Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. ОСторінка3/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Тема 11 Аміни ( 4 год).

Класифікація амінів, електронна будова аміногрупи.

Ізомерія і номенклатура амінів. Методи добування та фізичні властивості.

Хімічні горіння амінів як органічних основ. Анілін як представник ароматичних амінів. Добування аніліну з нітробензену (реакція М.М. Зініна).

Хімічні властивості аніліну: взаємодія з мінеральними кислотами, бромною водою, реакція сульфування. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Порівняння основних властивостей амоніаку, первинних, вторинних, третинних насичених амінів та аніліну. Практичне значення аніліну як вихідного матеріалу для синтезу фарбників, пластмас, лікарських засобів. Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі ацетилсаліцилової кислоти).
Лабораторна робота 15.

а) Порівняння лужних властивостей диетиламіну та аніліну.

б) Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою.
Тема 12. Амінокислоти, пептиди, білки (8 год).

Амінокислоти. Класифікація, номенклатура й ізомерія. Основні альфа-амінокислоти, що утворюють білки, їхня будова, фізичні та хімічні властивості. Особливості хімічних властивостей амінокислот як амфотерних сполук. Дезамінування, декарбоксилування і трансамінування амінокислот - основні процеси їх розпаду в організмі людини. Реакції поліконденсації альфа-амінокислот за допомогою утворення пептидного зв’язку; синтез, будова та номенклатура пептидів. Якісна реакція на пептидний зв’язок (біуретова реакція). Синтетичні волокна. Поліамідні та поліестерні волокна, їх склад, властивості, застосування.

Добування α-амінокислот. Білки як високомолекулярні сполуки, біополімери амінокислот. Будова молекул білків: первинна, вторинна, третинна і четвертинна структура білків. Фізико-хімічні властивості білків: денатурація, висолювання, електрофорез, гідроліз. Кольорові реакції на амінокислоти і білки. Біологічна роль білків. Успіхи у вивченні і синтезі білків (біохімічний синтез деяких білків: гормону інсуліну, ферменту рибонуклеази та інш.). Поняття про біотехнологію.
Лабораторна робота 16.

а) Взаємодія альфа-амінокислот із нінгідрином (якісна реакція на L-альфа-амінокислоти).

б) Реакція формолтітрування гліцину.
Лабораторна робота 17.

а) Біуретова реакція з розчином білка (якісна реакція на пептидний зв’язок).

б) Ксантопротеїнова реакція з розчином білка (якісна реакція на ароматичні амінокислоти).
Тема 13. Нітрогеновмісні гетероциклічні сполуки (4 год).

Поняття про гетероциклічні сполуки. Нітрогеновмісні гетероциклічні сполуки та їхня класифікація. Піридин і пірол як представники нітрогеновмісних гетероциклів. Ароматичність цих сполук, їхні хімічні властивості, роль у побудові біологічно-активних речовин: вітамінів, ферментів, гемоглобіну, хлорофілу, тощо. Пуринові і пірамідонові основи - складові нуклеїнових кислот (окси- і амінопурини та піримідини). Застосування похідних оксипуринів як лікарських засобів.Лабораторна робота 18.

Виявлення пуринових основ за допомогою амонійного розчину аргентум (І) нітрата.


Тема 14. Нуклеїнові кислоти (8 год).

Нуклеїнові кислоти як високомолекулярні сполуки, біополімери нуклеотидів. Пуринові і піримідинові основи, рибоза і дезоксирибоза як складові частини нуклеозидів і нуклеотидів. Будова молекул нуклеозидів і нуклеотидів. Види нуклеїнових кислот, РНК і ДНК. Особливості складу і будови молекул РНК і ДНК. Види і характеристика РНК. Принцип комплементарності у побудові подвійної спіралі молекули ДНК. Роль окремих нуклеотидів в обміні речовин в організмі. Роль нуклеїновиї кислот у життєдіяльності організму.


Лабораторна робота 19.

Виявлення пуринових основ, пентоз і фосфорної кислоти у складі гідролізату нуклеїнових кислот.


Тема 15. Узагальнення знань із курсу органічної хімії (12 год).

Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук. Класифікація органічних сполук за характером карбонового ланцюга та за характером функціональних груп.

Взаємний вплив блюмів в органічних сполуках. Електронні ефекти замісників. Індуктивний ефект. Супряжені системи з відкритим та замкненим ланцюгами супрсеження. Мезомерний ефект замісників. Замісники електронодонорні та електронноакценторні. Орієнтуючий вплив замісників в ароматичних системах. Замісники І і ІІ ряду. Види ізомерії. Електронна природа хімічних зв’язків. Залежність властивостей речовин від хімічної, електронної і просторової будови молекул. Генетичний зв’язок органічних сполук. Значення органічної хімії для медицини. Застосування органічних речовин як лікарських засобів. Найважливіші промислові синтези на основі вуглеводневої сировини.

Основні вимоги до знань і вмінь учнів 11 класу.

1. Вимоги до засвоєння теоретичного навчального матеріалу.

Знати основні положення теорії хімічної будови речовин, структурну і геометричну ізомерію, найважливіші функціональні групи органічних речовин, типи зв’язків (ординарний, подвійний, потрійний, ароматичний, водневий), їх електронну природу і вплив на властивості речовин.

Знати основні біополімери: полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти, будову їх структурних ланок, будову молекул цих полімерів, вплив будови на властивості полімерів, значення біополімерів для життєдіяльності організмів. Вміти пояснювати на прикладах причини різноманітності органічних речовин, матеріальну єдність і взаємозв’язок органічних і неорганічних речовин, причинно-наслідкову залежність між складом, будовою і властивостями речовин, розвиток пізнання від явища до більш глибокої суті.
2. Вимоги до засвоєння фактів.

Знати будову, властивості, практичне застосування, а також біологічне значення і значення для медицини насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів, одноатомних і багатоатомних спиртів, альдегідів і карбонових кислот, складних ефірів і жирів, глюкози і сахарози, рибози і дезоксирибози, крохмалю і целюлози, амінів і амінокислот, білків і нуклеїнових кислот. Знати особливості будови, властивості і застосування найважливіших представників пластмас, каучуків, хімічних волокон; способи промислової переробки нафти, природного газу. Уміти користуватись порівнянням, аналізом і синтезом, систематизацією й узагальненням у навчальному матеріалі органічної хімії; висловлювати міркування про властивості речовин на основі їх будови і про будову речовин - за їхніми властивостями.


3. Вимоги до засвоєння хімічної мови.

Знати і вміти пояснювати смисл структурних і електронних формул органічних речовин, структурних і геометричних ізомерів. Уміти складати структурні формули органічних речовин, що вивчаються, і визначати розподіл електронної густини в молекулах, називати речовини за сучасною номенклатурою, складати рівняння реакцій, які характеризують властивості органічних речовин, їх генетичний зв’язок.


4. Вимоги до виконання хімічного експерименту.

Знати правила роботи з вивченими органічними речовинами й обладнанням, токсичність і пожежну небезпеку органічних речовин. Уміти визначати за допомогою характерних реакцій ненасичені сполуки, одноатомні і багатоатомні спирти, альдегіди, карбонові кислоти, вуглеводи, білки, компоненти нуклеїнових кислот; розпізнавати найбільш поширені пластмаси і хімічні волокна.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Для викладачів

 1. П.П. Попель. Хімія: підруч. для загальоосвітніх навч. закладів [П.П. Попель, Л.С. Крикля]. – К.: ВЦ «Академія», 2010.

 2. О.Г. Ярошенко. Хімія: підруч. для загальноосвітніх навч. закладів. – К.: Грамота, 2010. – 224 с.

 3. Л.П. Величко. Органічна хімія: підруч. для 10-11 класів хімічного профілю та з поглибленим вивченням хімії загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010.

 4. Величко Л.П., Ярошенко О.Г., Бондарчук О.Г. Дидактичний матеріал із загальної хімії. - К.: Рад. шк., 1990. -80с.

 5. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів: У 2-х ч.. – Ч. І. / О.М.Степаненко, Л.Г.Рейтер, В.М.Ледовских, С.В.Іванов. – К.: Пед. преса, 2002.– 520 с.

 6. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів: У 2-х ч.. – Ч. ІІ. / О.М.Степаненко, Л.Г.Рейтер, В.М.Ледовских, С.В.Іванов. – К.: Пед. преса, 2000.– 783 с.

 7. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 468 с.

 8. В.О. Калібабчук. Медична хімія: підруч. для вузів [В.О. Калібабчук, Л.І. Грищенко, В.І. Галінська, С.М. Гождзінський, Т.О. Овсяннікова, В.А. Самарський]; за. ред. В.О. Калібабчук. – К.: Інтермед, 2006. – 460 с.

 9. Загальна хімія: Підручник / Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М, Голуб О.А.; За ред. О.А. Голуба. – К.: Вища шк., 2009. – 471 с.

 10. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ – IV рівнів акредитації у двої частинах. / Ємельянов В.Б., Зайцева Г.М., Філіппова Л.В., Калібабчук В.О. – К.: «Дорадо-Друк», 2011. – 400 с.

 11. Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін.. Практикум з загальної та неорганічної хімії. – Х: Основа, 1998. – 119 с.

 12. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1998. – 480 с.

 13. Лендел В.Г., Балог І.М., Онисько М.Ю., Різак Г.В. Навчалиний посібник з біоорганічної хімії. – Ужгород, 2003. – 214 с.

 14. Губський Ю.І., Хмелевський Ю.В., Сударикова Л.Г., Усатенко О.К. Біоорганічна хімія: Навч. посібник / За ред. Ю.І. Губського. – К.: Вища шк., 1997. – 285 с.

 15. Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. – К.: Либідь, 1996. – 152 с.

 16. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. - К.: Вища шк., 1991.- 431с.

 17. Величко Л.П. Теорія будови органічних сполук у шкільному курсі хімії.- К.: Рад. шк., 1986. - 88с.

 18. Домбровський А.В., Найдан В.М. Органічна хімія. - К.:Вища шк., 1992. - 503с.

 19. Дробоцький А.С., Романішина Л.М. Задачі і вправи з органічної хімії.К.: Освіта, 1993. - 111с.

 20. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: Учеб. для вузов / Ю. А. Ершов, В.А. Попков, А.С. Берлянд и др.; Под. ред. Ю.А. Ершова. – 2 – е изд., испр. и доп. – М.: Высш. Шк., 2000 – 560 с.

 21. Буринська Н.М. Тренувальні вправи з неорганічної хімії.- К.: Рад. шк., 1979. - 158с.

 22. Буринська Н.М. Тренувальні вправи з органічної хімії. -К.: Рад. шк., 1979. - 144с.

 23. Ахметов Н.С. Актуальные вопросы курса неорганической химии.- М., Просвещение, 1991. - 224с.

 24. Ахметов Н.С. Общая неорганическая химия. – М.: Вісшая шк., 1998. – 743 с.

 25. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – 25-е изд., стереотип. – Л.: Химия, 1987. – 272 с.

 26. Выдающиеся химики мира: Биогр. справ. / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г. Й. Кузнецова; Под ред. В.Й. Кузнецова. -М.: Высш.шк., 1991. - 655с.

 27. Глинка Н.Г. Общая химия / Под ред. В.А. Рабиновича. -Л.: Химия, 1988. - 704с.

 28. Ершов Ю.А., Второва Е.М. Роль микроэлементов в жизни человека.- М.: Знание, 1981. - 37с.

 29. Іванова Р.Г., Савич Т.З., Чертков І.Н. Самостійні роботи учнів з хімії. - К.: Рад. шк., 1986. - 216с.

 30. Общая методика обучения химии: Содержание й методы обучения / Под ред. Л.А. Цветкова. - М.: Просвещение, 1981. - 221с.

 31. Полинг А. Общая химия.- М.: Мир, 1974.- 819с.

 32. Степин Б.Д. Применение Международной системы единиц физических величин в химии: Практ. Пособие.- М.:Высш. шк., 1990. - 96с.

 33. Суровцева Р.П., Савицкий С.Н., Иванова Р.Г. Задания по химии для самостоятельной работы учащихся.- М.:Просвещение, 1981. - 191с.

 34. Химия: Справ. Изд. / В. Шретер, К.-Х. Лаутеншлегер, X. Бибрак й др.: Пер. с нем.- М.: Химия, 1989. - 648с.

 35. Чертков И.Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии.- М.: Просвещение, 1991. - 191с.

 36. Чертков И.Н., Жуков П.Н. Химический эксперимент с малыми количествами реактивов.- М.: Просвещение, 1989. -191с.

 37. Чуранов С.С. Химические олимпиады в школе: Вопросы и задачи.- М.: Просвещение, 1982. - 191с.

 38. Шаповалов А.Ї. Методика розв’язування задач з хімії. -К.: Рад. шк., 1989.- 87с.

 39. Шелинский Г.И. Основы теории химических процессов.-М.: Просвещение, 1989. - 192с.

 40. Фримантл М. Химия в действии: В 2-х ч.; Пер. с англ.-М.: Мир, 1991.- 4.1 - 528с.; 4.2 - 622с.

 41. Химия и современность /Ю.Д. Третьяков, С.Д. Варфоломеев, И.В. Казимирчук й др.; Под ред. Ю.Д. Третьякова.-М.: Просвещение, 1985. - 223с.

 42. Хухрянский В.Г., Цыганенко А.Я., Павленко Н.В. Химия биогенных злементов.- К.: Вища шк., 1990. - 191с.


Для учнів

 1. Биографии великих химиков: Пер. с нем. / Под ред. К.Хайнига; Перевод Крицмана В.А.; Под ред. Г.В. Быкова, С.А. Погодина. - М.: Мир, 1981. - 386с.

 2. Буринская Н.Н. Основные классы неорганических соединений. - К.: Курс, 1995. - 57с.

 3. Буринська Н.М. Хімія: Методи розв’язування задач.- К.:Либідь, 1995.- 80с.

 4. Василега М.Д. Цікава хімія.- К.: Рад. шк., 1980.- 158с.

 5. Гроссе З., Вайсмантель X. Химия для любознательных. Основы химии и занимательные опыты: Пер. с нем. Л.:Химия, 1985.- 336с.

 6. Григорович О.В. Зовнішнє незалежне оцінювання. Хімія: Експрес-підготовка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 320 с.

 7. Гордієнко В.І. Зовнішнє незалежне оцінювання: Хімія / В.І. Гордієнко. – К.: Видавництво «Майстер-клас», 2011. – 80 с.

 8. Зеленєва О.Г. Хімія. 8 – 11кл.: Довідник школяра і студента. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 560 с.

 9. Цветков Л.А. Преподавание органической химии в средней школе. - М.: Просвещение, 1988. - 240с.

 10. Ємельянов В.Б., Грищенко Л.Ї., Калібабчук В.О. Методичні вказівки для самостійної роботи з хімії для учнів медичних ліцеїв, 4.1. - Київ: НМУ, 1995. - 83с.

 11. Ємельянов В. Б., Грищенко Л.І., Калібабчук В. О. Методичні вказівки для самостійної роботи з хімії для учнів медичних ліцеїв, ч.ІІ. - Київ: НМУ, 1996. - 62с.

 12. Ємельянов В.Б., Калібабчук В.О., Потаскалов В.А. Органічна хімія, методичний посібник з хімії для учнів медичних ліцеїв, ч.ІІІ – Київ, НМУ, 2002. – 280 с.

 13. Ємельянов В.Б., Калібабчук В.О., Потаскалов В.А. Неорганічна хімія, методичний посібник з хімії для учнів медичних ліцеїв, ч.ІІІ – Київ, НМУ, 2002. – 280 с.

 14. В.О. Калібабчук, В.Б. Ємельянов, Г.М. Зайцева, Л.В. Філіппова, О.О. Костирко. Посібник з хімії для учнів медичних ліцеїв. Частина ІІІ. Органічна хімія (Частина ІІ). 2009.

 15. Сухан В.В., Табенська Т.В., Капустян А.Й., Горлач В.Ф. Хімія: посібник для вступників до вузів. – Київ: Либідь, 1993. – 407 с.

 16. Круглицький М.М. Дивовижний світ хімії.- К.: Рад. шк., 1984.- 120с.

 17. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас: Справ. Пособие. -М.: Высш. шк., 1992. - 192с.

 18. Леенсон И.А. Чет или нечет? Занимательные очерки по химии.- М.: Химия, 1987. - 176с.

 19. Лисичкин Г.В., Батанели В. Й. Химики изобретают: Кн. Для учащихся. - М.: Просвещение, 1990. - 112с.

 20. Монолов В. Великие химики: Пер. с болг.: В 2-х ч. / Под ред. Н.Н. Раскина, В.М. Тютюника. - М.: Мир, 1986.

 21. Нейтвиг Й., Кройдер М., Моргенштерн К. Химический тренажер. Программированное пособие для средней школы:В 2-х ч.- М.: Мир, 1986.

 22. Хімія. Комплексний довідник: 2 – ге вид., доп. та перероб. / Укладачі Гога С.Т., Ісаєнко Ю.В. – Харків: ФОП Співак В.Л., 2011. – 392 с.

 23. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів: Пер. з рос. – К.: А.С.К., 2000. – 480 с.


ДОДАТОК ДО ПРОГРАМИ 3 ХІМІЇ

для учнів 10-11 класів медичного ліцею

Тематичний план практичних занять з

неорганічної хімії для учнів 10 класів медичного ліцею


№ занять

Зміст заняття

Число годин

1

2

3

1 - 2

Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук. Узагальнення відомостей про основні класи неорганічних сполук. Обчислення за хімічними рівняннями маси, кількості речовини, об’єму реагентів і продуктів реакції. Сучасні уявлення про будову атома. Нукліди. Ізотопи

4


3 - 4

Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Характеристики атомів елементів: радіус атома, електронегативність і закономірності зміни їх у періодах і групах. Будова електронних оболонок атомів елементів І – IV періодів Періодичної системи. Електронна та графічно-електронна конфігурації атомів s-, p-, d- елементів. Характеристика хімічного елемента за його положенням у Періодичній системі та будовою атома

4


5 - 6

Хімічний зв’язок. Ковалентний, йонний зв’язки. Металічний, водневий зв’язки, механізми їх утворення. Атомні, молекулярні, йонні, металічні кристалічні гратки. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови. Валентність і ступінь окиснення елементів в основному та збудженому станах атомів

4


7 - 8

Теплові ефекти хімічних реакцій. Термохімія. Закон Гесса і наслідки закону.Основні поняття та величини хімічної термодинаміки. Біоенергетика

4

9 - 10

Швидкість хімічних реакцій. Фактори, що впливають на швидкість хімічних реакцій. Каталізатори. Каталітичні реакції. Ферменти. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє. Вплив зовнішніх умов на стан хімічної рівноваги. Керування процесом синтезу аміаку

4

11 - 12

Розчини. Поняття про дисперсні системи. Процес розчинення речовин. Величини, що характеризують кількісний склад розчинів. Теорія електролітичної дисоціації. Механізм електролітичної дисоціації та кількісні характеристики. Іони. Йонні реакції, напрямок їх перебігу. Йонні рівняння реакцій, алгоритм їх складання

4

13 - 14

Розв’язування задач на обчислення концентрації розчиненої речовини в розчині. Водневий показник. Кислотно-основні індикатори. Гідроліз водних розчинів солей. Розв’язування задач і вправ

4

15 - 16

Класифікація та номенклатура неорганічних сполук. Оксиди, їх класифікація, фізичні та хімічні властивості. Біологічна роль. Токсична дія оксидів. Основи. Класифікація, фізичні та хімічні властивості, способи їх утворення. Біологічна роль, токсична дія та застосування в медицині оксидів та основ

4

17 - 18

Кислоти. Класифікація, фізичні та хімічні властивості кислот, способи їх утворення. Біологічна роль кислот та токсична дія. Застосування в медицині. Амфотерні гідроксиди. Фізичні та хімічні властивості, способи їх утворення. Біологічна роль, токсична дія та застосування в медицині

4

19 - 20

Солі. Класифікація, фізичні та хімічні властивості середніх солей. Хімічні властивості кислих та основних солей, способи їх утворення. Біологічна роль, токсична дія солей та застосування в медицині. Поняття про комплексні сполуки. Комплексні солі. Реакції комплексоутворення

4

21 – 22


Окисно-відновні реакції. Класифікація. Окисники та відновники. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

4


23 - 24

Гідроген. Місце в Періодичній системі. Будова атома. Ізотопи. Поширення Гідрогену в природі. Водень. Склад молекули і будова речовини. Добування. Фізичні властивості водню. Хімічні властивості водню: взаємодія з неметалами, металами, оксидами металів, етиленом та ацетиленом. Застосування водню

4

25 - 26

Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон об’ємних відношень газів. Розрахунки за законом об’ємних відношень газів

4

27 - 28

Загальна характеристика елементів групи: Флуор, Хлор, Бром, Йод. Поширення їх у природі. Хлор як проста речовина. Склад молекули і будова речовини. Фізичні властивості хлору. Способи добування хлору. Хімічні властивості хлору. Поняття про ланцюгову реакцію. Хлорна вода. Застосування хлору. Хлороводень (гідроген хлорид). Склад молекули і будова речовини. Фізичні властивості. Добування та застосування хлороводню

4

29 - 30

Хлоридна кислота. Фізичні та хімічні властивості. Хлориди. Розчинність хлоридів у воді. Якісна реакція на хлорид-іони. Біологічна роль галогенів. Застосування в медицині галогенів та їх сполук. Обчисленням за рівнянням хімічної реакції маси або кількості речовини продукту, якщо один із реагентів узято в надлишку

4

31 - 32

Підготовка до семестрової контрольної роботи.
Семестрова контрольна робота №1

4

33 - 34

Фтор, бром і йод. Порівняння фізичних і хімічних властивостей простих речовин: взаємодія з металами, воднем, водою. Якісні реакції на бромід-, йодид-іони, йод. Застосування сполук Флуору, Брому та Йоду. Біологічне значення галогенів. Розв’язування експериментальних задач із теми «Сполуки галогенів»

4

35 - 36

Загальна характеристика елементів VI-А групи. Оксиген. Прості речовини Оксигену: кисень та озон. Порівняння фізичних та хімічних властивостей озону та кисню. Їх біологічна роль. Сульфур. Прості речовини Сульфуру: ромбічна, моноклінна, пластична сірка. Фізичні властивості. Хімічні властивості Сульфуру. Застосування

4

37 - 38

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом вихідної речовини, яка містить домішки. Сірководень. Фізичні та хімічні властивості. Сульфідна кислота та сульфіди. Якісна реакція на сульфід-іони. Фізіологічна дія сірководню

4

39 - 40

Сульфур IV оксид і сульфітна кислота. Фізичні та хімічні властивості розведеної кислоти, фізичні та хімічні властивості розведеної сульфатної кислоти. Концентрована сульфатна кислота, фізичні та хімічні властивості концентрованої сульфатної кислоти. Промислове виробрництво сульфатної кислоти. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іони. Біологічна роль елементів VI – А групи та застосування їх сполук у медицині

4

41 - 42

Загальна характеристика елементів V-А групи. Біологічна роль Нітрогену і Фосфору. Азот. Склад молекули і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості. Добування, застосування. Амоніак. Склад молекули і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості. Донорно-акцепторний механізм утворення йону амонію. Фізіологічна дія амоніаку

4

43 - 44

Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного. Солі амонію. Фізичні та хімічні властивості. Якісна реакція на йон амонію. Застосування амоніаку та солей амонію. Нітроген (ІІ) оксид і нітроген (IV) оксид. Фізичні та хімічні властивості. Фізіологічна дія на організм

4

45 - 46

Нітратна кислота. Фізичні та хімічні властивості розведеної нітратної кислоти. Хімічні властивості концентрованої нітратної кислоти. Якісна реакція на нітрат-іон. Застосування нітратної кислоти. Нітрити та нітрати. Фізичні та хімічні властивості: розкладання при нагріванні

4

47 - 48

Фосфор. Прості речовини Фосфору: червоний, білий, чорний фосфор. Фізичні та хімічні властивості фосфору. Найважливіші сполуки фосфору та їх властивості. Якісна реакція на фосфат-іон. Біологічна роль елементів V – А групи та застосування їх сполук у медицині

4

49 - 50

Загальна характеристика елементів ІV – А групи. Карбон. Будова атома. Хімічні властивості. Неорганічні сполуки карбону. Якісна реакція на карбонат-іон. Силіцій. Будова атома. Хімічні властивості. Силіцієві кислоти. Біологічна роль елементів IV – А групи та застосування їх сполук у медицині

4

51 - 52

Положення металічних елементів у Періодичній системі. Особливості будови їх атомів. Метали. Металічний зв’язок. Фізичні та хімічні властивості металів. Обчислення за рівняннями реакцій між розчином солі та металом

4

53 - 54

Корозія металів. Методи боротьби з корозією. Загальні способи добування металів із руд. Електроліз

4

55 - 56

Загальна характеристика хімічних елементів І-А групи. Натрій і Калій – типові представники лужних елементів. Будова атомів. Хімічні властивості лужних металів. Найважливіші сполуки та їх властивості

4

57 - 58

Загальна характеристика хімічних елементів ІІ-А групи. Лужноземельні метали. Будова атомів. Хімічні властивості. Найважливіші сполуки та їх властивості. Твердість води і способи її усунення. Біологічна роль лужних та лужноземельних металів та застосування їх сполук у медицині

4

59 - 60

Алюміній. Будова атома. Хімічні властивості. Найважливіші сполуки. Біологічна роль елементів ІІІ – А групи та застосування їх сполук у медицині


4

61 - 62

Ферум. Будова атома. Хімічні властивості. Найважливіші сполуки, їх властивості. Якісні реакції на йони Fe2+, Fe3+. Біологічна роль. Виробництво заліза та його сплавів. Доменний процес вироблення чавуну, його хімізм. Сталь

4

63 - 64

Екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання. Охорона навколишнього середовища від забруднення. Розв’язування експериментальних задач із теми «Металічні властивості та їх сполуки»

4

65 - 66

Підготовка до семестрової контрольної роботи.
Семестрова контрольна робота №2

4

67 - 68

Підготовка до тестування4Каталог: files -> programi
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
programi -> Програма з «української літератури»
programi -> Пояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconЛитвинова Тетяна Федорівна доктор історичних наук, професор кафедри історії України. Навчальна програма
Розроблено та внесено: Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма навчальної дисципліни
Навчальна програма складена на основі: навчального плану, затвердженого Ректором Львівського національного університету імені Івана...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з хімії д
Землі І проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconМас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародної журналістики
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconКараман Ольга Володимирівна, професор кафедри української мови, кандидат педагогічних наук; Удовиченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри української літератури І компаративістики, кандидат педагогічних наук робоча програма
Робоча програма з «Методики профільного навчання української мови І літератури» для студентів за освітньою програмою: Українська...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconІноземних мов для спеціальних цілей
Мачинська Н.І., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconНавчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники»
Рецензенти: В. В. Ільїн, доктор філософських наук, професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка