Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇСторінка4/4
Дата конвертації09.05.2018
Розмір0.63 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
Індивідуальна монографія:

1. Чальцева О.М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика. Вінниця: ФОП Барановська Т.П., 2017. 336 с.Рецензії:

Горбатенко В.П. Теоретико-практичні виміри публічної політики // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 77 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2017. С. 182-184.

Куц Г.М. Рецензія на монографію Чальцевої Олени Михайлівни «Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика» (Вінниця, 2017. 336 с. 24,33 друк. арк.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та мето­дика викладання соціально-політичних дисциплін. К. 2017. Вип. 22. С. 107-108.
Статті у наукових фахових виданнях України:

2. Чальцева О.М. Міжнародна безпека: теоретико-концептуальний аналіз // Трибуна. 2004. №3-4. С. 37-39.

3. Чальцева О.М. Порівняльний аналіз політичної культури: особливості, проблеми // Трибуна. 2004. №5-6. С. 28-31.

4. Чальцева О.М. “Збіг цілей” – це компроміс національних і міжна­родних інтересів // Віче. 2004. №3. С. 44-48.

5. Чальцева О.М. Транскордонні держави: Україна, Молдова й Румунія на шляху до Євроінтеграції // Трибуна. 2006. №3-4. С. 42- 44.

6. Чальцева О.М. Проблеми формування предметного поля порівняльної політології // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. «Питання політології». 2009. №839. С. 12-17.

7. Чальцева О.М. Українська євроінтеграція: шлях в нікуди чи реальний зовнішньополітичний вектор ? // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Серія: Політологія. 2010. Т. 131. Вип. 118. С. 102-106.

8. Чальцева О.М. Проблеми організації порівняльних досліджень // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2011. Вип. 22. С. 8-17.

9. Чальцева О.М. Публічна політика в Україні: інституційний аспект дослідження // Трибуна. 2010. №7-8. С. 34- 36

10. Чальцева О.М. Організація компаративних досліджень // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». 2010. Вип.17. С. 81-88.

11. Чальцева О.М. Державна стратегія як результат публічної політики в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Кара­зіна «Питання політології». 2011. Вип. 949. С. 117-122.

12. Чальцева О.М. Особливості порівняльного аналізу перехідних систем // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2011. №4. С. 337-343.

13. Чальцева О.М. Теорія мереж в дослідженнях публічної політики // Політологічний вісник. 2012. Вип.67. С. 250-257.

14. Чальцева О.М. Формування публічної політики в перехідних системах // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія. 2013. № 9/2. С. 231-237.

15. Чальцева О.М. Роль політичних протестів в публічному діалозі (український і російський досвід) // Гілея. 2013. Вип. 75. № 8. С. 480-482.

16. Чальцева Е.М. Концепт «публичная политика»: трудности определения // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». 2014. №3 (107). С. 68-75.

17. Чальцева О.М. Політична влада як компонент публічної політики: теоретичне обґрунтування // Вісник Харківського національного універси­тету ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». 2014. №1091. Вип.25. С. 5-10.

18. Chaltseva O. Models of formation of public policy // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. 2014. Вип. 5. С. 315-322.

19. Чальцева О.М. Глобальний вимір публічної політики // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». 2015. Вип.28. С. 133-137.

20. Чальцева О.М. Просторові виміри публічної політики // Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. № 56. С. 21-31.

21. Чальцева Е.М. Публичная политика в интернет пространстве // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. Зб. наук. праць. 2016. Вип.11. С. 213-220.

22. Чальцева О.М. Публічна політика як особливий вид політичного простору // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2016. №4. / http://social-science.com.ua/ article/1397


Статті у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

23. Чальцева Е.М. Глобальные индексы как показатели эффективности публичной политики // Науковий журнал «Політікус». 2016. Вип.2. С. 136-140.

24. Чальцева Е.М. Современные тенденции смены субъектности публичной политики // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». 2016. №140 (12). С. 57-66.
Статті у наукових періодичних виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

25. Чальцева О.М. Глобальне громадянське суспільство як актор глобальної публічної політики // Політичне життя. 2016. №3. С. 101-106.

26. Чальцева О.М. Публічна влада // Політичне життя. 2016. № 4. С. 52-57.
Статті у наукових періодичних виданнях інших держав які включені до міжнародних наукометричних баз:

27. Чальцева Е.М. Публичная политика с позиции конфликтологической парадигмы // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences.Budapest. 2017. V (20). Р. 57-61.

28. Чальцева О. Публічні актори: у пошуках суб’єктності // Evropský politický a právní diskurz.Praha. 2017. V.4. №2. С. 14-21.

29. Чальцева О. Інституціоналізація взаємодії публічних акторів // Evropský politický a právní diskurz. Praha. 2017. V.4. №4. С. 110-177.

30. Чальцева О. Концепт «публічна політика» у міждисциплінарному науковому дискурсі // Studia Politologica Ucraino-Polona.Житомир-Київ-Краків. 2017. Вип.7. С. 182-194.

31. Чальцева О. Аналіз ефективності публічної політики // Evropský politický a právní diskurz. Praha. 2017. V.5. №4. С. 118-125.


Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

– статті у наукових виданнях інших держав:

32. ChaltsevaO. Politykazagranicznaukrainy 1991–2010 / Polska I Ukraina – proba analizy system politycznego. Warzawa. 2011. P. 364-376.

33. Чальцева Е.М. Государственная стратегия как результат публичной политики в Украине и России: институциональные возможности и реальность // Публичная политика. 2012. Сб. статей. СПб.: Норма, 2013. С. 139-147.


– тези і доповіді міжнародних науково-практичних конференцій:

34. Чальцева Е.М. Процесс формирования и осуществления внешней политики Украины за десятилетний период / Розвиток Демократії та демо­кратична освіта в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної Конференції (Одеса 24–26 травня 2002р.). Київ: Центр Освітніх ініціатив,2003. С. 578–593.

35. Чальцева Е.М. Влияние международных факторов на развитие демо­кратии в современной Украине / Демократичний розвиток України. – Матеріали конференції. Збірник наукових праць. Доповіді III міжнародної наукової конференції (Львів, 20 – 22 травня 2005 р.) Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. 378с. С. 40-44.

37. Чальцева Е.М. Протестная форма участия граждан в политическом процессе на примере переходных систем России и Украины /Политика, состоятельность государства и гражданская активность в России: вызовы электорального цикла 2011–2012 гг.: Материалы ХІ Всероссийского научного семинара. 8–10 октября 2012 г. Краснодар-Майкоп: Качество, 2012. С. 234-237.

38. Чальцева Е.М. Формирование и реализация публичной политики в переходных государствах / Международная научная конференция «Сети в Глобальном мире структурные трансформации в Европе, США и России». Санкт-Петербург, 22-24 июня 2012. С. 84.

39. Чальцева Е.М. Протестное поведение как показатель публичности в переходных системах (компаративный анализ Украины и России) / VI Все­российский конгресс политологов.22 – 24 ноября 2012 г. Москва. С. 42.

40. Чальцева Е.М. Политическая власть как компонент публичной политики / Элитология Росии: современное состояние и перспективы развития: материалы І Всероссийского элитологического конгресса с международным участием, Ростов на Дону. 7-8- октября 2013г. / Ростов на Дону: ЮРИФ РАНХиГС, 2013. Том1. C. 878-887.

41. Чальцева О.М. Теорія мереж в сучасній політичній науці. Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи // Мате­ріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців.1 березня 2013р.Чернівці. 2013. С. 39-42.

42. Чальцева О.М. Публічність питання візових відноси між Україною та ЄС // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Євро­пейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості». Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. С.70-76.

43. Чальцева Е.М. Модель госуправления в Украине: иллюзия публич­ности или шаг в сторону демократии? / Международный семинар «Публичные ценности и политико-административные культуры: российские и международные контексты». Санкт-Петербург, 21-22 июня. 2013 // Демо­кратия и управление. Информационный бюлетень исследовательского комитета РАПН по сравнительной политологии. СПб. 2013. №1 (15). С. 75.

44. Чальцева Е.М. Институциональные возможности формирования государственной стратегии в переходных государствах (на примере Украины) // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2013. Вип. 6-7. С. 85-91.

45. Чальцева Е.М. Возможности использования теоретических моделей формирования публичной политики в переходных системах // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи: Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Житомир-Вінниця. 2015. С. 263-266.

46. Чальцева Е.М. Возможности управления публичной политикой в условиях политического кризиса / Международный семинар «Управление публичной политикой: культуры и режимы в сетевых контекстах». Санкт-Петербург. 27–28 июня 2015 г. // Демократия и управление. Информа­ционный бюллетень исследовательского комитета РАПН по сравнительной политологии. СПб. 2015. №1 (19). С. 72.

47. Чальцева О.М. Наукові підходи до вивчення публічної політики // VІІ Національний конвент: матеріали VІІ Національного конвенту 21–22 квітня 2017 р. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 99-101.


АНОТАЦІЇ
Чальцева О.М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика. – Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2017.

Концептуалізовано сутність публічної політики з точки зору філософсько-аксіологічного, просторового і функціонального теоретико-методологічних підходів. Проаналізовано теоретичні моделі формування публічної політики як складного та полікомпонентного процесу. На підставі комплексного використання інституціонального, системного, менеджеріаль­ного, конфліктологічного та мережевого методологічних підходів запропоновано авторську теоретичну акторно-мережеву модель «зустрічних траєкторій» публічної політики.

Проаналізовано у теоретичній і практичній площині глобальну публічну політику як особливий вид публічної політики. З’ясовані загальні тенденції ефективної публічної політики, а також визначені лінійні кореляційні зв’язки між відібраними показниками якості інституціонального розвитку акторів та виявлені рівні ефективності публічної політики в різних за режимними характеристиками системах. Доведено, що рівень розвиненості та організованості політичних інститутів, а також інституціоналізованість форм їх взаємодії безпосередньо впливає на ефективність публічної політики.

Здійснено аналіз національної моделі публічної політики України як результуючої ефектів інституціоналізації, які формують зміст публічного капіталу в державі і визначають його майбутнє в політичній перспективі.

Ключові слова: публічна політика, глобальна публічна політика, часткова публічна політика, недостатня публічна політика, імітаційна публічна політика, публічний простір, інституційний дизайн, ефективність управління, модель публічної політики.
Чальцева Е. М. Публичная политика: теоретическое измерение и современная практика. – Монография.

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Инсти­тут государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2018.

Концептуализирована сущность публичной политики с точки зрения философско-аксиологического, пространственного и функционального теоретико-методологических подходов.

Проанализированы теоретические модели формирования публичной политики как сложного, поликомпонентного и многоуровневого полити­ческого феномена. На основе комплексного использования институцио­нального, системного, менеджериального, конфликтологического и сете­вого методологических подходов предложена авторская теоретическая акторно-сетевая модель «встречных траекторий» публичной политики.

Институционализация публичных акторов и форм их взаимодействия являются основой институционального дизайна публичной политики. Влияние акторов осуществляется на каждом этапе/цикле формирования публичной политики, но с разной степенью интенсивности, затраченных ресурсов и выполненных функций, в результате чего складывается особая конфигурация взаимоотношений и создается эффект обратной связи участников публичной политики, что выражается в результативности их действий. Доказано, что благодаря институционализации новых каналов взаимодействия и появлению новых механизмов коммуникации акторы публичного процесса приобретают необходимые знания и навыки инновационной деятельности, которые со временем приобретают хабитуализированный характер. Выяснено, что взаимодействие публичных актеров между собой как по вертикали, так и по горизонтали, а также их функциональные возможности зависят от типов политических режимов, в условиях которых осуществляется публичный процесс.

Проанализирована в теоретической и практической плоскости глобальная публичная политика как особый вид публичной политики. Вырабатывая универсальные тренды, свойственные современной эпохе, она находится в неразрывной взаимосвязи с региональным и национальным уровнями публичной политики, которые являются носителями уникальных социокультурных и управленческих паттернов.

Выявлены общие тенденции развития публичной политики, а также определены линейные корреляционные связи между отобранными показателями качества институционального развития политических акторов и проанализированы уровни эффективности публичной политики в разных по режимным характеристикам системах. Осуществленный анализ позволил выявить тесную корреляционную связь между индикаторами публичности и доказать, что ни один из индикаторов самостоятельно не может определить публичную политику в системе. В результате компаративного анализа показателей публичности 3 кластеров государств было определено, что эффективность публичной политики зависит от комплекса детерминацион­ных факторов, влияющих как сверху, так и снизу, где определяющее значение имеет уровень организованности институтов и институционализи­рованных каналов взаимодействия между властью и обществом.

Проанализирована национальная модель публичной политики Украины, как результирующей эффектов институционализации, которые формируют содержание публичного капитала в государстве и определяют его будущее в политической перспективе. Доказано, что институциональный дизайн современной украинской публичной политики еще не имеет завершенной конструкции, под влиянием эндогенных и экзогенных факторов он постоянно видоизменяется, приобретая новые институциональные и содержательные формы своих компонентов. Украинский кейс убедительно доказывает, что формирование публичного капитала в государстве является результатом состояния качества институтов и их роли в процессе принятия и осуществления решений. Проанализированы положительные и отрица­тельные эффекты институционализации украинской модели публичной политики. К положительным эффектам относятся: модернизация управленческих практик согласно концепциями NPM, GG, E-government, Open Government Partnership; обновление и детализация законодательной базы публичной политики; появление новых инновационных форм сетевого сотрудничества в различных областях: антикоррупционные институции, краудсорсинг, краудфандинг, краудкастинговые виды публичной деятель­ности, стейкхолдерские проекты, структуры, включающие гражданский сектор и государственные институты (ГР, организации контроля и аудита, общественные объединения, аналитические центры), онлайн-сетевые практики коммуникации и взаимодействия; повышение субъектности гражданского общества. Выяснены негативные эффекты институционали­зированного политического капитала, а именно институциональная дуальность, инсти­туциональные «ловушки», конфликтность, правовая неопределенность, низкий уровень легитимности институтов, которые создали условия для существования в Украине устойчивых имитационных форм взаимодействия между акторами и не способствуют развитию эффективной публичной политики. Обнаруженные противоречивые тенденции публичной политики требуют ее серьезной коррекции, отказа от имитационных форм взаимодействия, а также поиска новых иннова­ционных способов и механизмов взаимодействия власти и гражданского общества.Ключевые слова: публичная политика, глобальная публичная политика, частичная публичная политика, недостаточная публичная политика, имитационная публичная политика, публичное пространство, институциональный дизайн, эффективность управления, модель публичной политики.
Chaltseva Olena. Public policy: Theoretical dimension and modern practice. – Monograph. 

Dissertation for the degree of doctor of political science, specialty 23.00.02 – political institutions and processes.  – V.M. Koretsky Institute of State and Law, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017.

The essence of public policy in terms of philosophical-axiological, spatial and functional theoretical and methodological approaches was conceptualized. The theoretical models of formation of public policy as a complex and multicomponent process are analyzed. Based on the complex use of institutional, systemic, managerial, conflict and network methodological approaches, the author proposed a theoretical actor-network model of "counter trajectories" of public policy.

The global public policy was analysed in the theoretical and practical plane, as a special kind of public policy. The general tendencies of effective public policy were determined, as well as certain linear correlations between selected indicators of the quality of institutional development of actors and the levels of effectiveness of public policy in different system characteristics of the regime were revealed. It was proved that the level of development and organization of political institutions, as well as the institutionalization of their forms of interaction, directly affects the efficiency of public policy.

The analysis of the national model of public policy of Ukraine was made as a result of the institutionalization effects that form the content of public capital in the state and determine its future in the political perspective.

Key words: public policy, global public policy, partial public policy, insufficient public policy, imitating public policy, public space, institutional design, management efficiency, model of public policy.

Підп. до друку 06.12.2017. Формат 60  90 1/16.


Папір. офс. Гарнітура “Таймс”. Друк офс.

Ум. друк. арк. 2,1. Обл.-вид. арк. 1,9. Наклад 100 прим. Зам.


Віддруковано у ТОВ-Видавництві “ЛОГОС” із оригіналів автора.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 201 від 27.09.2000 р.01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького,10, тел. 235-6003

Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика iconДругий вимір у творчості Селінджера

Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика iconСучасна світова культура”
Сходу І заходу. Сучасна культура – це поліфонія країн, традицій, мов, релігій, філософій, мистецьких практик
Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика iconВ. Г. Короленка Навчальна практика з фахових методик
...
Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика icon$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
Тлумачення поняття "політика" через значення англійських слів policy І politics запропонував
Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика iconІ. Теоретичний тур
Чому сільське господарство України має зональний характер спеціалізації? Відповідь обґрунтуйте конкретними прикладами
Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика iconПоетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
Розділ І. Національна міфологія сша: історико-теоретичний та культурологічний аспекти 15
Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика iconПрограма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії...
Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика iconЛюдина І закон: публічно-правовий Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

Публічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика iconМіністерство культури України Управління культури, національностей та релігій
Українська музична культура очима молоді: теоретичний, історичний І педагогічний аспекти


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка