Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавраСкачати 92,71 Kb.
Дата конвертації09.03.2018
Розмір92,71 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки УкраїниДніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

(назва)


Кафедра_порівняльної філології східних та англомовних країн____

(назва)Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна

(назва навчальної дисципліни)

Програма


вибіркової навчальної дисципліни

підготовки _ бакалавра_______

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму 6.020303 Філологія (японська)

(шифр і назва напряму)
(Шифр за ОПП ПП 4.13в)

Дніпро – 2017 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Дніпровським національним університетом

імені Олеся Гончара

(повне найменування вищого навчального закладу)


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: _доц. Селігей В. В._____________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________


Обговорено та схвалено науково-методичною комісією занапрямом підготовки/спеціальністю

035 Філологія; 014.01 Середня освіта (українська мова і література); 6.020303 Філологія (українська мова та література, російська, англійська, німецька, французька, китайська, японська, англійська /переклад/)

“31” серпня 2017 року, протокол № 1Вступ

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “ Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ____бакалавра___________напряму “_6.020303 Філологія (японська)_”

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є ___ключові етапи історичного становленя японської літератури

__________________________________________________________________________________________Міждисциплінарні зв’язки: __«Основна іноземна мова», «Класична мова Сходу», «Нові художні тенденції та літературний процес», «Вступ до спецфілології», , «Історія ОІМ (японської)», «Методика викладання ОІМ»__, «Методика викладання літератури країни, мова якої вивчається як ОІМ»
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Література найдавніших часів.

 2. Поезія раннього Середньовіччя.

 3. Сю, ніккі й моногатарі.

 4. Японська поезія пізнього середньовіччя.

 5. Японський театр.

 6. Нова література.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна” навчити студентів виявляти та описувати провідну культурну парадигму Японії та органічні їй експериментальні естетичні форми та тенденції.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна ” надати необхідні для бакалаврів навички критико-аналітичного дослідження художніх текстів, що відносяться до давньої, класичної та сучасної літератури Японії. Метою курсу є надати знання в галузі теорії та історії літератури, виховати у студентів навички порівняльного вивчення творів різних авторів у межах японської літератури, так й творів, що належать до принципово відмінних літератур.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • Особливості історичної еволюції японської літератури;

 • найголовніші жанрово-стилістичні особливості, що с створюють своєрідність творчості найвидатніших письменників зазначеного періоду;

 • ключові концепції сучасної теорії літератури;

За підсумками вивчення курсу студент повинен вміти:

 • вільно володіти навичками аналітичного читання японською мовою;

 • орієнтуватися в сучасних теоріях японського літературознавства

 • висловлювати науково обґрунтовані висновки щодо жанрово-стилістичної своєрідності прочитаних текстів;

 • проводити дослідження проблем сучасної японської літератури спираючись на наукові роботи, написані японською так англійською мовами;

 • вправно володіти термінологічним апаратом сучасної теорії літератури японською й англійською мовами;

 • читати та перекладати художні, критико-аналітинчі тексти у межах поблематики дисципліни.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ____150___ годин /___5,0_____ кредити ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Література найдавніших часів.

ТЕМА 1. Архаїка. Формування пісенної традиції, поетика ритуальних творів, стилістика й художня виразність як похідні від ритуальної й магічної функції. Поетика котодами. Основні поетико-стилістичні особливості жанрів «довга пісня», «танка», китайські впливи.

ТЕМА 2. Літописна література та архаїчний епос. Поетико-стилістичні та тематичні особливості збірок «Кодзікі», «Фудокі», «Ніхоншьокі». Проблема міфології та героїчного епосу, освоєння моделей художнього світогляду «Книги Гір й Морей».

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Поезія раннього Середньовіччя.

ТЕМА 1. Жанрово-стилістичні та тематичні особливості поезії «Маньйосю». Стилістично-тематичні категорії «га» та «сабі», стилістика йо-котоба та макура котоба, тематична система «Маньойсю». Провідні персоналії: Отомо Якамочі, Ямабе Акахіто, Каса-но-Окура, Отомо Табіто, Какиномото-но Хитомаро, Яманое Окура.

ТЕМА 2. Поезія «Кокінсю» та «Сінкокінсю». Поетика й стилістика поезії «Кокінсю». Провідні персоналії: Арівара Наріхіра, Оно-но-Коматі, Кі-но-Цураюкі, Кі-но-Томонорі. Стилістично-тематичні категорії «у-сін», «сабі», «ю-ген», «цзо-ку». Поетика чуттєвої метафоричності образів природи. Поетика, стилістика й філософія Фудживара Тейка, переосмислення категорій «у-сін» та «ю-ген», буддійське світосприйняття у збірці «Сінкокінсю»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ. Сю, ніккі й моногатарі.

Тема 1. Поетико-стилістична й жанрово-тематична своєрідність сю, ніккі й моногатарі. Проблема визначення й розрізнення жанрових форм. Реалістичність та вигадка, надприроднє та міфологія у змісті та образній системі прозових творів. Оповідач як жанророзрізнвальна категорія. Порівняльний аналіз різножанрових творів на рівні поетики, тематики, образності.

ТЕМА 2. «Генцзі-моногатарі» й «Макура-но-соші». Буддійська семантрика у в образній системі та композиції «ГМ». Надприродність й реалістичність в образі принца Генцзі. Алюзивність та інтертекстуальність у «ГМ»: зв’язки й суголосність з «Кокіншю», «Піснею тривалого суму», «Нотатками історика». Оповідні стратегії як засіб відображення внутрішнього світу персонажів. Своєрідність оповідальності «МС», проблема «офіційного видання» та різних редакцій тексту. Риси «японськості» «МС»: споглядальність, сезонність, фрагментарність оповіді, семантика вибору.
МОДУЛЬ 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Японська поезія пізнього середньовіччя.

ТЕМА 1. Вершина поезії танка. Осмислення поетико-естетичних ідеалів «ен», «ю», ретроспективність як основа поетики «витонченого зачарування», юген як глибина, «спокій» (канцзяку). Розробка поетики «низького» (цзоку). Твори Сайгьйо та Суньзея поза збіркою «Сінкокіншю». Поетика «ю», «сабі», «юген» у творчості Сайгьйо. Буддійська семантика у творах Сайгйо: квітки вишні, місяць, діалог з «Лотосовою Сутрою». Естетика мистецької довершеності «мічі»: спеціалізація, інтертекстуальність, канонічність, унівенсальність, авторитети. Творчість принцеси Шікіші (Шокуші): юген, ен, експериментальність. Юген й ушін.

ТЕМА 2. Ренга та хокку. Канон ренга. Творчість провідних майстрів ренга Ніцзьйо Йошімото й Кюсея. Внесок Согі. Своєрідність поетики та образної системи збірки «Согі Докугін Наніхіто Хякуін» та «Мінасе сангін хякуін». Виникнення хокку. Своєрідність поетики хокку. Творчість Башьйо, Бусона, Ісса.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Японський театр.

ТЕМА 1. Саругаку та Но. Ритуально-синкретичні джерела становлення саругаку. Центральні персонажі вистави «Шикі Сампан». Поетика фукушікі муген но. Еволюція поетики но та теорії акторської гри: концепт «мусін», «ю-ген», «ю-ен», теорії «квітки», «дев’яти квіток», «п’яти кіл».

ТЕМА 2. Цзьйорурі та Кабукі. Виникнення Цзьорурі, центральний сюжет, своєрідність поетики та зображальності у цзьорурі, переосмислення категорій й принципів традиційної поетики. Жанрово-тематичний поділ цзьйорурі. Творчість Тоса но Шьйоцзьйо та Тікамацу Монцзаємона.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Нова література.

ТЕМА 1. Від традиції до сучасності. Література Йоміхон («Токайдо тю хідзакуріге») та гесаку. Цубоуті Сьойо та Фтабатей Сімей. Літературний рух «сідзенсюгі-ундо». Творчість Кунікіда Доппо, Таяма Катай та Токутомі Рока. Критика натуралізму в японській літературі. Творічсть Нацуме Сосекі. Морі Огаї. Характерні риси японського романтизму. Особливості розвитку японської літератури в період 1910-20рр. Неореалізм в японській літературі. Акутагава Рюноске.

ТЕМА 2. Література ХХ-ХХІ ст.. Модернізм і зарубіжні впливи. Неоромантизм в японській літературі. Творчість Нагаї Кафу. Традиція та сучасність в творчості Танідзакі Дзюнітіро. Таояме-бурі (Ясунарі Кавабата) та масурао-бурі (Юкіо Місіма). Особливості розвитку літератури 1940-50-х. Поствоєнна література Японії. «Література атомної бомби» («гембаку бунгаку»): тема трагедії Хіросіми в поезії і прозі. Літературне угрупування «бурай-ха». Творчість Дадзай Осаму та Ісікава Дзюн. Особливості японського літературного екзистенціалізму. Кобо Абе. Науково-фантастична література Японії. Сакьо Комацу, Цуцї Ясутака, Сініті Хосі. Пошуки духовності наприкінці ХХ ст.. Сюсаку Ендо та Кендзабуро Ое. Особливості японської літератури 1980-90х років. Рю Муракамі та Банана Йосімото. Поява «легкої» прози та мультикультуралізм: Харукі Муракамі та Масахіко Сімада.
3. Рекомендована література

 1. Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. Словник японських літературознавчих термінів. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.

 2. Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. Японські поети: Біографічний словник. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011.

 3. Антологія японської поезії. Хайку. XVII–XX ст. (Переклад з яп., передмова та коментарі). — Київ: Дніпро. — 2002.- 365 с.

 4. Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. Японська література. Курс лекцій. Частина перша: давній і класичний періоди. — К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2014.— 350 с.

 5. Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. Японська література. Курс лекцій. Частина друга: період шьоґунатів. — К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2015.— 440 с.

 6. Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. Японська література. Курс лекцій. Частина третя: новітній період. — К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2016.— 390 с.

 7. Збірка старих і нових японських пісень («Кокін-вака-сю») (Переклад з яп.,передмова та коментарі). — Київ: Факт. — 2006. — 1280 с. Антологія японської класичної поезії. Танка. Ренга. VIII–XVI ст. (Переклад з яп., передмова та коментарі). — Київ: Факт. — 2004. — 910 с.

 8. Лукаш М. Від Бокаччо до Аполлінера. Переклади/М.Лукаш. ‒ К.: Дніпро, 1990. ‒ 512 с.

 9. Сосекі Нацуме Ваш покірний слуга кіт/ Нацуме Сосекі; пер. з яп.:І Дзюб.‒ Київ: Дніпро, 1973. 456 с.

 10. Японська класична поезія / Передмова та переклад з яп. І.П. Бондаренка. — Харків: Фоліо, 2007 — 415 с.

 11. Японська література в Україні: Минуле і сьогодення // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 27

 12. Японська література. Хрестоматія. Т.І (VII-ХІІІ ст.)/ Упорядники: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 562 с.

 13. Японська література: Хрестоматія. Том ІІ (ХІV-ХІХ ст.) / Упорядник: Бондаренко І.П. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011.

 14. Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (ХІХ-ХХ ст.) / Упорядники: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.

 15. Aeba Takao. Showa Bungaku Shiron / Takao Aeba. – Ozawa Shoten, 1976.

 16. Akutagawa Ryunosuke, in Nihon no Bungaku series. Chuo Koron Sha, 1972.

 17. Cheryl A. Crowley Haikai Poet Yosa Buson and the Bashō Revival. ‒ BRILL, 2007 - 308 р.

 18. Feldman, Horace Z. The Growth of the Meiji Novel. Unpublished dissertation / Horace Z. Feldman. – Columbia University, 1995.

 19. Keene D. Dawn to the West: Japanese literature in the modern era / Donald Keene. – New York, 1985.

 20. Keene Donald Four Major Plays of Chikamatsu Monzaemon Chikamatsu, Columbia University Press, 1998 - 220 р.

 21. Makoto Ueda Basho and His Interpreters: Selected Hokku with Commentary Stanford University Press, 1995 - 457 р.

 22. Napier, Susan J. The Fantastic in Modern Japanese Literature: The Subversion of Modernity / Susan J. Napier. London: Routledge, 1996. – 272 р.

 23. Ortolani Benito The Japanese Theatre: From Shamanistic Ritual to Contemporary Pluralism. ‒ BRILL, 1990

 24. Oshima Maki. Akutagawa Ryunosuke to Anatorun Furansu, 1968.

 25. Saltzman-Li Katherine Creating Kabuki Plays: Context for Kezairoku, "Valuable Notes on Playwriting" BRILL, 2010 - 263 р.

 26. Scott Adolphe Clarence The Kabuki Theatre of Japan Courier Corporation, 1955 - 316 р.

 27. Ueda Makoto. Modern Japanese Writers and the Nature of Literature / Makoto Ueda. - Stanford: Stanford University Press, 1976. – 292 p.


 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання _8 сем. ‒ залік_____________


 2. Засоби діагностики успішності навчання тестовий контроль, доповіді, бліцопитування, практична контрольна перевірка, виконання завдань на переклад текстів та автокоментар

Підпис авторів програми


Підпис завідувача кафедри
Каталог: docs -> vybir -> ffil
docs -> Чернігівська обласна державна адміністрація
docs -> Регламент роботи Конгресу 17 жовтня 2013 року 00 45
ffil -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
ffil -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
ffil -> Програма навчальної дисципліни за вибором підготовки бакалавра
ffil -> Програма вибіркової навчальної дисципліни
ffil -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра

Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconПрограма навчальної дисципліни за вибором підготовки бакалавра
Обговорено та схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки/спеціальністю
Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка