Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнівСторінка1/4
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,61 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Міністерство освіти та науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти


(автори: Липа В.О., Одинченко Л.К. )


Програми

з географії для 6-9 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

для розумово відсталих дітейКиїв - 2009
Пояснювальна записка

Основним завданням викладання географії в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей є ознайомлення учнів з природними умовами, корисними копалинами, життям та господарською діяльністю населення України і зарубіжних країн.

Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів.

У процесі вивчення географії розумово відсталі учні навчаються пізнавати природні явища в їхньому причинному зв’язку та постійній взаємодії, у них розвивається спостережливість, увага, пам’ять, абстрактне мислення, збагачується уява.

Учням VI-VIІ класів спеціальної школи основні географічні уявлення викладаються в обсязі, який передбачений курсом природознавства для учнів ІV-V класів загальноосвітньої школи. Однак учням VIII - IX класів спеціальної школи, з урахуванням їх психофізичних і вікових особливостей, для загальної підготовки даються деякі теми з курсу середньої школи (географія материків, ознайомлення з частинами світу). Дані теми відрізняються за кількістю і складністю понять, які в них містяться, глибиною розкриття причинно-наслідкової залежності.

В основу програми з географії, яка побудована з урахуванням всіх дидактичних і специфічних принципів олігофренопедагогіки, покладені також краєзнавчі та родинознавчі принципи. На основі вивчення місцевості рідного краю шляхом порівняння і зіставлення розумово відсталі учні отримують знання про форму земної поверхні, орієнтування на місцевості, види водних басейнів, океанів, морів, озер, річок, рослинний і тваринний світ.

Програма з географії для спеціальної школи відрізняється від загальноосвітньої школи корекційно-виховною направленістю уроку; концентричністю навчального матеріалу; практичною спрямованістю, пов’язаною з підготовкою розумово відсталих учнів до життя, праці, специфікою методів навчання.

Дана програма складена з урахуванням міжпредметних зв'язків і наступності в навчанні.

У програмі пропонується самому вчителю враховувати пізнавальні можливості учнів при визначенні обсягу навчального матеріалу, кількості географічної номенклатури, рівні узагальнення при вивченні різних тем.

Навчальний матеріал програми розподілений за роками навчання: VI клас – “Природа рідного краю” (68 годин); VII - Фізична географія ( 68 годин); VIII – “Географія світу (материків і океанів)” (68 годин); IX – “Географія України” (68 годин).

В програмі вказано приблизну кількість годин на проходження тієї чи іншої теми, а також перелік практичних робіт та екскурсій, які необхідно виконувати з учнями.

Практичні роботи, проведені в процесі вивчення географії, спрямовані на те, щоб озброїти учнів необхідними практичними уміннями й навичками, які вони могли б використовувати у своїй подальшій діяльності. З самого початку вивчення географії необхідно організувати систематичні спостереження за природою своєї місцевості, за погодою, що фіксуються в календарі природи, працею людей у найближчому оточенні і продовжувати їх по IX клас включно.

У проведення екскурсій по ходу вивчення тем, пов'язаних із навколишньою місцевістю, вносяться елементи краєзнавства. Це сприяє естетичному вихованню учнів, дбайливому ставленню до природи. Можна організувати краєзнавчі походи для ознайомлення з навколишнім середовищем за полегшеною програмою.

Систематична словникова робота на уроках географії розширює словниковий запас дітей спеціальної школи, дає їм уявлення про природні явища, допомагає їм правильно вживати ці слова.

В програмі враховані пропедевтичні знання географічного змісту, які учні отримали при вивченні курсу “Я і Україна” в підготовчому та 1-5 класах.

Програма подається у вигляді таблиці, що містить три колонки. У першій колонці наводяться зміст навчального матеріалу, у другій – навчальні досягнення учнів, у третій – спрямованість корекційно-розвивальної роботи, яка уможливлюється змістом та організацією навчання.

Курс VI класу повністю присвячений географії рідного краю (області), перегляду фізичної карти області, знайомства з її кордонами, назвою районів, природою, кліматом і працею людей у своїй області. Даються короткі відомості про природні багатства області і основні заняття населення. Також, цей розділ побудований з таким розрахунком, щоб на знайомому краєзнавчому матеріалі сформувати у дітей початкові уявлення про системоутворюючі географічні поняття.

Розділ “Орієнтування на місцевості” сприяє формуванню у розумово відсталих дітей просторових уявлень та навичок орієнтування, необхідних в житті, а також для переходу до вивчення плану місцевості і карти.

При вивченні розділу “План і карта” необхідно дотримуватися логіки в переході від сприймання реальної місцевості до її зображення на карті: учнів спочатку доцільно ознайомлювати з макетом та планом шкільної ділянки; вчити орієнтуватися на плані свого населеного пункту; визначати місце шкільної ділянки на цьому плані. Тільки після засвоєння цих знань та умінь можна досягти свідомого використання картографічної наочності в навчанні розумово відсталих дітей. Ознайомлюючись з фізичними та політико-адміністративними картами різного масштабу, учні повинні вміти визначити географічне положення своєї місцевості, району, області, країни.

В шостому класі для розумово відсталих учнів створюються можливості наочно пізнавати природні явища, систему розселення, особливості господарської діяльності людей тощо. Здобуті знання сприяють прищепленню в учнів почуття любові до рідної Землі, створюють підгрунтя для того, щоб у подальшому перейти до засвоення шкільних курсів фізичної географії, географії світу та географії України.

Учитель має враховувати несформованність у розумово відсталих учнів цього віку абстрактного мислення, тому наочні методи навчання, ознайомлення з основними поняттями і термінологією географії повинно формуватися на конкретних прикладах, які зрозумілі учням, оскільки знаходяться навколо них, постійно використовуються в життєвих ситуаціях.

В VII класі, в розділі “Фізична географія”, приводяться в систему отримані знання з географії в попередньому класі.

В розділі “Земна куля” учні знайомляться з глобусом і картою півкуль, розміщенням на них частин світу і океанів, з географічним положенням нашої країни.

Велике значення для розумово відсталих дітей має знайомство з розділом “Форма поверхні землі і води на Землі”, при вивченні якого учні вивчають засоби позначення їх на карті, знайомляться з формами поверхні землі, а також одночасно з різноманітністю водних ресурсів.

У курсі “Фізична географія” учні отримують знання про те, які природні зони є на земній кулі. Школярі, характеризуючи кожну із зон, вивчають її фізико-географічне положення, природні багатства, основні заняття населення, зміни природних умов під дією праці людини.

Практичні роботи, передбачені програмою 7 класу, покликані сформувати навички роботи з географічними картами, глобусом, окремими приладами. Особливе значення мають практичні роботи з контурними картами, без чого подальше вивчення шкільної географії значно ускладнюється.

Курс VII класу „Географія світу” складається з двох розділів.

Розділ “Короткі відомості про Землю, Сонце, Місяць” надає елементарні знання учням про Сонце, як одну із зірок, навколо якої рухаються планети: Земля і її супутник – Місяць. Пояснює причини затемнень, дає відомості про штучні супутники Землі, про політ людей у космос; про виверження вулканів, землетрусу та інші стихійні явища.

У розділі „Географія материків і океанів” учні одержують відомості про географічне положення кожного материка, знайомляться з природними умовами держав, їхнім населенням і столицями. На уроках слід використовувати доступний розумінню учнів матеріал із сучасного економічного та політичного життя країн. Методична різноманітність викладання курсу формує правильні погляди на процеси взаємодії природи і людьского суспільства, сприяє розвитку пізнавальної діяльності школярів, підвищує інтерес до предмету.

При вивченні материків та окремих країн світу особливу увагу слід звертати на формування в учнів умінь визначити та описувати їх географічне положення. Використовуючи набуті знання, учні повинні вміти складати географічні характеристики на кожну країну, що вивчають (визначити географічне положення, природні умови, корисні копалини, господарську діяльність населення тощо).

Вчителю надається можливість самому визначати рівень узагальнення програмного матеріалу.

В курсі IX класу “Географія України” учні знайомляться з загальним оглядом географічних, економічних та соціальних особливостей нашої держави – України.

Курс “Географія України” включає такі розділи: „Фізична географія України” і „Економічна та соціальна географія України”.

Об’ектом вивчення фізичної географії України є територія, природні умови і природні комплекси України.

Важливо підкреслити перехід від завершених у 9 класі фізико-географічних знань про свю державу до вивчення її з позицій соціально-економічної географії, поєднуючи теоретичний матеріал із харатеристикою територіальної організації життя країни.

Розділ „Економічна та соціальна географія України” закладає основи для усвідомлення розумово відсталими школярами основних закономірностей у розміщенні населення і господарства на окремих територіях держави і в цілому. В цьому розділі розглядається структура і напрямки економічних, культурних і політичних зв'язків України з іншими країнами світу.

Враховуючи складний характер соціально-економічної інформації, що міститься в цьому розділі, вчитель сам повинен визначити рівень узагальнення матеріалу для вивчення в межах відведеного навчального часу.

Закінчується курс географії IX класу вивченням географії своєї області або району. Ця тема, будучи підсумковою в курсі елементарної географії в спеціальній школі, носить краєзнавчий характер. Її вивчення повинне бути складене на використанні досвіду учнів та їх значеннях, отриманих в попередні роки навчання, на предметних уроках, уроках географії, природознавства.

Вибір об’єктів вивчення району чи області встановлює вчитель залежно від місця знаходження спеціальної школи для розумово відсталих дітей, територіального розміщення промислових підприємств, на яких зможуть працювати випускники школи.

В процесі вивчення географії в спеціальній школі школі слід використовувати диференційований підхід до учнів, пред’являти їм різні вимоги до знань залежно від їх загального розвитку та індивідуальних можливостей засвоєння учбового матеріалу. Розумово відсталим учням необхідно приділяти особливу увагу, бажано давати індивідуальне домашнє і класне завдання, забезпечувати посильну практичну діяльність.
ПРИРОДА РІДНОГО КРАЮ

6 клас (68 годин)
з/п


К- сть

годин


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи та очікувані результати

1

2

3

4

5

1

4

Вступ

Значення географічних знань для практичної діяльності людини. Що вивчається в курсі “Природа рідного краю”.

Підсумки спостережень за живою і неживою природою та працею людей в різні пори року. Завдання для спостережень протягом осені.

Узагальнення відомостей про свою місцевість і працю населення. Робота з макетом шкільної ділянки.Екскурсія з метою з’ясування запасу елементарних географічних уявлень, здобутих на уроках 1 – 5 класах.


Учні повинні знати:

 • про предмет географії і його значення для практичної діяльності людини; загальну мету вивчення курсу “Природа рідного краю;

 • характерні ознаки живої і неживої природи;

 • особливості своєї місцевості та праці людей в різні пори року на цій місцевості;

 • необхідність бережного відношення до природи.

Учні повинні уміти:

– робити записи в календарі погоди; • працювати з макетом шкільної ділянки;

 • складати план спостережень;

 • використовувати здобуті знання на практиці.
Формування мотиваційної основи вивчення курсу.

Розвиток зорової пам’яті та уваги при вивченні нового матеріалу. Розвиток процесів аналізу і синтезу в процесі складання плану спостережень.

Розвиток уваги та самостійності під час екскурсії.


2

20

Орієнтування на місцевості. План і карта.

Поняття про горизонт. Лінія і сторони горизонту. Орієнтування на місцевості за сонцем та місцевими ознаками.

Компас, його будова і правила користування.

Поняття про план і рисунок, їх відмінність.

Поняття про масштаб. План класу.

План шкільної ділянки. Умовні знаки плану. Позначення сторін горизонту на плані та способи їх визначення. Масштаб плану. Плани найближчого оточення (села, міста, кварталу.). Місце шкільної ділянки на плані свого населеного пункту.

Відмінність карти від плану. Масштаб карти. Умовні кольори і знаки карти (моря, рівнини, гори, річки, кордони, міста,). Види карт (фізична, політична). Значення географічних карт в житті та діяльності людей.

Практичні роботи


 1. Орієнтування на макетах класу та шкільної ділянки.

 2. Виготовлення планів класу та шкільної ділянки методом аплікації.

 3. Вправи на встановлення просторових співвідношень між об’єктами на території шкільного двора.

 4. Вправи на співвідношення макету, плану і карти.

 5. Вправи на вимірювання відстані на плані і карті.

 6. Читання за умовними знаками плану місцевості.
Учні повинні знати:

 • що таке горизонт, лінія та сторони горизонту;

- про орієнтування на місцевості за сонцем, за місцевими ознаками;

- про будову компаса; • призначення масштабу, його позначення;

 • основні умовні кольори та знаки плану і карти;

 • ознаки відмінності плану від карти;

 • знання учнів про особливості та призначення фізичної і політичної карти;

 • географічне положення своєї місцевості.

Учні повинні уміти:

- визначати сторони горизонту, орієнтуватись за сонцем та місцевими ознаками в кабінеті географії та на шкільному подвір’ї;

- уміння користуватися компасом; правильно виконувати всі дії по приведенню компаса в робочій стан та по визначенню сторін горизонту;


 • визначати відстань за заданим масштабом, виконувати необхідні обчислення;

 • встановлювати просторові відношення об’єктів на плані класу, читати нескладні плани місцевості;

 • робити схематичні малюнки, складати прості макети та плани місцевості;

 • читати умовні кольори та знаки географічних карт;

 • визначати на карті місце свого проживання.Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу географічною термінологією. Розвиток уміння орієнтуватися у просторі за сонцем, місцевими ознаками та компасом.

Розвиток пам’яті, логічного мислення при виконані практичних завдань на орієнтування та обчислення реальної відстані за масштабом плану і карти.

Розвиток просторового орієнтування та зорової пам'яті при роботі з макетом, планом і картою.

Розвиток точністі руху при виготовлені плану.

Розвиток уваги, логічного мислення, уяви під час роботи з планом і картою.

Розвиток умінь уявляти образ реальної місцевості за умовними знаками плану та карти.3

4

Пізнай свій край

Наша Батьківщина – Україна. Київ – столиця України.

Географічне положення своєї місцевості: області; району, міста, села на карті України. Історія свого краю. Літопис села, міста, району, області. Власні спостереження.

Практичні роботи


Вправи на визначення об’єктів та їх просторового співвідношення на карті.


Учні повинні знати:

 • особливості географічного положення України;

 • історію столиці України - Києва;

- географічне положення своєї місцевості: району, області, населеного пункту;

 • про історію свого краю;

Учні повинні уміти:

- знаходити та показувати на карті столицю України;

- визначати фізико - географічне положення своєї місцевості на карті;

- складати короткий нарис про історію свого краю за наданним планом.
Розвиток уваги, зорової пам’яті при визначенні географічного положення заданого об’екта на карті.

Розвиток просторового орієнтування на місцевості та плані і карті.

Розвиток монологічного мовлення при описуванні відповідної теріторії при її безпесередньому сприйнятті та за планом і картою.

Розвиток письмового мовлення при складанні нарису за власними спостереженнями.4

8

Поверхня та корисні копалини

свого краю

Різноманітність форм земної поверхні України. Форми поверхні, що переважають у своїй місцевості та їх зображення на фізичній карті України.

Поняття про грунт. Поширені грунти своєї місцевості.

Корисні копалини, їх видобуток та використання. Найважливіші корисні копалини своєї області.

Охорона природних багатств України. Виконання Закону про охорону природи – обов’язок кожного громадянина України. Червона книга України.

Екскурсія для визначення основних форм поверхні у найближчому оточенні.
Практичні роботи


 1. Вправи на монологічні географічні описи на основі сприймання картографічних зображень.

2. Вправи на встановлення причиново – наслідкових зв’язків між природними та соцІальними явищами.

Учні повинні знати:

 • які форми поверхні переважають на Україні;

 • про рельєф своєї місцевості;

 • умовні позначення основних форм поверхні своєї місцевості;

 • основні види грунтів свєї місцевості;

 • значення грунту для сільского господарства;

 • які корисні копалини видобуваються в своїй області;

 • способи використання корисних копалин;

 • про Червону книгу України та її значення для людини;

 • знати свої обов’язки по охороні природи;

 • правила поведінки в природі.


Учні повинні уміти:

 • за умовними позначеннями знаходити на фізичній карті задані форми рельєфу своєї місцевості;

 • розрізняти види грунтів за зразками і малюнками;

 • співвідносити корисні копалини з їх умовним позначенням;

 • знаходити та показувати на карті області родовища корисних копалин;

 • наводити приклади охорони пррироди;

 • виконувати правила природооохоронної поведінки.

Уточнення уявлень про географічні об’єкті засобами різноманітної наочності.

Розвиток пам’яті у процесі відтворення назв географічних об’єктів.

Розвиток мислення на основі диференціації та інтеграції ознак географічних об’єктів.

Розвиток активного словника лексикою, що позначає форми рельєфу земної поверхні.

Розвиток мислених операцій аналізу, порівняння, класифікації грунтів та корисних копалин за видами.

Розвиток зорової пам’яті, просторової орієнтації при роботі з картою.

Розвиток логічного мислення при встановленні причиново-наслідкових зв’язків.

Розвиток зв’язного усного монологічного мовлення.

Розвиток сприймання в процесі спостережень під час екскурсії.


5

6

Погода


Сезонні зміни в неживій та живій природі
Погода, її складова. Стан повітря, температура, вітер, хмарність, опади.

Термометр, вимірювання температури повітря.

Зміни погоди у своїй місцевості, їх причини. Спостереження за погодою.

Прогнозування погоди і народні прикмети.

Календар погоди.

Практичні роботи


 1. Читання та узагальнення календарів погоди за минулий рік.

2. Спостереження: за висотою знаходження Сонця на небосхилі; температурою повітря; вітром; станом неба; опадами.

3. Вправи на прогнозування змін у погоді на основі народних прикмет.
Учні повинні знати:

 • визначення погоди та її складових (температура, вітер, хмарність, опади);

 • основні причини зміни погоди ;

 • призначення термометра та його будову;

- умовні знаки календаря погоди.
Учні повинні уміти:

 • спостерігати за погодою;

 • визначати погоду за народними прикметами;

 • користуватися термометром при вимірюванні температури повітря;

вести календар погоди;

- на основі власних спостережень елементарно прогнозувати погоду.Розвиток уваги в процесі спостережень за змінами в погоді.

Розвиток логічного мислення при прогнозуванні погоди.

Розвиток пам’яті та уваги при заповненні календаря погоди.

Розвиток самостійності при систематичних спостереженнях за погодою.

Розвиток пізнавального інтересу .

Розвиток узагальнення при сприйнятті складових погоди та її характеристики.

Розвиток мовлення при читанні календарів погоди за минулий рік та опису стану погоди.


6

5

Водойми свого краю

Річки, характер їх течії та джерела живлення. Озера, ставки та водосховища. Джерела. Підземні води, болота.

Забруднення водоймищ. Охорона водних багатств свого краю.

Екскурсія до водоймищ, що розташовані в найближчому оточенні.
Учні повинні знати:

- основні відомості про великі річки та озера свого краю; • причини утворення джерел, підземних вод та боліт;

 • причини забруднення водоймищ;

 • заходи по збереженню водних богатств та вимоги до людини по охороні водоймищ свого краю.

Учні повинні уміти:

 • знаходити на карті річки та озера;

 • давати елементарний фізико-географічний опис річок за схемою;

- використовувати отримані знання з теми під час проведення екскурсії та в повсякденному житті.Розвиток пам'яті, уваги при роботі з картою.

Розвиток логічного мислення.

Розвиток естетичного сприймання при вивченні теми.

Розвиток зорової пам’яті та уваги на екскурсії.

Розвиток просторових уявлень та активізація словникового запасу при складанні описів за схемою.


7

6

Рослинний і тваринний світ

Рослинний і тваринний світ рідного краю. Умови, потрібні для життя і розвитку рослин і тварин. Дикоростучі та культурні рослини. Дикі та свійські тварини.

Рослини і тварини свої місцевості, занесені до Червоної книги. Необхідність охорони рослинного і тваринного світу.

Екскурсія в природу.
Учні повинні знати:

- про різноманітність рослин і тварин свого краю;

- типових представників дикоростучих та культурних рослин своєї місцєвості;

- типових представників диких та свійських тварин свого краю; • представників рослинного і тваринного світу рідного краю, які занесені до Червоної книги;

 • причини необхідності охорони рослинного і тваринного світу.


Учні повинні уміти:

- визначати умови життя та розвитку рослин і тварин; • встановлювати причино-наслідкові зв'язки між природними умовами і особливостями рослинного та тваринного світу свого краю;

 • визначати шляхи охорони рослин і тварин своєї місцевості;

 • використовувати на екскурсії знання, отримані на уроках географії з вивченого розділу.
Розвиток логічного мислення при встановленні причиново-наслідкових зв’язків.

Розвиток мовлення шляхом розширення і уточнення активного словника назвами вивчених рослин і тарин.

Розвиток зв’язного усного монологічного мовлення.

Розвиток творчої уяви при сприйманні описової розповіді.

Розвиток. самостійністі під час виготовлення гербарію.

Розвиток пізнавалього інтересу.

Розвиток наглядно-образного мислення та уяви.

Розвиток мотивації природоохоронної діяльності.
8

6

Населення

Кількість населення свого краю (села, міста, області). Національний склад своєї області.

Особливості побуту. Народні звичаї та календарні обряди.

Традиційні заняття місцевого населення. Розвиток культури та мистецтва свого краю. Історичні пам’ятки.

Екскурсія до краєзнавчого музею, якщо такий є.

Практичні роботи


Виготовлення стендів, альбомів, колекцій, які відображають звичаї, обряди, розвиток культури та мистецтва свого краю (готують окремі учні або групи учнів з наступною доповіддю в класі).

Учні повинні знати:

- про чисельність населення свого краю (села, міста, області) та його національний склад;

- народні звичаї та календарні обряди населення області;

- про основні заняття населення свого краю;

- історичні місця та пам’яткі свого краю.

Учні повинні уміти:


 • надавати географічний опис пам’яток історії краю відносно свого місця проживання;

 • встановлювати зв’язки між національним складом та традиціями жителів своєї місцевості;

 • відображати звичаї, обряди засобами мистецтва (малюнки, альбоми, пісні, перекази та ін.)

Розвиток самостійність під час навчально-практичній діяльності.

Розвиток логічного мислення, пам'яті під час опису за схемою.

Розвиток національної свідомості.

Розвиток естетичних почуттів, інтересу під час ознайомлення з культурою та мистецтвом свого краю.

Розвиток та збагачення загальнокультурного досвіду.

Розвиток вміння планувати наступну діяльність.9

9

Господарська діяльність людини

Види господарської діяльності. Промислові підприємства свого краю, розміщення їх. Характеристика готової продукції.

Особливості сільськогосподарського виробництва в своїй місцевості. Землеробство. Тваринництво. Трудова діяльність батьків.

Шляхи сполучення. Види транспорту області. Автобусні, залізничні маршрути, водний транспорт. Залізничний, автобусний та річковий вокзали, аеропорти. Зв’язок: пошта, телеграф, телефон.

Екскурсія до одного із підприємств чи установ свого населеного пункту.

Практичні роботи


Виконання пізнавальних завдань на встановлення зв’язків між промисловими підприємствами та визначення оптимальних шляхів сполучення між ними.


Учні повинні знати:

 • - про основні галузі промисловості свого краю;

 • географічне розміщення промислові підприємства свого краю;

 • про основні галузі сільського господарства своєї місцевості;

 • чому саме ці галузі сільського господарства спеціалізуються в області.

 • особливості землеробства і тваринництва та їх значення для місцевого населення;

- шляхи сполучення між населеними пунктами;

 • про головні залізничні та автомобільні маршрути;

 • яким транспортом зручніше користуватися для поїздки між різними населеними пунктами області;

- про засоби зв’язку: пошта, телеграф, телефон.
Учні повинні уміти:

 • показувати на карті крупні підприємства своєї місцевості, визначені вчителем;

 • використовуючи легенду показувати на карті своєї області основні шляхи сполучення;

 • розповідати про трудову діяльність батьків;

- визначити вид транспорту, яким зручніше користуватися для поїздки між різними населеними пунктами області.


Розширення світогляду при ознайомленні з господарської діяльністю людей.

Розвиток логічного мислення при встановленні причиново-наслідкових зв’язків.

Розширення уявлень учнів про професії з метою їх професійної орієнтації.

Розвиток активного словника дітей.

Розвиток мислення під час вирішення пізнавальних завдань.

Розвиток просторового мислення та пам’яті під час роботи з картою.

Розвиток зв’язного мовлення під час розповіді за планом.

Розвиток логічного мислення при визначенні виду транспорту для поїздки між різними населеними пунктами області.

Розвиток умінь заполучати знання з других предметів для вирішення завдань географічного змісту.

Розвиток умінь спостерігати та фіксувати матеріали спостережень під час екскурсії.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів iconКонспекти уроків географії підготувала учитель географії Полтавської гімназії №17 Гриценко Галина Олександрівна
Вступ. Об’єкти вивчення І методи досліджень фізичної та суспільної географії України
Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів iconДолинської районної державної адміністрації організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладу
Метою випуску даного посібника є надання допомоги педагогам-позашкільникам у підготовці та проведенні навчально-виховного процесу...
Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів iconПрограма з української літератури для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації складена за концепцією розвитку гуманітарної сфери в Україні
України, свого народу, рідної мови, у бажанні не лише вивчати національну культуру, а й самому долучатися до її творення, збереження,...
Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів iconУрок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М
Мета: сформувати в учнів систему знань про передумови І причини високо го рівня розвитку Великобританії
Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів iconПрограма навчальної дисципліни
Навчальна програма складена на основі: навчального плану, затвердженого Ректором Львівського національного університету імені Івана...
Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістр
Об'єкт І предмет економічної І соціальної географії. Місце економічної І соціальної географії в системі географічних наук. Структурна...
Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів iconПрограма курсу «теорія держави І права»
Програма складена в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації
Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...
Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів iconВивчення особистості учня
Завданням сучасного класного керівника є виховати всебічно розвинену особистість. Необхідною умовою для цього є вивчення індивідуальних...
Програма з географії складена з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів iconІсторія України Всесвітня історія
На основі Державного стандарту базової освіти (освітня галузь «Суспільствознавство») І переосмислені з позиції врахування особливостей...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка