Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»Скачати 252,67 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір252,67 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ІМЕНІ АНДРІЯ МАЛИШКА

Затверджено” Рекомендовано

На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту української

НПУ ім. М. П. Драгоманова філології та літературної творчості

імені Андрія Малишка

Протокол №__ від « »березня 2015р. Протокол №7 від «24» лютого 2015р.

Голова Приймальної комісії Голова Вченої ради

Андрущенко В. П. / Висоцький А.В.Програма вступного фахового випробування (співбесіди)

з української мови і літератури
для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня«Спеціаліст»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня«Бакалавр»

напрям підготовки 0203 «Філологія»

спеціальність 7.02030301 «Українська мова і література»

Київ – 2015
 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

Курс “Сучасна українська літературна мова” є основним у фаховій підготовці вчителя української мови та літератури. Йому належить провідне місце в системі лінгвістичних дисциплін, що викладаються на філологічних факультетах педагогічних університетів. До студентів на вступному іспиті з української мови та літератури на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності «Українська мова та література» висунуто такі вимоги: орієнтуватися в наукових напрямках, знати сучасні і традиційні концепції мовних явищ, закономірності розвитку мовної системи в цілому та її складових рівнів зокрема, мовних явищ, продемонструвати не лише теоретичні знання, а й практичні навички володіння мовним матеріалом.

Програма до іспиту передбачає теоретичне узагальнення відомостей про фонологічну, лексичну, граматичну систему і структуру сучасної української літературної мови. Важливе місце у викладанні курсу сучасної української мови належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань, а також орієнтації студентів на ефективне застосування здобутих знань у викладанні шкільного курсу української мови.

Програма з української літератури складена відповідно до розроблених кафедрою української літератури типових програм з курсів ”Усна народна поетична творчість”, ”Давня українська література”, ”Історія української літератури ХІХ – ХХ ст.”.

Метою вступного екзамену є визначення фактичної відповідності підготовки абітурієнта вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня і “спеціаліст”, та оцінювання його рівня науково-теоретичної і практичної підготовки.

Абітурієнт повинен: • Оперувати сучасними концепціями розвитку мовних явищ.

 • Знати визначення та диференційні ознаки мовних одиниць.

 • Аналізувати мовні тенденції і закономірності розвитку мови.

 • Виконувати морфемний, словотвірний, морфологічний. Синтаксичний розбір.

 • Знати норми сучасної української літературної мови.

 • Визначати родові, видові, жанрові й інші особливості художньої літератури, орієнтуватися у її теоріях від давнини до сучасності.

 • З’ясовувати загальну логіку чи нелогічність розвитку літературного процесу, його оригінальність, розмаїтість і глибину, впливи деформуючих чинників тоталітаризму.

 • Визначати характерні й супутні ознаки літературного процесу певного періоду, естетичних напрямків, течій, шкіл, стилів, конкуренцію генерацій, угрупувань, постатей.

 • Аналізувати ідейно-тематичний зміст, конфлікт, композиційні особливості, сюжет та позасюжетні елементи художнього твору, його зв’язок з іншими художніми системами (Біблія, міф, фольклор).

 • Висвітлювати питання еволюції художнього таланту, розвитку традицій та рис новаторства в творчості письменника, особливості індивідуального стилю митця.

 • Визначати прийоми і засоби творення художнього образу, його людино- й українознавче навантаження.

 • Аналізувати художній твір в єдності змісту та художньої форми, пов’язати його з філософією, психологією, естетикою і письменницькими техніками доби. 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)

За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

100-123 бали

Низький

Абітурієнт не усвідомлює змісту питань, тому його відповіді не конкретні, не висвітлюють тему. Абітурієнт не має текстуального знання програмного твору, наукової літератури. Відсутня логіка викладу у відповідях на запитання.

Обсяг виконання практичних завдань < 50%. Відповідь містить фактичні, орфографічні та пунктуаційні помилки.

124-149 балів

Задовільний

Відповіді на питання білета мають фрагментарний, несистемний характер. Абітурієнт досить поверхово володіє знаннями, текстами; його відповіді рясніють другорядними міркуваннями, що безпосередньо не стосуються запитань білета. Крім того, абітурієнт припускається мовних помилок.

Обсяг виконання практичних завдань - у межах 50-75%. Трапляються помилки.

150-174 балів

Достатній

У відповідях на питання білета трапляються окремі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння матеріалу, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. У відповідях дотримана логіка викладу, мова відповіді літературна.

Обсяг правильно розв'язаних завдань >75%. Результат містить окремі неточності і незначні помилки.

175-200 балів

Високий

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білета, ілюструє теоретичні положення прикладами. Відповіді абітурієнта свідчать про розуміння матеріалу і знання основних поглядів учених. Мова викладу літературна.

Обсяг правильно виконаних завдань - 100%. Відповідь супроводжується ґрунтовним поясненням. Помилки відсутні.

Оцінювання рівня знань абітурієнтів здійснюється кожним із членів предметної комісії окремо відповідно до критеріїв оцінки. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення оцінок відповідей абітурієнта кожним членом комісії . Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошує голова предметної комісії усім абітурієнтам, які брали участь у випробуванні після закінчення іспиту. 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Фахова комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки й колегіально приймає рішення: «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування» - з урахуванням співбесіди з мови (української, російської).

 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

Зміст програми з сучасної української літературної мови


 1. Поняття про літературну норму. Норми літературної мови. Писемна і усна форми сучасної української літературної мови.

 2. Функціональні стилі української літературної мови.

 3. Фонетичний і фонологічний аспекти вивчення звукового складу мови. Визначення понять „звук” і „фонема”.

 4. Система голосних і приголосних фонем, їх класифікаційні характеристики. Фонетична і фонематична транскрипції.

 5. Чергування голосних і приголосних фонем у сучасній українській мові. Історичний коментар.

 6. Закономірності сполучуваності звуків у мовленнєвому потоці і пов’язані з цим фонетичні явища (акомодація, асиміляція, дисиміляція, спрощення в групах приголосних тощо).

 7. Позиційні і комбінаторні зміни фонем.

 8. Сучасний український правопис як система загальноприйнятих правил написання і переносу слів.

 9. Принципи українського правопису. Поняття орфограми та її типи.

 10. Слово як основна одиниця лексичного складу мови. Знакова природа слова.

 11. Багатозначність слів в українській мові. Омонімія як тип відношень між одиницями словникового складу.

 12. Синонімія як лексико-семантичне явище. Типи синонімів. Антоніми та їх різновиди.

 13. Фразеологія української мови. Поняття про фразеологізм як мовну одиницю. Типи фразеологізмів.

 14. Багатозначність фразеологізмів, явища синонімії та антонімії у фразеології. Джерела формування фразеологізмів.

 15. Морфеміка як розділ мовознавства. Поняття про морфему.

 16. Типи морфем: кореневі й афіксальні. Класифікація морфем.

 17. Похідне слово як об’єкт словотвірного аналізу. Поняття про словотвірну мотивацію.

 18. Способи словотвору в українській мові. Словотвір іменників в українській мові.

 19. Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Категорія роду. Іменники спільного і подвійного роду.

 20. Категорія числа іменника.

 21. Категорія відмінка іменника. Відмінкова система сучасної української мови.

 22. Характеристика складу відмін іменника. Історичне коментування становлення парадигми відмін іменників. Особливості відмінювання іменників І, ІІ, ІІІ, ІУ відмін.

 23. Прикметник як частина мови. Специфіка граматичних категорій прикметника.

 24. Семантичні і формальні засади поділу прикметників на якісні та відносні. Ступені порівняння якісних прикметників. Особливості словозміни прикметників у сучасній українській літературній мові.

 25. Числівник як частина мови. Функціональні розряди числівників.

 26. Відмінювання числівників різних функціональних розрядів. Структурні типи числівників.

 27. Займенник як частина мови. Поділ займенників на лексико-граматичні розряди. Відмінювання займенників.

 28. Загальнокатегорійні характеристики дієслова. Система дієслівних утворень.

 29. Категорія виду дієслова. Одновидові дієслова. Двовидові дієслова. Поняття про способи дієслівної дії.

 30. Семантико-синтаксичний характер категорії валентності дієслова. Категорія перехідності/ неперехідності дієслова. Категорія стану дієслова.

 31. Категорія способу дієслова.

 32. Категорія часу дієслова. Система дієслівних часів у сучасній українській літературній мові. Історія становлення форм минулого часу.

 33. Словозмінні категорії дієслова: категорія особи, категорія числа, категорія роду. Дієслова з неповною особовою парадигмою. Безособові дієслова.

 34. Дієприкметник як дієслівна форма. Творення активних і пасивних дієприкметників та їх словозміна.

 35. Дієприслівник як форма дієслова.

 36. Характеристика предикативних форм на -но, -то.

 37. Характеристика прислівника як частини мови. Функціональні розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників. Адвербіалізація в українській мові.

 38. Службові частини мови. Характер службової функції прийменника. Класифікація його за структурною та функціональною ознакою.

 39. Службові частини мови. Характер службової функції сполучника. Класифікація його за структурною та функціональною ознакою.

 40. Службові частини мови. Характер службової функції частки. Класифікація її за структурною та функціональною ознакою.

 41. Словосполучення як синтаксична одиниця. Підрядні словосполучення. Принципи класифікації підрядних словосполучень. Сурядні словосполучення. Семантико-синтаксичні відношення у словосполученні.

 42. Речення як базова одиниця синтаксису. Ознаки речення. Типи речень.

 43. Поняття про просте речення.

 44. Засоби вираження головних членів речення як структурної основи двоскладного речення.

 45. Проблема виділення другорядних членів речення. Принципи класифікації другорядних членів речення.

 46. Прямий і непрямий додаток. Означення. Обставина.

 47. Поняття про односкладне речення. Структурно-семантичні різновиди односкладних речень і лінгвістичні засади їх виділення.

 48. Неповні речення. Комунікативні умови функціонування неповних речень.

 49. Поняття про ускладнене речення в українській мові. Речення з однорідними членами.

 50. Поняття про ускладнене речення в українській мові. Явище відокремлення у структурі речення. Умови відокремлення обставин, означень, додатків в українській мові.

 51. Поняття про ускладнене речення в українській мові. Вставні і вставлені конструкції. Звертання.

 52. Складне речення як синтаксична одиниця. Граматичні характеристики та різновиди складного речення. Поняття про складносурядне речення, його структурно-семантичні типи. Розділові знаки у складносурядних реченнях.

 53. Поняття про складнопідрядне речення. Принципи класифікації складнопідрядних речень: логіко-граматичний, формально-граматичний та структурно-семантичний.

 54. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури та їх типи.

 55. Складнопідрядні речення розчленованої структури та їх типи.

 56. Поняття про безсполучникове складне речення. Структурно-семантичні типи безсполучникових речень.

Зміст програми з української літератури

 1. Ідейно-тематичний зміст і поетика кобзарських дум та історичних пісень.

 2. Жанри фольклорної прози.

 3. Літописи як різновиди художньої прози.

 4. «Слово про Ігорів похід» у колі світових епосів.

 5. Ідейний зміст «Енеїди» І.Котляревського.

 6. Сентиментально-реалістична і бурлескно-реалістична традиції прози Г.Квітки-Основ’ яненка.

 7. Стильові течії українського класичного і «запізнілого» романтизму.

 8. Конфлікти й характери драматургії М.Костомарова.

 9. Творчість «Руської трійці».

 10. Творчість Тараса Шевченка і Біблія.

 11. Феномен мистецької творчості Т.Шевченка як ідейно-художньої єдності.

 12. Образ України у творчості Т.Шевченка.

 13. Гуманізм «Народних оповідань» Марка Вовчка.

 14. Ідеологічний характер роману П.Куліша «Чорна рада».

 15. Мотиви і образи поезії П.Куліша.

 16. Роман «Люборацькі» А.Свидницького як внесок в українську літературу.

 17. Художній світ поезії П.Грабовського.

 18. Національний колорит творчості О.Стороженка.

 19. Внесок Б.Грінченка внесок у розвиток народної теми.

 20. Реалізм і романтизм творчості І.Нечуя-Левицького.

 21. Жанровий спектр драматургії М.Кропивницького.

 22. Історизм творчості М.Старицького.

 23. Жанр комедії і трагікомедії у творчості І.Карпенка-Карого.

 24. Гуцульщина у художньому моделюванні Ю.Федьковича.

 25. Гумор і сатира у творчості В.Самійленка.

 26. Епічний дискурс Панаса Мирного: повістева та романна проза.

 27. Ліризм творчості Я.Щоголева.

 28. Тема України у творчості І.Франка.

 29. Новаторський характер поем І.Франка.

 30. Драматургія І.Франка: конфлікти і характери.

 31. Образ «нової» людини у прозі І.Франка.

 32. Український модернізм та авангардизм: характерні риси і художні напрями.

 33. Художня проза М.Коцюбинського: еволюційний розвиток стилю.

 34. Тема митця і мистецтва у творчості Лесі Українки.

 35. Політичний та психологічний зміст конфлікту в драматичних поемах Лесі Українки.

 36. Поети «Молодої музи»: індивідуальна дикція, стиль.

 37. Особливості малої прози В.Стефаника у контексті «Покутської трійці».

 38. Естетизм творчості М.Вороного й Олександра Олеся.

 39. Народне життя у моделюванні А.Тесленка, С.Васильченка.

 40. Проблемний характер творчості В.Винниченка й О.Кобилянської.

 41. Літературні угрупування перших десятиліть ХХ ст.. і їх внесок у розвиток письменства.

 42. «Кларнетизм» ранньої творчості П.Тичини.

 43. Роль і місце М.Хвильового-письменника і критика в літпроцесі 20-30-х рр. ХХ ст.

 44. Проблематика романів Ю.Яновського «Чотири шаблі» та «Вершники» (порівняльний аналіз).

 45. Імпресіоністичний характер новелістики Г.Косинки.

 46. Проблематика, жанрові особливості драматургії М.Куліша.

 47. «Неокласицистична» та «Празька школа» української поезії (спільне та відмінне).

 48. Характер ліризму у творчості В.Сосюри.

 49. Жанр усмішки у творчості Остапа Вишні.

 50. Новаторський характер кіноповістей О.Довженка.

 51. Художнє моделювання давнини у поезії М.Зерова.

 52. Особливості змістоформи драматургії І.Кочерги.

 53. Індивідуальний тип світовідчування у поезії Є.Плужника.

 54. Новаторство творчості Б.-І.Антонича.

 55. Тема голодомору в українській романістиці.

 56. Антитоталітарний характер творчості І.Багряного.

 1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.
 1. СТРУКТУРА БІЛЕТА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)


Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут української філології та літературної творчості

імені Андрія Малишка

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Спеціаліст»

Галузь знань: 0203 «Філологія» Вступне фахове

Спеціальність: 7.02030301 «Українська мова і література» випробування

На базі ОКР: «Бакалавр»
Екзаменаційний білет № 3

 1. Фонетичний і фонологічний аспекти вивчення звукового складу мови. Визначення понять „звук” і „фонема”. Фонетична і фонематична транскрипції.

 2. Категорія часу дієслів. Теперішній, майбутній і минулий час дієслів у сучасній українській літературній мові. Історія становлення форм минулого часу.

 3. Жанри фольклорної прози.

 4. Тема митця і мистецтва у творчості Лесі Українки.


Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ ім. М. П. Драгоманова

Протокол № від «» березня 2015р.Голова фахової комісії / проф. Висоцький А.В./

Підпис Прізвище, ім'я, по-батькові 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ з української літератури


 1. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурс раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т.Гундорова. - Львів: Літопис, 1997. - С. 73104.

 2. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ - поч. ХХ ст. / І.О.Денисюк. - Л.: Наук. вид. тов-во “Академічний експрес”, 1999. - С. 145-265.

 3. Дзюба І. Тарас Шевченко / І.Дзюба. - К., 2007.

 4. Євшан М. Боротьба генерацій і українська література / М.Євшан // Українське слово: Хрестоматія: У 4 кн.. - Кн. 2. - К.: Либідь, 1998. - С. 13-20.

 5. Історія української літератури ХХ ст. У 2 кн. - Кн. 1.: 1910-1930 -ті роки: Навч. посібник / За ред. В.Г.Дончика - К.: Либідь, 1993. - С. 3-70.

 6. Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. / За ред. П.П.Хропка. - К.: Вища школа, 1991. - С. 7-32.

 7. Історія української літератури ХІХ (40-60, 70-90-ті роки) / За ред. В.Ф.Погребенника. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.

 8. Моклиця М.В. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Ч. І. Українська література / М.В.Моклиця. - Луцьк: РВВ “Вежа”, 1999. - С. 3-15.

 9. Моренець В. Національні шляхи модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща / В.Моронець. - К.: Основи, 2002. - 327 с.

 10. Наєнко М. Художня література України / М.Наєнко. - К.1. - К., 2009. - 831 с.

 11. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму / Я.Поліщук. - Івано- Франківськ: Лілея-НВ, 2002. - 392 с.

 12. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С.Павличко. - К.: Либідь, 1997. - С. 9-166.

 13. Рисак О.О. Найперше - музика у слові: Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі к. ХІХ - п. ХХ ст. / О.О.Рисак. - Луцьк: РВВ “Вежа, 1999.- 340 с.

 14. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ в. / І.Франко // Тв.: В 50 т. - К., 1984. - Т. 41. С. 471-529.

 15. Шумило Н. Під знаком самобутності: Українська проза і літературна критика кінця ХІХ - поч. ХХ ст. / Н.Шумило. - К.. 2003. - 354 с.

Додаткова література

 1. «Молода Муза» і літературний процес к. ХІХ - поч. ХХ ст. в Україні і Європі: Тези доповідей наукової конференції. - Львів:, 1992. - 224 с.

 2. Аврахов Г.Г. Художня майстерність Лесі Українки-лірика / Г.Г.Аврахов. - К.: Рад. школа, 1964. – 164 с.

 3. Агеєва В. Імпресіоністична поетика М.Коцюбинського / В.Агеєва // Слово і час. - - № 9-10. - С. 11-17.

 4. Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: Монографія / В.Агеєва. - К.: Либідь, 2001. - 264 с.

 5. Агеєва В. Українська імпресіоністична проза / В.Агеєва. - К.: Наукова думка, 1994. С. 3 -55.

 6. Бабишкін О. Володимир Самійленко: Літ.-крит. Нарис / О.Бабишкін. - К.: Наукова думка, 1963. – 168 с.

 7. Бачинська В.В. До витоків символізму в ліриці Миколи Вороного / В.В.Бачинська // Вісник Одеського держуніверситету (гуманітарні науки) - О.: ОДУ, 1997. -С. 86-92.

 8. Білецький О. Микола Вороний /О.Білецький // Білецький О. Зібр. праць: В 5 т. - К.: Наукова думка, 1965. - Т. 2. - С. 596 - 624.

 9. Білецький Ф.М. Проблеми новаторства сатири початку ХХ ст. та її традиції в радянській літературі / Ф.М.Білецький. - Дніпропетровськ: вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1984. - 70 с.

 10. Білик Н. Богдан Лепкий: Життя і діяльність / Н.Білик. - Т.: Джура, 2001. - 172 с.

 11. Богданович М. Грицько Чупринка / М.Богданович // Вітчизна . - 1988. - № 7. - С. 164169.

 12. Бондар М.П. Творчість Володимира Самійленка / М.П.Бондар // В.Самійленко. Твори. - К.: Дніпро, 1990. - С. 5 - 46.

 13. Гундорова Т. Тенденції розвитку художнього мислення початку ХХ ст. / Т.Гундорова, Н.Шумило // Слово і час. - 1993. - № 1.- С. 55-56.

 14. Дем’янівська Л. Художні пошуки в укр. драматургії початку ХХ ст. (Символічна драма С.Черкасенка й О.Олеся) / Л.Дем’янівська // Українська література : Матеріали 1 конгресу Міжнародної асоціації україністів - К.: АТ Обереги. С. 133-150.

 15. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ - початку ХХ ст. / І.О.Денисюк. - Л.: Наук. вид. тов-во “Академічний експрес”, 1999. - С. 165-179.

 16. Єфремов С. Історія українського письменства / С.Єфремов. - К.: Феміна, 1995. - С. 540-545.

 17. Єфремов С. Муза гніву і зневір’я / С.Єфремов // Єфремов С. Літературно-критичні статті. - К.: Дніпро, 1993. - С. 153-171.

 18. Жила В. Прометеївські образи і мотиви в творчості Лесі Українки / В.Жила // Сучасність. - 1993. - № 4. - С. 118-127.

 19. Жицька Т. Майже казкова історія драматичної «Казки» / Т.Жицька // Вітчизна. - - № 5-6. - С. 131-135.

 20. Зборовська Н. Пришестя вічності / Н.Зборовська. - К.: Факт, 2000. - 224 с.

 21. Зеров М. Володимир Самійленко і український гумор / М.Зеров // Зеров М. Твори: В 2 т. - Т. 2. - К.: Дніпро, 1990. - С. 538-547.

 22. Зеров М. Гр. Чупринка ( З приводу нового видання творів) / М.Зеров // Зеров М. Українське письменство. - К.: Основи, 2003 - С. 238-246.

 23. Зеров М. Леся Українка / М.Зеров // Зеров М. Твори: В 2-х т. - К.: Дніпро, 1990. - Т. - С. 359 - 401.

 24. Зеров М. Поезія Олеся і спроба її нового трактування / М.Зеров // Зеров М. Твори: В 2-х т. - К.: Дніпро, 1990 - Т. 2. - С. 537-562.

 25. Ільницький М. Краси свічадо / М.Ільницький // Розсипані перли: Поети «Молодої Музи». К.: Дніпро, 1991. - С. 5-17.

 26. Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи» / М.Ільницький. - Львів, 1995. 318 с.

 27. Іщук-Пазуняк Н. Творчість Лесі Українки: ідея свободи Українки в контексті світової цивілізації / Н.Іщук-Пазуняк. - К., 2007. - 532 с.

 28. Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. / За ред. П.П.Хропка. - К.: Вища школа, 1991. - С. 126-164.

 29. Їм промовляти моя душа буде: «Лісова пісня» Лесі Українки та її інтерпретації / Упряд. В.Агеєва. - К.: Факт, 2002. - 223 с.

 30. Калениченко Н. М.Коцюбинський: Нарис життя і творчості /Н.М.Калениченко. - К.: Дніпро, 1984.- 189 с.

 31. Коцюбинська М. Голос доби: За листами до М.Коцюбинського / М.Коцюбинська // Українська мова та література в школі. - 2004. - № 6. - С. 1-16.

 32. Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі ХХ ст. / М.Г.Кудрявцев. - Кам.-Подільський, 1997. - 228 с.

 33. Кудряшова О. Огнецвіт поезій Грицька Чупринки / О.Кудряшова // Літерат. Чернігів. - 2003. - № 1. - С 79-87.

 34. Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ - поч. ХХ ст. / Ю.Кузнецов. - К., 1995. - 304 с.

 35. Кузнецов Ю. Поетика прози М.Коцюбинського / Ю.Кузнецов. - К.: Наукова думка, - 289 с.

 36. Кузьменко В. З творчого спадку М.Вороного / В.Кузьменко // Гроно нездоланних співців: Навчальний посібник з історії української літератури ХХ ст. - К.: КСУ, 2004. - С. 16-27.

 37. Лариса Петрівна Косач-Квітка. Леся Українка. Бібліографічні матеріали, спогади, іконопис. - К.: наукова думка, 2004.

 38. Литвиненко Т. Історіософські аспекти пенталогії «Мазепа» / Т.Литвиненко // Слово і час. 1997. - № 11-12.- С. 31-32.

 39. Логвин Г.М. Ще раз про імпресіонізм М.Коцюбинського / Г.М.Логвин // Дивослово. - № 4. - С. 3-5.

 40. Лучук В. Повернення навіки / В.Лучук // Молода Муза: Антологія західноукраїнської поезії поч. ХХ ст. - К.: Молодь, 1989. - С. 5-33.

 41. Мельник В. Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення / В.Мельник // Ш Міжнародний конгрес україністів: Літературознавство. - К., - С. 430-439.

 42. Одарченко П. Леся Українка / П.Одарченко. - К.: Вид-во М.П.Коць, 1994. - 240 с.

 43. Олійник О. Концепція людини в українській символістській драмі / О.Олійник // Слово і час .- 1993.- № 11. - С. 62-66.

 44. Олійник О. Феномен символізму в системі українського модерну / О.Олійник // Слово і час. - 1998. - № 6. - С. 63-68.

 45. Паньков А.І. Володимир Самійленко - поет національного відродження / А.І.Паньков. - О.: Маяк, 1996. - 86 с.

 46. Пархомик О.О. По дорозі в казку українського модернізму / О.О.Пархомик.- Запоріжжя: Дике поле, 1996. - 128 с.

 47. Погребенник В. Українська поезія кінця ХІХ - перших десятиріч ХХ ст. і фольклор / В.Погребенник. - К., 2001. - 231 с.

 48. Погребенник В.Ф. Кастальське джерело: У 2 кн.: Володимир Самійленко: До 125-річчя від дня народження / В.Ф.Погребенник. - К., 2005. - 232 с.

 49. Погребенник Ф.П. Богдан Лепкий. Український письменник з Поділля / Ф.П.Погребенник. - К., 1993. – 76 с.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ з української мови

 1. Безпояско О.К. Граматика української мови. Морфологія: [підручник для студ. філол. ф-тів вузів] / Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.

 2. Безпояско О.К. Морфеміка української мови / Безпояско О.К., Городенська К.Г. – К.: Наук. думка, 1987. – 212 с.

 3. Вакарюк Л.О. Українська мова. Морфеміка і словотвір / Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. – Тернопіль: Лілея, 1999. – 220 с.

 4. Вихованець І.Р. Граматика української мови / Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.П. – К.: Рад. школа, 1982. – 208 с.

 5. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови / І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1980. – 286 с.

 6. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / Вихованець І.Р., Городенська К.Г. – К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. – 400 с.

 7. Гальона Н.П. Функції модальних часток / Н.П.Гальона // Українська мова і література в школі. – 1990. - № 11. – С. 23 – 27.

 8. Гнатюк Г.М. Дієприкметник у сучасній українській літературній мові / Г.М. Гнатюк. – К.: Наук. думка, 1982. – 248 с.

 9. Городенська К. Граматичний словник української мови: Сполучники / К. Городенська. – Херсон : Видавництво ХДУ. – 2007. – 340 с.

 10. Городенська К.Г. Із найновіших рекомендацій щодо складних уживань в українській мові / Городенська К.Г., Кочукова Н.І., Куцак Г.М. – Київ – Слов’янськ, 2006. – 83 с.

 11. Караман С.О. Сучасна українська літературна мова: навчальний посібник / [С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я. Плющ та ін.; за ред. С.О. Карамана]. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 560 с.

 12. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови: Навч. посібник / Н.Ф. Клименко; Ін-т змісту і методів навчання. Київ. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 1998. – 182 с.

 13. Клименко Н.Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови / Н.Ф.Клименко, Є.А. Карпіловська. – К., 1998. – 162 с.

 14. Мацько Л.І. Стилістика української мови: підручник / Л.І.Мацько , О.М.Сидоренко, О.М.Мацько ; за ред. Л.І. Мацько. – [2-е вид., випр.]. – К.: Вища школа, 2005. – 462 с.

 15. Медведєв Ф.П. Система сполучників в українській мові / Ф.П. Медведєв. – Х.: Вид-во Харк. держ. ун-ту, 1962. – 90 с.

 16. Морфемна структура слова / [відп. ред. М.М. Пещак]. – К.: Наук. думка, 1979. – 335 с.

 17. Плющ М.Я. Граматика української мови в таблицях: [навч. посіб.] / Плющ М.Я., Грипас Н.Я. – К.: Вища шк., 2004. – 167 с.

 18. Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: Підручник. 2-е видання, доповнене / М.Я. Плющ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 328 с.

 19. Плющ М.Я. Проблема відокремлення і відокремлених компонентів речення (семантико-синтаксичний і комунікативний аспекти): Навчальний посібник / М.Я.Плющ. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – 92 с.

 20. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ / М.Я.Плющ, О.І.Леута, Н.П.Гальона. – К.: Вища школа, 2003. – 288 с.

 21. Плющ Н.П., Бондаренко В.В. Сучасна українська мова. Орфоепія: Навчальний посібник / Н.П.Плющ, В.В.Бондаренко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 207 с.

 22. Полюга Л.М. Словник українських морфем / Л.М. Полюга. – 3-є вид. – К.: Довіра, 2009. – 554 с.

 23. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

 24. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова.– Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716 с.

 25. Симонова К.С. Категоріальні ознаки та синтаксичні функції часток / К.С. Симонова // Укр. мова і літ. в шк. – 1983. – № 7. – С. 47-49.

 26. Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [ред. кол. : І. К. Білодід (голова)]. – К.: Наук. думка, 1970 –1980.

 27. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – 3-є вид., доп. – К.: Вища шк., 2002. – 440 с.

 28. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / [А.К. Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Бондаренко та ін.]/ – К.: Знання, 2010. – 270 с.

 29. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис: підручник / [А.К. Мойсієнко, І.М. Арбіджанова, В.В. Коломийцева та ін.]/ – К.: Знання, 2010. – 374 с.

 30. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; за ред. М.Я.Плющ.– 7-е вид., стереотип. – 2009. – 430 с.

 31. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи: Навчальний посібник / Н.І. Тоцька. – К.: Вища школа, 1995. – 151 с.

 32. Українська мова. Енциклопедія / [ред. кол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін.] – К. : «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. – 752 с.

 33. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови — стереотип. вид. — К.: Наукова думка, 2005. — 240 с.


Каталог: images -> pk-2015 -> програми вступних -> Украънська фылологія
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія
програми вступних -> Програма додаткового вступного випробування
Украънська фылологія -> Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови, чинних програм з української літератури, а також програми Українського центру оцінювання якості освіти
програми вступних -> Програма вступного фахового випробування


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови, чинних програм з української літератури, а також програми Українського центру оцінювання якості освіти
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconМатеріал програми розподілено за такими розділами: «Українська мова» «Фонетика. Графіка», «Орфоепія», «Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія»,
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Офіційного проекту Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – №29. – 8 липня 2001 р.; Чинних...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування при вступі на ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для здобуття ос бакалавра та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconТема Вступ
Програма фахового вступного випробування за тестовими технологіями з основ хірургії при вступі на навчання до хнму у 015 році на...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня
На даний освітньо-кваліфікаційний рівень приймаються особи, які мають базову вищу освіту за спеціальністю 020210 «Фотомистецтво»
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка