Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный годСкачати 234,27 Kb.
Дата конвертації19.08.2017
Розмір234,27 Kb.
ТипРабочая программа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 16 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» (МБОУ «СШ № 16»)

«Рассмотрено» «Принято» «Утверждаю» на заседании МО на заседании Директор школы от 28.08. 2015 г. Педагогического совета __________ О.А. Донцова протокол № 1 от 31.08.2015 г. Приказ № 310/01-03 Руководитель МО протокол № 16 от 31.08.2015г. _________ Е.Б.Борзыкина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ для 10 классов на 2015 - 2016 учебный год

Составитель программы: Литвиненко Любовь Александровна учитель украинского языка и литературы специалист первой категории _____________________г. Евпатория 2015г.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Художня література як одна з форм суспільної свідомості, образно узагальнюючи відображення й пізнання дійсності засобами мови і прийомами мистецтва, становить дорогоцінний скарб в історичному розвитку нашого народу.

Художня література як мистецтво виникла не одразу. Зародившись в епоху Київської Русі в XI ст., вона пройшла тривалий шлях історичного розвитку, доки в ній утвердилися право митця на художній вимисел, новаторські шукання в галузі форми, вихід за межі прямолінійного дидактизму. Українці, як і кожен народ, мають знати свою культуру, літературу, історію з давнього часу й до наших днів.

Сергій Єфремов вважав, що «хто хоче про народ наш дізнатися — нізвідки йому матеріал брати, опріч письменства: до письменства треба вдатися, щоб на його долі за долею народу стежити». Адже відомо, що в давнину Україну знали як одну з найосвіченіших і найкультурніших держав. Наші великі князі Володимир, Святослав, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах та інші дбали про книжну освіту й книгозбірні, дехто з них сам брався за перо. Вони були високодуховними людьми, їх шанували Візантія і Франція, Англія і Німеччина. Вчені монахи та літописці, талановиті поети-співці та мудрі проповідники словом прославляли нашу землю.

Українська література — це й козацькі літописи і творчість письменників-полемістів, мандрівних дяків, давньоукраїнських поетів і драматургів, яким належить своє місце в історико-літературному процесі. Це сотні імен письменників-українців, у творах яких звучала правда про долю нашого народу і його чутливу душу. Вивчення давньої української літератури піднімається нині на вищий рівень не лише завдяки пильній увазі до її набутків, появі нових досліджень, а й щодалі активнішому зверненню письменників, істориків, філософів до уроків минулого, історичних подій і постатей, мотивів та образів, створених літературою в давні часи.

Закономірності розвитку давньої української літератури розкриваться на матеріалі творчості найвизначніших письменників, їхніх творів, які містять найбільший потенціал з точки зору виховання в учніів високих морально-етичних якостей та естетичного ставлення до дійсності. Водночас звертається увага й на ідейне та пізнавальне значення творів.

За допомогою факультативного курсу учні знатимуть джерела українського письменства, простежать його розвиток у десятках жанрів, сотнях разів, відчують гуманну суть християнських ідей, збагатять високими, благородними почуттями й думками своє духовне життя. Цей курс сприятиме кращому засвоєнню учнями основного матеріалу давньої української літератури, поглибить філологічну підготовку, розширить ерудицію, забезпечить досконаліше володіння літературним матеріалом, підготує учнів до кращого сприйняття курсів за вибором і факультативів у старших класах.

За його допомогою розвинуться творчі здібності учнів, зросте частка самостійної, індивідуальної, диференційованої навчальної роботи, якнайповніше враховуватимуться здібності кожного школяра.Факультативний курс стане вагомим джерелом для всіх, хто прагне високого рівня знань та ерудиції, самопізнання та пізнання історії нашої Батьківщини, культури. Мета курсу:

 • прищеплення любові до давньої української літератури як важливого естетичного засобу пізнання своєї історії, навколишнього світу та самопізнання людини в ньому;

 • формування самостійного мислення та творчих здібностей учнів, яким через художнє слово прищеплюють любов до України, її культури;

 • сприяння глибокому осмисленню й закріпленню учнями теоретичних питань із давньої української літератури та формування в них навичок самостійного аналізу літературного матеріалу;

 • належне ознайомлення учнів з давньою українською літературою від X ст. до XVIII

Першочергове завдання програми — вивчення духовних надбань минулого, усвідомлення їх визначної ролі для нашого часу й розвитку світової літератури.

Завдання курсу:

 1. поглибити в учнів знання про давню українську літературу;

 2. удосконалити систему викладання предмета, глибоко осягнути школярами курс літератури;

 3. залучати до активної творчої праці;

 4. стимулювати до самоосвіти;

 5. розвивати природний потенціал дитини та створювати для неї ситуації успіху;

 6. виховувати потреби вивчати давню українську літературу;

 7. наближати пам'ятки української давньої літератури до ширшої учнівської аудиторії;

 8. розширювати знання учнів про життя, побут, світогляд, естетичні уподобання наших предків;

 9. давати панораму давньої української літератури, оптимально представити її періоди, жанри, зразки;

 10. формувати в підростаючого покоління засобами художнього слова високих гуманістичних ідеалів, національної самосвідомості, глибоких патріотичних почуттів;

 11. допомогти засвоїти учням певні історико-теоретичні знання з літератури, які дають змогу самостійно правильно оцінювати художні твори, проводити їх глибокий ідейно-естетичний аналіз;

 12. сприяти піднесенню рівня літературної освіти школярів;

 13. зміцнювати повагу до літературної спадщини українського народу.

Факультативний курс з давньої української літератури підвищить рівень знань учнів за рахунок вагомих висновків, спостережень про літературний процес того часу, допоможе дітям вивчати, сприймати та осмислювати феномен цього великого пласта національної культури, сприятиме усвідомленню потреби вивчення, аналізу давньої української літератури — духовно-літературної спадщини та наполегливої праці в опануванні творчого доробку українського народу. Допоможе проникнути в глибинний зміст творів, розкодувати (зрозуміти) їхню матрицю, розкрити високу духовно-ідейну вартість пам'яток, переконати, що культурна спадщина українського народу — давня українська література — надзвичайно актуальна сьогодні.
У програмі переважає історико-хронологічний принцип, оскільки він найбільше сприяє засвоєнню літератури на історико-літературній основі. Літературний процес цього періоду розглядається в тісному взаємозв'язку з мистецьким життям України та розвитком світової літератури. Програма курсу орієнтує на поглиблений розгляд давньої української літератури, на вивчення якої на уроках відведено надто мало часу.

Основні методи навчання: лекція, бесіда, дискусія, самостійна робота, творча робота, проектна діяльність, дослідницька робота, залікові курсові роботи тощо.

Міжпредметні зв'язки: історія України, всесвітня історія, світова література, українська мова, філософія, образотворче мистецтво, музика, скульптура, театральне мистецтво тощо.

Програма курсу з давньої української літератури ґрунтується переважно на самостійному аналізі вивчених творів і зорієнтована на вироблення навичок дослідницької роботи.

Для перевірки вивчення й засвоєння учнями навчального матеріалу рекомендується проводити залікові курсові роботи, що є досить ефективним методом. Однак їх варто пропонувати учням тільки за бажанням, враховуючи їхні індивідуальні особливості, рівень підготовки знань.

Матеріал курсової роботи має ґрунтуватися на дослідженні наукових праць, але головне під час оцінювання — самостійні літературознавчі дослідження, власний підхід до розкриття теми. Учитель виступає в ролі наукового керівника.

Програма факультативного курсу передбачає творчість учителя, його вміння знайти нові, часом несподівані, форми й методи організації навчальної діяльності учнів. Учитель на свій розсуд може спрощувати або ускладнювати наповненість уроків залежно від рівня сприйняття матеріалу учнями, від рівня їхньої навченості.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів узгоджені з чинними програмами з української літератури та методичними рекомендаціями, розробленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Факультативний курс розрахований на 35 годин (по 1 год на тиждень) і містить теоретичні та практичні заняття.

До програми додаються орієнтовне календарно-тематичне планування занять курсу та список літератури, яку вчитель та учні зможуть використати під час підготовки до занять.

Після календарно-тематичного планування занять з метою перевірки, самоперевірки засвоєного матеріалу додаються запитання та завдання, основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів.

Робоча программа факультативного курсу «Фольклор – першооснова художнього твору » розроблена на основі програм «Українська література» 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів. Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О. М. Івасюк та ін. (для 5 класу) та програми «Українська література» 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчаннями мовами національних меншин. О.М. Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. (для 6, 8, 9 класу)

Програма складена для основної школи та розрахована на 34 години, згідно з особливостями регіону Республіки Крим. Програму розроблено для здійснення потреби учнів у вивченні української літератури на основі методичних рекомендацій КРІППО та Робочого навчального плану основної загальної освіти та старшої загальної освіти МБЗЗ «СШ № 16». Години виділено з регіонального компоненту Робочого навчального плану МБЗЗ «СШ № 16».Нормативно-правове і інструктивно-методичне забезпечення викладання факультативного курсу «Фольклор – першооснова художнього твору»

Викладання предмету «Українська література» в освітніх закладах загальної освіти визначають наступні нормативні документи: 1. Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.12.2010 р. №1897);

 2. Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі;

 3. Закон РФ « Про освіту»;

 4. Наказ Міносвіти РФ від 05.03.2004 р. №1089 «Про затвердження федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

 5. Лист Міносвіти РФ від 20.02.2004 р. №03-51-10/14-03 «Про введення федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

 6. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 р. №1312 «Про затвердження федерального базисного навчального плану і приблизних навчальних планів для загальноосвітніх закладів РФ, які реалізують програми загальної освіти»;

 7. Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1089 від 09.03.2004;

 8. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;

 9. Наказ Міністерства освіти, науки і молоді Республіки Крим від 28.05.2014 р. №35 «Про використання Методичних рекомендацій із роботи з документами в загальноосвітніх закладах Республіки Крим».

Метою вивчення факультативного курсу «Фольклор – першооснова художнього твору» загальноосвітній школі є:

 • підвищення загальної освіченості учнів, досягнення належного рівня сформованості вміння «читати й усвiдомлювати прочитане», «прилучатися до художньої літератури, а через неї − до фундаментальних цінностей культури», розширення їхніх культурно-пізнавальних інтересів;

 • сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації людини в сучасному світі;

 • формування й утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.

Складові цієї стратегічної мети реалізуються через такі конкретні завдання навчального курсу «Українська література», які ґрунтуються на емоційно-ціннісній, літературознавчій, загальнокультурній, компаративній змістових лініях:

 1. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним «інструментом» пізнання світу і себе в ньому − прищеплення і стійкого утримання бажання читати.

 2. Розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова.

 3. Підняття рівня загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях. Ознайомлення з найвизначнішими і найпоказовішими взірцями української народної творчості та художньої літератури.

 4. Формування загальної читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку, вміння розрізняти явища класичної (як високого мистецтва) і популярної (як низькопробної) культури.

 5. Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва.

 6. Виховання майбутнього читача й шанувальника української літератури.

 7. Формування гуманістичного світогляду, принципів патріотизму й толерантності, розвиток духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів і цінностей.

 8. Сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до культурної світової спільноти.

 9. Вивчення української літератури в національному і світовому культурологічному контекстах.

 10. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку.

 11. Вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному і комунікативному сучасному просторі.

 12. Вироблення вміння застосовувати здобуті на уроках літератури знання, навички у практичному житті.

 13. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності постійно вчитися.

Підручники:

 1. Авраменко О.М. Українська література: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2013. – 288с.

 2. Гуйванюк Н., Бузинська В., Тодорюк С. Українська література: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. – Львів: Світ, 2006. – 228 с.

 3. Сулима М.М., Баліна К.Н., Тригуб І.А. Українська література: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. – К.: Грамота, 2008. – 288 с.

Види робіт з української літератури

1.1.Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є:

- відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

- написання навчальних творів;

- виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, акровіршів, малих жанрів усної народної творчості, оповідань, есе; створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);

- тестування;

- складання планів (простих і складних);

- складання таблиць, схем римування, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

-лінгвістичні ігри, вікторини,

6. Орфографічний режим

6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім (чорним) чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

6.2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

6.3. Дату класної, домашньої роботи з літератури у 5-9 записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня ф, наприкладПерше жовтня

Класна робота

6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

6.5.Зразок підпису зошита:

Зошит

для робіт з української літератури

учня 8-А класу

МБЗЗ «СШ № 16» м. Євпаторії

Кучеренка ЗахараНавчально-методичне забезпечення (для вчителя)

 1. Авраменко О. М. Українська література: книжка дл вчителя: календарне планування та розробки уроків. 10 клас. К.: Грамота, 2013. – 264с.

 2. Загоруйко О.Я. Українська література. 10 клас: Плани-конспекти уроків на друкованій основі. – Х.: Видавництво «Ранок», 2013. – 144 с.

 3. Паращич В.В. Українська література. 10 клас: Плани-конспекти уроків. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 240с.

 4. Літературний Крим (Література рідного краю в 5 – 11 класах).- Сімферополь: видавництво «Доля», - 2011. – 144с.

 5. Нестандартні уроки. Українська література, 5 – 12 класи./Укладач Л.І. Нечволод. – Харків: Торсінг Плюс. 2008. - 288 с.

Навчально – тематичний план для 10 класу

Розділ

Теми

Годи-ни

1.

Вступ

Українська література др. пол. XIX ст. в контексті розвитку суспільства певного часу

1

2.

Література 70 – 90 років XIX ст.

Іван Нечуй - Левицький «Кайдашева сім`я»

12

Панас Мирний(П. Рудченко) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Українська драматургія і театр 70-90-х рр. XIX ст.

Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля»

Михайло Старицький «Оборона Буші»

Іван Франко «Гімн»(«Замість пролога »), «Сікстинська мадонна», «Безмежне поле…», «Чого являєшся мені…». «Легенда про вічне життя», «Розвивайся ти,високий дубе…», «Декадент», «Мойсей», «Сойчине крило»

Борис Грінченко «Каторжна»

3.

Українська література 10-х років XX ст.

Михайло Коцюбинський «Intermezzo», «Тіні забутих предків»

14

Ольга Кобилянська «Земля»

Василь Стефаник «Камінний хрест»

Леся Українка (Лариса Косач)

«Contra spem spero!», « І все-таки до тебе думка лине…», «To be or not to be?..», «І ти колись боролась,мов Ізраїль…», «Хвиля», «Стояла я і слухала весну…», «Все-таки покинуть, до тебе полинуть…», «Уста говорять: «Він навіки згинув!..», «Лісова пісня»Микола Вороний «Іванові Франкові», «Блакитна Панна», «Інфанта»

Олександр Олесь (О.Кандиба) «З жур-бою радість обнялась…», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!...», «По дорозі в Казку»

Володимир Винниченко «Момент»

4.

Література рідного краю

Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до вікових зацікавлень десятикласників).

8


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 10 КЛАСУn/n

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

УНД

Практична частинаПредметні

Метапред-метні

ВСТУП

1.

03.09.
Українська література др. пол. XIX ст. в контексті розвитку певного суспільства певного часу

Дати характеристику суспільно-політичним умовам розвитку літератури в др.. пол.XIX ст..

Розуміти і уміти пояснювати значення української літератури для розвитку українського суспільства

Уміти аналізувати процеси в літературному житті України
ЛІТЕРАТУРА 70-90 РОКІВ 19 СТОЛІТТЯ

2.

10.09.
І. Нечуй-Леви-цький . Життєвий і творчий шлях. «Кайдашева сім’я»

Аналіз творчості І.Нечуя-Левицького. Сюжет твору.

Уміти пояснювати значення сімейних стосунків, характер-ризувати образи, аналізувати їх вчинки

Володіння при-йомами. Систе-матизації мате-ріалу. Уміння працювати в колективі
3.

17.09.
Іван Нечуй-Левиць-кий «Кайдашева сім’я»

Аналіз творчості І.Нечуя-Левицького. Сюжет твору.

Розуміти поняття сенсу людського життя в сім’ї висловлювати власні роздуми про сім’ю

Уміння узагальнювати,

систематизувати,

робити висновки

4.

24.09.
Панас Мирний ( П.Рудченко). «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Аналіз соціально-психологічного роману.

Життєвий та творчий шлях. «Хіба ревуть воли,як ясла повні?»Розуміти поняття соціально-психо-логічного рома-ну,висловлювати власні роздуми від прочитаного

Уміння працювати в колективі
5.

01.10.
Панас Мирний.«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Характеристика образів. Тематика, провідні ідеї, новаторство твору, композиція

Уміти пояснити особливості побудови роману

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу;робити висновки
6.

08.10.
Українська драматургія і театр 70-90-х років

Аналіз драматургії і те-атру в 70-90рр. XIXст. Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля». Жанр, історичка осно-ва, сюжет

Розуміти значен-ня драматургії і театру для роз-витку літератури

Уміння акцентувати увагу на історію і її з літературою
7.

15.10.
Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля»

Значення твору для сучасниківАналіз образів твору для сучасників

Характеризувати образи,аналізувати їх вчинки; зв’я-зувати роль ху-дожніх засобів у творі

Висловлювати власні роздуми про прочитане
8.

22.10.
М.Старицький. Життєвий і творчий шлях. «Оборона Буші»

Біографія письменника. Аналіз твору


Характеризувати історичку основу для написання твору


Уміння узагалі-нювати, система-тизувати, робити висновки
9.

29.10.
І.Франко. Життєвий і творчий шлях. «Гімн»

Біографія письменника. Аналіз поезій.

Ліричний герой поезій,основна ідея твору «Сікстинська мадонна»Уміти визначати провідну думку,коментувати підтекст образів

Мотивація, навчання,

Усвідомлення високих моральних якостей духовного багатства людини


10.

12.11.
Іван Франко «Безмежне поле…»

Аналіз поезій «Безмежне поле…», «Ой,ти,дівчино , з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні?»

Знаходити художні засоби, аналізувати і коментувати їх

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу
11.

19.11.
Іван Франко «Легенда про вічне життя»

Виразне читання, аналіз поезії «Розвивайся ти,високий дубе», «Декадент»

Характеризувати проблеми сенсу життя людини на землі

Уміння узагальнювати,

систематизувати,

робити висновки

12.

26.11.
Іван Франко «Мойсей»

«Сойчине крило»Аналіз поеми. Виразне читання поезії

Визначити філософські теми на основі біблійних легенд

Уміння працювати в колективі, володіти прийомами відбору матеріалу
13.

03.12.
Б.Грінченко «Каторжна»

Аналіз образів

З’ясувати роль людини у житті

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу, розвити увагу і логічне мислення
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ 20 СТОЛІТТЯ

14.

10.12.
Українська література 10-х років XXст. М.Коцюбинський «Intermezzo»

Аналіз твору

Аналізувати суспільно-політичний рух в Україні

Висловлювати власні думки про сенс життя людини
15.

17.12.
М.Коцюбинський «Тіні забутих предків»

Життєва і фольклорна основа повісті

Пояснити назву твору, аналізувати вчинки героїв

Висловлювати власні думки про сенс людського життя
16.

24.12.
Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків»


Аналіз образів

Обґрунтувати доцільність образу світогляду гуцулів і їх життя

Висловлювати власні роздуми про героїв
17.

14.01.
Література рідного краю В.Тарасов «Гілочка мигдалю»

Сюжет оповідання

Дискутувати про значення історичної пам’яті для людини

Уміння відстоювати свою думку
18.

21.01.
О.Кобилянська «Земля»

Проблеми повісті

Характеризувати героїв, давати оцінку їхнім вчинкам

Уміння узагальнювати,

систематизувати,

робити висновки

19.

28.01.
Василь Стефаник «камінний хрест»

Аналіз новели

Характеризувати героїв, давати оцінку їхнім вчинкам

Уміння узагальнювати,

систематизувати,

робити висновки

20.

04.02.
Леся Українка « Contra spem spero!»

Виразне читання поезій. Аналіз поезії «І все-таки до тебе думка лине»,«To be or not to be?..», «І ти колись боролась,мов Ізраїль…», «Хвиля», «Стояла я і слухала весну…»

Аналізувати поезії, визначити головну думку, знаходити художні засоби

Висловлювання власних вражень і роздумів від вивченого вірша
21.

11.02.
Леся Українка «Лісова пісня»

Сюжетна лінія драми-феєрії. Аналіз твору

Пояснити автобіографічні елементи в твору, визначити джерела, характеризувати образи ділових осіб

Висловлювати власні думки про сенс життя
22.

18.02.
Леся Українка «Лісова пісня»

Характеристика образів

Висвітлити конфлікт між героями, оцінить значення картин у п’єсі

Висловлювання власних роздумів, робота в парах
23-24.

25.02.

03.03.
Микола Вороний

«Іванові Франкові»Виразне читання. Характеристика художніх засобів

Порівняти мотиви поезії Миколи Вороного і творів його сучасників

Висловлювання власних почуттів від прочитаного

25.

10.03.
Олександр Олесь(Олег Кандиба)

Тема поезій. Характе-ристика художніх за-собів у творах «З жур-бою радість обнялась»

«Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!...», «По дорозі в Казку»Аналіз поезії; характеризувати збірки поета, з’ясувати значення художніх засобів

Уміння узагальнювати,

систематизувати,

робити висновки

26.

17.03.
Володимир Винниченко «Момент»

Літературна діяльність письменника. Неореалізм та імпресіонізм

З’ясувати напрямки творчості письменника

Висловлювання власних суджень про миттєве і вічне, сенс життя, щастя людини
27-28.

24.03.07.04.
Володимир Винниченко «Момент»

Характеристика образів

Спостерігати за внутрішнім життям героя оповідача; спостерігати за специфікою мовного стилю оповідання

Висловлювання власних суджень про миттєве і вічне, сенс життя, щастя людини
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

29.

14.04.
УПЧ -1 Василь Стефаник

«Вона – земля»Характеристика проблем

Аналізувати вчинки героїв

Висловлювати власні думки про людське життя
30.

21.04.
Література рідного краю

Ольга Бондаренко.Життя і творчість

Знайомство з письменниками Євпаторії

Визначити основні актуальні проблеми, підняті у творах письменників земляків

Уміти узагальнювати і систематизувати почуте
31.

28.04.
Література рідного краю

Знайомство з письменниками Євпаторії

Визначити основні актуальні проблеми, підняті у творах письменників земляків

Уміти узагальнювати і систематизувати почуте
32.

05.05.
Літературна вікторина «Що? Де? Коли?»

Бесіда про твори української літератури початку XX ст.

Визначити основні теми XXст.

Розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять
33.

12.05.
Підсумковий урок

Бесіда про твори української літератури початку XX ст.

Визначити основні теми XXст.34.

19.05.
Підсумковий урок

Бесіда про твори української літератури початку XX ст.


35.

26.05.
Резервні години


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный год iconРабочая программа по родной (украинской) литературе базовый уровень (5-9 классы)

Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный год iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...
Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный год iconКлас Усього – 70 год. На тиждень – год. Текстуальне вивчення – 62 год. Розвиток мовлення – год. Позакласне читання – год. Резервний час – 2 год
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный год iconEcts – 3 кредити, 90 год., лекції – 18 год., пр з. – 18 год., Срс – 54 год
Виступ за темою реферату на занятті (лекційному чи практичному) з елементами дискусії за списком запитань
Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный год iconКлас Усього — 0 год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год Позакласне читання — год Розвиток мовлення — год
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...
Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный год iconПрограма для студентів освітньої галузі 0303 "журналістика та інформація"
Викладається на І курсі 1 семестру в обсязі 108 годин (3 кредити), з них лекцій 36 год., семінарських 18 год., самостійна робота...
Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный год iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 6030301
Викладається на І курсі в та семестрах в обсязі кредитів, з них у першому семестрі аудиторних занять 118 годин, в тому числі лекцій...
Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный год iconІсторія української журналістики
На курсі в семестрі викладається в обсязі кредитів, з них аудиторних занять 72 годин, в тому числі лекцій 14 год., практичних 16...
Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный год iconПеречень самых влиятельных литературных премий 2007 Лауреатом Нобелевской премии
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2007 год стала британская писательница Дорис Лессинг. Награда присуждена ей с формулировкой...
Рабочая программа факультативных занятий по украинской литературе для 10 классов на 2015 2016 учебный год iconМетодичні рекомендації щодо викладання базових предметів у 2015-2016 н р. м. Долинська 2015 р
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка