Програма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін "Маркетинг", "Основи менеджменту"Сторінка1/5
Дата конвертації17.10.2017
Розмір1,22 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5Програма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін “Маркетинг”, “Основи менеджменту”, “Операційний менеджмент”, “Управління персоналом” “Організація праці менеджера” “Організаційна культура підприємств” для вступників на 6 курс заочної форми навчання та на 5 курс денної форми навчання спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” / Укл. проф. Горбовий А.Ю., доц. Степанюк О.М., доц. Кривовязюк І.В., ст. викладач Заблоцька І.Л. – Луцьк: ВІЕМ, 2015.

Розглянуто та схвалено


на засіданні Фахової атестаційної комісії з менеджменту

Волинського інституту економіки та менеджменту


(протокол № 1 від 16 лютого 2015 року)

Голова фахової атестаційної комісії з менеджменту________ О.В. Нагорнова

Зміст


1. Загальні положення


2. Умови проведення іспиту

3. Тестові завдання з дисциплін:

3.1 “Маркетинг”

3.2  “Основи менеджменту”

3.3 “Операційний менеджмент”

3.4. “Управління персоналом”

3.5. “Організація праці менеджера”

3.6. “Організаційна культура підприємств”

4. Критерії оцінки знань вступників

5. Література 1. Загальні положення

Вступний іспит є елементом атестації з підготовки вступників за спеціальністю 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”. Метою іспиту є діагностика рівня знань з фахових дисциплін.

При складанні іспиту з фахових дисциплін абітурієнт повинен продемонструвати: теоретичні знання в процесі відповіді на запитання тестових завдань.

2. Умови проведення іспиту:


 1. Іспит проводиться в письмовій формі.

 2. Студенту для підготовки надається 1 год.

 3. Оцінка студенту повідомляється після підведення підсумків членами комісії.3. Структура тестових завдань


 1. Тестові завдання з дисципліни “Маркетинг”.

 2. Тестові завдання з дисципліни “Основи менеджменту”.

 3. Тестові завдання з дисципліни “Операційний менеджмент”.

 4. Тестові завдання з дисципліни “Управління персоналом”.

 5. Тестові завдання з дисципліни “Організація праці менеджера”

 6. Тестові завдання з дисципліни “Організаційна культура підприємств”

Маркетинг”

Тести першого рівня (одиничний вибір)
1. Поняття “дійсної потреби” ми розуміємо як:

1. Потребу, що має специфічну форму відповідну до культурного рівня та особливостей особистості.

2. Почуття нестачі чогось, яке відчуває людина.

3. Потреба, що виражена в об’єктах товарів i підкріплена грошима.


2. 3 точки зору маркетингу “товар” визначають як:

1. Все, що може задовольнити потребу i пропонується ринку.

2. Продукт фізичної, чи інтелектуальної праці.

3. Об’єкт, що має параметри, які підлягають вимірюванню.


3. “Ринок продавця” має місце, коли:

1. Пропозиція товарів перевищує попит на них.

2. Продавці змушені бути дуже активними, щоб продавати товари.

3. Ha ринку існує товарний дефіцит.


4. “Ринок покупця” характеризується тим, що:

1. Ha ринку існує товарний дефіцит.

2. Покупці виявляють велику активність у пошуках товарів.

3. Продавці змушені бути дуже активними, щоб продавати товари.


5. Комплекс маркетингу складають така елементи:

1. Нужда, потреба, попит, товар, ціна, методи розповсюдження та методи просування.

2. Товар, ціна, розповсюдження та комунікації.

3. Попит, сукупність існуючих та потенційних покупців, товар, ціна, методи розповсюдження та методи просування.


6. Різноманітну діяльність, завдяки якій товар стає доступним для цільових споживачів, відносять до:

1. Методів розповсюдження товарів.

2. Методів просування товарів.

3. Усього названого.


7. Запорукою досягнення цілей організацій є визначення нужд i потреб цільових ринків та забезпечення бажаної задоволеності ефективнішими й продуктивнішими, ніж у конкурентів способами. Організація дотримується концепції:

1. Соціально-етичного маркетингу.

2. Маркетингу.

3. Інтенсифікації комерційних зусиль.


8. За концепцією управління підприємством, споживачі будуть прихильні до товарів, які пропонують найвищу якість, найкращі експлуатаційні властивості та характеристики. Це концепція:

1. Маркетингу.

2. Удосконалення товару.

3. Соціально-етичного маркетингу.


9. Концепція соціально-етичного маркетингу вимагає від діячів ринку ув’язки таких факторів:

1. Заходів стимулювання збуту, задоволення потреб споживачів, отримання прибутку, збереження добробуту людства.

2. Задоволення потреб споживачів, отримання прибутку та збереження добробуту людства.

3. Комерційних зусиль, заходів стимулювання та задоволення потреб споживачів.


10. Місткість ринку будь-якого товару виражається:

1. Лише у грошових одиницях.

2. Лише в натуральних одиницях.

3. Як у грошових, так і у натуральних одиницях.


11. Фірма “Ч” вийшла на ринок, де попит значно перевищує пропозицію. У цьому випадку найдоцільніше для фірми буде застосування концепції:

1. Удосконалення товару.

2. Удосконалення виробництва.

3. Інтенсифікації збуту.


12. На ринку фірмами-фаворитами дедалі частіше стають ті, які пропонують технології виготовлення екологічно нешкідливої упаковки. Ці фірми застосовують концепцію:

1. Маркетингу.

2. Соціально-етичного маркетингу.

3. Інтенсифікації збуту.


13. Спеціалізована фірма “Холмс”, яка проводила маркетингові дослідження впливу стратегій, застосовуваних конкурентами, на діяльність фірми-замовника, віднесла названий фактор до:

1. Макрофакторів зовнішнього середовища.

2. Мікрофакторів зовнішнього середовища.

3. Контрольованих факторів зовнішнього середовища.


14. Фактори, під постійним впливом яких знаходиться система маркетингу підприємства, поділяють на:

1. Внутрішні (мікрофактори), та зовнішні (макрофактори).

2. Внутрішні та зовнішні (мікро- та макрофактори).

3. Внутрішні (мікро- та макрофактори) і зовнішні.


15. До факторів внутрішнього маркетингового середовища діяльності фірми відносять:

1. Постачальників, структурні підрозділи підприємства.

2. Структурні підрозділи підприємства, мікроклімат у колективі, концепцію управління.

3. Постачальників, посередників, структурні підрозділи підпри­ємства та комплекс маркетингу.


16. До контактних аудиторій не належать:

1. Постачальники.

2. Засоби інформації.

3. Державні установи.


17. У процесі своєї діяльності фірма прагне встановити зв’язок із такими контактними аудиторіями:

1. Громадськими групами дії.

2. Постачальниками та посередниками.

3. Суміжниками.


18. Організації, які купують споживчі товари для використання у сфері комунальних послуг або для постачання цими товарами малозабезпечених громадян, належать до:

1. Споживчого ринку.

2. Ринку посередників.

3. Ринку державних установ.


19. Звіт про дослідження мікрофакторів зовнішнього середовища містив аналіз:

1. Конкурентів, мережі постачальників та посередників.

2. Економічної, демографічної, екологічної ситуації.

3. Усіх названих факторів.


20. Підприємство може функціонувати на таких клієнтурних ринках (вкажіть найповнішу відповідь):

1. Ринок виробників та ринок посередників.

2. Ринок державних установ та споживчий ринок.

3. Усі названі, а також міжнародний ринок.


21. Питання у листі опитування пропонувало респонденту оцінити якість товару за п’ятибальною шкалою. Такий вид питання має назву:

1. Питання з вибірковою відповіддю.

2. Шкала Лайкерта.

3. Оціночна шкала.


22. Якщо для проведення маркетингових досліджень керівництво підприємства не обмежене у часі та фінансових коштах, йому слід вибрати найбільш універсальний метод, до якого належать:

1. Особисте інтерв’ю.

2. Опитування поштою.

3. Опитування за телефоном.


23. Система внутрішньої звітності є джерелом:

1. Первинної інформації.

2. Вторинної інформації.

3. Усього названого, залежно від обставин.


24. До питань відкритого типу належать:

1. Альтернативні.

2. Питання з вибірковою відповіддю.

3. Тематичний апперцепційний тест.


25. Співробітники служби маркетингу турфірми вирішили обмежитись лише джерелами вторинної маркетингової інформації, до яких належать:

1. Результати експерименту та спостережень, звіт про опитування.

2. Бюджет, дані про збут, дані про прибутки та збитки, рахунки клієнтів, дані про товарні запаси.

3. Дані про збут, результати досліджень, результати експери­менту та спостережень, імітація за допомогою ЕОМ.


26. Проводячи ревізію товарних запасів, служба маркетингу застосовує один з таких методів:

1. Експеримент.

2. Імітацію.

3. Спостереження.


27. До методів маркетингових досліджень належать (зазначити найбільш повну відповідь):

1.Аналіз документів, спостереження, опитування, експеримент.

2.Аналіз документів, спостереження, анкетування, інтерв’ю.

3.Кабінетний аналіз, спостереження, анкетування, інтерв’ю, експеримент.


28.Підприємство “А” вирішило виявити глибинні (неусвідомлені) мотиви поведінки споживачів. Для цього були застосовані методи маркетингових досліджень:

1. Холл-тест.

2. Кількісні.

3. Якісні.


29. Невеликі підприємства за допомогою спеціалізованих фірм проводять колективні маркетингові дослідження, застосовуючи методику опитування, яка дозволяє їм зменшити вартість дослідження. Ця методика має назву:

1. Омнібус.

2. Моніторинг.

3. Холл-тест.


30. Підприємство розробило новий вид товарів і вирішило вивчити реакцію ринку на нього за допомогою пробного маркетингу. Який вид маркетингових досліджень застосу­вало при цьому підприємство:
1. Пілотний продаж.

2. Фокус-група.

3. Апперцепційний тест.
31. У спеціально обладнаній аудиторії споживачам транслювали рекламний ролик, після чого визначали зміну ставлення споживачів до товару, яке відбулося під впливом даної реклами. В описаному випадку була застосована методика, що має назву:

1. Глибинне інтерв’ю.

2. Холл-тест.

3. Фокус-група.


32. Фірма “Холмс” відібрала одинадцять зацікавлених у певному товарі споживачів для проведення бесіди з метою виявлення глибинних, неусвідомлених ними мотивів їх поведінки. Йдеться про застосування однієї з наступних методик опитування:

1. Холл-тест.

2. Фокус-група.

3. Глибинне інтерв’ю.


33. Маркетингова фірма періодично проводила аналіз структури попиту споживачів, використовуючи їх записи у спеціальних щоденниках. Ця методика має назву:

1. Споживчі панелі.

2. Торговельні панелі.

3. Обидві відповіді правильні.


34. Проста модель поведінки споживача складається із таких елементів:

1. Спонукальні фактори маркетингу, процес прийняття рішення споживачем, відповідна реакція споживача.

2. Спонукальні фактори маркетингу та інші подразники, “чорний ящик” свідомості споживача, відповідна реакція споживача.

3. Усі можливі подразники, “чорний ящик” споживача, вибір об’єкта купівлі.


35. Київський хлібозавод № 2 випускає хліб “Український”, який вживають споживачі різного віку і різних смаків. Підприємство застосовує один із названих вище видів маркетингу.

1. Масовий.

2. Товарно-диференційований.

3. Цільовий.


36. Фірма “МММ” пропонує ринку один напій у пляшках різної місткості. Це свідчить, що фірма застосовує один із таких видів маркетингу:

1. Цільовий.

2. Масовий.

3. Товарно-диференційований.


37. Розподіл ринку на чіткі групи споживачів, для кожної з яких можуть знадобитися окремі товари чи комплекси маркетингу, - це процес:

1. Регулювання ринку.

2. Сегментації ринку.

3. Класифікації ринку.


38. Визначення для товару конкурентоспроможного становища на ринку і розробка детального комплексу маркетингу для підвищення його конкурентоспроможності — це:
1. Позиціювання товару.

2. Просування товару.

3. Диференціація товару.
39. Для сегментації ринку фірма “2” обрала психографічний принцип, особливу увагу зосередивши одну із його ознак:

1. Ставлення до товару.

2. Стиль життя.

3. Статус користувача.


40. Фірма вибирає стратегію покриття ринку, сутність якої - у розробці єдиного комплексу маркетингових заходів на весь ринок. Дана стратегія має назву:

1. Концентрований маркетинг.

2. Диференційований маркетинг.

3. Недиференційований маркетинг.


41. Сегмент ринку характеризується:

1. Стабільною конкурентоспроможністю продуктів.

2. Попитом споживачів, який є однорідним за характером.

3. Диференційованим попитом споживачів.


42. Порівняно стабільні групи у рамках суспільства, які розміщуються в ієрархічному порядку і характеризуються наявністю в їх членів схожих цінностей, інтересів і поведінки, називають:

1. Референтними групами.

2.Суспільними класами.

3. Цільовими сегментами.


43. Сукупність психологічних характеристик людини, які забезпечують відносну послідовність та постійність її відповідних реакцій на оточуюче середовище, визначає:

1. Тип особистості.

2. Спосіб життя.

3. Статус особистості.
 1. Підприємство має на меті позиціювати себе на ринку поруч із одним із конкурентів. Виберіть із перелічених нижче умову, яка в даному випадку є пріоритетною:

1.Наявність економічних умов для розробки нового для даного ринку товару.

2.Ринок достатньо великий, щоб помістити ще одного конкурента.

3.Наявність технічних умов для розробки нового для даного ринку товару.
45. Стратегію охоплення ринку підприємства можна визначити як концентрований маркетинг. Іншими словами підприємство:

1. Пропонує один товар усьому ринку споживачів.

2. Пропонує один товар одному сегменту споживачів.

3. Пропонує кожному сегменту споживачів окремий товар.


46. Під поняттям “товарний знак” розуміють:

1. Позначення, розміщене на товарі або упаковці, призначене для ідентифікації товарів одного продавця.

2. Марку або її частину, забезпечену правовим захистом.

3. Частину марки, яку можна впізнати.


47. Під час розрахунку біля каси споживач В побачив індійський чай і вирішив його купити. Названий товар слід віднести до :

1. Товарів пасивного попиту.

2. Товарів імпульсивної купівлі.

3.Товарів особливого попиту.


48. Нижчеперераховані характеристики товару: рівень якості, набір споживчих властивостей, специфічне оформлення, марочна назва та специфічна упаковка представляють:

1. Товар у реальному виконанні.

2. Товар з підкріпленням.

3. Асортиментну одиницю.


49. Товари з унікальними характеристиками, заради придбання яких значна частина споживачів готова докласти додаткових зусиль, належать до товарів:

1. Для екстренних випадків.

2. Пасивного попиту.

3. Особливого попиту.


50. Коли йдеться про товар з підкріпленням, то беруть до уваги такі характеристики:

1. Рівень якості, специфічне оформлення, марочну назву.

2. Поставки, кредитування, монтаж.

3. Гарантії, специфічне оформлення, марочну назву.


51. Торговельне підприємство пропонує споживачам торти трьох видів, тістечка чотирьох видів, цукерки дванадцяти видів та напої шести видів. Визначте насиченість асортименту підприємства:

1.4.


2.15.

3.25.
52. Товари, що купуються без роздумів і з мінімальними зусиллями на їх порівняння між собою, відносять до товарів:

1. Повсякденного попиту.

2. Пасивного попиту.

3. Особливого попиту.
53. Етап життєвого циклу товару характеризується невеликим збутом, мізерним прибутком, максимальними затратами на маркетинг та невеликою кількістю конкурентів. Йдеться про:

1. Етап виведення на ринок.

2. Етап зростання.

3. Етап спаду.


54. Модифікація комплексу маркетингу, зокрема, за рахунок зниження ціни найбільш характерна для:

1. Етапу виведення на ринок.

2. Етапу зростання.

3. Етапу зрілості.


55. Потрапивши під дощ, споживач купив у найближчому пункті продажу парасольку, яка у даному випадку є:

1. Товаром для екстренних випадків.

2. Товаром постійного попиту.

3. Товаром особливого попиту.


56. Фірма “Світоч” поповнила асортимент, додавши до нього новий товар, який був отриманий завдяки зміні деяких параметрів старого товару. У цьому випадку фірма застосувала один з таких напрямків товарної політики:

1. Диференціація.

2. Варіація.

3. Конгломерація.


57. Стратегія розширення меж марки передбачає:

1. Присвоєння єдиної марочної назви для всіх товарів.

2. Використання марочної назви, що мала успіх, при виведенні на ринок модифікації товару чи товару-новинки.

3. Використання торгової назви фірми у поєднанні з індивідуальними марками.


58. Асортимент косметики торгової марки 8ууі$& Рогтиіа складають: системи “шампунь-кондиціонер”, засоби для укладання волосся, засоби для відновлення волосся, засоби догляду за шкірою обличчя. Це означає, що:

1. Ширина асортименту дорівнює 4.

2. Глибина асортименту дорівнює 4.

3. Немає правильної відповіді.


59. Швидкі темпи зростання збуту та прибутку, постійно зростаюче число конкурентів, невисокі затрати на маркетинг - це ознаки:

1. Етапу виведення на ринок.

2. Етапу зростання.

3. Етапу спаду.


60. Сукупність властивостей товару, які роблять можливим виконання заданих функцій і тим самим задовольняють потребу, складають:

1. Якість товару.

2. Конкурентоспроможність товару.

3. Гарантійний термін служби товару.


61. Товар фірми “О” знаходиться на етапі зростання. Який із перерахованих нижче заходів найдоцільніше застосувати:

1. Знизити ціну товару.

2. Шукати нові сегменти ринку.

3. Зменшити витрати на комунікації.


62. Фірма встановлює ціну, орієнтуючись переважно на ціни конкурентів, мало звертаючи увагу на попит. Який метод ціноутворення використовує фірма?

1. Середні витрати плюс прибуток.

2. Ціноутворення на основі рівня поточних цін.

3. Ціноутворення на основі розрахунку точки беззбитковості і забезпечення цільового прибутку.


63. До методів ціноутворення, на яких ґрунтується конкуренція, належать:

1. Метод поточних цін.

2. Метод забезпечення цільового прибутку.

3. Метод надбавок.


64. Маркетингове поле ціни дорівнює величині:

1. Попиту.

2. Собівартості.

3. Націнки посередника.


65. Максимально можливу ціну товару визначає:

1. Конкуренція.

2. Попит.

3. Цільовий прибуток.
 1. Фірма несе одинакові витрати на виробництво і реалізацію виробів, але продає їх за різними цінами залежно від особливостей сегмента ринку. Тут застосовуються:

1. Дискримінаційні ціни.

2. Демпінгові ціни.

3. Фіксовані ціни.
67. Встановлення середнього діапазону цін, у першу чергу відбувається під впливом:

1. Конкуренції.

2. Попиту.

3. Витрат.


68. У процесі тендерних торгів фірми-конкуренти призначають ціну пропозиції, стежачи за тим, щоб вона була:

1. Дещо вищою, ніж у конкурентів.

2. Дещо нижчою, ніж у конкурентів.

3. На рівні цін конкурентів.


69. Фірма повинна встановити ціну на товар-новинку, захищений патентом. Виявлено, що існує високий рівень попиту на товар з боку великої кількості споживачів, витрати дрібносерійного виробництва незначні, конкуренти поки що відсутні. Яку стратегію ціноутворення Ви запропонуєте керівництву фірми?

1. Стратегію “зняття вершків”.

2. Стратегію показного блиску.

3. Стратегію надійного впровадження на ринок.


70. Підприємство має на меті привертання уваги великої кількості покупців і швидкого завоювання великої частки ринку. Йому доцільно застосувати:

1. Стратегію показного блиску.

2. Стратегію “зняття вершків”;.

3. Стратегію надійного впровадження на ринок.


71. Автосалон пропонує автомобілі за цінами, нижчими від середньоринкових, у той же час ціни на комплектуючі деталі й аксесуари є дещо вищими від цін конкурентів. Підприємство застосовує стратегію:

1. Престижних цін.

2. Орієнтації на цінового лідера.

3. Стимулювання комплексного продажу.


72. Фірма “М” працює на ринку чистої конкуренції. Вкажіть Вашу думку щодо того, які методи їй доцільно застосувати в рамках цінової політики:

1. Метод поточної ціни.

2. Метод “запечатаного конверта”.

3. Метод широкого проникнення на ринок.


73. Відомо, що підприємство “С” займає суттєву частку ринку і надзвичайно чутливе до цінових політик декількох своїх конкурентів. За таких умов назване підприємство працює на ринку:

1. Монополістичної конкуренції.

2. Олігополістичної конкуренції.

3. Чистої конкуренції.


74. На ринку панує жорстка конкуренція, потреби споживачів змінюються. Виходячи з цього, основною метою ціноутво­рення на даному ринку буде:

1. Забезпечення виживання.

2. Завоювання максимальної частки ринку.

3. Завоювання лідерства за показниками якості товарів.


75. Виробник станків для гоління встановив на них невисокі ціни, а на леза, навпаки, - завищив ціни. Ця ситуація характеризує:

1. Встановлення цін на доповнюючі товари.

2. Встановлення цін у рамках товарного асортименту.

3. Встановлення цін на обов’язкові комплектуючі.


76. Керівництво фірми “+” реалізує електротовари, причому ціна на товари однієї асортиментної групи диференційована залежно від їх надійності, споживчих характеристик, іміджу марки. Метод ціноутворення у цьому випадку має назву:

1. Встановлення цін у рамках товарного асортименту.

2. Ціноутворення на основі відчуття цінності товару.

3. Ціноутворення на рівні поточних цін.


77. Підприємство встановило дуже низькі ціни на кухонні набори, сподіваючись у такий спосіб стимулювати збут усіх товарів, що пропонує магазин. Кухонні набори в цьому випадку мали ціну:

1. Для особливих випадків.

2. Дискримінаційну.

3. “Збиткових лідерів”.


78. До методів ціноутворення, які орієнтуються на попит, відносять:

1. Метод “запечатаного конверта”.

2. Аукціон.

3. Метод поточних цін.


79. Підприємство "М", яке реалізує комп'ютери, використовує послуги невеликої кількості добре підготованих посередників, застосовуючи при цьому:

1. Селективне розповсюдження.

2. Виняткове дилерство.

3. Інтенсивне розповсюдження.


80. Реалізацію товарів особливого попиту, найчастіше одного виробника здійснює мінімальна кількість відібраних виробником високопрофесіональних посередників. Фірма застосовує:

1. Виняткове дилерство.

2. Селективне розповсюдження.

3. Інтенсивне розповсюдження.


81. Кількість незалежних учасників розповсюдження, що перебувають на одному й тому ж етапі ланцюга просування товарів від виробників до споживачів становить:

1. Довжину каналу розповсюдження.

2. Ширину каналу розповсюдження.

3. Число рівнів каналу розповсюдження.


82. До каналу розповсюдження входить виробник, оптовий та роздрібний торговець і споживач. Скільки рівнів має названий канал розповсюдження?

1. 4 рівні.

2. З рівні.

3. 2 рівні.


83. Виробник розповсюджує товар, використовуючи послуги посередників різних типів одночасно. Система розповсюдження у цьому випадку називається:

1. Багатоканальна маркетингова система розповсюдження.

2. Традиційна маркетингова система розповсюдження.

3. Горизонтальна маркетингова система розповсюдження.


84. Серед причин, що обумовлюють використання посередників, мають місце такі:

1. Вигідність капіталовкладень в основний бізнес, віддаленість споживача.

2. Збільшення числа необхідних для розповсюдження товару контактів.

3. Наявність фінансів для прямого маркетингу, концентрація споживачів у певних сегментах ринку.


85. Якщо послідовні етапи виробництва і розповсюдження товарів координуються завдяки потужності одного із учасників, то йдеться про:

1. Корпоративну маркетингову систему розповсюдження.

2. Керовану вертикальну маркетингову систему розповсюдження.

3. Договірну маркетингову систему розповсюдження.


86. Послідовні етапи виробництва і розповсюдження координуються завдяки одноосібному володінню одного із учасників, який входить до вертикальної маркетингової системи розповсюдження. Такі риси характерні для:

1. Керованої вертикальної маркетингової системи розповсюдження.

2. Корпоративної вертикальної маркетингової системи розповсюдження.

3. Договірної вертикальної маркетингової системи розповсюдження.


87. Продавець пропонує ринкові товар, про який споживачі недостатньо поінформовані (не була проведена рекламна кампанія), відповідно має місце недостатній попит на цей товар, з чого можна зробити висновок, що продавець застосовує:

1. Стратегію приваблювання споживачів.

2. Стратегію просування товару.

3. Усе назване.


88. Можливість адоптацій до вимог окремих споживачів найбільш характерна для:

1. Пропаганди (паблісіті).

2.Реклами.

3. Персонального продажу.


89. Фірма, що здійснює виготовлення та реалізацію медичних препаратів зробила внесок у благодійний фонд. У засобах масової інформації з'явилися повідомлення про цю подію. Про який елемент КМК тут йдеться:

1. Пропаганду.

2.Рекламу.

3. Стимулювання збуту.


90. вважають, що при торгівлі дорогими товарами, товарами підвищеного ризику, а також на ринках з невеликою кількістю значних продавців, найвищу ефективність має:

 1. Персональний продаж.

 2. Реклама.

 3. Пропаганда.


Основи менеджменту
Тести першого рівня (одиничний вибір)
1. Що означає термін "менеджмент":

А. Управління.

Б. Управління підприємством.

В. Управління підприємством, яке діє в ринкових умовах.

Г. Керівництво підприємством.

Д. Керівництво людьми.


2. Термін "менеджмент" походження:

А. Англійського.

Б. Американського.

В. Німецького.

Г. Канадського.

Д. Шведського.


З. Кінцевою метою менеджменту є забезпечення:

А. Продуктивності праці.

Б. Прибутковості та конкурентоспроможності.

В. Рентабельності.

Г. Високої якості продукції.
4. Найважливішим завданням менеджменту є:

А. Організація виробництва товарів та послуг з врахуванням потреб споживачів на основі матеріальних та людських ресурсів, які є в наявності, а також забезпечення рентабельності діяльності підприємства і його стабільного становища на ринку.

Б. Проведення дослідження ринка, виготовлення високоякісної продукції.

В. Здійснення маркетингових заходів.


5. В завдання менеджменту входить:

А. Забезпечення довічного найму працівників.

Б. Визначення конкретних цілей розвитку підприємства.

В. Забезпечення високої заробітної плати працівникам.


6. Фредерік Тейлор опублікував свою книгу "Принципи наукового управління" в:

А. 1900 р.

Б. 1911 р.

В. 1920 р.

Г. 1925 р.
7. Організація є системою:

А. Закритою.

Б. Напіввідкритою.

В. Відкритою.

Г. Комбінованою.
8. До внутрішньої середи організації відноситься змінна:

А. Сегмент ринку.

Б. Партнери.

В. Споживачі.

Г. Технологія.

Д. Засоби масової інформації.


9. Сфера контролю - це:

А. Кількість рівнів управління в організації.

Б. Кількість зв'язків між робітниками в даному підрозділі,

В. Кількість робітників, підлеглих даному менеджеру.

Г. Кількість менеджерів в організації.
10. До принципу управління відноситься:

А. Дисципліна.

Б. Психологічний фактор.

В. Сфера контролю.

Г. Динаміка.
11. Організаційним правилом управління є:

А. Хороші стосунки.

Б. Вміння вислухати.

В. Приймати всіх бажаючих відвідувачів.

Г. Первинність функцій.
12. Психологічним правилом управління є :

А. Темперамент особистості.

Б. Заданість успіхів керівника від його здібностей.

В. Справедливість управління.

Г. Психологія управління.
13. Загально організаційною функцією управління, яку виконує менеджер, є:

А. Наочність.

Б. Черговість.

В. Обґрунтованість.

Д. Синтез.
14. Загальноорганізаційною функцією управління, яку виконує система управління є:

А. Формування.

Б. Уточнення.

В. Контроль.

Г. Обговорення.
15. Спеціальна (конкретна) функція управління, яку виконує система управління:

А. Організація роботи з кадрами.

Б. Забезпечення загального контролю.

В. Проведення переговорів.

Г. Координація.

Д. Винагорода персоналу.


16. Методом управління є:

А. Колегіальний.

Б. Авторитарний.

В. Організаційно-розпорядчий.

Г. Компромісний.
17. Принципом планування є:

А. Тимчасовість.

Б. Точність.

В. Мотивованість.

Г. Неупередженість.
18. Бізнес-план - це:

А. Керівництво до дії.

Б. Звітний документ.

В. Обов'язковий документ.

Г. Документ для начальства.
19. Системний підхід до аналізу організації управління вимагає:

А. Бути гнучким та динамічним.

Б. Враховувати сировинні, енергетичні та фінансові ресурси.

В. Розглядати підприємство як цілісність з особливими рисами, яка складається із підсистем та елементів із специфічними властивостями.

Г. Використання електронно-обчислювальної техніки та економіко-математичного моделювання.
20. Найпростішим типом організаційної структури управління є:

А. Лінійно-функціональний

Б. Дивізіональний.

В. Матричний.

Г. Лінійний.
21. Для середнього підприємства з масовим виробництвом продукції, встановленим стабільним асортиментом при незначних (еволюційних) змінах технології її виробництва найбільше підходить організаційна структура управління:

А. Лінійна.

Б. Лінійно-функціональна.

В. Дивізіональна.

Г. Матрична.
22. Механістичний підхід до проектування організації виправданий коли:

А. Відбуваються зміни у зовнішньому середовищі.

Б. Застосовуються прогресивні технології та наявна сильна конкуренція.

В. Використовується проста та усталена технологія і наявне нескладне зовнішнє оточення.

Г. Використовуються різноманітні технології для виготовлення широкого асортименту продукції для декількох сегментів ринку при наявності значної конкуренції.
23. Багатовимірний тип організації характеризується орієнтацією на:

А. Ресурси, функції, прибуток.

Б. Ресурси, результати, ринок.

В. Ринок, споживачів, ресурси.

Г. Ринок, людей, гнучкість.
24. Партисипативний тип організації характеризується:

А. Високою мотивацією людей та підрозділів.

Б. Участю працівників в прийнятті рішень.

В. Участю працівників в розподілі прибутку.

Г. Працівники є акціонерами підприємства.
25. Підприємницький тип організації характеризується тим, що:

А. Всі робітники є підприємцями,

Б. Робітники об'єднані в підприємницькі групи.

В. Наявні автономні робочі групи.

Г. Автономні робочі групи безпосередньо взаємодіють із споживачами.

Д. Кожен працівник на своєму робочому місці "займається бізнесом".


26. Найвищою потребою теорії ієрархії потреб по Маслоу є:

А. Визнання.

Б. Влада.

В. Досягнення.

Г. Самовдосконалення.

Д. Самовираження.


27. Важливою характеристикою ефективності контролю є:

А. Невелика кількість контролерів.

Б. Своєчасність.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін \"Маркетинг\", \"Основи менеджменту\" iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін \"Маркетинг\", \"Основи менеджменту\" iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін \"Маркетинг\", \"Основи менеджменту\" iconПрограма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія»
Фахове вступне випробування з психології є важливим етапом перевірки та оцінки ступеня підготовки абітурієнта та становить особливу...
Програма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін \"Маркетинг\", \"Основи менеджменту\" iconКаталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту

Програма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін \"Маркетинг\", \"Основи менеджменту\" iconПрограма фахового вступного випробування
«Художнє фотографування», «Виробництво кінофотоматеріалів І магнітних носіїв», І вступають на другий курс напряму підготовки 020203...
Програма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін \"Маркетинг\", \"Основи менеджменту\" iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка