Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчанняСторінка4/6
Дата конвертації04.05.2018
Розмір0.98 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6Шкала оцінювання

0-10 балів

Критерії оцінювання питання з історії кіно-, телемистецтва

10

Абітурієнт демонструє глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу з історії кіно-, телемистецтва, в якому студент легко орієнтується, володіє понятійним апаратом, переконливо проводить аналогії між теорією та практикою, посилаючись на конкретні приклади кіно-, телемистецтва, вільно висловлює та обґрунтовує власні судження.

7-9

Абітурієнт демонструє повне засвоєння навчального матеріалу з історії кіно-, телемистецтва, володіння понятійним апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі, посилається на певні екранні твори, грамотно викладає відповідь, але у змісті і формі відповіді мали місце окремі неточності (похибки).

4-6

Абітурієнт демонструє посередні знання і розуміння основних положень навчального матеріалу з історії кіно-, телемистецтва, при цьому допускає неточності у визначенні понять , не наводить доказів теоретичних положень на прикладах окремих екранних робіт, не вміє доказово обґрунтовувати свої судження.

0-3

Абітурієнт має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено викладає матеріал, не вміє доказово обґрунтовувати свої судження.Спеціалізація «Режисура кіно і телебачення»

Структура оцінки практичної частини:

 • рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і реалізувати у виконанні концепцію твору (0-20 балів);

 • рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу(0-20 балів);

 • рівень образно-драматичного мислення(0-20 балів);

 • рівень теоретичних фахових знань та інтелектуально комунікативні властивості(0-20 балів).

80 балів

20 балів

20 балів

20 балів

20 балів

Рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і реалізувати у виконанні концепцію твору

Рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу

Рівень образно-драматичного мислення

Рівень теоретичних фахових знань та інтелектуально комунікативні властивості

Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, вміння застосовувати розмаїття засобів виразності при здійсненні виконавського над завдання. Наявність незалежного художнього смаку у виборі репертуару, наявність яскравого авторського бачення твору.

20

-

16
Демонстрація багатства уяви, високий ступінь емоційної виразності, здатність зацікавити, захопити глядача через високу міру емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам.

20

-

16
Демонстрація акторських здібностей, здатність до імпровізації, прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми і ідеї сценічного етюду, наявність чіткої ідейно-художньої концепції. Демонстрація уміння мислити образно, вибудувати дію у конкретному часі й просторі. Спостережливість, уміння знаходити яскраві деталі й використовувати їх.

20

-

16
Володіння поглибленими системними знаннями в галузі кінематографу, глибокі знання класичної спадщини, літератури, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Переконлива мотивація вибору професії. Демонстрація зрілості громадянської та мистецької позиції.

20

-

16
Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, але не досить впевнене визначення його теми і ідеї. Виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності. Стереотипний вибір репертуару.

15

-

11
Демонстрація розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Переконлива схвильованість вибраним літературним матеріалом. Вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізація словесної дії, але брак досвіду спілкування з глядачем

15

-

11
Демонстрація творчої фантазії та мистецької уяви. Достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, схильність до імпровізації. Але не достатньо впевнене користування безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

15

-

11
Володіння фаховими знаннями в галузі кінематографу, літератури в обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін. Переконлива мотивація вибору професії.

15

-

11
Репертуар підготовлений у повному обсязі. Розуміє зміст тексту, але допускає порушення логіки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки та паузи, не чітко вибудовує композицію твору.

10

-

6
Поверхневе розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Виконання на невисокому емоційному рівні, не спроможність захопити, вразити глядача. Спроба реалізації словесної дії.

10

-

6
Демонстрація уміння формулювати художню концепцію, але брак цілісного її здійснення. При виконанні етюду має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє органічною правдою.

10

-

6
Володіння загальними знаннями в галузі кінематографу, літератури. Непереконлива мотивація вибору професії.

10

-

6
Репертуар не підготовлений. Демонстрація невпевненого знання тексту, не вміння запропонувати власне виконавське вирішення; відсутність розуміння завдань виразності при оперуванні тим чи іншим художнім текстом.

5

-

0
Демонстрація розгубленості під час виконання. Відсутність бажання захопити глядача, відсутність розуміння проблематики, бачення сюжету. Не вміє володіти засобами сценічної виразності. Наявність лише окремих творчих даних.

5

-

0
Творча безпорадність при виконанні запропонованого завдання. Відсутність навичок пластичного мислення, брак композиційного чуття.

5

-

0
Низький загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях літератури і мистецтва, відсутність уявлень про професію, брак інтересу до сучасного телевізійного процесу, ЗМІ. Випадковість мотивації вибору професії. Невміння формулювати думку.

5

-

0


Спеціалізація «Майстерність актора кіно і телебачення»

Структура оцінки практичної частини:

 • рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і реалізувати у виконанні концепцію твору (0-20 балів);

 • рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу(0-20 балів);

 • рівень образно-драматичного мислення(0-20 балів);

 • рівень розвитку музичного слуху, почуття ритму, вокальних даних, координованості, пластичності (0-20 балів).

80 балів

20 балів

20 балів

20 балів

20 балів

Рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і реалізувати у виконанні концепцію твору

Рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу

Рівень образно-драматичного мислення

Рівень розвитку музичного слуху, почуття ритму, вокальних даних, координованості, пластичності

Відсутність мовних вад. Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, вміння застосовувати розмаїття засобів виразності при здійсненні виконавського над завдання. Наявність незалежного художнього смаку у виборі репертуару, наявність яскравого авторського бачення твору.

20

-

16Демонстрація багатства уяви, високий ступінь емоційної виразності, здатність зацікавити, захопити глядача через високу міру емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам.

20

-

16Яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Кіногенічність.

20

-

16Бездоганні вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму. Демонстрація оригінальної виконавської інтерпретації вокальних творів, майстерного володіння голосом, артистизму, технічності та художності виконання. Демонстрація танцю на високому художньому й технічному рівні.

20

-

16Відсутність мовних вад. Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, креативність у виборі репертуару.

15

-

11
Високий ступінь емоційної виразності, висока міра емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам. Реалізація словесної дії, але брак досвіду спілкування з глядачем.

15

-

11
Гарні психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини. Акторський етюд логічний, має сюжет, точну і органічну сценічну дію, виразні пристосування і яскраві оцінки фактів. Гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Має віру в те, що робить на сцені. Кіногенічність.

15

-

11
Яскраві вокальні та слухові данні, розвинуте почуття ритму. Демонстрація якісної виконавської інтерпретації вокальних творів, майстерного володіння голосом, артистизму та художності виконання. Але присутність недоліків у техніці виконання. Демонстрація танцю на високому художньому й технічному рівні.

15

-

11
Наявність незначних мовних вад, що підлягають корекції, але дикція чітка. Репертуар підготовлений у повному обсязі. Розуміє зміст тексту, але допускає порушення логіки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки та паузи, не чітко вибудовує композицію твору. Демонстрація помилок у трактуванні. Стереотипний вибір репертуару.

10

-

6
Поверхневе розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Виконання на невисокому емоційному рівні, не спроможність захопити, вразити глядача. Спроба реалізації словесної дії.

10

-

6
Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний затиск, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою.

10

-

6
Достатньо розвинені вокальні та слухові данні,але наявність деяких недоліків у вокально-технічній підготовці абітурієнта, незначні текстові помилки, не зовсім чисте інтонування та технічні вади виконання. Виконання танцю на задовільному художньому і технічному рівні, але незначні технічні ускладнення при виконанні танцю, психологічна забутість.

10

-

6
Наявність мовних вад та дефектів мовного апарату, які не підлягають виправленню.

Репертуар не підготовлений. Демонстрація невпевненого знання тексту, не вміння запропонувати власне виконавське вирішення; відсутність розуміння завдань виразності при оперуванні тим чи іншим художнім текстом. Стереотипний вибір репертуару.5

-

0
Демонстрація розгубленості під час виконання. Відсутність бажання захопити глядача, відсутність розуміння проблематики, бачення сюжету. Не вміє володіти засобами сценічної виразності. Наявність лише окремих творчих даних.

5

-

0
Відсутні зовнішні та внутрішні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості, постійно відчувається "м’язовий затиск".

5

-

0
Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності наявність граматичних та стилістичних помилок у виконанні, суттєві вади у вокально-технічній підготовці, недбалість виконавської інтерпретації, відсутність координації голосового апарату та слухового контроль. Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні. Танець і пісня не підготовлені.

5

-

0


Спеціалізація «Теле-, радіожурналістика»

Структура оцінки практичної частини:

 • технічна вправність мовного апарату (0-20 балів);

 • рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і передати під час виконання авторський задум твору (0-20 балів);

 • рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу (0-20 балів);

 • рівень теоретичних фахових знань з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного телевізійного процесу (0-20 балів).

80 балів

20 балів

20 балів

20 балів

20 балів

Технічна вправність мовного апарату

Рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і передати під час виконання авторський задум твору

Рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу

Рівень теоретичних фахових знань з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного телевізійного процесу

Відсутність мовних вад, чітка дикція, володіння українською мовою, дотримання орфоепічних і лексико-граматичних норм усного мовлення. Демонстрація умінь оперувати силою голосу в залежності від умов комунікації, використання широкого голосового діапазону. Чистота звучання, відсутність неприємних призвуків (хрипота, осиплість тощо). Вміння змінювати темпоритм декламування, варіювати словами та фразами залежно від змісту твору.

Демонстрація експресивно-емоційної забарвленості голосу, що виявляє відношення до твору і полегшує його сприйняття. Вільна невимушена робота органів мовленнєвого апарату.20

-

16Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, демонстрація власного розуміння змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, вміння застосовувати розмаїття засобів виразності при здійсненні виконавського над завдання. Наявність незалежного художнього смаку у виборі репертуару, наявність яскравого авторського бачення твору. Під час читання тексту абітурієнт демонструє здібності поводитися природно й розкуто, максимально інформувати сказаним, встановлювати зоровий контакт з умовним глядачем.

20

-

16Демонстрація багатства уяви, високий ступінь емоційної виразності, здатність зацікавити, захопити глядача через високу міру емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам.

20

-

16Володіння поглибленими системними знаннями в галузі суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу, високий рівень творчого, самостійного і критичного мислення, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, надати оцінку факту, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії. Демонстрація зрілості громадянської і мистецької позицій.

20

-

16Відсутність мовних вад, чітка дикція, вільне володіння українською мовою, дотримання орфоепічних і лексико-граматичних норм усного мовлення. Демонстрація застосування сили голосу в залежності від умов комунікації, використання широкого голосового діапазону. Чистота звучання, відсутність неприємних призвуків (хрипота, сиплість тощо). Але не зовсім правильний вибір темпоритму читання, наявність затисків у роботі певних органів мовленнєвого апарату.

15

-

11
Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, демонстрація власного розуміння змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, креативність у виборі репертуару. Під час читання абітурієнт демонструє здібності до самостійного донесення інформаційного змісту тексту, встановлює зоровий контакт з умовним глядачем, але поводиться не зовсім розкуто.

15

-

11
Високий ступінь емоційної виразності, висока міра емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам. Реалізація словесної дії, але брак досвіду спілкування з глядачем.

15

-

11
Володіння міцними знаннями в галузі суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Вміння вільно, логічно і послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії.

15

-

11
Наявність незначних мовних вад, що підлягають корекції. Демонстрація володіння українською мовою, втім недостатньо розвинуті вміння та навички володіння орфоепічними і лексико-граматичними нормами усного мовлення, абітурієнт припускає мовні помилки. Демонстрація спроби застосування сили голосу в залежності від умов комунікації, але абітурієнт не використовує усі можливості голосового діапазону. Не зовсім чисте звучання голосу, присутність неприємних призвуків. Вибір темпоритму читання носить спонтанний неусвідомлений характер. Наявність затисків у роботі органів мовленнєвого апарату.

10

-

6
Репертуар підготовлений у повному обсязі. Розуміння змісту, але головна думка тексту усвідомлюється не в повній мірі, внаслідок чого інформація під час читання доноситься абітурієнтом з порушенням логіки. Не зовсім правильно інтонуються розділові знаки і паузи, не чітко вибудувана композиція твору. Невміння встановлювати зоровий контакт з умовним глядачем, закута і невпевнена поведінка заважають абітурієнтові цілісно доносити зміст творів та тексту.

10

-

6
Поверхневе розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Виконання на невисокому емоційному рівні, неспроможність захопити, вразити глядача. Спроба реалізації словесної дії.

10

-

6
Володіння загальними знаннями у галузі суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва. Посередній рівень самостійного та критичного мислення, допущення неточностей, невпевненість у відповідях. Непереконлива мотивація вибору професії.

10

-

6
Наявність мовних вад та дефектів мовленнєвого апарату, які не підлягають виправленню. Посередні

знання у володінні українською мовою. У читанні творів та тексту присутні постійні порушення орфоепічних і лексико-граматичних норм усного мовлення, внаслідок чого абітурієнт доносить інформаційний зміст тексту лише частково.5

-

0
Репертуар непідготовлений. Невпевнене знання тексту, не вміння запропонувати власне виконавське бачення; відсутність розуміння завдань виразності при оперуванні тим чи іншим художнім текстом. Абітурієнт не усвідомлює головну ідею тексту, не намагається встановити зоровий контакт з умовним глядачем, поводиться закуто і нервово.

5

-

0
Демонстрація розгубленості під час виконання. Відсутність бажання захопити глядача, відсутність розуміння проблематики, бачення сюжету. Абітурієнт не володіє засобами сценічної виразності. Наявність лише поодиноких творчих задатків.

5

-

0
Низький загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, відсутність уявлень про професію, брак інтересу до медіа і сучасних телевізійних процесів. Випадковість мотивації вибору професії. Невміння формулювання думок.

5

-

0


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», спеціалізації: «Режисура кіно І телебачення», «Майстерність оператора кіно І телебачення»,...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconТема Вступ
Програма фахового вступного випробування за тестовими технологіями з основ хірургії при вступі на навчання до хнму у 015 році на...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування
«Художнє фотографування», «Виробництво кінофотоматеріалів І магнітних носіїв», І вступають на другий курс напряму підготовки 020203...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка