Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3Сторінка1/7
Дата конвертації25.10.2017
Розмір1,18 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

М.В.Коновальчук

Програма з розвитку літературно-творчих здібностей

молодших школярів
К64

УДК 373.3.036.5:82

ББК Ч 489.518.3

Коновальчук М.В. Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів «Світ творчості».

Рецензенти: Савченко О.Я. – професор, доктор педагогічних наук, академік, дійсний член АПН України ; Анищенко І.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗСШ № 29 м. Чернігова.

У програмі з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів подано орієнтовний зміст роботи для учнів 1-4 класів, у додатках представлено структуру літературно-творчих здібностей учнів, запропоновано систему завдань міжпредметного характеру (більше 200 завдань, спрямованих на стимулювання емоційно-чуттєвого сприймання, образного мовлення, творчої уяви, мислення), різноманітні прийоми творчого розвитку.

Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, керівників факультативів, гуртків, студентів, магістрантів, а також усіх бажаючих ознайомитися з проблемою розвитку літературної творчості дітей.

Рекомендавано до друку Вченою радою Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

Протокол №4 від 2.12.2009 р.

ББК Ч 489.518.3

ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2009

Зміст


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА…………………………………………….5
ЗМІСТ ПРОГРАМИ………………………………………………………...14
СИСТЕМА ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ (додаток А)…………………………….21

ПІДГОТОВЧИЙ БЛОК

1.Завдання з розвитку емоційно-чуттєвого сприймання…………….23

1.1. Завдання з розвитку слухового сприймання……………………….23

1.2. Завдання з розвитку зорового сприймання…………………………25

1.2.1. Сприймання кольору………………………………………………….25

1.2.2. Сприймання форми…………………………………………………..27

1.3. Завдання з розвитку тактильного та емоційного сприймання…….302. Завдання з розвитку образного мовлення…………………………..35

2.1. Завдання на збагачення і активізацію словникового запасу учнів……………………………………………………………………….35

2.1.1. Робота над збагаченням активного словника, засвоєнням лексичного значення слова…………………………………………………...35

2.1.2. Робота над синонімами…………………………………………….372.1.3.Робота над антонімами…………………………………………….27

2.2. Завдання на оволодіння засобами художньої виразності………....382.2.1.Робота над епітетами………………………………………………38

2.2.2.Робота над образними висловами…………………………………40

2.2.3.Робота над переносним значенням слова………………………..40

2.3.Завдання на оволодіння емоційною виразністю літературної мови………………………………………………………………………..422.3.1.Усвідомлення зв’язку звукового складу слова з його значенням………………………………………………………………………42

2.3.2.Співвідносність граматичної форми і значення слова………..42

2.3.3.Зв’язок інтонації зі змістом………………………………………..43

2.4.Завдання на ознайомлення з виражальними засобами поетичного слова………………………………………………………………………442.4.1.Усвідомлення зв’язку ритмічної гармонії твору із змістом…44

2.4.2.Розвиток чутливості до римування………………………………45

3. Завдання з розвитку уяви……………………………………………..46

3.1.Завдання з розвитку репродуктивної уяви………………………….46

3.2.Завдання з розвитку творчої уяви…………………………………...47

3.2.1.»Оживлення» образів………………………………………………..47

3.2.2.»Перевтілення» в образ……………………………………………..48

3.3.3.Вільне фантазування…………………………………………………50

4. Завдання з розвитку мислення……………………………………….53

4.1.Завдання з розвитку асоціативного мислення………………………53

4.2.Завдання на смисловий і структурний аналіз тексту……………….56

4.2.1.Визначення структури твору

4.2.2.Визначення головного

4.2.3.Формування емоційно-оцінних суджень

4.3.Завдання з розвитку творчого мислення…………………………….61

4.3.1. Завдання на комбінування ………………………………………....61

4.3.2. Завдання на аналогію …………………………………………..…..61

4.3.3. Завдання на прогнозування …………………………………….….63

4.3.4.Завдання на виявлення нових зв’язків…………………………….64
ОСНОВНИЙ БЛОК

5. Завдання на завершення творчого продукту……………………....65

6. Завдання на створення творчого продукту……………………..…71

7. Завдання на вдосконалення творчого продукту…………………..83
СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ (додаток Б).....85
ПРИЙОМИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.......……
ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ……………………………….…

Пояснювальна записка

Сьогодні особливо актуальною в освіті стає проблема створення умов для розвитку духовної та творчої особистості. Важливими рисами такої особистості, на нашу думку, є здатність до творчого сприйняття світу; соціальна активність та ініціатива; вміння висловити свої почуття, думки; дати оцінку побаченому, почутому; здатність до емпатії, розуміння позиції, поглядів іншого; потяг до самовдосконалення та самоосвіти протягом життя та ін.

Таким чином відродження гуманної шкільної освіти ґрунтується на ідеях самоцінності та унікальності особистості дитини, необхідності розвитку її творчих здібностей, потреб та інтересів у навчальній діяльності. Творчість людини – необхідна умова повноцінного життя, яка сприяє її становленню як творця і проектувальника власної долі.

На цьому акцентовано увагу у нормативних документах нашої держави. Зокрема, у Національній доктрині розвитку освіти наголошено, що однією з провідних цілей освіти є «...створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України». У Державному стандарті загальної початкової освіти (2011 р.) зазначено важливість різнобічного розвитку індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб. Отже, для сучасної початкової школи пошук шляхів та засобів розвитку творчих здібностей учнів у різних сферах діяльності постає як актуальна проблема.

Водночас незважаючи на проголошення у нормативних документах пріоритетність творчого розвитку учнів, масова шкільна практика так і не переорієнтувалась на нові цінності – як і раніше репродуктивна діяльність займає переважну частину дорогоцінного шкільного життя, по закінченні навчання значна частина випускників виявляється безпорадною при розв’язуванні нестандартних життєвих задач, що вимагають самостійності мислення, оригінальних підходів та сміливих ідей.

Дефіцит творчих можливостей дітей не можна розглядати як нормальне явище, саме тому мета представленої програми – допомогти вчителю початкових класів оволодіти певним інструментарієм розкриття творчого потенціалу дітей, розвитку їх літературних здібностей, стимулювання творчих інтересів, потреб, уподобань. Досліджувана проблема має вихід на набагато глибші процеси – процеси плекання людини духовної та творчої, творця нових цінностей культури, а не лише професійно компетентної особистості.

Усім нам відоме твердження про те, що у дитинстві кожна дитина – творець, тобто художник, поет, фантазер і винахідник. Діти – дошкільники, молодші школярі – це у своїй більшості творчі істоти, що живуть у світі образів, почуттів і переживань, вирізняються безпосередністю сприймання, інтересом до всього нового і нестандартного, потягом до відображення та перетворення навколишньої дійсності. Цікавим є той факт, що ці ж характеристики притаманні талановитим та геніальним людям, які зробили свої відкриття завдячуючи не стільки розвиненому логічному мисленню, скільки кольоровій уяві, креативному мисленню, оригінальним ідеям, багатому внутрішньому світу, інтересу до незвіданого (Л. да Вінчі, І. Ньютон, А.Ейнштейн, А.Камю, Ч.Дарвін та ін.). Саме вони стали рушіями прогресу, «першопрохідцями», «бунтарями», «революціонерами» в галузі мистецтва та науки і саме завдяки своїм якостям, здібностям змінили хід історії всього людства.

Сприятливі можливості для цілеспрямованого творчого розвитку школярів має, безумовно, початкова ланка освіти. Дітям 6-10 років від природи властива емоційність та чутливість до образних вражень, багатство та яскравість уяви, невтомна допитливість, відкритість до оточуючого світу. Вони із задоволенням беруть участь у різних видах творчих завдань, схильні до фантазування, імпровізацій. Літературна творча діяльність посідає особливе місце серед проявів творчості молодших школярів. З одного боку, вона вимагає роботи таких психічних процесів, як сприймання, образне мислення, уява, мовлення, емоції, активізує почуттєву та інтелектуальну складові пізнавальної діяльності молодшого школяра. З іншого – у дітей цього віку є потяг до креативної діяльності, що стимулює дивергентне мислення, вимагає багатоваріантності відповідей, словесної активності, експериментування з образами. Це підтверджує важливість цілеспрямованого художньо-словесного розвитку саме молодших школярів.

З цією метою нами була розроблена програма «Світ творчості», яка передбачає розвиток таких якостей творчої особистості, як здібність генерувати ідеї, висувати гіпотези; здібність фантазувати; асоціативність мислення; здібність бачити протиріччя; здібність переносити знання та вміння у нові ситуації; здібність відмовитися від нав'язливої ідеї, подолати інертність мислення; незалежність суджень; критичність мислення, здібність оцінно судити. Разом із тим програма орієнтує на літературний розвиток молодших учнів, оскільки значна увага приділяється розвитку мовлення та ознайомленню з прийомами словесної творчості.

У процесі виконання творчих завдань, ігор, релаксацій, тренінгів, сенсорних завдань, завдань-конкурсів, театралізацій, під час розв’язання творчих проблем та ін. діти набувають рис особистості, яка здатна до творчості у різних видах діяльності. А оскільки творчі способи діяльності універсальні, то дитина переносить їх не тільки у навчальну діяльність, а й у повсякденне життя для вирішення різноманітних проблем.

Програма може використовуватися як факультатив або гурток з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів, заняття рекомендовано проводити 1 раз на тиждень тривалістю 1 академічну годину. Ядром програми є система творчих завдань, яка складається з двох блоків. Завдання першого блоку, які мають підготовчий характер, розподілено на чотири типи та мають на меті активізацію основних психічних процесів, задіяних у літературній творчості. Серед них є завдання з розвитку емоційно-чуттєвого сприймання, мовлення, уяви та творчого мислення. Завдання другого блоку спрямовані на поступове формування творчих умінь учнів завершувати, створювати та удосконалювати творчі продукти.

Модель використання системи завдань передбачає підготовчий етап (1-2 клас), на якому відбувається здебільшого стимулювання мотивації літературної творчості учнів, художнього сприймання, уяви, образного мислення, мовлення, та основний етап (3-4 клас), під час якого діти, крім цього, вчаться створювати літературні продукти за допомогою певних прийомів та включаються в активну творчу практику.

Програма має міжпредметний характер, що дає можливість педагогу використовувати систему завдань як на факультативі, гуртку з розвитку літературно-творчих здібностей, так і на різних уроках (класного та позакласного читання, української мови, мистецтва, художньої праці, під час екскурсій, у групах продовженого дня) та інтегрувати літературну творчість з іншими видами творчої діяльності – музичним, образотворчим, театральним тощо.

Зміст програми побудований у цікавій та привабливій для дитині формі – формі подорожі по різних країнах – Фантазілії, Країні Творців та завершується мандрівкою до загадкової Печери Нерозкритих Таємниць. Така побудова програми сприяє мотивації творчої діяльності, адже дитина із задоволенням бере участь у тій діяльності, яка близька світу її дитинства.

Реалізація програми розрахована на 4 роки навчання у початковій школі.

Підготовчий етап:

1 рік – (1 кл.) «Країна Фантазілія»

2 рік – (2 кл.) «Подорож Країною Творців»

Основний етап:

3 рік – (3 кл.) «Пригоди у Країні Творців»

4 рік – (4 кл.) «Печера Нерозкритих Таємниць»

Кожне заняття умовно складається з двох частин – на першій відбувається стимулювання мотивації творчості учнів, в результаті чого дитина приходить до усвідомлення того, що «Творчі люди змінюють світ», «Стань творчим – і будеш щасливим!», «Творча людина – успішна людина», а також здійснюється цілеспрямований вплив на художнє сприймання, уяву, образне мислення, мовлення, проводяться міні-тренінги, релаксації. Таким чином перший етап заняття готує підґрунтя для успішної творчої практики. Під час другої частини заняття діти, крім цього, вчаться створювати творчі продукти за допомогою певних прийомів та включаються в активну творчу практику (літературна, декоративно-прикладна діяльність, образотворча, театральна тощо). Майже на кожному занятті діти, крім мовленнєвої творчості, займаються декоративно-прикладною діяльністю – створюють листівки, колажі, стіннівки, групові проекти, у яких органічно поєднуються різні види художньої діяльності, домінантною з яких залишається літературна творчість. Таким чином дитяча творчість стає «компетентнісною», тобто не відірваною від життя, а орієнтованою на потреби життя, оскільки учні вчаться «додавати» творчість до кожної миті свого життя.

Розвивальний вплив програми підвищується, якщо керівник програми дотримується таких дидактичних умов її використання:


 • стимулювання мотивації творчої діяльності (добір цікавих, різнопланових завдань з урахуванням вікових особливостей дітей та орієнтацією на потреби сучасного життя; зміна видів діяльності; чергування творчої праці з релаксаціями; заохочення ініціативи, активності; підтримка та створення ситуацій успіху, в яких кожна дитина відчуває свою самоцінність; тактична корекція діяльності та поведінки учнів);

 • необхідність підготовчої роботи до створення творчих продуктів (стимулювання психічних процесів, задіяних у діяльності – процесів сприймання, уяви, образного мислення, тощо);

 • ознайомлення з елементарними прийомами літературної творчості;

 • важливість проведення релаксаційних хвилинок, які стимулюють діяльність правої півкулі мозку, відповідальної за інтуїтивні процеси;

 • редагування творчих продуктів;

 • створення комфортного розвивально-творчого середовища, в якому керівник творчого процесу є фасилітатором та є взірцем творчої особистості.

Програма реалізовує такі функції:

Навчальна функція програми полягає у відповідності її змісту програмним вимогам та рівню підготовленості дітей до виконання завдань певного типу. Завдання є засобом засвоєння окремих тем різних навчальних предметів (читання, українська мова, художня праця тощо), слугуючи удосконаленню творчих можливостей учнів відповідно до предметної спрямованості. Так, наприклад, залучення дітей до виконання завдань на смисловий та структурний аналіз тексту сприяє кращому засвоєнню предмета «Українська мова»: розширює уявлення про текст та його будову, зв’язок між частинами тексту, про тему і мету висловлювання у текстах тощо. Виконання завдань з розвитку репродуктивної і творчої уяви, асоціативного мислення сприяє засвоєнню предметів «Мистецтво», «Художня праця», «Трудове навчання», оскільки допомагає оволодінню творчими вміннями та якостями, необхідними для дизайнерів, художників, музикантів, архітекторів та інших творчих професій.

Розвивально-навчальна функція програми полягає у її спрямуванні на зону найближчого розвитку дитини з одночасним урахуванням актуального рівня їх підготовки. Розробляючи систему творчих завдань, ми прагнули, щоб кожне нове завдання становило для учнів певну складність, зумовлювало розумове напруження, забезпечувало просування від менш складного до більш складного. При цьому ми спирались на висновки психологів про те, що розвивальне навчання орієнтується на незавершені цикли розумового розвитку, стимулює його завдяки активізації «зони найближчого розвитку» (Л.С.Виготський).

Мета творчих завдань полягає у розвитку всього компонентного складу літературно-творчих здібностей, а саме: емоційно-ціннісної сфери, творчої уяви, образного мислення, художньої спостережливості, чутливості до слова, до розрізнення відтінків його значень; багатство словникового запасу; поетичного слуху; володіння засобами художньої виразності. Система завдань спрямована також на активізацію таких якостей, як воля, увага, мислення, пам’ять, мовлення, пізнавальна активність та самостійність учнів. У процесі розв’язання творчих завдань удосконалюються логічні та художні мислительні операції.Виховна функція програми передбачає стимулювання учнів до продуктивно-творчої праці, зумовлює формування важливих якостей творчої особистості (старанність, здібність до вольових зусиль; почуття обов’язку, відповідальності, особиста значущість творчої діяльності; здібність відстоювати власну точку зору, мати незалежність суджень, критичність мислення; прагнення до об’єктивної самооцінки, здібність до співробітництва, самовиховання тощо).

Завдання сприяють розвитку особистісно-ціннісного ставлення молодшого школяра до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні.Корекційно-оцінна функція програми полягає у тому, що результати виконання завдань дозволяють здійснювати не лише традиційні контроль і перевірку знань, умінь, навичок учнів з певного предмету, а і визначати рівні розвитку їх літературно-творчих здібностей, виявляти динаміку, тенденції, прогнози творчого та загального розвитку школярів. Результати контролю та перевірки виконання завдань дають можливість виявити прогалини у знаннях та вміннях школярів, встановити, які компоненти у структурі ЛТЗ учнів розвинені недостатньо, певною мірою з’ясувати причини такого стану. Щоб переконатися у правильності зроблених висновків, учитель може запропонувати дітям невеликі діагностувальні завдання, що дозволить внести корективи у методику організації та керінвицтва творчою діяльністю учнів. Завдання, виконання яких організоване в парах, групах залучає дітей до взаємоконтролю та взаємокорекції, спонукає доповнювати відповіді товаришів, виправляти помилки, робити висновки. Отже, у процесі контролю відбувається коригування, пошук шляхів підвищення результатів, додаткових резервів розвитку учнів.

Рефлексивно-оцінна функція програми. Правильна організація виконання творчих завдань сприяє розвитку розумової рефлексії, тобто вмінню обмірковувати свої дії, критично оцінювати їх і свідомо ставитися до власних досягнень. Виконання творчих завдань дозволяє цілеспрямовано формувати вміння взаємо– і самоконтролю (взаємо– і самоперевірки, взаємо– і само оцінювання), що є одними з важливих завдань у процесі навчання молодших школярів.

Оцінювання як підведення підсумків виконання творчих завдань молодшими школярами є одним із важливих засобів мотивації і стимулювання їх творчої діяльності. Програма виконує цю функцію у поєднанні з іншими мотивами творчої діяльності, якщо оцінювання результатів творчої діяльності сприймається дитиною усвідомлено, розкриває перспективи її успіхів, створює і підтримує позитивний емоційний настрій, викликає бажання вчитися, сприяє формуванню адекватної самооцінки.Програма з розвитку літературно-творчих здібностей учнів початкових класів спрямована на досягнення таких цілей у розвитку дитини (очікувані результати):

 • збагачення емоційно-чуттєвого досвіду учнів, розвиток художньої спостережливості, здатності поетично сприймати навколишню дійсність;

 • формування емоційно-ціннісного ставлення до світу, здатності до емпатії, виховання моральних, естетичних почуттів;

 • розвиток фантазії, творчого мислення;

 • розвиток усного і писемного мовлення, збагачення словникового запасу учнів, оволодіння засобами художньої виразності;

 • володіння технікою творчості (опанування прийомів, способів літературного мистецтва);

 • актуалізація творчої практики, можливість висловлення емоцій, почуттів засобами слова;

 • активізація бажання дітей займатися художньо-творчою діяльністю, формування рис творчої особистості (особиста значущість творчої діяльності, прагнення до самоактуалізації, саморозвитку, активності, ініціативності).

Розроблена програма може слугувати моделлю для розробки аналогічних програм з метою розвитку художньо-творчих здібностей молодших учнів (образотворчих, музичних тощо). Завдання, блоки програми можуть використовуватися вчителями початкової школи у навчальному процесі, методистами, психологами, викладачами для проведення тренінгів з метою розвитку образного мислення, уяви, а також авторами підручників, навчальних і методичних посібників для початкової школи.

Програма, а також прийоми творчого розвитку апробовані у школах м.Чернігова та Чернігівської області, особисто впроваджувались нами в роботі Центру дитячої творчості МДЦ «Артек» (АР Крим), ЛОТ «Дружба» (Івано-Франківська обл.), ДОТ «Космос» (м.Маріуполь, Донецька обл.) та під час роботи зі студентами-слухачами авторського курсу «Розвиток творчих здібностей молодших школярів» на факультеті початкового навчання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Висловлюємо щиру подяку творчим вчителям, які із задоволенням апробовували програму, використовували завдання, ігри, міні-тренінги, методики; колегам-науковцям, які висловлювали слушні поради, пропозиції, а також дітям – маленьким співавторам, робота з якими надихала на педагогічну творчість.

Орієнтовний зміст програми
заняття

Тема заняття

(для учнів)

Тема та основна думка заняття, зміст

К-сть

Годин

Примітки

І рік навчання (1 кл.) «Країна Фантазілія»

1

Світ творчості. Де він і як туди потрапити?

Презентація програми. Знайомство з дітьми. Бесіда на тему: «Що таке творчість? Хто такі творчі люди? Чи кожен уміє творити? Світ творчості – навколо нас. Ми всі – творчі особистості!»

Виготовлення візиток (матеріали – кольоровий папір, олівці, бісер, паєтки)2

Завдання «Свято підтримки», «Шикуйсь», «Моє ім’я», «Чарівні кола», релаксація «Мій колір»

2

Завдання 1-го міністра Діагноста

Діагностика уяви. Виконання завдань на вимірювання креативності (тест Торренса). Згуртування творчого колективу.

1

Діагностичне завдання «Домалюй фігурку», релаксація «Дощ», ігри «Добра тварина», «Броунівський рух».

3

Країна Фіантазілія

Поняття фантазування.

Фантазувати можна навчитись. Фантазія в нашому житті. Азбука-фантазбука (на що, кого схожі літери). Індивідуальна та групова творчі роботи – інд.малюнки чоловічків-літер, які потім об’єднуються у групову композицію «Країна Фантазілія»2

Завдання з розвитку уяви «Кумедні чоловічки» «Чарівний лист паперу», релаксація «Мандрівка» (уявляємо країну Фантазілію).

4

Королева Уява та її королівство

Тренінг уяви. На що схожий осінній ліс. Демонстрація репродукцій картин на тему «Осінь». Осінні фантазії – виготовлення аплікацій (матеріали – осінні засушені листочки, оформ. блискучий клей, фарби)

2

Завдання «Кольорова музика» (малювання під музику осені), «Живий предмет», «Осінні листочки», «Якби я був осінью …»

5

Хто така чаклунка Інерція і навіщо з нею боротися?

Поняття психологічної інерції. Для того, щоб цікаво вигадувати, треба боротися з П.І. Стандартне та оригінальне мислення. Завдання від чаклунки Інерції (чи може миша бути більша за слона? і т.д.) Практична робота – малювання братів – осінніх місяців, розповідь про їх життя, характери, мрії тощо.

2

Завдання з розвитку уяви «Неіснуюча картина», «Білет на іншу планету», «Німе кіно», «Живий предмет» (замість предмета у фокусі осінні місяці) релаксація «Срібна куля»

6


Мешканці королівства: чоловічки Оригінали.

Розвиток асоціативності. Існують прийоми вигадування того, що на що схоже. На що схожий день і ніч? На що схожий чайник і холодильник. Прийом «Оживлення».

Тренінг оригінальності мислення: що можна зробити з пластикових стаканчиків? Виготовлення квітів – індивідуальні та групові композиції з пл.стак.2


Завдання з розвитку уяви ти творчого мислення «Чесне слово», «Плями» (плями можуть бути тваринами, людьми різних професій, квітами, тощо), «На що схоже», «Нові назви». Прийом «Що на що схоже». Домашнє завдання – «Зроби відкриття»

7

Уроки принцеси Сприймання

Тренінг процесів сприймання: як навчитись у звичайному помічати незвичайне. Зимова казка. Про що розповідають приморожені шибки? Практична робота – виготовлення листівок-сніжинок (різнофактурний папір, бісер, стрази, форм. клей)

1

Перевірка домашнього завдання «Зроби відкриття», Завдання «Світ звуків», «Що я чую. Що я бачу», «На що схоже?»

Урок 1. Уважні оченята. Як багато цікавого бачать наші очі! Тренінг сприймання кольорів. Кольори та емоції. Різнокольорові люди. Знайомство з психологічною характеристикою кольорів. Веселкові малюнки.

1

Завдання з розвитку зорового сприймання (сприймання кольору, форми) «Почуття і кольори», «Кольорове слово», «Кольорова музика», «Чарівні окуляри», «Мій колір», релаксація «Веселковий плащ».

Урок 2. Уважні вушка.

Ігри на римування,

Практична робота – «Диски можна не тільки слухати, а і робити їх красивими!». Створення композицій на дисках (матеріали – оформ. клей, бісер, паєтки)


1

Завдання з розвитку слухового сприймання «Дощ», «Слухаємо музику», «Образ звука», «Спіймай риму».

Урок 3. Умілі ручки. Розвиток дрібної моторики руки.

Творча робота з пластиліном – виготовлення пано «Зимові квіти» (пластилін, бісер, стрази тощо).1

Завдання з розвитку тактильного сприймання. Творча робота.

8

Принцеса Мовлення

Збагачення мовлення. Для успішної літературної творчості необхідно збагачувати мовлення. Яка вона – весна? Робота за прийомом «Оживлення».

Групова творча робота «Весна – це …» (виготовлення квітів з паперу, скляних камінців, оф. Клею)2

Завдання на оволодіння засобами художньої виразності

Завдання на ознайомлення з виражальними засобами поетичного слова. Ігри «Сонечко», «Піраміда», «Промінці», «Якби я був весною», «Зроби відкриття».9

Принц мислення. Ланцюжки та гірлянди асоціацій.

Зв’язок уяви з мисленням. Тренінг асоціативності мислення. Створення рекламних проектів «Весна – це прекрасно!» (малюнки, оповідання, міні-постановки).

2

Завдання з розвитку мислення «Гірлянда асоціацій», «Розкрий ланцюжок», «Словесне плетиво», «Піраміда».

Розвиток образного мислення. Робота за прийомом «Створення метафори» (у фокусі слова «квітка», «сонце», «вітерець» тощо). Робота агітбригад – агітація за … (за мир, за спорт, за посмішки і т.д.). Виготовлення «долоньок» - групова робота.

2

Завдання з розвитку мислення «Фантастична тварина», «Малюнок із геометричних фігур», «Хода і настрій».

10


Мандрівка по королівству.

Урок-узагальнення. Ми всі – творчі особистості. Творчі люди змінюють світ на краще. Презентація творчих робіт. Вручення сертифікатів творчих досягнень.

2

Різноманітні завдання, що виконувались за рік. Тренінг «Крісло успіху», релаксації «Срібна куля», «Веселковий плащ».

Всього:

23
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3 iconУроках читання. Презентація творчих знахідок учителів молодших класів. Тема уроку: Літературні казки про тварин. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
Розвиток комунікативних здібностей у молодших школярів на уроках читання. Презентація творчих знахідок учителів молодших класів
Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3 iconТворчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей
Розділ Теоретичні основи розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку
Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3 iconМагістерська робота літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки Зміст
Методична реалізація змістового компонента програми літературного розвитку молодших школярів
Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3 iconПлан теоретичні засади розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку 6
Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. — Казань, 1988. — 228 с.; 47
Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3 iconМетодичні рекомендації до проведення домашніх завдань Методична розробка
У методичній розробці розроблено диференційовані домашні завдання, які відіграють велику роль у розвитку творчих здібностей школярів,...
Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3 iconУсний журнал «Любові всевишній присвячується»
Мета: сприяти пробудженню в школярів щирих почуттів, усвідомленню великої сили чистого І зворушливого кохання, яке облагороджує душу;...
Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3 iconФормування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності Магістерська робота Магістранта спеціальності 010102 – «Початкове навчання»
Розділ Теоретичні засади патріотичного виховання молодших школярів у позаурочній діяльності
Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3 iconВикористання проектної технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках словесності

Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3 iconФормування в молодших школярів умінь будувати твори – міркування на основі прочитаних творів та за власними спостереженнями
Провідним завданням початкового курсу рідної мови є мовленнєвий розвиток молодших школярів – формування вмінь висловлюватися в усіх...
Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3 iconШифр моє майбутнє “Формування життєвої компетентності молодших школярів” зміс т вступ
Розділ формування життєвої компетентності молодших школярів як соціально-педагогічна проблема


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка