.

 14. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

 15. Ионкис Г. Э. Английская поэзия ХХ века (1917–1945): Учеб. пособие для пед. ин-тов. – М.: Высшая школа, 1980.

 16. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1990. – 431 с.

 17. История зарубежной литературы ХХ века / Под ред. З.Т.Гражданской. – М.: Госучпедгиз, 1963. – 856 с.

 18. Йейтс В.Б. Воинство сидов и другие стихи // Иностранная литература. – 1986. – №1.

 19. Ковбасенко Л.В., Савчук Р.Л., Дорофієва Н.І., Семків Р. Джеймс Джойс “Джакомо Джойс”. Матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №9. – С.42-50.

 20. Крік Б. Джордж Орвелл. Життя: Уривки з книги // Всесвіт. – 1991. – №1.

 21. Курс лекций по истории зарубежной литературы ХХ века / М.Елизарова, Н.Михальская. – М.: Высшая школа, 1965. – 803 с.

 22. Ландор М. Олдос Хаксли: попутки диалога с советской стороной // Вопросы литературы. – 1995. – Вып.5. – С.211-229.

 23. Литература ХХ века. 1871-1917: Хрестоматия / Под ред.. Н.П.Михальской, Б.И.Пуришева. – М.: Просвещение, 1981. – 638 с.

 24. Література Англії    [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / O. V. Bagats'ka, M. V. Duka. – Суми : Університетська книга, 2006. – 443 с.

 25. Література Англії ХХ століття: Навчальний посібник / за ред. К. О. Шахової. / К. О. Шахова, Н. Ю. Жлуктенко, С. Д. Павличко та інш. – К.: Либідь, 1993.

 26. Література Великобританії і США    [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / M. М. Дудченко ; рец. : Ю. А. Зацний, С. О. Швачко. – Суми: Університетська книга, 2006. – 445 с.

 27. Малецька А. Катастрофічні візії О.Гакслі // Всесвіт. – 1994. – №7. – С.155-157.

 28. Матвієнко С. “Маленька людина – людина порожня”? (До прочитання поеми “Порожні люди” Томаса Стерна Еліота // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №1. – С.48-50.

 29. Мердок А. Сочинения в трех томах. – М.: Радуга, 1991. – Т.1 (статья С.5-18).

 30. Мірошниченко Л. Останній роман В.Голдінга // Всесвіт. – 1998. – №8. – С.146-152.

 31. Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман ХХ века. – М.: Высшая школа, 1982. – С.69-182.

 32. Недошивин В. Джордж Оруэлл – беглец из лагеря победителей // Иностранная литература. – 1990. – №3.

 33. Новикова Т. Необыкновенные приключения науки в утопии и антиутопии // Вопросы литературы. – 1998. – №4. – С.179-203.

 34. Орлова О.В., Дереза Л.В. Крах ілюзій виснажив духовність. Т.С. Еліот // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №1. – С.29-31.

 35. Оруэлл Дж. „1984” и эссе разных лет: Пер. с англ. / Сост. В.С.Муравьев, Предисл.А.М.Зверева, Коммент. В.А.Чаликовой. – М.: Прогресс, 1989. – 384 с.

 36. Павличко С. Зарубіжна література. – К.: Основи, 2001. – 528 с.

 37. Прокаєв Ф.І., Кубинський Б.В., Долгунов І.В. Зарубіжна література. – К.: Вища школа, 1987. – 304 с.

 38. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс. – Львів, 2011.

 39. Фаулз Дж. Дэниел Мартин: Роман // Иностранная литература. – 1989. – №10-12.

 40. Фаулз Дж. Подруга французького лейтенанта. – М.: ХЛ, 1985. – 480 с.

 41. Филюшкина С. Н. Современный английский роман. – Воронеж. 1988.

 42. Хаксли О. О дивный новый мир // Иностранная литература. – 1988. – №4.

 43. Халипов В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностранная литература. – 1994. – №1. – С.235-240.

 44. Чаликова В., Недошивин В. Неизвестный Оруэлл (Диалог) // Иностранная література. – 1992. – № 2.

 45. Шахова К.О. Англійська художня антиутопія у світовому контексті // Література Англії: ХХ століття. – К.: Наукова думка, 1993. – С.210-223.

 46. Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф // Иностранная литература. – 1988. – № 12. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.


 2. Засоби діагностики успішності навчання: тести, питання до заліку.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zltl -> angl lit -> anglit20st
anglit20st -> «жанрова своєрідність антиутопії у творчості джорджа орвелла: роман «1984», повість «звіроферма»
anglit20st -> Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
anglit20st -> «творчість томаса стернза еліота як явище англійського модернізму»
anglit20st -> «художній світ романів Джона фаулза (на прикладі роману «подруга французького лейтенанта»)
anglit20st -> «стильова еволюція творчості вільяма батлера єйтса»
anglit20st -> «творчість вірджинії вулф як явище модернізму»
angl lit -> Художній світ поезії джона кітса» План Життєвий І творчий шлях поета. Естетичні погляди Джона Кітса. Ототожнення краси й істини. «Аксіоми поезії»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студентам усіх галузей знань І напрямів підготовки...
Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів iconПрограма / program нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya підготовки бакалавр

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів iconВдовичин Ігор Ярославович робоча програма
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Український консерватизм» для студентів за напрямом підготовки 030104 – Політологія»,...
Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів iconНавчальна програма нормативної дисципліни
Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни “Історія соціології”
Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів iconМетодичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки
Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка