Програма виховної роботи з учнями класівСторінка4/4
Дата конвертації08.02.2018
Розмір0,7 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Основні дефініції

Герб – символічний знак держави, символ влади.

Гімн – урочистий музичний твір, символ державної єдності.

Держава. Визначається територією у певних кордонах, заселених людьми, що живуть за спільними законами. Обов'язковою умовою існування держави є органи управління, військо, грошова система, оподаткування, Конституція.

Звичай – форма поведінки, прийнята певною суспільною групою, яку ця група традиційно підтримує.

Етнічна педагогіка – система традиційних форм навчання і виховання дітей, притаманна цьому народу.

Етнос – стійке об’єднання людей, що історично склалося на певній території на ґрунті спільного походження.

Конституція – Основний закон держави.

Матеріальна культура – сукупність матеріальних цінностей, створюваних народом у процесі його історичної діяльності.

Народ – історично сформована спільність людей, яка характеризується спільними ознаками мови, культури, психічного складу, стійкими між поколінними зв’язками, усвідомленням свого спільного походження.

Народознавство – наука про культуру, побут, звичаї того чи іншого народу.

Народна мораль – система усвідомлених і дотримуваних народом норм і правил поведінки між окремими людьми та ставлення їх до предметів і явищ.

Народний етикет – сукупність правил поведінки, ввічливості, котрі прийняті у певного народу.

Народний календар – система визначення часу тієї чи іншої події в добі, господарському сезоні, порі року відповідно до явищ природи і важливих суспільно - сімейних подій, переважно традиційних свят.

Нація – стійка людська спільнота, сформована на підставі спільної історичної долі, культури, мови, території та економічного життя.

Обряд – узвичаєне обов’язкове символічне дійство, приурочене до відзначення найбільш важливих подій у житті людського колективу, родини.

Право звичаєве ( неписане право) – норми поведінки, які діють у громаді внаслідок довготривалого застосування й переконання, що вони – обов’язкові.

Прапор – полотнище певного кольору, чи поєднання кольорів, офіційна емблема держави, символ її суверенітету.

Ритуал – послідовне виконання обрядів, які супроводжують відзначення певного святкового дня чи релігійної відправи.

Рід – усі родичі, об’єднання кровноспоріднених осіб.

Символ – знак, прикмета, предмет, який характеризує державу.

Традиція – передача від одного покоління до іншого того, що є суттю культури ( звичаї, погляди, вірування, способи мислення і виховання, суспільні норми ) і визначається певною сукупністю людей, є суспільно важливим для її сучасного і майбутнього.

Шлюб і сім’я – взаємопов’язані соціальні інститути, які регулюють стосунки між чоловіками і жінками та їх відношення до потомства.

Література


 1. Бех І. Виховання особистості. – Київ: Либідь, 2006. – 271 с.

 2. Бех І, Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Шкільний світ. -2007. - № 13.

 3. Бойчук Л. М. Виховання громадянина // Виховна робота в школі. – Листопад 2007. - № 11 (36). - С. 2-46.

 4. Варава В. Громадянська освіта // Завуч. Наша вкладка. – Січень 2005. - № 1 (223). – С. 2-21.

 5. Закон України "Про освіту". – 1996.

 6. Закон України "Про виховання дітей та молоді": Проект //Освіта України. –Вересень 2004. - № 72.

 7. Зростаємо в любові: Збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів / Автори-укладачі: Яременко Н. В., Боярчук О.І., Микитюк Л. В., Устич Ю. П.; За ред. Яременко Н. В. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – Частина ІІ. – 288 с.

 8. Дем'янюк Т. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: Науково-методичний посібник. – Суми: ТОВ Вид-во "Антей", 2006. – 384 с.

 9. Декларація прав дитини // Довідник класного керівника: Збірник документів. – К., 1996. – С. 9-14.

 10. Качур М. Патріотичне виховання молодших школярів у художньо-краєзнавчій діяльності // Педагогіка і психологія. – 2002. - № 4. – С. 47 – 55.

 11. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Дошкільне виховання. – 2003. - № 2. – С. 3-8.

 12. Омельченко В. Л., Кузьмінський А. І. "Педагогічна мудрість віків". – Київ: "Знання", 2009.

 13. Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України // Шкільний світ. – вересень 2008. - № 33.

 14. Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина // Шлях освіти. – 2002. - № 1. – С. 9-14.

 15. Рибальченко С. Програма патріотичного виховання "Сім маленьких див" // Директор школи. – Квітень 2008. – № 15 (495). – С.12-16.

 16. Свереда Б. Виховання громадянина засобами етнопедагогіки // Директор школи. – Липень 2007. - № 25-26 (457-458). – С. 39-51.

 17. Черкашенко В. Громадянське виховання: проблеми, досвід // Завуч. – Грудень 2009. - № 34 (400). – С. 27-28.

 18. Чорна К. Громадянське виховання – нагальна потреба України // Освіта Кураїни. – 2000. – 20 грудня. –С. 5.

 19. Шумякова Н. Виховуємо громадянина України // Директор школи. – Травень 2006. - № 18 (402). – С. 18-20.

 20. Якубенко В. від народознавства – до свідомого патріотизму // Дошкільне виховання. – 2002. - № 8. – С. 12-13.

Виховання дитини – це не втішна розвага, а завдання, яке вимагає капіталовкладень – важких переживань, зусиль, безсонних ночей і багато, багато думок.

Я. Кочак

Людина повинна діяти за велінням совісті, а найголовнішим спонукачем сумління має бути Бог Любові і Добра.

В. Сухомлинський

Сучасний етап історичного розвитку України характеризується істотними змінами в житті її народу, оновленням усіх сфер діяльності людини, переоцінкою та утвердженням у свідомості нації нових світоглядних орієнтацій. Освіта – потужний чинник розвитку духовної культури народу, відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, запорука успіху держави. Нова епоха повсякчас кидає нові виклики життю, тому змінюються підходи до виховання. Головною метою виховання сьогодні стає всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої цінності, яка спроможна до самовизначення, самореалізації, самовдосконалення. Основою духовного життя людини, її прагнення до волі та процвітання України є патріотизм. Він становить складову частину національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного краю, до рідного народу, до інших націй і народів.

Мету своєї роботи вбачаємо у вихованні громадянина – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як незалежну, суверенну, демократичну, правову, соціальну державу, знати свої права і обов’язки, відстоювати їх, знати і примножувати героїчне минуле українського народу, його традиції і звичаї, бути хорошим сім’янином, пропагувати кращі здобутки національної культури та духовної спадщини.

Творче кредо склалося на основі слів В. Липинського : "Бути патріотом – це значить, перш за все, вимагати гарних і добрих учинків від себе, як від українця…" та ідей Софії Русової: "Виховання повинно мати за мету виліпити таку людину, яка ніде, ні за будь-яких умов не загине ні морально, ні фізично і упровадить у життя свою незалежну думку". З метою реалізації цих ідей і розроблена наша виховна програма для роботи з учнями початкових класів "Віночок вити – життя любити". Ідея програми виникала поступово і зумовлена тим, що наше підростаюче покоління втрачає патріотичні і духовні цінності, виростає морально бідним.

Саме у початкових класах закладаються засади майбутньої людини, і саме класовод, який є для молодших школярів зразком для наслідування, виховує майбутнього громадянина України. І ми зрозуміли, що від того, як ми побудуємо свою роботу, виховання, залежить, кого ми отримаємо через дев'ять-дванадцять років – свідомого громадянина, який буде перейматися проблемами своєї держави, чи байдужого спостерігача, для якого гроші і престижна робота за кордоном – понад усе. Тому першочергове завдання ми вбачаємо у тому, щоб формувати у дітей здатність пізнати себе як члена сім'ї, родини, дитячого колективу, як учня, жителя рідного міста, України, виховувати у них любов до рідного дому, школи, міста, своєї країни, її природи, рідної мови, побуту, традицій, звичаїв, історії.

Вже восьмий рік ми працюємо за програмою всебічного розвитку дітей і їх родин "Крок за кроком". І саме ця програма підказала нам ідею створення програми виховання "Віночок вити – життя любити". Спільне є те, що свою роботу і на уроках, і в позаурочний час ми плануємо за тематичними періодами по місяцях. Ми вирішили співвіднести символи кольорів стрічок з тематичними періодами і виховувати школярів на своєму, рідному, що близьке кожній українській дитині. Молодші школярі навчаються і виховуються, граючись. І тому зміст роботи за програмою структурований за тематичними періодами, які допоможуть дітям пізнати себе, свою родину, Україну як державу.

Актуальним залишається особистісно орієнтований підхід до кожного учня, виховання кожної дитини як найвищої цінності суспільства. Основними формами організації залучення учнів до виховної діяльності є такі: інформаційно – масові, діяльнісно-практичні групові, інтегративні, діалогічні, індивідуальні. Обов’язкове дотримання таких основних принципів виховання:


 • Колектив формує неповторну яскраву особистість.

 • Побудова відносин між учнями і дорослими на основі партнерства і співдружності.

 • Основа діяльності – творчість і самореалізація кожного.

 • Принцип природовідповідності.

 • Принцип демократизації та гуманізації.

 • Принцип національної спрямованості.

 • Принцип самоактивності і саморегуляції.

Діти і батьки сприйняли програму добре, адже кожен батько мріє, щоб його дитина зростала не тільки розумною, а й всебічно вихованою. Від вихованості школярів залежить моральний спокій сім'ї, майбутнє родини і країни. Тому виховна робота, організована за даною програмою планується разом з батьками, вихователем, педагогом-організатором. Перші батьківські збори плануються на початку вересня. Батькам презентується програма виховної роботи і пропонуються форми роботи. Шляхом спільного обговорення обираються форми роботи на кожен місяць. На початку кожного місяця в інформаційному куточку для батьків вивішується план роботи на місяць, дата виконання, відповідальні, план підготовки свят ( дивись додаток 1). Тому всі співучасники виховного процесу знають свої обов’язки. Звичайно, починаємо з найпростіших форм роботи, а закінчуємо місяць святом, ранком, які потребують з боку учнів і батьків тривалої підготовки. В роботу підключаємо, крім батьків, учасників шкільного самоврядування, представників громадськості, студентів гуманітарно-педагогічного коледжу, які проходять практику в нашій школі.

Найбільш результативними є інтерактивні форми роботи, бо саме вони покликані розкрити потенціал кожної дитини, віднайти і розвинути позитивне виховне начало кожного школяра. Це такі: рольові ігри, обговорення прочитаних творів, написання власних творчих робіт, уявні ігри –мандрівки, проекти, заочні подорожі, вікторини, змагання, години спілкування, дослідницько-пошукова робота, родинні свята тощо ( дивись програму).

Ми, вчителі, намагаємося, щоб у сім'ї і школі діти міцно засвоїли основи духовності, культуру свого народу, глибоко пройнялися його національним духом, способом мислення і буття. І тому в роботі постійно творчо використовуємо елементи етнопедагогіки, народну мудрість, здобутки наукової педагогіки, які сприяють формуванню високої гуманітарної культури, розвитку інтелектуальних здібностей, естетичних смаків, активної громадянської позиції, патріотизму учнів. Ми добре розуміємо, що виховання дитини завжди має ґрунтуватися насамперед на культурно-історичних цінностях своєї нації, а вже пізніше відбувається знайомство з традиціями інших народів.

Пізнання навколишнього світу починається зі знайомства з рідною вулицею, містом, своєю країною. Тобто, ми йдемо від пізнання свого, рідного, національного. Діти початкових класів – дуже хороші слухачі і наслідувачі, тому власний приклад вчителя і батьків допомагає виховати справжніх патріотів нашої країни. І тому ми намагаємося, щоб процес виховання був безперервним, щоб діти свідомо привчалися змалечку бути відповідальними за свої поступки, щоб патріотичні почуття були невід'ємною частиною кожної особистості. Ми розуміємо, що результати нашої праці не з'являються зразу ж, і тому кожного дня ненав’язливо вчимо наших дітей поступати так, як того вимагає неписаний кодекс справжнього українця.

Велику підтримку відчуваємо з боку батьків. Батьки у нас – не пасивні спостерігачі, а активні учасники виховного процесу. На початковому етапі проводиться батьківська діагностика, яка допомагає вчителю швидше вивчити своїх учнів, знайти підхід до кожного з них ( дивись додаток 2). Батьки допомагають організовувати різноманітні зустрічі, самі приходять на години спілкування, беруть участь у їх проведенні, допомагають своїм дітям вчити слова на свята, готувати костюми, різноманітні вироби, портфоліо, випускати класні газети, їздять та ходять з класом на екскурсії. І коли школярі бачать і оцінюють поступки найрідніших їм людей, у них поступово виробляється комплекс відповідної поведінки, гордість за країну, в якій вони живуть. Особливу увагу кожного місяця ми приділяємо читанню і обговоренню книг на відповідну тематику, щоб, по-перше, діти привчалися до читання, по-друге, щоб школярі знали відомих українських письменників, поетів, художників, історичних діячів, по-третє, щоб дотримувалися на практиці тих цінностей, які пропагує нам література. Обов'язковими є години спілкування і години класного керівника. Вони розширюють знання учнів з даної тематики, виховують кращі моральні якості. Якщо у 1 -2 класах такі години готує і проводить класовод чи запрошений батько, то особливо у 4 класі у роботу включаються всі бажаючі учні, які готують окремі повідомлення, підбирають літературу, ілюстративний матеріал.

Ефективними є вивчення традицій кожної сім'ї, адже це дає змогу дітям не тільки провести пошукову роботу, а й створити родове дерево, записати і дотримуватися сімейних звичаїв та традицій. І коли кожен учень чи сім'я демонструють перед класом свої знахідки, не можна не милуватися тією гордістю, яка відчувається у кожному виступі. Екскурсії по пам’ятних місцях допомагають краще вивчити історію своєї країни, міста. Велика увага приділяється написанню творчих робіт, виготовленню саморобних книжечок, поробок, виставок. Це спільна праця дітей і їхніх батьків.

Але найцікавішою і найбільшою за своїм обсягом є підготовка і проведення класних родинних свят. Тому кожна сім’я включається у допомогу, знаючи свій відрізок роботи. Свято тільки тоді є ефективним, коли всі учні беруть у ньому участь, переймаються тим духом, який панує на святі. На батьків покладається виготовлення костюмів, декорацій, контроль за тим, щоб їхні діти вивчили дані їм слова, організація самого свята, запрошення гостей. І коли вже саме свято відбувається, люблю спостерігати за реакцією батьків, на обличчі яких завжди читається гордість за своїх дітей.

Результати роботи за програмою ми можемо спостерігати щоденно, адже своєю поведінкою і поступками діти демонструють те, чого навчилися. Патріотизм, культура поведінки, кращі моральні риси – це той результат, якого ми хочемо отримати від своїх учнів. Діагностування, проведене класоводами, психологами і соціальним педагогом, говорить про те, що школярі постійно удосконалюються у своєму вихованні, вчаться поводити себе так, як їх учать. Спостереження за школярами класоводом, батьками дають змогу допомогти у вирішенні проблем виховання і спілкування між дітьми.

Звичайно, втілення програми в життя вимагає багато сил, здоров'я, нервів, але коли вже навіть через короткий час бачиш результати своєї діяльності, розумієш, що працюєш недаремно, на душі стає радісно, бо впевнений, що твої вихованці тебе не зрадять ні за яких умов і пронесуть ті зернятка доброго, вічного в своїх серцях до кінця життя і скрізь і завжди будуть демонструвати тільки кращі моральні якості. Коли дитина знає, що її думку буде почуто, що вона може впливати на процеси, які відбуваються в класі і в школі і в такий спосіб виявляти свою соціальну позицію, така дитина стане справжнім громадянином і щоденними вчинками наближатиме майбутнє. Недарма китайська мудрість говорить: "Коли маленька людина в маленькому місті добре робить свою маленьку справу – весь світ стає кращим".

Додаток 1
2 клас

План роботи на листопад№ з/п

Назва заходу

Дата

Відповідальний

1.


Читання і обговорення оповідань В. Сухомлинського на дану тематику ( В. Сухомлинський. "Вогнегривий коник."/ Упоряд. і передм. О. В. Сухомлинської. – К.: Вікар, 2008 с.: іл.).

03.11

10.11


17.11

24.11


Вихователь ГПД

Литвиненко Л. І.2.

Вивчення ігор, в які любили гратися в дитинстві батьки.

05.11

19.11


Класовод Білик Л. Д., батьки

3.

Написання творчих робіт "Моя матуся", "Мій тато".

12.11

Білик Л. Д.

4.

Вивчення пісень, які співають у сім'ї.

06.11

13.11


Вчитель музики Окутий О. О.

5.

Виховні години, години спілкування:

"Батько і мати – два сонця гарячі",

"Мати – берегиня роду людського".

16.11
23.11
Білик Л. Д.

6.

Родинне свято "Без сім'ї нема щастя на землі".

27.11

Білик Л. Д.

батьки


7.

Родинні змагання "Тато, мама і я – спортивна сім'я".

20.11

Білик Л. Д.

батькиПлан підготовки свята "Без сім'ї нема щастя на землі"


№ з/п

Назва роботи

Відповідальний

1.

Написання сценарію свята.

Білик Л. Д.

2.

Вивчення слів, пісень, інсценізацій.

Білик Л. Д.

Окутий О. О.

Литвиненко Л. І.

Батьки


3.

Виготовлення костюмів дітям.

Батьки

4.

Оформлення класу, сцени.

Білик Л. Д.

Батьки


5.

Виготовлення і розповсюдження запрошень на

свято.


Батьки


6.

Організація і проведення свята.

Білик Л. Д.

БатькиВізитна картка

Федорченко Наталія Володимирівна

16 лютого 1965 року

Освіта вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. Горького, 1990 рік, спеціальність за дипломом – вчитель російської мови і літератури.

Місце роботи – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів м. Ржищева Київської обл. 09230 м. Ржищів, вул. Адмірала Петренка, 2, телефон 2-15-84

Стаж роботи – 25 років, за спеціальністю – 25 роки, класним керівником -

15 років.

Кваліфікаційна категорія – вища, старший вчитель, Відмінник освіти України.

Білик Людмила Дмитрівна

15 травня 1974 року

Освіта вища, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, 1998 рік, спеціальність за дипломом – вчитель початкових класів.

Місце роботи – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів м. Ржищева Київської обл. 09230 м. Ржищів, вул. Адмірала Петренка, 2, телефон 2-15-84

Стаж роботи – 16 років, за спеціальністю – 16років, класним керівником -

10 років.

Кваліфікаційна категорія – перша.

Відгук – характеристика

вчителя початкових класів

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

м. Ржищева Київської обл.

Білик Людмили Дмитрівни
Білик Людмила Дмитрівна працює в загальноосвітній школі І-ІІ ступенів м. Ржищева з 1993 року. Працювала вихователем групи продовженого дня, викладала фізичну культуру в початкових класах, а останні 10 років - класовод початкових класів.

За час роботи в школі зарекомендувала себе як здібний творчий педагог. Добре знає психологію дітей молодшого шкільного віку, їхні потреби, звички, і ці знання використовує в своїй праці. До уроків готується старанно і відповідально, використовує досвід своїх колег, передовий педагогічний досвід кращих вчителів міста, області. Уроки проходять на високому методичному рівні, чітко виділені етапи і мета уроку. Вчитель використовує в своїй роботі як традиційні, так і активні та інтерактивні форми і методи роботи, які допомагають розкрити кращі дитячі здібності та якості. На кожен урок підбирається різноманітний роздатковий матеріал та наочність. Часто Людмила Дмитрівна проводить показові відкриті уроки для студентів гуманітарного коледжу міста.

Вчителем проводиться велика виховна робота, адже своєю метою класовод вважає виховання всебічно розвинутої особистості, яка може завжди і скрізь зарекомендувати себе як культурна людина, патріот своєї держави. Тримає тісний контакт з батьками, громадськістю, користується повагою з боку батьків. Культурна, чуйна, добра, вихована, вона не зупиняється на досягнутому, поповнює свій педагогічний багаж, відвідує курси підвищення кваліфікації, знайомиться з новинками педагогічних надбань.

Директор школи: Н. В. Федорченко


Зміст

 1. Заявка на участь в обласному етапі конкурсу........................................... 1

 2. Візитна картка педагогів................................................................................2

 3. Відгук – характеристика про роботу педагогів...........................................3

 4. Висновок журі міського етапу Конкурсу.....................................................5

 5. Опис досвіду...................................................................................................6

 6. Програма виховної роботи «Віночок вити – життя любити»...................12

 7. Основні дефініції...........................................................................................50

 8. Література......................................................................................................52

 9. Додатки:

  1. План роботи класу на листопад.............................................................54

  2. План підготовки свята.............................................................................55

  3. Методичні рекомендації та матеріали для реалізації програми.........56

  4. Психологічна діагностика...................................................................... 66

  5. Сценарії виховних справ.........................................................................85

9.5.1.Година спілкування «Квіти рідного краю».........................................86

9.5.2.Веселі старти «Козацькі забави»..........................................................95

9.5.3.Подорож «Моя Україна – єдина і вільна,

я з нею пов’язую долю свою»..............................................................100

9.5.4.Народознавча година «Наші обереги. Український рушник»..........110

9.5.5.Інтелектуальна гра «Розумники і розумниці»....................................121

9.5.6.Усний журнал «Його величність - хліб».............................................127

9.5.7.Година спілкування «Людина народжується,

щоб лишити по собі слід вічний».................................................................136

9.5.8.Родинне свято «Ой, роде наш красний»..............................................147

9.5.9.Година класного керівника

«Леся Українка – вірна дочка України»...............................................159

9.5.10.Народознавча година «Віночок вити – Україну любити»................170

9.6. Фотовернісаж............................................................................................185Зміст 1. Опис досвіду роботи за програмою «Віночок вити – життя любити»....................................................................................................

 2. Додатки:

2.1 Народознавча година «Віночок вити – Україну любити»..............

2.2 Подорож «Моя Україна – єдина і вільна, я з нею пов’язую долю свою»..........................................................................................................

2.3 Родинне свято «Ой, роде наш красний»..............................................

2.4 .Народознавча година «Наші обереги. Український рушник»..........

2.5.Година спілкування «Квіти рідного краю».........................................

2.6 .Веселі старти «Козацькі забави»...........................................................

2. 7 Година класного керівника

«Леся Українка – вірна дочка України»............................................

2.8 Година спілкування «Людина народжується,

щоб лишити по собі слід вічний».................................................................2.9 Інтелектуальна гра «Розумники і розумниці»....................................

2.10 Усний журнал «Його величність - хліб».............................................
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма виховної роботи з учнями класів iconПрограма виховної роботи з учнями 8-9-х класів
...
Програма виховної роботи з учнями класів iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Програма виховної роботи з учнями класів iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9 класів Галина Котул Пояснювальна записка
Шлях до успіху для багатьох починається саме у школі. Школа – це перший суспільний (соціальний) досвід людини. Кожен день діти йдуть...
Програма виховної роботи з учнями класів iconПрограма національного виховання учнівської молоді
Млинівської райдержадміністрації, В. Сорочук, методист з виховної роботи відділу освіти Гощанської райдержадміністрації, Н. Тарасюк,...
Програма виховної роботи з учнями класів iconПрограма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів
Укладач: Володимир Терехов, заступник директора з навчально-виховної роботи Державного ліцею м. Білої Церкви, учитель-методист
Програма виховної роботи з учнями класів iconНазва закладу
Тому, користуючись Програмою аналізу виховної роботи у класі, об’єктивно оцінюєте реальні результати виховної роботи за минулий рік...
Програма виховної роботи з учнями класів iconПрограма виховної роботи «Сім я патріота»

Програма виховної роботи з учнями класів iconПрограма з учнями 5-9 класів «Від \"я\" до \"Я\"»
Сучасна школа, що перебуває в умовах загрозливої моральної деградації суспільства, потребує оновлених підходів до реалізації мети...
Програма виховної роботи з учнями класів iconКласний керівник — організатор виховної роботи в класі
Усю цю роботу він проводить як офіційна, службова особа. Він несе відповідальність перед керівництвом школи та органами народної...
Програма виховної роботи з учнями класів iconНавчальний посібник з курсу „ методика соціально виховної роботи полтава 2009 (075. 8)
Методика соціально-виховної роботи: Навч посібник для студ вищ навч закладів / Авт упоряд. К. В. Педь. – Полтава.: Пдпу, 2009. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка