Програма та робоча програма освітній ступіньСкачати 379,11 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір379,11 Kb.
ТипПрограма


Київській національний торговельно-економічний університет

Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою

(пост. п. __ від «__» _____2015 р.)

Ректор
______________А. А. Мазаракі


ОСНОВИ ПСИХОАНАЛІЗУ
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА
освітній ступінь «бакалавр»
галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
напрям підготовки 030102 Психологія


Київ – 2015

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ТИРАЖУВАННЯ БЕЗ ОФІЦІЙНОГО ДОЗВОЛУ КНТЕУ ЗАБОРОНЕНО


Автор: О.В. Скуловатова, канд. психол. наук, доц.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри психології

протокол № 7 від 25 грудня 2015 р.;

Рецензенти: М. С. Корольчук, д-р. психол. наук, проф.

О.Є. Самойлов, д-р. психол. наук, проф.


ОСНОВИ ПСИХОАНАЛІЗУ
ПРОГРАМА (РОБОЧА ПРОГРАМА)
освітній ступінь «бакалавр»
галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
напрям підготовки 030102 Психологія

Автор: Олена Вікторівна СкуловатоваІ.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни(компетенції), її місце у навчальному процесі
Метою навчальної дисципліни «Основи психоаналізу» є засвоєння майбутніми психологами основних положень психоаналітичної теорії З. Фрейда та його послідовників, ознайомлення з провідними тенденціями, стратегіями та технологіями сучасного психодинамічного підходу.

Предметом навчальної дисципліни «Основи психоаналізу» є – теоретичні, методологічні та практичні основи психоаналізу як психотерапевтичного методу.

Навчальна дисципліна «Основи психоаналізу» вважається нормативною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Дисципліна вимагає знань з «Загальної психології», «Практичної психології», «Соціальної психології». Тісно пов’язана із дисциплінами «Психологічне забезпечення психічного здоров’я», «Психотерапія та психокорекція», «Психологія сімейних взаємин».

Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків: теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи. Теоретичний блок містить основні теоретичні і методологічні положення психоаналізу, зміст і сутність основних його категорій. На практичних заняттях поглиблено вивчаються теоретичні питання. На практичних заняттях відпрацьовуються отримані знання з метою формування практичних навичок роботи необхідних у подальшій професійній діяльності.

Завдання дисципліни: формувати систему базових теоретико-методологічних і практичних уявлень щодо основних понять та категорій психоаналізу, психоаналітичного вчення про несвідоме, сновидінь та особливостей їх тлумачення, характеристик людської сексуальності, психоаналітичного розуміння структури психіки, неврозу страху та дитячих фобій. Готувати студентів до практичної діяльності, озброївши їх знаннями про правила, техніку та цілі терапевтичного процесу.

Результати (компетенції) вивчення дисципліни: вивчаючи основи психоаналізу студент повинен засвоїти предмет дисципліни, її структуру, функції, категоріальний апарат, сутність базових концепцій та способи їхнього використання на практиці.

Знання і розуміння:


 • основних категорій, понять й напрямків розвитку сучасного психодинамічного підходу;

 • предмету, методу і місця теорії психоаналізу в системі психологічних наук;

 • основних закономірностей розвитку й реалізації індивідуальних особливостей особистості;

 • найважливіших теоретичних положень та понять, основних технік та процедур психоаналітичного напрямку консультування;

 • фрейдівської теорії несвідомого психічного;

 • найбільш фундаментальних понять несвідомого та його ролі в життєдіяльності людини;

 • феноменології захисних механізмів;

 • системи цінностей психоаналітика.


Застосування знань і розуміння:

 • психологічної допомоги особистості в рамках психодинамічного підходу;

 • психологічної діагностики структурних компонентів особистості;

 • використання знань, навичок і умінь з основ психоаналізу в процесі професійного навчання;

 • проведення психоаналітичних процедур;

 • категоріального апарату психоаналізу;

 • технік психодинамічного напрямку.


Формування суджень щодо:

 • програм оптимізації функціонування «людського фактору» психологічної допомоги особистості;

 • узагальнювати психологічні вимоги до професійно важливих якостей фахівця, спираючись на знання отримані під час вивчення дисципліни.


II. Зміст дисципліни
Тема 1.

Витоки та передумови психоаналізу

Зміст поняття «психоаналіз», його основні значення. Історія виникнення психоаналізу і її тісний зв'язок з життям автора. Біографія З.Фрейда і постулати психоаналізу: як особисте життя творця концепції вплинуло на основи його теорії. Науковий та прикладний психоаналіз (поняття «дикий психоаналіз» та «делітантський психоаналіз»). Джерела виникнення психоаналізу (філософські концепції та постулати які передували виникненню теорії несвідомого психічного. Значення психоаналізу для світової психології.


Тема 2.

Поняття та категорії психоаналізу

Основні поняття які були введені З. Фрейдом в світову науку. Поняття «витіснення» в психоаналізі. Лібідо – одне з основних понять психоаналітичної теорії. Нарцисизм, опір, перенос, контр перенос, негативна терапевтична реакція та інші категорії психоаналізу.

Комплекс Едипа: його значення для теорії, зміст та роль в житті людини. Комплекс Електри – психоаналітичне поняття введене учнем З. Фрейда.
Тема 3.

Психоаналітичне вчення про несвідоме

Несвідоме психічне. Динаміка психічних процесів. Багатозначність несвідомого. Пізнання несвідомого. Поняття несвідомого психічного. Специфіка несвідомих процесів. Закономірність та аналіз несвідомих дій. Метапсіхологія потягів. Специфіка несвідомих процесів. Труднощі та обмеження на шляху усвідомлення несвідомого.


Тема 4.

Помилкові дії

Помилкові дії. Закономірність та аналіз помилкових дій. «Робота несвідомого». Промахи пацієнтів та аналітика. Використання помилкових дій в художній літературі.

Нормальна і збочена сексуальність. Інфантильна сексуальність. Фази психосексуального розвитку дитини. Сексуальне життя людини в психоаналітичній теорії. Невроз страху і дитячі фобії. Реальний і невротичний страх. Страх і витіснення. Травма народження і страх смерті
Тема 5.

Сновидіння та їх тлумачення

Природа сновидінь і методи їхнього тлумачення. Історія тлумачення сновидінь. Основні механізми роботи сновидіння: згущення, зсув, перетворення думок у зорові образи та вторинна обробка. Техніка тлумачення сновидінь. Символічна мова несвідомого, що проявляється у сновидінні. Сновидіння пацієнтів і аналітичний процес. Архаїка сновидінь.


Тема6

Психоаналітичне розуміння структури психіки

Структурні складові психіки. Теорія частин психіки. Воно (Ід – темна та неприборкувана частина психіки наділена власними потягами та пристрастями), Я (Его – уособлення здорового глузду) і Над-Я (Супер-его – субстанція, що коріниться в несвідомому і є уособленням Я-ідеалу, утвореному шляхом інтеріоризації образу батька). Внутріпсихічні конфлікти особистості. Проблеми «Я»: Я – слуга двох господарів. Утворення Над-я. Самоствердження «Я». Витіснення як результат роботи «Я».


Тема 7.

Сенс і етіологія неврозів

Специфіка клінічного психоаналізу. Сенс невротичних симптомів. Приклади невротичних захворювань, що наводяться З. Фрейдом в його роботах. Психоаналітичне розуміння невротичних симптомів. Етіологія та походження неврозів. Патогенний конфлікт особистості. Сексуальні потяги і потяги Я. «Втеча у хворобу» як засіб подолання конфлікту.


Тема 8.

Опір. Перенос і контрперенос

Вигода від хвороби яку отримує пацієнт з неврозом. Відкриття опору аналітиком. Види опорів. Типові прояви опорів в поведінці клієнта. Виявлення і опрацювання опору. Позитивний і негативний перенос. Контрперенос. Нарциссичне Я аналітика. Невроз переносу. Еротизований перенос і контр перенос. Зустріч людини з власним несвідомим.


Тема 9.

Правила, техніка лікування і цілі терапії

Основне технічне правило психоаналізу – говорити все, що приходить в голову не приховуючи нічого від психоаналітика. Абстиненція – як утримання від задоволення еротичних бажань в процесі терапії та заборона на швидке зняття симптомів захворювання. Стратегія аналітика під час психоаналітичної терапії. Аналіз кінцевий та безкінечний. Цілі психоаналітичної терапії.


Тема 8.

Учні та послідовники З. Фрейда

Роботи К.Г. Юнга і його вклад в науку. Теорія архетипів


К.Г. Юнга (мудрець, тінь, мандала, аніма, анімус) та її значення для сучасної психологічної науки. Колективне несвідоме (К.Г. Юнг).

Комплекс неповноцінності та мотив влади в роботах А.Адлера. Порядок народження і його вплив на формування характеру індивіда (А. Адлер). Вікова періодизація Е. Еріксона. Проблема любові та свободи в роботах Е. Фрома. Ініші філософські питання підняті в працях Е. Фрома.


Тема 9.

Неопсихоаналіз

Вчення про захисні механізми розроблене дочкою З. Фрейда


А. Фрейд. Міф про народження героя в роботах О. Ранка. Психотерапевтична практика Е. Нормана. С. Биркхойзер-Оері – жінки в психоаналізі (проблема архетипу матері). Г. Закс, Ш. Ференци,
В. Райх, М. Эйтингон, В. Штеккель, К. Абрахам та інші послідовники З. Фрейда.
ІІІ. Структура дисципліни та розподіл годин за темами

(тематичний план)
Назва теми

Кількість годин,

Форми контролю

Всього

год/кред


з них

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

ТЕМА 1. Витоки та передумови психоаналізу.

9

2

2

5

О, РП, ТЗ, Т, ЧП

2.

ТЕМА 2. Основні поняття та категорії психоаналізу.

9

2

2

5

О, ТЗ, Т, ЧП

3.

ТЕМА 3. Психоаналітичне вчення про несвідоме.

9

2

2

5

О, ТЗ, Т, ЧП

4.

ТЕМА 4. Помилкові дії.

7

2
5

О, ТЗ, Т, ЧП

5.

ТЕМА 5. Сексуальне життя людини з точки зору психоаналізу.

2

2О, ТЗ, Т

6.

ТЕМА 6 Сновидіння та їх тлумачення.

7

2
5

О, ТЗ, Т, ЧП

7.

ТЕМА 7. Психоаналітичне розуміння структури психіки.

6

2
4

О, ТЗ, Т, ЧП

8.

ТЕМА 8. Сенс і етіологія неврозів.

8

2

2

4

О, ТЗ, Т, ЧП

9.

ТЕМА 9. Опір. Перенос і контрперенос.

8

2

2

4

О, ТЗ, Т, ЧП

10.

ТЕМА 10. Правила, техніка лікування і цілі терапії.

8

2

2

4

О, ТЗ, Т, ЧП

11.

ТЕМА 11. Учні та послідовники
З. Фрейда.

8

2

2

4

О, РП, ТЗ, Т,

12.

ТЕМА 12. Неопсихоаналіз.

8

2

2

4

О, РП, Т, ЧП

13.

Підсумковий контроль

Залік

14.

Всього годин

90/3

22

18

50
Скорочення:

опитування – О;

реферативне повідомлення – РП;

творче завдання – ТЗ;

тести – Т;

читання першоджерел – ЧПІV. Тематика та зміст лекційних, практичних занять і самостійної роботи студентів.


Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента

Оцінювання в балах

Знати історичний аспект, передумови та витоки психоаналізу.

Розуміти основні поняття та категорії психоаналізу. Вміти оперувати ними в ході інтелектуального диспуту.

Знати психологічний зміст несвідомого, основні положення концепції несвідомого

Знати передумови теорії помилкових дій. Вміти пояснювати випадкові помилкові дії.

Знати механізми роботи сновидінь та техніку їхнього тлумачення.

Знати структурні складові психіки за концепцією психоаналізу.

Розуміти відмінності між структурами психіки: Воно (Ід), Я (Его) та Над-я (Супер-его).

Знати специфіку клінічного психоаналізу; зміст та етіологію неврозів.

Вміти виявляти та працювати з опором. Знати особливості прояву переносу та контрпереносу в психоаналітичній практиці.

Знати базові принципи, техніки та цілі психоаналітичної терапії.

Опанувати зміст теорії архетипів. Розуміти відмінності між поняттями «колективне несвідоме» та «індивідуальне несвідоме».

Познайомитись з широтою напрямів та течій в сучасному психоаналізі. Розуміти змістом теорії захисних механізмів.
Тема 1.

Витоки та передумови психоаналізу

Лекція
План лекції

 1. Історія виникнення психоаналізу.

 2. Джерела психоаналізу.

 3. Зміст поняття «психоаналіз».

 4. Біографія З. Фрейда і її зв’язок з базовими постулатами психоаналізу.

 5. Значення психоаналізу для світової психології.


Завдання для самостійної роботи студента

 1. Опрацювати біографічний матеріал З.Фрейда.

 2. Визначити психоаналітичне розуміння опору.

 3. Знайти в мережі Інтернет і переглянути один з фільмів присвячених З.Фрейду.


Література

Основна: 1, 2, 3, 5, 6, 7

Додаткова: 5, 6, 7

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5, 6


Практичне заняття

Витоки та передумови психоаналізу

 1. Уявлення про психоаналіз.

 2. Науковий та прикладний психоаналіз.

 3. Джерела виникнення психоаналізу.

 4. Біографія З.Фрейда і її зв’язок з базовими постулатами психоаналізу.

 5. Значення психоаналізу для світової психології.Тема 2.

Поняття та категорії психоаналізу

Лекція
План лекції

 1. Поняття «витіснення» в психоаналізі.

 2. Лібідо – одне з основних понять психоаналітичної теорії.

 3. Комплекс Едипа: його значення для теорії психоаналізу.

 4. Поняття «нарцисизм» в теорії З. Фрейда. Опір як спосіб пояснення поведінки невротика. Перенос та контр перенос.

 5. Негативна терапевтична реакція та інші категорії психоаналізу.


Завдання для самостійної роботи студента

 1. Прочитати роботу З. Фрейда «Лекції з психоаналізу.»

 2. Почати вести щоденник власних сновидінь.

Література

Основна: 1, 2, 3, 5, 6, 7

Додаткова: 5, 6, 7

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5, 6


Практичне заняття

Поняття та категорії психоаналізу

 1. Поняття «витіснення» в психоаналізі.

 2. Лібідо – одне з основних понять психоаналітичної теорії.

 3. Комплекс Едипа: його значення для теорії.

 4. Поняття «нарцисизм» в теорії З. Фрейда. Опір як спосіб пояснення поведінки невротика.

 5. Перенос та контр перенос. Негативна терапевтична реакція та інші категорії психоаналізу.Тема 3.

Психоаналітичне вчення про несвідоме

Лекція
План лекції

 1. Несвідоме психічне. Динаміка психічних процесів.

 2. Багатозначність несвідомого. Пізнання несвідомого.

 3. Метапсіхологія потягів.

 4. Специфіка несвідомих процесів.

 5. Труднощі та обмеження на шляху усвідомлення несвідомого.


Завдання для самостійної роботи студента

 1. Зробити бібліографію до курсу «Основи психоаналізу».

 2. Прочитати працю З. Фрейда «Я та Воно».


Література

Основна: 2, 4, 6, 7, 8

Додаткова: 5, 7

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5, 6


Практичне заняття

Психоаналітичне вчення про несвідоме

 1. Поняття несвідомого психічного.

 2. Специфіка несвідомих процесів.

 3. Закономірність та аналіз несвідомих дій.

 4. Динаміка психічних процесів.

 5. Багатозначність несвідомого. Труднощі та обмеження на шляху усвідомлення несвідомого.Тема 4.

Помилкові дії

Лекція
План лекції

 1. Помилкові дії.

 2. Закономірність та аналіз помилкових дій.

 3. «Робота несвідомого».

 4. Промахи пацієнтів та аналітика.

 5. Використання помилкових дій в художній літературі.


Література

Основна: 2, 4, 6, 7, 8

Додаткова: 5, 7

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5, 6


Завдання для самостійної роботи

  1. Охарактеризувати витоки поняття несвідомого.

  2. Визначити механізми роботи сновидінь.

  3. Охарактеризувати зміст поняття «патологія любові».

  4. Прочитати роботу З. Фрейда «Психопатологія буденного життя».

  5. Познайомитись з роботою
   З. Фрейда «Очерки по психології сексуальності».


Тема 5.

Практичне заняття

Сексуальне життя людини з точки зору психоаналізу

 1. Нормальна і збочена сексуальність. Інфантильна сексуальність

 2. Фази психосексуального розвитку дитини. Сексуальне життя людини в психоаналітичній теорії.

 3. Невроз страху і дитячі фобії.

 4. Реальний і невротичний страх. Страх і витіснення.

 5. Травма народження і страх смерті


Тема 6.

Сновидіння та їх тлумачення

Лекція
План лекції

 1. Природа сновидінь і методи їх тлумачення.

 2. Механізми роботи сновидіння.

 3. Символічна мова несвідомого.

 4. Сновидіння пацієнтів і аналітичний процес.

 5. Архаїка сновидінь.


Література

Основна: 2, 4, 6, 7, 8

Додаткова: 5, 7

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5, 6


Завдання для самостійної роботи

 1. Ознайомитись з роботою З. Фрейда «Тлумачення сновидінь».

 2. Зробити психологічний аналіз власного щоденника сновидінь.Тема 7

Психоаналітичне розуміння структури психіки

Лекція
План лекції

 1. Структурні складові психіки.

 2. Воно (Ід), Я (Его) і Над-Я (Супер-его).

 3. Внутріпсихічні конфлікти.

 4. Проблеми «Я». Самоствердження «Я».


Література

Основна: 2, 4, 6, 7, 8

Додаткова: 5, 7

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5, 6


Завдання для самостійної роботи

 1. Опрацювати роботу З. Фрейда «Я та Воно».

 2. Ознайомитись з роботою І. Ялома «Брехун на кушетці».


Тема 8.

Сенс і етіологія неврозів

Лекція
План лекції

 1. Специфіка клінічного психоаналізу.

 2. Сенс невротичних симптомів. Психоаналітичне розуміння невротичних симптомів.

 3. Етіологія неврозів.Патогенний конфлікт.

 4. Сексуальні потяги і потяги Я.

 5. Втеча у хворобу


Література

Основна: 2, 3, 4, 6, 7, 8

Додаткова: 5, 7, 8

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5


Завдання для самостійної роботи

 1. Охарактеризувати невроз переносу.

 2. Познайомитись з роботою З. Фрейда «Тотем та табу».

 3. Зробити опорний конспект до лекції.


Практичне заняття

Сенс і етіологія неврозів

 1. Специфіка клінічного психоаналізу.

 2. Сенс невротичних симптомів. Психоаналітичне розуміння невротичних симптомів.

 3. Етіологія неврозів. Патогенний конфлікт.

 4. Сексуальні потяги і потяги Я.

 5. Втеча у хворобу


Тема 9.

Опір. Перенос і контрперенос

Лекція
План лекції

 1. Вигода від хвороби.

 2. Відкриття опору. Види опорів. Типові прояви опорів.

 3. Позитивний і негативний перенос.

 4. Нарциссичне Я аналітика.

 5. Невроз переносу. Еротизований перенос і контр перенос.


Література

Основна: 2, 3, 4, 6, 7, 8

Додаткова: 5, 7, 8

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5


Завдання для самостійної роботи

 1. Зробити опорний конспект до лекції.

 2. Прочитати книгу І. Ялома «Коли Нітше плакав».

 3. Написати ессе (або зробити презентацію) на тему «Вплив психоаналітичної теорії на розвиток мистецтва XX століття.


Практичне заняття

Опір. Перенос і контрперенос

 1. Вигода від хвороби.

 2. Виявлення і опрацювання опору.

 3. Позитивний і негативний перенос.

 4. Нарциссичне Я аналітика.

 5. Невроз переносу. Еротизований перенос і контр перенос.Тема 10.

Правила, техніка лікування і цілі терапії

Лекція
План лекції

 1. Основне технічне правило психоаналізу.

 2. Абстиненція.

 3. Стратегія аналітика.

 4. Аналіз кінцевий та безкінечний.

 5. Цілі психоаналітичної терапії.


Література

Основна: 1, 3, 4, 5, 7, 8

Додаткова: 5, 7, 8

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5


Завдання для самостійної роботи

 1. Переглянути кінофільм присвячений З. Фрейду та
  К. Г. Юнгу «Небезпечний метод».

 2. Визначити стратегію психоаналітика при пропрацюванні опору.

 3. Познайомитись з романом
  І. Стоуна присвяченого психоаналізу: «Пристрасті розуму».


Практичне заняття

Правила, техніка лікування і цілі терапії

 1. Основне технічне правило психоаналізу.

 2. Абстиненція.

 3. Стратегія аналітика.

 4. Аналіз кінцевий та безкінечний.

 5. Цілі психоаналітичної терапії.Тема 11.

Учні та послідовники
З. Фрейда


Лекція
План лекції

 1. Роботи К.Г. Юнга і його вклад в науку.

 2. Комплекс неповноцінності та мотив влади. Порядок народження і його вплив
  (А. Адлер).

 3. Вікова періодизація
  Е. Еріксона.

 4. Проблема любові та свободи в роботах Е. Фрома.


Література

Основна: 2, 3, 4, 6, 7, 8

Додаткова: 5, 7, 8

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5Завдання для самостійної роботи

 1. Познайомитися з однією з робіт К.Г. Юнга (на вибір).

 2. Прочитати одну з праць Е. Фрома (на вибір).

 3. Зробити опорний конспект лекції.

 4. Виконати творче завдання, написати ессе на тему: «Непрості стосунки З. Фрейда та К. Г. Юнга і їхній вплив на психоаналітичне вчення.


Практичне заняття

Учні та послідовники
З. Фрейда


 1. Роботи К.Г. Юнга і його вклад в науку.

 2. Теорія архетипів К.Г. Юнга.

 3. Колективне несвідоме
  (К.Г. Юнг).

 4. Теорії А. Адлера.

 5. Проблема любові та свободи і інші філософські питання в роботах Е. Фрома.Тема 12.

Неопсихоаналіз

Лекція
План лекції

 1. Захисні механізми
  (А. Фрейд).

 2. Міф про народження героя (О. Ранк).

 3. Психотерапевтична практика Е. Нормана.

 4. С. Биркхойзер-Оері – жінки в психоаналізі.

 5. Сучасний психоаналіз.


Завдання для самостійної роботи

 1. Поспостерігати за дією захисних механізмів психіки людини в буденному житті. Занотувати власні спостереження.

 2. Прочитати (на вибір) одну з праць сучасних психоаналітиків.


Література

Основна: 4, 7

Додаткова: 1-8

Інтернет-ресурси: 3, 4, 5, 6Практичне заняття

Неопсихоаналіз

 1. Захисні механізми (А. Фройд).

 2. Міф про народження героя
  (О. Ранк).

 3. Психотерапевтична практика Е. Нормана.

 4. С. Биркхойзер-Оері, Г. Закс, Ш. Ференци, В. Райх, М. Эйтингон, В. Штеккель, К. Абрахам та інші послідовники З.Фрейда.

 5. Сучасний психоаналіз. Психоаналітична течія в Україні та на пострадянському просторі.

2

5

2

2


5

2


2


5


2

2

5


2

2

5


2

4

2

4

2

2

4


2


2


4

2

2

4

2


2

4

2
3

4

3

4

3


4

3


4

3

3

3

4

3


4

2

4

2

4

2

4

Всього


90

100
Модульний контроль
10
Участь в конференціях, олімпіадах, підготовка наук. статей, виконання творчих завдань
10
Складання тестів
5
Підсумковий контроль

Залік


V. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПСИХОАНАЛІЗУ»


 1. Зміст поняття «психоаналіз».

 2. Історія виникнення психоаналізу.

 3. Базові поняття психоаналізу.

 4. Уявлення про психоаналіз. Науковий та прикладний психоаналіз.

 5. Джерела виникнення психоаналізу.

 6. Психологічна характеристика понять психоаналізу: «витіснення», «лібідо», «Едіпів комплекс».

 7. Психологічна характеристика понять: «нарцисизм», «опір», «перенос».

 8. Психологічна характеристика понять: «контрперенос», «негативна терапевтична реакція».

 9. Психоаналітичне вчення про несвідоме.

 10. Помилкові дії.

 11. Сновидіння та їх тлумачення.

 12. Сексуальне життя людини в психоаналітичній теорії.

 13. Психоаналітичне розуміння структури психіки.

 14. Психологічний зміст страху.

 15. Охарактеризувати витоки поняття несвідомого.

 16. Визначити механізми роботи сновидінь.

 17. Охарактеризувати зміст поняття «патологія любові».

 18. Поняття несвідомого психічного. Специфіка несвідомих процесів.

 19. Закономірність та аналіз несвідомих дій.

 20. Природа сновидінь та способи їх тлумачення.

 21. Механізми роботи сновидінь та техніка тлумачення сновидінь.

 22. Фази психосексуального розвитку дитини.

 23. Структурні складові психіки. Внутрішньопсихічні конфлікти.

 24. Невроз страху і дитячі фобії.

 25. Зміст і етіологія неврозів

 26. Характеристика опору. Прояви опору.

 27. Особливості пропрацювання опору.

 28. Перенос і контр перенос.

 29. Теорія архетипів та колективного несвідомого К.Г. Юнга.

 30. Комплекс неповноцінності та мотив влади (А.Адлер).

 31. Вікова періодизація Е. Еріксона.

 32. Проблема любові та свободи в роботах Е. Фрома.

 33. Захисні механізми (А. Фройд).

 34. Міф про народження героя (О. Ранк).

 35. Психотерапевтична практика Е. Нормана та С. Биркхойзер-Оері.

 36. Сучасний психоаналіз.

 37. Визначити стратегію психоаналітика при пропрацюванні опору.

 38. Охарактеризувати невроз переносу.

 39. Психоаналітичне розуміння невротичних симптомів.

 40. Причини виникнення неврозів.

 41. Сексуальні потяги і потяги Я.

 42. Відкриття опору. Види опорів.

 43. Прояви опору.

 44. Робота з опором.

 45. Позитивний і негативний перенос.

 46. Невроз переносу

 47. Зустріч із власним несвідомим.

 48. Технічні правила терапії.

 49. Стратегія аналітика.

 50. Цілі психоаналітичної терапії.

 51. Теорія архетипів та колективного несвідомого К.Г. Юнга.

 52. Комплекс неповноцінності та мотив влади (А.Адлер).

 53. Вікова періодизація Е. Еріксона.

 54. Проблема любові та свободи в роботах Е. Фрома.

 55. Захисні механізми (А. Фройд).

 56. Міф про народження героя (О. Ранк).

 57. Психотерапевтична практика Е. Нормана та С. Биркхойзер-Оері.

 58. Сучасний психоаналіз.

VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Основні


 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование. Теория и опыт / Абрамова Г. С. – М.: Наука, 2002. – 224 с.

 2. Гринсон Р. Теория и практика психоанализа / Гринсон Р. – М.: Наука, 2009. – 567 с.

 3. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование /
  Коттлер Дж., Браун Р. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

 4. Лейбин В.М. Психоанализ / Лейбин В.М. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.

 5. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Нельсон-Джоунс Р. – СПб.: Питер, 2011. – 331 с.

 6. Психоанализ. Новейшая энциклопедия / В.Овчаренко,
  А. Грицанов. – М: Книжный Дом, 2010. – 1120 с.

 7. Соколов Э. В. Введение в психоанализ. Учебник / Соколов Э. В. – Режим доступа к источнику: http://psychologiya.com.ua/psixoanaliz/1830-sokolov-elmar-vladimirovich-vvedenie-v-psixoanaliz-uchebnik.html

 8. Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития / Ф. Тайсон,
  Р. Тайсон – М: Когито-Центр – 2013. – 210 с.

 9. Хьелл, Л. Теории личности. Основные положения,исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. — СПб. : Питер, 2001. — 606с.Додаткові
 1. Аспер К. Психология нарциссической личности. Внутренний ребенок и самооцінка / Аспер К. – М: Добросвет, КДУ, 2013. – 210 с.

 2. Волкан В. Расширение психоаналитической техники. Руководство по психоаналитическому лечению / Волкан В. – М: Когито-Центр – 2012. – 230 с.

 3. Вудман М. Опустошенный жених. Женская маскулинность / Вудман - М.: Когито-Центр – 2010. – 180 с.

 4. Гордієнко В. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах / Гордієнко В., Копець Л. – К,: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 304 с.

 5. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. – М.: Академ-Проект, 2002. – 226 с.

 6. Схалквайк Ф. На кушетке у психоаналитика: Шесть клинических случаев // Схалквайк Ф. / Пер. с нидерл. О.Франтовой; Под ред. Н. Кигай. - М.: Класс, 2005. - 208 с.

 7. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции / Фрейд З. – СПб: Питер, 2007. – 384 с.

 8. Юнг.К. Г Собрание сочинений. Психология бессознательного / К.Г. Юнг. – М: Канон , 2013. – 320 с.

 1. Ялом И. Когда Ницше плакал. – М.: Академ-Проект, 2002. –
  312 с.


Інтернет – ресурси


 1. http://libraryonline.ru/category/psixologiya (Сайт:Он-лайн-бібліотека);

 2. http://psyfactor.org (Сайт: Пси-фактор- библиотека);

 3. http://psihoanalis.ru/biblioteka (Сайт : Библиотека психоанализа);

 4. http://www.gumer.info (Сайт: Gumer- библиотека);

 5. http://www.koob.ru (Сайт: Koob - библиотека);

 6. http://www.psihologu.ru (Сайт: Psihologu- библиотека);

 7. http://flogiston.ru/library/ (Сайт: Flogiston: архив учебных материалов);

 8. http://www.twirpx.com/library/ (Сайт: Twirpx - библиотека).

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма та робоча програма освітній ступінь iconРобоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
Робоча програма «Оперний клас» для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво»
Програма та робоча програма освітній ступінь iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
На даний освітньо-кваліфікаційний рівень приймаються особи, які мають базову вищу освіту, освітній ступінь бакалавра 020204 «Музичне...
Програма та робоча програма освітній ступінь iconРобоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін
Програма та робоча програма освітній ступінь iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення І телебачення
Програма та робоча програма освітній ступінь iconЗашкільняк Леонід Опанасович робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Програма та робоча програма освітній ступінь iconГалета Олена Ігорівна робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 «Філологія», спеціальністю 02030305 «Літературна...
Програма та робоча програма освітній ступінь iconРобоча програма навчальної дисципліни «канонічне право»
Робоча програма з «Канонічного права» для студентів з напряму підготовки 030401 Правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»...
Програма та робоча програма освітній ступінь iconРобоча програма навчальної дисципліни політичний аналіз І прогнозування
Робоча програма “Політична влада” для студентів галузі знань 0301 “Соціально-політичні науки” напряму підготовки 030104 “Політологія”....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка