Програма з «української літератури»Сторінка1/6
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,69 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6

ПРОГРАМА

З «УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

(10-11 КЛАСИ)

Київ - 2011
Рецензенти:

Д-р філол.. наук, проф.. Ткачук С.П.

Канд..філол.наук, проф. Стрюк Л.Б.

Вчитель-методист Коломієць В.Є.


Затверджено Радою Українського медичного ліцею

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Програма з «Української літератури» Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (10-11 класи) // Упорядник Гаєвська Н.М. 4-є вип. доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 48 с.
Авторський колектив: проф. Гаєвська Н.М., канд. пед. наук Іваненко Р.В., канд. пед. наук Переймибіда Л.В., канд. філол. наук Швець Г.Д.
У програмі визначені твори для текстуального й оглядового вивчення та твори для уроків позакласного читання з української літератури для 10-11 класів медичних ліцеїв, та ІІ-ІІІ курсів медичних училищ.
Цілковите або часткове тиражування окремих розділів і всього

видання допускається лише з письмового дозволу авторів.

Навчальне видання
Програма з «Української літератури»

Українського медичного ліцею

Національного медичного університету

імені О.О.Богомольця (10-11 класи)

Упорядник : Гаєвська Н.М.

Відповідальний за випуск: Цехмістер Я.В.

Свідоцтво внесено до державного реєстру ДК №1103 від 31.10.2002.© Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,

Цехмістер Я.В., Гаєвська Н.М., 2011, з доповненнями
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Предмет «Українська література» в 11-річній загальноосвітній школі набуває особливого значення, адже він засобами мистецтва слова допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на формування її самосвідомості, спрямовувати морально-етичний потенціал, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки.

Метою вивчення української літератури є:

— підвищення загальної освіченості молодого громадянина України, досягнення належного рівня сформованості вміння прилучатися через художню літературу до фундаментальних цінностей, культури, розширення культурно-пізнавальних інтересів школярів;

— сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі;

— виховання національно свідомого громадянина України;

— формування і утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.

Ця мета реалізується через такі конкретні завдання вивчення української літератури:

1. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним «інструментом» пізнання світу і себе в ньому.

2. Підняття загальної освіченості учнів, ознайомлення з найвизначнішими і найпоказовішими взірцями української народної творчості та художньої літератури.

3. Формування читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку, вміння розрізняти явища справжньої класичної та «масової» культури.

4. Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва, виховання палкого шанувальника української книги.

5. Формування гуманістичного світогляду, духовно багатої особистості, з високими загальнолюдськими морально-етичними орієнтирами.

6. Сприяння національному самоусвідомленню та стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти.

7. Вивчення української літератури в національному та світовому культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках.

8. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку.

9. Вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному і комунікативному сучасному просторі, застосовувати здобуті на уроках літератури знання, практичні навички у житті.

10. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчитися протягом життя.

Вивчення української літератури забезпечує реалізацію ключових компетентностей, які сприяють розвитку особистості та її повноцінній самореалізації в сучасному житті, у таких напрямках:

— соціальні компетентності (активна участь у суспільному житті; здатність знайти, зберегти і розвинути себе як особистість; розвиток комунікативних якостей; здатність розв’язувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів);

— мотиваційні компетентності (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, самостійності мислення);

— функціональні компетентності: естетичні, культурологічні, мовні, комунікативні (вміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у практичному житті).

Літературний курс академічного рівня у 10–11 класах є системно-історичним, а не історико-літературним. У сучасній загальноосвітній школі вивчається не історія літератури, а українська література, що дає більшу можливість активізувати морально-етичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії, поняття; зацікавити учнів близькими їхній свідомості художніми творами; змінити усталений, застарілий імідж української літератури на цілісній карті світової літератури.

Для учня пропонуються теми у формі стислих літературних портретів письменників із виділенням для текстуального вивчення одного чи кількох творів, які займають важливе місце у їхній творчості та літературному процесі України і розглядаються у зв’язках з розвитком світової літератури та в мистецькому контексті.

Українська література як шкільний предмет водночас виконує кілька рівноцінних функцій, серед яких виділяються: естетична, пізнавальна, виховна. Це означає, що кожен запропонований твір не лише відображає певну історично-художню дійсність, а й засобами мистецтва слова виховує українського читача. Тому особливий акцент робиться на тих художніх творах, що сприяють зародженню у свідомості молодої людини якостей, які є носіями позитивної, життєствердної енергії. Адже в умовах національного державотворення актуалізуються пріоритет людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я особистості, ці твори повинні приносити естетичне задоволення і давати моральне опертя (оптимізм, життєствердність, намагання долати труднощі, воля до перемоги, досягнення мети у житті).

Українська література для 10−11 кл. розглядається у хронологічній послідовності. Крім того, програма поділяється на окремі хронологічні розділи і «жанрові» підрозділи. Наприклад, у 11 класі: «Українська література 1920−1930 рр.» має підрозділи: «Поезія», «Проза», «Драматургія»; «Українська література за межами України»: «Література в Західній Україні (до 1939 р.)», «Еміграційна література»; «Українська література 1940 –1950 рр.»; «Українська література др. пол. ХХ− поч.. ХХІ ст.»: «Поети-шістдесятники», «Проза др. пол. ХХ ст.», «Українська історична проза»; «Сучасна українська література», «Українська російськомовна поезія». Кожен клас старшої школи починається з уроку «Усна народна творчість» і закінчується уроками: «Література рідного краю», «Урок-підсумок», які дають широкий простір для вибору як учителя, так і учнів.

У програмі подано стислі огляди літературного процесу в різні періоди розвитку української літератури. Але на них найчастіше не виділяється спеціальних годин, вони служать ніби преамбулою до вивчення творчості письменників, тому вчитель на свій розсуд може обирати з них найголовніше.

Крім того, у всіх класах до кожного розділу програми подано основні теоретичні поняття, які повинні засвоїти учні, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, назви творів для заучування напам’ять. Виділено орієнтовну кількість годин для розвитку мовлення (вони використовуються на підготовку та написання класних творів), а також на позакласне читання. В кінці програми для кожного класу подано списки літератури для додаткового (самостійного) читання учням.

Під час навчально-виховного процесу програмою передбачено таку його організацію, у процесі якої вчитель дає необхідні опорні знання, висловлює власні судження, заохочує до глибшого пізнання, зацікавлює учнів вивченням теми. Але не вимагає прийняття єдиної думки, не диктує своє прочитання тексту, він лише спонукає до певних оціночних висновків, а учень вчиться їх робити самостійно, так само, як і самостійно мислити, оцінювати, порівнювати, проводити аналогії з сучасним життям, власним досвідом тощо. Загалом така демократична побудова програми спрямована на постійну творчу співпрацю, діалог учителя та учня з художнім текстом, дає широкий простір для самостійного сприйняття і осмислення літератури як явища мистецтва.

Робоча навчальна програма з дисципліни “Українська література” для середніх навчальних закладів медичної професійної орієнтації (10 – 11 класи медичних ліцеїв, 2 – 3 курси медичних училищ) була розроблена спільно з кафедрою новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка і кафедрою української мови та літератури ліцею під загальним керівництвом професора Н. М. Гаєвської.

Література вводить молодь у реальне життя з усіма його складностями та суперечностями, знайомить її з минулим рідного народу і сучасністю, допомагає свідомо обрати громадянську позицію.

Насамперед це стосується середніх навчальних закладів, де учні здобувають певну спеціальність (профтехучилищ, середніх спеціальних навчальних закладів, медичних училищ), а також середніх шкіл певного спрямування – ліцеїв, гімназій, коледжів гуманітарного, медичного, фізико-технічного та інших профілів, де учні вже визначилися з вибором своєї майбутньої професії.

Зрозуміло, що такі заклади мають працювати за спеціальними навчальними планами, до яких включаються предмети, що визначаються їхньою професійною спеціалізацією.

Крім спільних для всіх середніх навчальних закладів завдань та мети викладання української літератури, у відповідних закладах медичного профілю існують і певні особливості, визначені специфікою майбутньої професії медичного працівника.

Насамперед це стосується такої грані діяльності будь-якого медика, як деонтологія, тобто професійної етики медичних працівників, принципів поведінки, спрямованих на максимальне підвищення ефективності лікування хворих засобами мови, спілкування з ними.

Лікарі постійно мають справу з хворими людьми, які перебувають у стані страху, тривоги, психологічного напруження, тому кожне слово медичного працівника може допомогти їм вийти з цього стану, або, навпаки, поглибити його. Недаремно ж у народі говорять, що слово може вбити людину, а може й вилікувати її.

Література, яка відтворює життя найчастіше у виявах найбільшого психологічного напруження людини, коли та перебуває у стані гострого емоційного піднесення, тривоги, горя або радощів, допомагає вдумливому читачеві, у даному разі – учневі, глибоко осягнути душевні переживання персонажів, проникнути в найпотаємніші закутки людської психіки.

Проте і це ще не все. Адже можна із співчуттям ставитися до хворого, який перебуває в тяжкому психологічному і фізичному стані, щиро хотіти розрадити, втішити й заспокоїти його, але так і не знайти потрібних у такий момент слів.

Отже, лікар має не лише бути добрим фахівцем і всебічно розвиненою людиною, а й обов’язково бездоганно володіти мовою, мати багатий словниковий запас та вміти вибрати з нього саме ті слова , які в конкретній ситуації зможуть принести найбільшу користь у лікуванні хворого. А цього можна досягти лише за умови досконалого володіння рідною мовою, яке формується в процесі вивчення в школі мови та літератури.

Інтегрована навчальна програма з української літератури для середніх навчальних закладів медичного профілю розрахована на медичні ліцеї та коледжі, медичні училища та відділення, що працюють на основі дев’ятирічної школи.

Вона побудована в такий спосіб, щоб учні володіли знаннями в обсязі базових вимог, визначених відповідними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України.

Медична профорієнтація досягається в процесі вивчення літератури включенням до програми творів на тему життя та праці медичних працівників (Ю. Мушкетик “Крапля крові”, у якому порушуються складні та актуальні фахові й морально-етичні проблеми праці медиків, оповідання О. Довженка “Воля до життя”, Ю. Щербака “Що таке любов?”, Б. Антоненка-Давидовича роман «За ширмою», О. Коломійця «Голубі олені», І. Драча «Чорнобильська Мадонна», М.Старицького «Не судилось», А.Малишка поема «Любов»).

Внесено до програми також і деякі інші зміни.

10-й клас

Усього – 70 години

Текстуальне вивчення – 62 год.

Розвиток мовлення – 4 год.

Позакласне читання – 2 год.

Резервний час – 2 год.
Каталог: files -> programi
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
programi -> Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О
programi -> Пояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма з «української літератури» iconПрограма дистанційного навчання з української літератури
Пропонована програма дистанційного навчання призначена для вивчення української літератури у вечірніх загальноосвітніх навчальних...
Програма з «української літератури» iconКараман Ольга Володимирівна, професор кафедри української мови, кандидат педагогічних наук; Удовиченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри української літератури І компаративістики, кандидат педагогічних наук робоча програма
Робоча програма з «Методики профільного навчання української мови І літератури» для студентів за освітньою програмою: Українська...
Програма з «української літератури» iconПрограма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи
Чубенко Алла Іванівна вчитель української мови та літератури, Винарівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа...
Програма з «української літератури» iconПрограма з української літератури (для організацій освіти з українською мовою навчання) 5-9 класи
Бронич І. О., вчитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії доз «Республіканський український теоретичний...
Програма з «української літератури» iconПояснювальна записка Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, треба ввести її у світ книг. В. Сухомлинський
Пропонована програма з української літератури призначена для вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних...
Програма з «української літератури» iconПрограма з української літератури 9-й клас (зі змінами)
...
Програма з «української літератури» iconПрограма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Програма з «української літератури» iconПрограма вступного випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Офіційного проекту Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – №29. – 8 липня 2001 р.; Чинних...
Програма з «української літератури» iconПрограма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»
Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Програма з «української літератури» iconПрограма з української літератури для 5-9 класів побудована згідно із Концепцією літературної освіти, затвердженою монмолодьспорту України 26. 01. 2011 р та вимогами Державного стандарту базової І повної середньої освіти
України та з української літератури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, румунською та угорською...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка