Програма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках»Скачати 494,08 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.09.2017
Розмір494,08 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

«Затверджую»
___________________

Голова приймальної комісії

КГІ УДПУ імені Павла Тичини

Тихомир В.П.

протокол № від р.
ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
«Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках», «Бібліографічна діяльність», «Аналітико-синтетична обробка документів», «Бібліотечні інформаційно-пошукові системи», «Бібліотечні фонди»
(бакалавр)

(денна та заочна форми навчання)

(на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія»

Канів-2014ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основною метою вступного екзамену є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:  • Завдання, зміст, організацію роботи бібліотек всіх систем і відомств, основ документознавства, роботу з книгою.

  • Методику створення і використання інформаційних пошукових систем.

  • Обслуговування користувачів бібліотеки, вивчення і повне задоволення їх інтересів.

Абітурієнт повинен вміти:

  • Формувати масиви документів, здійснювати аналітико-синтетичну обробку, використовувати інформаційно-пошукові системи в процесі бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів.

  • Планувати роботу бібліотеки, здійснювати заняття з основ бібліотечно-бібліографічних занять. Формувати культуру читачів.

Програма вступного іспиту розроблена для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія». Вона базується на державному стандарті освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Мета вступного іспиту – відбір абітурієнтів для навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія».

До програми вступного випробування включено навчальні дисципліни: «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках», «Бібліографічна діяльність», «Аналітико-синтетична обробка документів», «Бібліотечні інформаційно-пошукові системи», «Бібліотечні фонди».

Структура білету складається з двох теоретичних питань.

Комплексний характер білету дасть можливість виявити рівень професійних знань теорії та практики абітурієнта книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії.

Відповіді абітурієнтів допоможуть спрогнозувати результативність подальшого навчання студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Вступний іспит проводиться в усній формі.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВМаксимальна кількість балів

(за 5 бальною шкалою)
Максимальна кількість балів

(за 12 бальною шкалою)

Оцінка за 200 бальною шкалою

Критерії оцінювання

5

12

193-200

абітурієнт дав обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників;

11

184-192

10

175-183

4

9

167-174

абітурієнт дав теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників; але ним допущені 1-2 незначні помилки

8

159-166

7

150-158

3

6

142-149

абітурієнт володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але в розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене недостатньо глибоко, у занадто стислій формі;

5

134-141

4

124-133

2

3

117-123

абітурієнтом у розкритті змісту питань були допущені суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу. посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене поверхово, недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання.

2

109-116

1

100-108


І. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
РОЗДІЛ І. ДОКУМЕНТИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Тема 1. ДОКУМЕНТ ЯК СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЇ

Сутність поняття «документ». Документ як матеріальний об’єкт, що містить інформацію. Поняття інформації. Види інформації за сферою виникнення, за способом передачі і розповсюдження, за спеціальним призначенням. Властивості інформації: атрибутивні властивості, прагматичні властивості, динамічні властивості. Специфіка інформації, що міститься в документі. Зміст поняття «користувач інформації». Класифікація користувачів інформації.


Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

Поняття про класифікацію документів.

Класифікація зі інформаційною складовою документа: за змістом, за рівнем узагальнення інформації (первинні і вторинні документи); за характером знакових засобів фіксації інформації (текстові і нетекстові документи); за ступенем розповсюдження документів (опублікований, неопублікований, документ, що не публікується).

Класифікація документів за фізичною (матеріальною) складовою документа.

Класифікація документів за умовами їх існування в зовнішньому середовищі: за регулярністю виходу в світ (періодичні, неперіодичні документи); за місцем походження (місцевий, регіональний, національний, зарубіжний).

Типологічна класифікація документа.


Тема 3. КНИГА – РІЗНОВИД ДОКУМЕНТА

Визначення поняття «книга». Книга як різновид документа. Співвідношення понять «книга», «видання», «документ». Книга як основний вид документа в складі фондів бібліотек. Стан книговидання у світі, на Україні.

Шлях книги від автора до читача.

Структура книги. Єдність внутрішніх та зовнішніх елементів книги.

Внутрішні (структурні) елементи книги. Основний текст. Додатковий текст. Ілюстрації. Види ілюстрацій в залежності від розміщення в тексті; в залежності від особливостей тексту. Декоративні елементи.

Зовнішні (композиційні) елементи книги. Книжковий блок, обкладинка, палітурка тощо.

Апарат книги як додаткові тексти, що полегшують сприйняття основного тексту.

Довідково-допоміжний апарат. Титульний аркуш. Його елементи. Види титульних аркушів. Авантитул. Шмуцтитул.

Вихідні відомості як сукупність даних, що характеризують видання, і призначений для інформування користувачів, бібліографічної обробки, статистичного обліку.

Зміст, покажчики, колонтитули, анотація та реферат.

Науково-довідковий апарат як інструмент для кращого розуміння змісту книги. Вступна стаття, передмова, післямова, коментарі, примітки, бібліографічні посилання, списки літератури тощо.
РОЗДІЛ ІІ. ВИДАННЯ

Тема 4. ВИДАННЯ ЯК ВИД ДОКУМЕНТА

Видання – основний вид опублікованого, друкованого, поліграфічного документа. Визначення. Відмінні риси.

Державний стандарт України 3.017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення».

Класифікація видань. Види видань за матеріальною конструкцією. Книжкове, журнальне, аркушеве видання.

Види видань за інформаційними знаками. Текстове видання, нетекстові видання.

Види видань за періодичністю, складом тексту, структурою, ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації, цільовим призначенням і характером інформації. Загальна характеристика.

Неперіодичні текстові видання в залежності від цільового призначення та характеру інформації.

Офіційні видання. Наукові видання. Науково-популярні видання. Виробничі видання. Громадсько-політичні видання. Довідкові видання. Видання для організації дозвілля. Рекламні видання. Літературно-художні видання4.1. ВИДАННЯ ЗА СКЛАДОМ ТЕКСТІВ І СТРУКТУРОЮ

Види видань за складом основного тексту. Види видань за структурою.

Літературно-художні видання як найбільш розповсюджений вид у публічних бібліотеках. Їх характеристика.

Підвиди літературно-художніх видань за складом основного тексту. Моновидання, їх масовий характер. Основні сучасні серії. Збірники, різноманітність ознак класифікації. Авторські та колективні збірники. Альманахи, антології, хрестоматії.

Підвиди літературно-художніх видань за структурою. Зібрання творів. Вибрані твори.

Підвиди літературно-художніх видань в залежності від цільового призначення і читацької адреси. Документальні видання. Наукові видання (академічні, неакадемічні, науково-масові). Масові видання.

Довідковий апарат літературно-художніх видань.

Літературно-художні серії.


4.2. ВИДАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ

Інформаційні видання як різновид опублікованих вторинних документів. Визначення. Передумови їх виникнення. Підвиди інформаційних видань: бібліографічні, реферативні, оглядові, дайджест.

Бібліографічні видання. Класифікація бібліографічних видань за різними ознаками: за формою організації бібліографічної інформації, за призначенням, в залежності від об’єктів бібліографування (змісту творів), в залежності від часу видання документів, за повнотою охоплення, за способом характеристики творів.

Реферативні видання. Характерні риси, призначення. Підвиди реферативних видань: реферативний журнал, реферативний збірник, експрес-інформація, інформаційний листок.

Оглядові видання. Призначення, види оглядових видань: аналітичні, реферативні, бібліографічні.

Дайджест, визначення, цільове призначення.


Тема 5. НЕТЕКСТОВІ ВИДАННЯ

Картографічні видання. Нотні видання. Образотворчі виданняТема 6. СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ

Періодичні видання. Продовжувані видання. Бюлетені. КалендаріТема 7. ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

7.1. НЕПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Загальне уявлення про специфіку видань для дітей. Особливості змісту і мови видань для дітей різних вікових груп. Поліграфічне і художнє оформлення видань для дітей.

Видавництва, що спеціалізуються на виданні літератури для дітей. Підвиди видань для дітей за цільовим призначенням.

Науково-пізнавальні видання, їх особливості. Науково-популярні видання, характер інформації.

Довідкові видання для дітей. Енциклопедії, енциклопедичні словники, словники, довідники. Характер інформації.

Практичні книги, книги по профорієнтації, видання для дозвілля, науково-художні видання, художні біографії.

Літературно-художні видання для дітей. Види за складом текстів і структурою. Тематика творів. Серії для школярів і дітей дошкільного віку.
7.2. ПЕРІОДИЧНІ І ПРОДОВЖУВАНІ ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Періодичні і проводжувані видання для дітей, їх види. Газети для дітей. Характер інформації і особливості видань. Журнали для дітей. Літературно-художні журнали для дошкільників та дітей молодшого шкільного віку. Науково-популярні журнали для дітей.


РОЗДІЛ ІІІ. ДОКУМЕНТИ НА НОВІТНІХ НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ

Види документів за способом запису і зчитування інформації.

Перфорований документ, його матеріальна основа. Перфокарта і перфострічка, їх відмінні риси.

Мікрографічний документ (мікроформа): мікрофільм, мікрофіша, мікрокарта.

Магнітний документ. Магнітна стрічка, використання в ЕОМ, аудіо і відеотехніці.

Магнітна карта.

Магнітний диск, його види (жорсткий, гнучкий).

Оптичний документ як інтегрований вид документа. Оптичний диск. Аудіо-компакт диск, CD-ROM. Відео-компакт диск, DVD-диск. Магнітооптичний диск (CD-RW).

Голографічний документ, його сутність, особливості запису і відтворення інформації на голограмі. Перспективи використання голограм в документно-комунікативній сфері.

ІІ. ОБСЛУГОВУВАННЯ В БІБЛІОТЕКАХ
РОЗДІЛ І. СИСТЕМА БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Тема 1.1. БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК СИСТЕМА. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК

Бібліотечне обслуговування: характеристика системи.

Завдання, зміст, основні напрямки роботи публічних бібліотек по обслуговуванню користувачів. Мета бібліотечного обслуговування.

Суб’єкт бібліотечного обслуговування – бібліотекар, користувач.

Об’єкти бібліотечного обслуговування – запити та читацькі потреби користувачів.

Результат бібліотечного обслуговування – бібліотечна послуга. Види бібліотечних послуг.

Ресурси бібліотечного обслуговування – бібліотечний фонд, ДБА, технічні засоби, бібліотечне обладнання, приміщення бібліотеки, інтер’єр, дизайн бібліотеки, власні інтелектуальні та вербальні можливості суб’єктів.

Умови бібліотечного обслуговування – бібліотечне середовище, що впливає на суб’єкти, процеси, результати бібліотечного обслуговування. Бібліотечна послуга. Класифікація бібліотечних послуг.


Тема 1.2. ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Організаційна структура бібліотечного обслуговування. Сучасний зміст та основні принципи бібліотечного обслуговування. Стаціонарні форми бібліотечного обслуговування.Абонемент. Функції. Види. Техніка та облік роботи. Обслуговування користувачів в умовах відкритого доступу до фонду.

Читальний зал. Функції. Види. Зміст і особливості обслуговування користувачів в читальних залах.

МБА. Організація єдиної державної системи МБА в Україні. Порядок надання послуг по МБА. Техніка, облік роботи МБА.

НЕСТАЦІОНАРНІ ФОРМИ БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Бібліотечні пункти. Порядок організації. Обслуговування користувачів. Облік роботи, звітність.

Пересувні бібліотеки.

Книгоношення.

Дистанційне бібліотечне обслуговування користувачів.

Бібліотечне середовище: методика і організація.

Електронна бібліотека.


Тема 1.3. КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕК

Соціологічна характеристика користувачів бібліотек. Методика вивчення інтересів, запитів, інформаційних потреб.

Значення вивчення читачів і читання. Бібліотечна психологія. Потреби в читанні. Мотиви читання.

Читацький інтерес, запит.

Принципи, завдання та організація вивчення читачів і читання.

Мотиви вивчення. Класифікація методів.

Загальнонаукові методи соціологічної характеристики користувачів: спостереження, експеримент, опитування, анкетування, інтерв’ювання.

Спеціальні методи:

Аналіз матеріалів бібліотечної статистики.

Аналіз читацьких формулярів.

Читацькі автобіографії.

Читацька характеристика як підсумок комплексного вивчення користувачів.

Узагальнення результатів вивчення читацьких інтересів.
Тема 1.4. ЗАДОВОЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАПИТІВ, І ІНТЕРЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК. БІБЛІОТЕЧНА ПОСЛУГА.

Суть, завдання індивідуального обслуговування споживачів інформації. Бібліотекар і читач в обслуговуванні. Бібліотечне середовище. Бібліотечна послуга. Класифікація бібліотечних послуг.

Бібліотечне спілкування, його роль, функції: інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна, афектно-комунікативна. Проблемне взаєморозуміння в індивідуальному бібліотечному обслуговуванні.

Підготовка до обслуговування: попередні і поточні процедури. Безпосереднє обслуговування: задоволення запиту на документ, рекомендація літератури, прийом повернених книг і бесіда про прочитане, інформування читача про літературу, консультування читача, виконання довідок. Аналіз обслуговування користувачів бібліотек.

Бесіда, як метод і форма індивідуального обслуговування. Класифікація бесід.

Бесіда при записі читача в бібліотеку. Ознайомлення читача з правилами користування бібліотекою, завданнями і змістом її роботи: з книжковим фондом і порядком вибору літератури в умовах відкритого доступу; з ДБА бібліотеки.

Бесіда при видачі книг. Залежність бесіди від змісту книги, характеру запиту, рівня підготовки, інтересів читача. Звернення уваги читачів на найбільш актуальні теми, питання.

Бесіда про прочитану книгу. Виявлення читацької думки. Допомога в засвоєнні прочитаного: можливість практичного використання знань, одержаних з книг; рекомендація додаткової літератури.

Використання відгуків читачів про прочитані книги.

Консультація, індивідуальна інформація. Використання бібліографічних посібників, каталогів, картотек в індивідуальній роботи з читачами. Індивідуальна інформація про літературу. ЇЇ значення в роботі з читачами. Спілкування через ПК.


Тема 1.5. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЧИТАННЯ. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА

Поняття «культура читання». Формування культури читання – одне з основних завдань бібліотек.

Пропаганда серед читачів знань про систему документальних комунікацій, різні види документів. Організація і методика самостійної роботи з різними видами і формами документів.

- Ознайомлення з книгою: титульна сторінка, апарат книги (анотація, передмова та вступна стаття, примітки, коментарі, словник важкозрозумілих слів, післямова. біографічна довідка про автора, покажчики, списки літератури, резюме, зміст);

- Суцільне читання й вивчення прочитаного. Помітки, підкреслення, умовні позначки;

- Прийоми засвоєння прочитаного: реєстр прочитаних книг, виписки, цитати, вирізки з газет, складання планів, тези, конспекти, реферати. Динамічне читання.

Система роботи над науковою, науково-популярною, виробничою, учбовою, довідковою літературою; особливості читання художньої та галузевої літератури, періодичних видань.

Формування у читачів високого смислового рівня сприйняття літератури, вміння аналізувати прочитане, робити висновки.

Формування навичок бережливого ставлення до книги, гігієни читання.

Основні форми формування культури читання: путівники, буклети, довідники бібліотек, екскурсії, книжкові виставки про культуру читання, інструктивно-методичні плакати, бесіди, лекції, вікторини, конкурси, консультації, КВН, клуби знавців, клуби ерудитів.

Організація роботи по вихованню культури читання в масових бібліотеках, координація роботи з навчальними закладами. Використання преси, радіо, телебачення для формування у читачів навичок культури читання.

Організація роботи з формування інформаційної культури користувачів.


Тема 1.6. МАСОВІ ТА ГРУПОВІ ФОРМИ І МЕТОДИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТА РЕКЛАМИ РІЗНИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ

Значення, завдання і різноманітність форм і методів популяризації різних видів документів в публічних бібліотеках. Зв’язок між масовою пропагандою документів та індивідуальною роботою з читачами. Класифікація методів наочної реклами документів.

Книжкові виставки. Види книжкових виставок: тематичні, персональні, однієї книги, одного журналу, виставка нових надходжень, виставка-диспут. Вимоги до книжкових виставок. Методика розробки і оформлення книжкових виставок. Реклама виставки. Облік і аналіз ефективність.

Відкриті перегляди літератури.

Тематичні стенди, табло.

Папки газетних підбірок.

Альбоми.

Web-сервери, бази даних, прес-досьє.

Класифікація методів усної популяризації та реклами документів. Обговорення книг: методика підготовки і проведення. Читацькі конференції, види. Прес-конференції, методика підготовки і проведення. Бібліотечні вечори; значення, види вечорів. Тематичні вечори. Вечори книги (прем’єра книги). Вечори запитань і відповідей. Вечори цікавої науки. Вечори-зустрічі. Вечори-портрети. Літературно-музичні вечори. Літературні подорожі. Вікторини. Аукціони. Вернісажі. Інтелектуальні ігри. Літературні ринги.

Диспути. Особливості підготовки і проведення. Друковані форми обслуговування споживачів інформації в ДІС. Бібліотечна реклама. Плакати. Монтажі. Альбоми. Бюлетені читацьких відгуків. Бібліотечна газета. Використання періодики в роботі з читачами. Ток-шоу.

Групові форми роботи з читачами: клуби, гуртки, об’єднання. Зміст та методика організації.

Інноваційні форми і методи роботи з користувачами.
РОЗДІЛ ІІ. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема 2.1. СПЕЦИФІКА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТА РЕКЛАМИ ДОКУМЕНТІВ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК СЕРЕД РІЗНИХ ГРУП КОРИСТУВАЧІВ

Специфіка популяризації та реклами документів з питань техніки та сільського господарства серед різних груп користувачів публічних бібліотек.

Специфіка популяризації та реклами документів. Соціально-економічного змісту. Робота бібліотеки по популяризації художньої літератури та літературознавчих матеріалів. Робота бібліотек по популяризації документів з мистецтва. Популяризація документів з народознавства та історичного краєзнавства.
РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Дитинство і юнацтво в законодавчому просторі соціальної політики держави.

Система бібліотечного обслуговування дітей і юнацтва.

Соціологічна характеристика користувачів дитячих і юнацьких бібліотек.

Завдання, зміст, спеціалізація бібліотечного обслуговування дітей різного віку та юнацтва.
Тема 3.1. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ 5-9 РОКІВ

Спеціалізація бібліотечного обслуговування підлітків. Бібліотечно-інформаційне обслуговування юнацтваТема 3.2. СПЕЦИФІКА РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Закон України «Про освіту». Положення про шкільну бібліотеку. Місце і роль шкільної бібліотеки в системі бібліотечного обслуговування дітей, юнацтва та інших груп читачів.

Завдання, зміст, основні напрямки роботи шкільної бібліотеки по обслуговуванню читачів.

Професіограма бібліотекаря шкільної бібліотеки.

Особливості комплектування фондів шкільної бібліотеки.

Робота шкільної бібліотеки на допомогу навчально-виховному процесу соціалізації та профорієнтації учнівської молоді.

Робота з вчителями, вихователями, батьками.

Гурткова робота шкільної бібліотеки.

Формування інформаційної культури користувачів.

ІІІ. БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Каталог: files -> vstup
files -> Талант людини це божий дар
vstup -> Програма вступного іспиту з Теор
vstup -> Імені павла тичини
vstup -> Програма з української літератури та методики її навчання для вступних випробувань
vstup -> Програма вступних випробувань «дитяча література»
vstup -> Програма співбесіди з української мови як іноземної (умі) для іноземців та осіб без громадянства складається з трьох розділів
vstup -> Програма з української літератури та методики її навчання для вступних випробувань
vstup -> Програма вступних випробувань «сучасна українська мова та історія української літератури з методиками їх навчання»
vstup -> Програма вступних випробувань «Українська мова та література з методиками їх навчання»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Програма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках» iconПрограма вступних фахових випробувань за напрямом підготовки
Програма вступних фахових випробувань за напрямом підготовки 020302 «Історія» для абітурієнтів, які вступають на базі окр «Молодший...
Програма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках» iconПрограма вступних випробувань для вступників на спеціальність 024 «Хореографія» окр «Спеціаліст» Київ 2016 пояснювальна записка
«Хореографія» здійснюється на основі ступеня бакалавра за напрямом 020202 «Хореографія» (спеціалізації «Народна хореографія», «Бальна...
Програма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках» iconПрограма з української літератури та методики її навчання для вступних випробувань

Програма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках» iconПрограма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
Поряд з фаховими знаннями необхідно оволодіти також іноземними мовами та практично затосовувати їх
Програма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках» iconПрограма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Програма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках» iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...
Програма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках» iconПрограма додаткових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на спеціальність 024 «Хореографія»
У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією...
Програма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках» iconПрограма вступних випробувань «Українська мова та література з методиками їх навчання»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка