Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавраСкачати 90,63 Kb.
Дата конвертації09.03.2018
Розмір90,63 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки УкраїниДніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

(назва)


Кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн____

(назва)


Національна література в кроскультурній перспективі

(назва навчальної дисципліни)

Програма


вибіркової навчальної дисципліни

підготовки _ бакалавра_______

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

за спеціальністю 035.06 Філологія (східні мови та літератури

(переклад включно) - японська)

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП5.8 в)

Дніпро – 2017 рік


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Дніпровським національним університетом

імені Олеся Гончара

(повне найменування вищого навчального закладу)


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: _доц. Селігей В. В._____________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________


Обговорено та схвалено науково-методичною комісією занапрямом підготовки/спеціальністю

035 Філологія; 014.01 Середня освіта (українська мова і література); 6.020303 Філологія (українська мова та література, російська, англійська, німецька, французька, китайська, японська, англійська /переклад/)

“31” серпня 2017 року, протокол № 1


Вступ

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Національна література в кроскультурній перспективі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ____бакалавра_________за спеціальністю 035.06 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно) –японська)

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є ___еволюційні процеси в системі вень-яню, їх відображення в літературно-культурному дискурсі

__________________________________________________________________________________________Міждисциплінарні зв’язки: __«Основна іноземна мова», «Класична мова Сходу», «Література країни, мова якої вивчається як ОІМ», «Вступ до спецфілології», «Нові художні тенденції та літературний процес», «Методика викладання ОІМ», «Методика викладання літератури», «Теоретична граматика та стилістика ОІМ»
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Класична японська література як об’єкт компаративістики.

 2. Поетика романтизму та реалістичності в японській літературі ХІХ ‒ І пол. ХХ ст. як проблема компаративістики.

 3. Японська література ІІ пол. ХХ ст., ХХІ ст.в компаративних студіях

 4. Література японської транскультурації

1. Мета та завданнянавчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни«Національна література в кроскультурній перспективі» єфахова підготовка філологів, викладачів історії та теорії японської мови та літератури

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Національна література в кроскультурній перспективі» є ознайомлення з ключовими проблемами та підходами до вивчення японської літератури у трансцивілізаційній та кроскультурній перспективі, опанування навичок порівняльно-компаративного аналізу творів давньої, класичної та сучасної японської літератури.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :


 • ключові проблеми компаративного дослідження японської літератури в перспективі компаративних студій, у контексті теорій типологічних та генологічних аналогій;

 • особливості зіставлення класичної японської та порівняльно-типологічної періодизацій поетичної творчості;

 • особливості компаративно-контрастивного дослідження класичної японської поезії в контексті всесвітньої літератури;

 • риси тематичної й семантичної своєрідності японської поетичної традиції в контексті компаративного дослідження;

 • поетико-стилістичні, тематично-семантичні аспекти порівняльного вивчення поетики й семантики японського театру;

 • особливості становлення художнього дискурсу в японській літературі, порівняльної жанрології середньовічної японської прози;

 • міфопоетичні та філософсько-естетичні аспекти семантики в літературі Токугава й Мейцзі.

 • ключові категорії й концепції компаративного дослідження японської літератури ХХ ст.

вміти :

 • читати та перекладати, в обсязі, визначеному вимогами дисципліни, поетичні та прозові твори;

 • працювати з науковими текстами японською мовою, присвяченими вивченню класичної поезії та прози Японії;

 • аналітично розглядати лексико-граматичні особливості найвідоміших творів

 • здійснювати самостійне компаративне дослідження з приводу лексико-граматичної, стилістичної, композиційної своєрідності творчості того чи іншого письменника або поета.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ____180___ години/___6,0_____кредитиECTS.


2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Класична японська література як обєкт компаративістики.

Тема 1. Японський міфопоетичний канон як обʼєкт компаративних студій. Проблематика типологічних аналогій, генологічна проблематика у дослідженнях давньої прози та поезії, «Кодзікі», «Ніхоншьокі», «Фудокі», «Маньйошю». Щоденникова література (ніккі, шю, моногатарі)японської давнини в рецепції західної порівняльно-типологічної школи.

Тема 2.Класична й середньовічна поезія Японії в компаративній перспективі. Класична японська та порівняльно-типологічна періодизація поетичної творчості. Канонічна поетика як обʼєкт порівняльного вивчення. Компаративно-контрастивне дослідження класичної японської поезії у контексті всесвітньої літератури. Тематична й семантична своєрідність японської поетичної традиції в японських та зарубіжних компаративних дослідженнях.

Тема 3. Японська проза та японський театр. Проблематика порівняльного вивчення прози японського середньовіччя. Поетико-стилістичні та тематично-семантичні аспекти порівняльного вивчення творів но, цзьйорурі, кабукі.. Становлення художнього дискурсу в новій японській літературі. Порівняльна жанрологія японського роману. Міфопоетичні та філософсько-естетичні аспекти семантики в літературі Едо.

Змістовий модуль 2.Поетика романтизму та реалістичності вяпонській літературі ХІХ ‒ І пол. ХХ ст. як проблема компаративістики.

Тема 1.Особливості художнього та критико-аналітичного осмислення діалогу Схід-Захід. Творчість Кавабата Ясунарі, Морі Огая, Нацуме Сосекі, Акутагава Рюноске.

Тема 2. Проблематика его-роману та его-беллетристики. Творчість Шімацзакі Тосона, Таяма Катая, Шіга Наоя, Дадзай Осаму в компаративній перспективі

Змістовий модуль 3.Японська література ІІ пол. ХХ ст., ХХІ ст. у компаративних студіях.

Тема 1. Транскультурна перспектива освоєння японської художньої традиції. ТворчістьТаніцзакі Цзюньітіро, Кенцзабуро Ое, Місіма Юкіо,

Тема 2.Японські стратегії освоєння поетики масової літератури.Легкий роман, фантастика, література для жінок.

Змістовий модуль 4.Література японської транскультурації.

Тема 1.Планетарна перспектива вяпонськомовному художньому дискурсі. Творчість Нацуме Сосекі, Кобо Абе, Харукі Муракамі.

Тема 2.Англомовна література японської транскультурації. Творчість Лосона Інади, Кацзуо Ісігуро

3. Рекомендована література

 1. Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. Словник японських літературознавчих термінів. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.

 2. Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. Японські поети: Біографічний словник. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011.

 3. Антологія японської поезії. Хайку. XVII–XX ст. (Переклад з яп., передмова та коментарі). — Київ: Дніпро. — 2002.- 365 с.

 4. Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. Японська література. Курс лекцій. Частина перша: давній і класичний періоди. — К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2014.— 350 с.

 5. Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. Японська література. Курс лекцій. Частина друга: період шьоґунатів. — К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2015.— 440 с.

 6. Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. Японська література. Курс лекцій. Частина третя: новітній період. — К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2016.— 390 с.

 7. Збірка старих і нових японських пісень («Кокін-вака-сю») (Переклад з яп.,передмова та коментарі). — Київ: Факт. — 2006. — 1280 с. Антологія японської класичної поезії. Танка. Ренга. VIII–XVI ст. (Переклад з яп., передмова та коментарі). — Київ: Факт. — 2004. — 910 с.

 8. Лукаш М. Від Бокаччо до Аполлінера. Переклади/М.Лукаш. ‒ К.: Дніпро, 1990. ‒ 512 с.

 9. Сосекі Нацуме Ваш покірний слуга кіт/ Нацуме Сосекі; пер. з яп.:І Дзюб.‒ Київ: Дніпро, 1973. 456 с.

 10. Японська класична поезія / Передмова та переклад з яп. І.П. Бондаренка. — Харків: Фоліо, 2007 — 415 с.

 11. Японська література в Україні: Минуле і сьогодення // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 27

 12. Японська література. Хрестоматія. Т.І (VII-ХІІІ ст.)/Упорядники: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. – Київ:Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 562 с.

 13. Японська література: Хрестоматія. Том ІІ (ХІV-ХІХ ст.) / Упорядник: Бондаренко І.П. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011.

 14. Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (ХІХ-ХХ ст.) / Упорядники: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.

 15. Ascari M. Literature of the Global Age: A Critical Study of Transcultural Narratives / Ascari Maurizio. − McFarland, 2011. –Р. 5 – 41.

 16. Beller M., Leerssen J. T. Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters: a Critical Survey / Manfred Beller, Joseph Theodoor Leerssen. – Rodopi, 2007. – P. 1 – 33.

 17. Bernheimer C. Comparative literature in the age of multiculturalism/Charles Bernheimer. - Johns Hopkins University Press, 1995. – P. 47, 118 – 119.

 18. Cai, Rong. The Subject in Crisis in Contemporary Chinese Literature / Rong Cai. – SaintLouis, Missouri: Washington University, 1995. - Р. 17.

 19. Culler J. Literary Theory: A Very Short Introduction / Jonathan Culler. - Oxford University Press, 2011. –Р. 1 – 16.

 20. Davis G. V. Towards a Transcultural Future: Literature and Society in a 'post'-colonial World / Geoffrey V. Davis. –Rodopi, 2005. – 405 p.

 21. Dirlik A. The Global in the Local / Arif Dirlik // Global/Local: Cultural Production and the Transnational Imaginary (Asia-Pacific: Culture, Politics, and Society). – Durham and London, 1996. – P. 21 – 46.

 22. Duke, Michael S. Blooming and Contending: Chinese Literature in the Post-Mao Era /Michael S. Duke. - Bloomington: Indiana University Press, 1985. - Р. 181.

 23. Epstein M. After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture / Mikhail N. Epspein. – University of Massachusetts Press, Amherst, 1995. – 394 p.

 24. Epstein М. Transculture: a broad way between globalism and multiculturalism / Mikhail N. Epstein//The American Journal of Economics and Sociology. – 2009. – Режимдоступа: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0254/is_1_68/ai_n32148887/ (датаобращения: 19.01.2009). – Заглсэкр.

 25. Epstein М., Berry E. Transcultural Experiments: Russian and American Models of Creative Communication / Mikhail N. Epstein, Ellen H. Berry. – New York, 1999. – 352 p.

 26. Evan-Zohar I. Polysystem Studies / Itamar Evan-Zohar // Poetics Today. – Durham: Duke University Press, 1990. – P. 287–310.

 27. Genette, G. Palimpsests: Literature in the Second Degree / Gerard Genette. – U of Nebraska Press, 1997. – 491р.

 28. Goldblatt H.Chinese Literature for the Nineteen Eighties: The Fourth Congress of Writers and Artists/ Howard Goldblatt. – Sharpe Incorporated, M. E.: 1982. – 195 р.

 29. Hassan, I. Beyond Postmodernism: toward an aesthetic of trust / Ihab Hassan // Beyond Postmodernism: Reassessments in Literature, Theory, and Culture. – Walter de Gruyter, 2003. – P. 199 – 212.

 30. Helmut M., Kinkley J. C., Ba JinModern Chinese Writers: Self-portrayals Martin Helmut, Jeffrey C. Kinkley, Ba Jin. –M.E. Sharpe, 1992. –380 p.

 31. Kinkley Jeffrey C. After Mao: Chinese Literature and Society, 1978-1981/ Jeffrey C. Kinkley. – Harvard University, 1985. – 345 p.

 32. Kinkley Jeffrey C. Chinese Justice, the Fiction: Law and Literature in Modern China/ Jeffrey C.Kinkley.–Stanford University Press, 2000. – 497 p.

 33. Kinkley Jeffrey C. Corruption And Realism in Late Socialist China: The Return of the Political Novel/ Jeffrey C. Kinkley. –Stanford University Press, 2006. – 250 р.

 34. 史承钧。老舍与西方现打派文学。[J] 上海师范大学学报。– 1994 4 期。– 78- 86 页。季进. 作家们的作家——博尔赫斯及其在中国的影响 / 季进. // 当代作家评论. – 2001. –№ 3.

 35. 李玲. 中国现代文学的性别意识 / 李玲. –北京: 人民文学出版社, 2002. – 258 с.

 36. 李晓峰. 小说: 黑暗灵魂的舞蹈——论残雪的文学观/李晓峰 / 李晓峰. //《当代文坛》. – 2006. –№ 2.孟繁华中国当代文学发展史/ 孟繁华。–人民文学出版社,2004年。–页数:275.

 37. 曹文轩中国八十年代文学现象研究 / 曹文轩。–人民文学出版社2010年。– 页数:187页。

 38. 谭楚良中国现代派文学史论 /谭楚良. – 上海,学林出版社1997.  – 第363-399页.

 39. 刘再复论文学的主体性 (下)/刘再

 40. // 文学评论–1986. - № 1. –第3-19页. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання _______6 сем., залік___

 2. Засоби діагностики успішності навчання: тестовий контроль, диктант, читання, бліцопитування, практична контрольна перевірка, виконання завдань на переклад текстів та автокоментар.


Підпис авторів програми


Підпис завідувача кафедри
Каталог: docs -> vybir -> ffil
docs -> Чернігівська обласна державна адміністрація
docs -> Регламент роботи Конгресу 17 жовтня 2013 року 00 45
ffil -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
ffil -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
ffil -> Програма навчальної дисципліни за вибором підготовки бакалавра
ffil -> Програма вибіркової навчальної дисципліни
ffil -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра

Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconПрограма навчальної дисципліни за вибором підготовки бакалавра
Обговорено та схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки/спеціальністю
Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка