Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школиСторінка1/5
Дата конвертації31.05.2017
Розмір0,58 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

Інститут спеціальної педагогіки АПН України

Лабораторія інтенсивної педагогічної корекції

Програма


з зарубіжної літератури

для 5-9 класів

загальноосвітньої спеціальної школи

інтенсивної педагогічної корекції


Укладач: Марчук Т.Ф.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Літературна освіта є однією з найдавніших традицій української духовної культури. Предмет «Зарубіжна література», належить до основних шкільних дисциплін гуманітарного і естетичного циклів, сприяє збереженню і засвоєнню школярами духовних надбань усього людства й, зокрема, українського народу.

Зміст освіти загальноосвітньої спеціальної школи інтенсивної педагогічної корекції відповідно до «Державного стандарту…» має цензовий рівень. Отже, у школярів із ЗПР протягом навчання в основній школі, на основі достатньо скоригованих процесів пізнавальної сфери, розумової та мовленнєвої діяльності, набутих позитивних якостей особистості мають бути сформовані повноцінні знання з основних шкільних дисциплін, які відповідають рівню освіти учнів основної ланки загальноосвітньої школи, а відтак забезпечують успішне навчання у старшій ланці школи, у професійно-технічних училищах тощо.

Тому мета і завдання вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній і в спеціальній школах повинні бути спільними.

Головною метою вивчення предмета «Зарубіжна література» в середній ланці школи інтенсивної педагогічної корекції є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання:

– формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури як окремих народів світу, так і всього людства;

– виховувати повагу до духовних скарбів людства і, зокрема, українського народу; расову, етнічну соціальну, релігійну толерантність водночас із здатністю формувати й активно відстоювати свою власну точку зору, зберігати і продовжувати кращі національні традиції;

– навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;

– давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

– відпрацьовувати з учнями вміння і навички аналізу художнього тексту, здатність сприймати його з розумінням задуму і стилю автора;

– навчати школярів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів світової літератури, зокрема у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва;

– формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність насолоджуватися мистецтвом слова, а також «привласнювати» духовний потенціал художньої літератури, реалізувати його у власному житті;

– прищеплювати школярам високий естетичний смак;

– продовжувати забезпечення учнями правильності читання, дотримання наголосу в складних для вимови словах, логіко-граматичних та психологічних пауз;

– забезпечувати практичне оволодіння поняттями сюжет, композиція, персонаж, ідея твору тощо;

– розширювати знання про жанрові особливості віршів, їхню емоційну тональність;

–розвивати смислову здогадку на основі прочитаного тексту.

Варто пам’ятати, що в основній школі інтенсивної педагогічної корекції продовжують навчатися учні зі стійкими недоліками в навчально-пізнавальній діяльності, які не вдалося в достатній мірі скоригувати в початковій школі. Учням цієї вікової групи притаманна особлива ригідність, інертність мислення, у процесі виконання навчальних завдань домінування інтуїтивно практичного мислення над понятійним, недостатня продуктивність розумових дій – аналізу, абстрагування, узагальнення, суттєве відставання в розвитку причиново-наслідкового мислення, недостатність самоконтролю, низька мотивація до навчальної діяльності. Таким чином мета та завдання змісту освіти основної ланки школи інтенсивної педагогічної корекції повинні трансформуватися через пріоритети сучасної освіти і, водночас, враховуючи особливості психічного розвитку дітей, мати визначену корекційну спрямованість.


За своєю структурою програма для кожного класу школи інтенсивної педагогічної корекції складається із трьох основних рубрик: 1) «Зміст навчального матеріалу» містить перелік творів, які вивчатимуться текстуально, а також важливих понять із теорії літератури, досяжних для розуміння школярами із ЗПР 5-9 класів. Особливу увагу вчителеві слід звернути на анотації, що супроводжують перелік програмових творів. Вони формулюються відповідно до сучасного прочитання зарубіжної літератури із врахуванням вікових особливостей та навчальних можливостей учнів із ЗПР і відповідно до передбачуваної мети уроку. Однак ці формулювання не повинні сприйматися вчителем як догма, їх слід сприймати лише як певну рекомендацію для словесника, яку він може переформулювати, спираючись на свою власну концепцію і пристосовуючи їх до рівня розуміння та сприйняття конкретним учнівським колективом, із яким працює. Змістом програми також передбачається вибір учителем для текстуального вивчення фрагментів певних творів, а також вибір самими школярами поетичних творів для вивчення напам’ять. Їхня кількість оптимально узгоджується з навчальними можливостями школярів.

Рубрика «Навчальні досягнення учнів» містить конкретно сформульовані мету і завдання кожної визначеної теми. Позиції цієї рубрики вчитель може записувати в плані уроку як складник мети. Слід звернути увагу на те, що види навчальної діяльності запропоновані диференційовано, з врахуванням різних рівнів літературної підготовленості учнів.

Привертає увагу в даній рубриці потреба постійної допомоги учневі у процесі роботи над твором. Вона викликана особливостями розвитку психічної діяльності дітей із ЗПР, які часто відволікаються, розгублюються, неспроможні зосередитися на завданні, пригадати вивчене, самостійно здійснити аналіз , зробити висновок про прочитане тощо. У таких випадках педагог мусить своєчасно прийти на допомогу, бути коректним, терпеливим, обійтися без нарікань, зауважень.

Третя рубрика програми «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи» передбачає корекцію процесів пізнавальної діяльності, що здійснюється у процесі розвитку пам’яті, сприймання, узагальнення, порівняння, аналізу, встановлення причиново наслідкових зв’язків і залежностей, різних видів мовленнєвої діяльності при роботі з літературним текстом, а також корекційний розвиток особистості дитини із ЗПР, розвиток її самоконтролю, саморегуляції.

У рубриці пропонується цілий ряд завдань, спрямованих на удосконалення вмінь здійснювати узагальнення на основі прочитаного твору, функціонально використовувати при читанні засоби художньої виразності, розуміти та коментувати вчинки персонажів, спостерігати за авторським вибором словника під час діалогів, описів природи. Ряд завдань покликані удосконалювати техніку читання, позбавлятися мовленнєвих недоліків тощо. До цієї рубрики слід віднести завдання, спрямовані на корекцію емоційно-вольової сфери дитини із ЗПР. Це своєрідне передбачення тих морально-етичних, суспільно важливих виховних компетенцій, які можуть прищеплюватися дитині в результаті вивчення того чи іншого художнього тексту і які допоможуть їй повноцінно жити у майбутньому.
Головним об’єктом вивчення на уроках зарубіжної літератури є тексти літературних творів. У цей час діти отримують певні відомості про життя письменників, добу написання творів тощо. Однак учителеві особливу увагу слід звертати на роботу безпосередньо з художнім текстом: учні запам’ятовують сюжетну лінію та різноманітні факти із твору, аналізують та інтерпретують їх, знаходять художні деталі, розуміють творчий задум письменника, особливості його реалізації . Учні загальноосвітньої школи спроможні самостійно прочитати досить великий за обсягом твір. Школярам із ЗПР це не під силу. Тому вчитель сам знайомить дітей із загальним змістом твору (якщо він досить великий за обсягом), а учні читають виділені фрагменти тексту, які допоможуть скласти характеристику персонажа, охарактеризувати художні засоби, бачити художні деталі тощо. Однак діти повинні розуміти загальний зміст твору, без цього аналіз його деталей не матиме сенсу.

Важливим аспектом підготовки учня із ЗПР до самостійного читання є надання йому в процесі вивчення зарубіжної літератури мовної освіти. Працюючи з творами світової літератури учні опановують нормативну літературу мову.

5 клас

70 годин на рік, 2 години на тиждень, 16 годин резервних.


Каталог: upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Британія відома І невідома
files -> Хі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Історія розвитку культури маньківщини
files -> Слобожанщини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи iconПрограма з української літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи
Тому в Державному стандарті змістом базової освіти передбачається створення оптимальних передумов «для всебічного розвитку особистості»...
Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи iconПрограма факультативу із зарубіжної літератури «зарубіжна література в комп’ютерному світі»
Укладач: Світлана Цибульська, вчитель вищої кваліфікаційної категорії зарубіжної літератури, «старший вчитель» Теребовлянської загальноосвітньої...
Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи iconПрограма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи iconПрограма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи iconДля дітей із зпр 5-9 класи Київ 2009 р
Основними компонентами програми є: зміст історичного навчального матеріалу, перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...
Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи iconХарківської обласної державної адміністрації
...
Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи iconТехнології розвитку критичного мислення: зміст, прийоми, методи навчання
Кобяк Валентина Олексіївна – вчитель зарубіжної літератури Пісківської загальноосвітньої школи І –іі ступенів Лубенського району...
Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи iconУроків з теми «Жуль Верн.
Шерстюк Надія Дмитрівна учитель російської мови та зарубіжної літератури Нехворощанської загальноосвітньої школи І -ііі ступенів,спеціаліст...
Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи iconПрограма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка