Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. ОСторінка5/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

ТЕСТ З ХІМІЇ № 5
1. Сульфур, що входить до складу натрій сульфіду в хімічних реакціях проявляє властивості:

 1. відновника;

 2. окисника;

 3. відновника та окисника;

4) не проявляє окисно–відновних властивостей.

2. Швидкість хімічної реакції характеризує: 1. зміну кількості речовини за одиницю часу в одиниці об'єму або на одиниці площі;

 2. час, за який закінчується хімічна реакція;

 3. число структурних одиниць речовини, що вступили в хімічну реакцію;

 4. рух молекул або іонів реагуючих речовин відносно один одного.

3. У схемі перетворень Al(OH)3 X Al(OH)3 речовинами "А" і "В" можуть бути відповідно:

 1. HNO3 та NaOH;

 2. KCl та KOH;

 3. Na2SO4 та Mg(OH)2;

 4. H3РО4 та NaOН.

4. Скорочене іонне рівняння реакції між водними розчинами барій хлориду та калій карбонату:

 1. ВaCl2 + 2К+ = 2КCl + Вa2+;

 2. Вa2+ + CO32– = ВaCO3;

 3. Вa2+ + К2CO3 = ВaCO3 + 2К+;

 4. Вa2+ + 2Cl + 2К+ + CO32– = 2КCl + ВaCO3↓.

5. У рівнянні реакції горіння пропану коефіцієнт перед формулою окисника дорівнює:

 1. 5;

 2. 12;

 3. 13;

 4. 7.

6. Рівнянням електролітичної дисоціації є:

 1. H3PO4 H+ + H2PO4;

 2. CH3COONa + H2O 3COOH + NaOH;

 3. NH4Cl NH3 + HCl;

 4. MgCO3 MgО + CO2.

7. Натрій фторид входить до складу препаратів, які застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою з наведених сполук реагує NaF?

1) Н2SO4;

2) КІ;

3) КСl;


4) СН3СООН.

8. Алюміній сульфат підвищує активність панкреатичної амілази в організмі людини. У результаті якої з реакцій ця сполука не утворюється?

1) Аl(ОН)3 + Н2SO4 →;

2) Nа3[Аl(ОН)6] + Н2SO4 →;

3) Аl + SO3 → ;

4) Аl2O3 + Н2SO4 →.

9. В результаті дії суміші концентрованих нітратної і сульфатної кислот на бензен (бензол) можна отримати:

1) нітротолуен;

2) сульфобензен;

3) нітробензен;

4) сульфотолуен.

10. У схемі перетворень СаС2 Х У C2H6 речовинами „Х” та „У” можуть бути відповідно:

1) вуглекислий газ, метан;

2) етин, етен;

3) етин, етанол;

4) етан, етин.

11. До 50г спиртового розчину йоду з масовою часткою йоду 1% додали 2г йоду. Обчислити масову частку йоду в одержаному розчині.

1) 3,2%;


2) 4,0%;

3) 4,8%;


4) 4,7%.

12.Укажіть рівняння реакції спиртового бродіння глюкози:

1) C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2;

2) C6H12O6 → 2CH3−CHOH−COOH;

3) C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O;

4) C6H12O6 → C3H7COOH + 2CO2 + 2H2.
ТЕСТ З ХІМІЇ № 6
1. Вказати формулу α-амінокислоти:

 1. СН3–СНNН2–СН2–СН2–СООН;

 2. Н2N–СН(СН3)–СН2–СООН;

 3. Н2N–СН2–СООН;

 4. СН3–СНNН2–СН2–СООН.

2. Вищий оксид хімічного елементу має формулу RO2. Електронна конфігурація зовнішнього енергетичного рівня атома цього елементу:

 1. ns2np4;

 2. ns2np2;

 3. ns2np3;

 4. ns2np6.

3. Масова концентрація кальцій гідроксиду у розчині 0,0074 г/л. Чому дорівнює молярна концентрація кальцій гідроксиду у цьому розчині?

 1. 10–3 моль/л;

 2. 10–4 моль/л;

 3. 0,074 моль/л;

 4. 0,1 моль/л.

4. Речовинами "X" та "Y" у схемі перетворень

C2H5Cl C2H5OH C2H5ONa є:
 1. X – KOH; Y – NaCl;

 2. X – HOH; Y – NaOH;

 3. X – KOH; Y – Na;

 4. X – O2; Y – Na.

5. Гідролізують обидві солі, які записані у парі:

 1. літій сульфат, купрум (ІІ) хлорид;

 2. амоній сульфат, натрій карбонат;

 3. натрій нітрат, стронцій хлорид;

 4. калій хлорид, амоній сульфід.

6. Іонне рівняння SO2 + 2OН = SO32– + H2O описує взаємодію:

 1. SO2+ КOH;

 2. SO2 + Вa(OH)2;

 3. SO2+ К2SO3;

 4. SO2+ ВaO.

7. Знайти масову частку глюкози в розчині, в якому міститься 280г води та 40г глюкози.

1) 14,3%;

2) 14%;


3) 12,5%;

4) 12%.


8. Позначте характер середовища водного розчину амінокислоти:

1) кислотний;

2) нейтральний;

3) лужний;

4) залежить від кількості аміно- і карбоксильних груп.

9. При дії мінеральних та органічних кислот на одноатомні спирти утворюються:

1) етери;

2) сульфоспирти;

3) багатоатомні спирти;

4) естери.

10. У результаті якої з взаємодій утворюється комплексна сполука:

1) Zn (OH)2+ KOH ;

2) Zn (OH)2+SO3 ;

3) Zn (OH)2+ HNO3 ;

4) Zn (OH)2+H2SO4 .

11. У схемі перетворень К2СO3 СаСO3 Са(НСO3)2 літерами „Х” та „У” позначені:

1) Х – СаO; У – HСl;

2) Х – Cа(OH)2; У – NaСl;

3) Х – СаСl2; У – Н2СО3;

4) Х – Са3(РО4)2; У – H2СO3.

12. β-формі глюкози відповідає структура:

1) ; 2) ;3) ; 4) .

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Учень розпізнає деякі хімічні об'єкти і може назвати їх (на побутовому рівні).

2

Учень описує деякі хімічні об'єкти за певними ознаками.

3

Учень має фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнаний з деякими хімічними поняттями).

Середній

4

Учень знає окремі факти, що стосуються хімічних об'єктів, може відтворити їх з допомогою вчителя.

5

Учень відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя, дає визначення деяких понять

6

Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя може порівнювати хімічні об'єкти.

Достатній

7

Учень самостійно й логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, уміє класифікувати хімічні об'єкти.

8

Учень виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, уміє наводити приклади на підтвердження цього.

9

Учень володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях; уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки.

Високий

10

Учень володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях; встановлює зв'язки між явищами; здатний до самостійного використання інформації згідно з поставленим завданням.

11

Учень володіє глибокими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; уміє знаходити й аналізувати додаткову інформацію._

12

Учень має системні знання з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі й у проблемних ситуаціях; може самостійно оцінювати явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннямиКритерії оцінювання практичних робіт


Рівні навчальних досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

Учень знає правила безпеки під час проведення практичних робіт; виконує найпростіші хімічні досліди під керівництвом учителя.

Середній

Учень складає прилади з допомогою вчителя, самостійно виконує окремі хімічні досліди, дотримуючись інструкції; описує хід виконання дослідів та окремі спостереження.

Достатній

Учень самостійно виконує практичну роботу згідно з інструкцією; описує спостереження, робить окремі висновки.

Високий

Учень виконує хімічний експеримент, раціонально використовуючи обладнання і реактиви; робить поетапні спостереження; складає звіт. що містить обґрунтовані

висновки; розв'язує експериментальні задачі за власним планом
Критерії оцінювання розв’язування розрахункових задач

Рівні навчальних досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

(1 - 3 бали)Розв’язування задач не передбачається

Середній

(4 - 6 балів)Учень складає скорочену умову задачі.

робить обчислення лише за готовою формулою.Достатній

(7 - 9 балів)Учень наводить потрібні формули речовин і рівняння реакцій, розв'язує задачу, користуючись алгоритмом.

Високий

(10 - 12 балів)Учень самостійно визначає тип задачі й раціонально розв'язує її; може розв'язувати комбіновані задачі.Каталог: files -> programi
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
programi -> Програма з «української літератури»
programi -> Пояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconЛитвинова Тетяна Федорівна доктор історичних наук, професор кафедри історії України. Навчальна програма
Розроблено та внесено: Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма навчальної дисципліни
Навчальна програма складена на основі: навчального плану, затвердженого Ректором Львівського національного університету імені Івана...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з хімії д
Землі І проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconМас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародної журналістики
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconКараман Ольга Володимирівна, професор кафедри української мови, кандидат педагогічних наук; Удовиченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри української літератури І компаративістики, кандидат педагогічних наук робоча програма
Робоча програма з «Методики профільного навчання української мови І літератури» для студентів за освітньою програмою: Українська...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconІноземних мов для спеціальних цілей
Мачинська Н.І., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconНавчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники»
Рецензенти: В. В. Ільїн, доктор філософських наук, професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка