Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвиткуСторінка14/24
Дата конвертації21.10.2017
Розмір4,98 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24Засовіцька Валентина Олексіївна,

учитель початкових класів Веселівської ЗОШ

ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ МОВИ І МОВЛЕННЯ У ПЕРШОМУ КЛАСІШкільний урок – це частина життя і одночасно, це урок життя для нього. Це саме життя, повне проблем і радості відкриття.

Надія Щуркова
У сучасній школі весь навчально-виховний процес спрямований на формування духовного світу особистості, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів, утвердження загальнолюдських цінностей. У центрі цього процесу стоїть конкретний учень. Завдання школи – знайти ефективні форми та методи роботи, які навчають учнів самостійно оволодівати знаннями, пізнавати себе та інших людей.

Ми, вчителі, ніколи не повинні зупинятися на досягнутому, завжди повинні рухатися вперед. На мою думку, інтегрований урок – це один із сучасних уроків, який дозволяє нам зробити навчання молодших школярів цікавим.

У зв’язку з цим особливо актуальною є проблема інтегрованого навчання, зокрема інтегрованих уроків мови і читання.

Саме інтеграція словесної творчості з різними видами діяльності дитини (грою, спілкуванням з природою, музикою, малюванням, драматизацією) дає можливість організувати оволодіння граматичними уміннями й правописними навичками, розв’язання мовленнєвих завдань, глибоко індивідуалізувати навчання, досягти значних зрушень у загальному розвитку учнів.

У структурі інтегрованого уроку мови й мовлення виділяється три етапи:

1) формування задуму висловлювання (орієнтування в умовах спілкування та планування тексту);

2) творення тексту (усно й письмово);

3) виразне читання (розповідання) складених творів, редагування, обговорення, зіставлення з творами письменників (чи за зразком, складеним учителем).

Визначена нами структура інтегрованого уроку ґрунтується на даних психології про етапи мовленнєвої діяльності (орієнтування, планування, реалізація, контроль).

Етап формування задуму висловлювання співвідноситься з такими етапами мовленнєвої діяльності, як орієнтування, планування; на ньому вирішуються такі завдання: • актуалізація чуттєвого досвіду, знань учнів про предмет висловлювання;

 • активізація слів, словосполучень, речень, необхідних для вираження думки;

 • удосконалення способів мовленнєвої діяльності («азбуки мовлення»), найголовніших опорних умінь;

 • спостереження за виражальними можливостями слова, граматичних форм, колективний добір влучних слів;

 • розвиток навичок грамотного й каліграфічного письма, граматичних умінь.

Етап творення дитячих зв’язних висловлювань відповідає третьому етапу мовленнєвої діяльності – реалізації задуму. Управління дитячою творчістю здійснюється через багато варіативні мовленнєві завдання, які спонукають дітей до складання тематично близьких казок, розповідей, міркувань, віршів. Як правило, пропонується кілька блоків завдань на розвиток зв’язного мовлення з різною мірою допомоги та рівнем творчості.

Етап редагування, обговорення дитячих творів, зіставлення зі зразками художньої літератури є завершальним, він зорієнтований на четвертий етап мовленнєвої діяльності – контроль. Доцільним тут є виразне розповідання в особах складених творів, драматизація, створення пластичних етюдів, виконання ілюстрацій чи колективних композицій, добір влучних заголовків до дитячих творів.

Оскільки інтегрований урок – це здебільшого урок повторення та узагальнення, то його структура, на мою думку, має такі етапи.

І. Організація класу

1. Привітання

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдання уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

ІV. Актуалізація та коригування опорних знань з усіх інтегрованих предметів

Цей етап доцільно провести у формі змістовної, лаконічної, чіткої бесіди (8-10 хв.), підготовка до якої потребує особливої уваги вчителя.

V. Повторення та аналіз основних фактів, подій, явищ

VІ. Творче перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації

VІІ. Узагальнення та систематизація навчальних досягнень дітей

VІІІ. Підбиття підсумків інтегрованого уроку

ІХ. Домашнє завдання (окремо для кожного з інтегрованих предметів)

Вивчаючи можливості інтегрованого навчання, я переконалася, що за цією методикою – майбутнє. Змістовні та цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у звичайну структуру шкільної освіти новизну, оригінальність; сприяють формуванню цілісної картини світу, розгляду предмета з кількох сторін, дозволяють систематизувати знання; створюють сприятливі умови для реалізації особистісно-орієнтованого, розвивального навчання молодших школярів. Методично правильні побудова і проведення інтегрованих уроків сприяють підвищенню зростання професійної майстерності вчителя, тому що вимагають від нього володіння методикою сучасних технологій навчально-виховного процесу. Вчитель по-новому бачить і розкриває предмет, який викладає, ясніше усвідомлюючи його співвідношення з іншими науками.

Козацька Наталія Олексіївна,

учитель початкових класів Недайводського НВКІНТЕГРОВАНІ УРОКИ МОВИ Й ЧИТАННЯ У 1 КЛАСІ

Інтегровані уроки мови й читання у 1 класі ставлять за мету спресувати споріднений матеріал предметів навколо однієї теми. Діти розглядають якесь явище,поняття з різних боків.

Щоб підготувати інтегровані уроки мови й читання потрібно:

- детально проаналізувати річне календарне планування;

- зіставити матеріал предметів для виділення тем, близьких за змістом або метою використання;

- визначити завдання уроку;

- структурувати урок.

Визначення завдань уроку є найбільш складним і відповідальним етапом підготовки інтегрованого уроку мови й читання. Доцільно буде виділення навчальної, розливальної та виховної мети окремо для кожного з предметів.

Аналіз чинних програм свідчить про широкі можливості для інтеграції навчального матеріалу з цих предметів. Такі нестандартні уроки дають можливість учителеві разом з учнями опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, домогтися формуванню міцних, усвідомлених міжпредметних зв’язків, уникнути дублювання у вивчені низки питань, досягти цілісності знань.

Інтегровані уроки мови й читання в початковій школі дають можливість підводити учнів до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки на запропоновану тему. Діти мають можливість застосовувати при цьому арсенал своїх знань, життєвий досвід, зробити власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній дитині, умовиводи і пошукові відкриття.

Інтегровані уроки мови й читання розвивають мислення і мовлення школярів, їхню увагу, пам'ять, спостережливість, кмітливість, ініціативу, самостійність, наполегливість, працьовитість, чуйне, уважне ставлення один до одного та багато інших позитивних якостей особистості.

Готуючись до такого уроку, потрібно старанно продумувати зміст навчальних завдань і використання різних прийомів подачі їх, щоб забезпечити кожному учневі радість першого відкривача, яка є могутнім стимулом для активізації не лише мислення, а й усієї особистості школяра.

Вивчаючи технологію кожного типу уроку мови й читання вчитель повинен враховувати тему і зміст, предметів, які інтегруються на одному уроці, найдоцільніші методичні засоби і прийоми, конкретні умови, в яких проводитиметься урок, рівень підготовки учнів.

Вступні інтегровані уроки передбачають повідомлення учням теми, мети і завдань уроку, мотивацію навчання школярів, сприймання й усвідомлення учнями практичного матеріалу.

Інтегровані уроки первинного ознайомлення з матеріалом включають, головним чином, сприймання й усвідомлення учнями практичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного.

Інтегровані уроки формування понять передбачають вивчення нового матеріалу, виведення законів і правил, тобто осмислення всього вивченого на основі формування понять.

На інтегрованих уроках формування практичних умінь і навичок головна увага звертається на виконання вправ під час вивчення нового матеріалу (вступні мотиваційні та пізнавальні вправи), первинне застосування нових знань (пробні вправи; самостійні застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням), творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи).

На інтегрованих уроках застосування знань на практиці передбачається осмислення змісту послідовності застосування, способів виконання дій, самостійне виконання учнями завдань під контролем і з допомогою учителя; звіт учнів про роботу й теоретичне обґрунтування отриманих результатів.

На інтегрованих уроках повторення і узагальнення матеріалу найбільша кількість часу відводиться на відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань; узагальнення і систематизацію основних теоретичних положень і відповідних ідей науки.

Зразок інтегрованого уроку з навчання грамоти та письма, 1 клас

Тема. Письмо рядкової букви ш, складів, слів із нею.

Мета: вчити учнів писати рядкову букву ш, зіставляти схоже й відмінне у її елементах з іншими буквами, з’єднувати її в склади та слова; збагачувати словниковий запас; удосконалювати уміння робити звуко-буквений аналіз слів; розвивати творче мислення учнів, пізнавальний інтерес до мови, спостережливість, уміння зіставляти, дрібну моторику; виховувати в учнів працелюбність, сумлінність, старанність, наполегливість, культуру мовлення, шанобливе ставлення до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Пролунав дзвінок, починаємо урок.

Працюватимемо старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім першім класі

Діти – просто молодці!

– Сьогодні ми будемо справжніми дослідниками. Дізнаємося, як живуть мешканці країни Шашландії. Ця країна знаходиться дуже далеко – за безкраїми морями, за дрімучими лісами. Дорога нелегка, можна заблукати! Тому на допомогу до нас прилетів птах. Як його звуть, ви дізнаєтесь із загадки.

Гриць дивується. Питає,

Що за пташка так співає:

Як горобчик, цвірінчить,

Мов сорока, скрекотить.

А ще інколи, бува,

Що кричить, немов сова!

Хто ж виспівує отак?

Та тож так співає… (шпак)!

II. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Сьогодні ви навчитесь правильно писати букву «ша», поєднувати її з іншими буквами, складати з нею слова, а також зможете зробити справжнє відкриття про букву

III. Актуалізація опорних знань учнів

– Чи готові ви відкрити новий світ, країну нову? Тож візьмемо ми з собою мужність, хоробрість, уважність – й почнемо подорож.

1. Бесіда за матеріалом уроку читання. Словникова робота

– Погляньте, назустріч нам летить птах! Це ж шуліка! Хтось з вас знає, що це за птах?

Шуліка – хижий птах з довгими крилами і слабкими ногами. Він проводить більшу частину часу в парінні. Харчується падаллю, іноді нападає і на живих тварин. Він несе лист. Подивимось, що там?

Завдання Порахувати слова зі звуком [ш].

Шуліка


Шуг! – шуліка шугонув,

До курчат у двір майнув.

Тут Сашко стоїть уже –

Пильно квочку стереже.

Від шуліки, від ворони

Він – надійний оборонець.

– Шуги, шуги із подвір’я,

Бо своє розгубиш пір’я

– Який звук [ш]? Якою буквою він позначається на письмі?

– Про що ви дізналися з віршика?

2. Звуко-буквений аналіз слова шуліка

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Графічний аналіз рядкової букви «ша»

– Подивіться на букву «ша». Із яких елементів вона складається?

– Зіставте друковану і рукописну букви «ша». Що спільного, чим відмінні?

2. Пояснення написання рядкової букви ш (ша)

1) Розповідь черепашки про те, як писати рядкову букву ш («ша»)

2) Письмо букви ш у повітрі

3) Письмо букви «ша» мокрим пензликом

3. Пальчикова гімнастика з кішкою і мишкою

Тишком-нишком вийшла мишка із нори.

У шкряботушки ніс і вушка догори.

4. Письмо рядкової літери ш («ша»)

1) Підготовка руки до письма букви ш («ша»)

2) Написання літери ш

5. Письмо складів з літерою ш

6. Письмо слів з літерою ш («ша»)

V. Фізкультхвилинка

Час прийшов відпочивати:

Треба всім нам встати.

Будьмо в кішки-мишки грати

І їх демонструвати.

Шматок сальця шукає мишка,

У нашій шафі шарудить.

Як шугоне на мишку кішка!

А мишка – шусть у шпарку вмить!

VI. Письмо слова машина після попереднього звуко-буквеного аналізу

Кущ малини ми зустріли. Він сказав нам: «Я шумлю, шумлю, шумлю – й рими до слів творю. А спробуйте ви розгадати мою загадку!».

Залізний кінь фарбований,

Гумою підкований.

От такі в нас чудеса –

Є чотири колеса.

Хатка йде собі сміливо,

Хочеш – вправо, хочеш – вліво.

Хочеш – в ліс чи до ріки.

Що за хатка, дітлахи? (Машина)

VII. Творча робота за малюнком.

VIII. Підбиття підсумків уроку. Метод «Мікрофон»

– Згадаємо, що ми досліджували?

– Де побували? Про що дізнались?

– Що ще б хотіли дізнатися?

– Над чим ще слід попрацювати?

Інтеграція навчальних предметів – це вимога часу, це творчість, самобутність, мистецтво педагога. Інтегрований урок стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу учнів, такий урок дає можливість підводити дітей до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки.Фуголь Валентина Борисівна,

учитель початкових класів Радіонівської ЗОШІНТЕГРАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ПРИРОДНИЧОЇОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІЗ приходом дитини до школи розпочинається новий етап у розвитку різних форм її спілкування. Учень першого класу потрапляє в атмосферу учіння, тоді як дошкільником проводив цілий день у грі. Спілкування дітей поступово набуває якісно нового змісту, бо для цього виникають нові умови, з’являється необхідність засвоювати нові поняття з різних навчальних дисциплін, опановувати нову інформацію, робити спроби застосовувати її під час вироблення нових дій та навичок. І тут на допомогу вчителеві приходить його вміння слушно та вчасно змінити зміст спілкування дітей. Навчити вчитись – це означає зробити так, щоб учіння стало для кожного школяра не тільки необхідністю, але й величезною радістю пізнання.

Останнім часом у теорії й практиці початкового навчання йдуть пошуки оптимальних варіантів викладання окремих навчальних дисциплін. У зв’язку з цим розробляються різні форми вивчення системи знань. Особливо актуальним стає завдання формування цілісного погляду на навколишній світ і місце людини в ньому, починаючи з молодшого шкільного віку. Одним із шляхів вирішення даної проблеми є інтегроване навчання.

Інтегрований урок, як і звичайний, традиційний урок, направлений на досягнення триєдиної мети. Проте інтегровані уроки більш різноманітні, пов’язані з чисельними асоціаціями, наповнені різними емоціями, що надзвичайно важливо в роботі із школярами. Інтегровані уроки в початковій школі дають можливість підводити учнів до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки на запропоновану тему. Діти мають можливість застосовувати при цьому арсенал своїх знань, життєвий досвід, зробити власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній дитині висновки та пошукові відкриття.

Уроки інтегрованого змісту, як правило, проводяться здебільшого як вступні до теми або узагальнюючі. До них заздалегідь готується як вчитель, так і учні: відбувається насичування їх сприймання відповідними враженнями, активізуючи словник, прививаючи інтерес до певної теми.

Освітні програми з природознавства та математики в початковій школі дозволяють в повній мірі використовувати даний тип інтеграції в навчальному процесі дітей молодшого шкільного віку. Інтегрований зміст підручників з математики та природознавства дає змогу молодшим школярам не тільки засвоїти математичні поняття, але й збагатити свої знання про Україну, наш народ, його культуру і спосіб життя, про природу та навколишній світ, формують творчу особистість.

Особливості інтеграції математичної та природничої освіти такі:


 • Навчання повинне бути побудоване таким чином, щоб формувати в учнів здатність відтворювати раніше засвоєні знання для кращого запам’ятовування нового матеріалу;

 • Систематичний розвиток педагогічно доцільних взаємодій між розділами навчальних предметів природознавства й математики – одна з необхідних умов розвитку пізнання учнем наукового змісту, а через нього до розуміння самої об’єктивної дійсності;

 • Сприйняття природничих і математичних понять носить схожу природу й доповнює одне одного.

Я проводжу інтегровані уроки на закріплення і повторення пройденого матеріалу. На уроках математики використовую географічні карти, матеріали з книги рекордів Гіннеса, енциклопедичні матеріали тощо. Інтеграція на основі сюжетної побудови уроку дозволяє спонукати дітей до різноманітних занять, переростає в активну участь у групових, парних та інших формах колективних занять. Домашні завдання сприяють розкриттю творчого потенціалу дітей. Учні готують цікаві завдання для однокласників: ребуси, кросворди, таблиці, загадки та інше.

Включення системи змістовно-логічних завдань, дидактичних ігор, нестандартних завдань, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів молодших школярів, сприяє більш усвідомленому засвоєнню матеріалу, що вивчається на якісно іншому, більш високому рівні.

Так, у першому класі проводжу інтегровані уроки з математики та природознавства – це уроки – подорожі, уроки – екскурсії, уроки – казки та інші з метою закріплення знань таблиць додавання та віднімання в межах 10, складу числа та ознайомлення з навколишнім світом, з живою та неживою природою. Наприклад, інтегрований урок «Теремок», мета якого закріплювати вміння розв’язувати задачі та виховання любові до природи.

У другому класі, вивчаючи тему « Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток», інтегрую з темою «Турбота про звірів узимку», в ході проведення якого розширюються знання учнів про тваринний світ.

Інтегрований урок у третьому класі з теми «Назви чисел третього розряду. Утворення числа 200» використовую з темою

«Дерева, кущі, трави», що дає змогу розширити знання третьокласників про рослинний світ.

Проведення інтегрованих уроків у четвертому класі значно збільшується, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Так інтегрований урок з математики і природознавства з теми «Одиниці вимірювання маси. Перетворення одиниць вимірювання. Розв’язування задач» можна провести, використавши матеріал про тварин, які мешкають у різних куточках нашої планети – їх масу, довжину тіла, відстань перельоту та інші дані. Інтегрований урок на тему «Космічна подорож» (математика + природознавство) проводжу з метою продовження формування понять про космос та космічний простір, про небесні тіла, про Сонце, планети Сонячної системи та повторення одиниць вимірювання довжини. Цікаво проходять і уроки на тему: «Подорожуємо містами України» з використанням математичного та природничого матеріалу, інтегрований урок математики і природознавства з вивчення нового матеріалу, проведений у формі подорожі, мета якого з природознавства – ознайомити дітей із розташуванням, кліматом, рослинним і тваринним світом Південного берегу Криму, з математики – повторити прийоми додавання і віднімання багато цифрових чисел, узагальнення вмінь розв’язувати задачі, робити висновки. Готуючись до інтегрованого уроку, старанно продумую зміст навчального матеріалу, використання різних прийомів, що забезпечать кожному учневі радість першовідкривача, яка є могутнім стимулом для активізації не лише мислення, а й усієї особистості школяра.

Творча активність дитини на уроці не виникає сама по собі, її треба стимулювати, створювати відповідну атмосферу. Творчість вчителя породжує творчість учня. Найефективніший той урок, на якому на все і всіх вистачає часу й уваги, коли всім цікаво вчитись.

Інтегровані уроки допомагають різнобічно і системно сформувати необхідні уявлення і поняття. Різні види діяльності, які присутні на уроці, роблять його цікавим, запобігають стомлюваності дітей і посилюють інтерес до навчання. Ці уроки розвивають мислення і мовлення школярів, їх увагу, пам'ять, спостережливість, кмітливість, самостійність, наполегливість, працьовитість, чуйне, уважне ставлення один до одного та багато інших позитивних якостей. Інтегроване навчання дає змогу кожному учневі розвивати свої здібності та опановувати програмовим матеріалом.

Онищенко Олена Вікторівна,

учитель початкових класів

Грузького НВКФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО РОЗУМІННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯІнноваційні перетворення в освіті вимагають відповідних змін у професійній діяльності вчителя, розвитку його особистості як конкурентноспроможного фахівця, що не тільки досконало володіє окремими формами і методами навчання, а й застосовує в своїй роботі цілісні педагогічні технології.

Інтегральна педагогічна технологія – це побудова навчального процесу на основі виявлених і різних навчальних предметах однотипних елементів, а це можуть бути проблеми, сюжети, події, закономірності і поєднання їх у якісно нову цілісність з метою створення життєстверджувального образу світу дитини.

Тому практична реалізація ідеї інтегрованого навчання матиме додатковий ефект – сприятиме розвитку образного емоційно-ціннісного ставлення дітей до навчання, бо діти краще розуміють матеріал на міжпредметній основі, що є запорукою успішного формування не тільки предметних, а й ключових компетенцій учнів.

В своїй практичні й діяльності інтегровані уроки я проводжу здебільшого з метою узагальнення і систематизації знань. Хоча, звісно, інтеграція можлива і на уроках комбінованих, засвоєння знань, застосування вмінь та навичок. Інтеграція на уроці не повинна перевищувати 40 % уроку.

Наприклад, якщо на уроці математики дається надмірна кількість інформації з природознавства, то домінантою такого уроку стане природнича складова.

Тож до інтегрованих уроків учнів готую заздалегідь: насичую їх сприймання відповідними враженнями, активізуючи їх словник, інтерес до певної теми, використовую випереджувальні завдання, до яких діти попередньо готуються під керівництвом вчителя.

Ґрунтовно продумую та планую урок: • Спочатку аналізую річне календарне планування.

 • Зіставляю матеріал різних предметів для виділення тем, близьких за змістом.

 • Визначаю завдання уроку.

 • Конструюю урок.

І тут хочу зазначити, що за формою організації і проведення вони можуть бути як традиційними, так і нетрадиційними.

У своїй педагогічній діяльності я віддаю перевагу нетрадиційним інтегрованим урокам. Такі уроки емоційно збагачують навчально-виховний процес, допомагають різнобічно і системно сформувати необхідні поняття і уявлення.

А заплановані різні види діяльності дітей на уроці, які притаманні урокам інтегрованого змісту, роблять їх цікавими, запобігають стомленню дітей, посилюють інтерес до навчання.

Мені подобається працювати з демонстрацією плану уроку – тоді діти бачать, з якими завданнями ми вже впорались на уроці, а з якими ще ні, або які ще далі цікаві завдання на нас чекають.

Всім добре відомо, що ніщо так не привертає дитячу увагу і не стимулює роботу мозку, як те, що зацікавлює. На етапі мотивації до навчання добре працює прийом «Здивуй», який передбачає відгадування казкового героя, що прийде на урок, або використання загадок, ребусів, анаграм тощо.

На інших етапах уроку використовую цікаві ігри: «Спіймай помилку!», «Секретик», «Лікарня прикладів», «Лабіринт», «Лови і відповідай!»

Як відомо, такі форми і методи роботи дають результати і мають переваги, допомагають уникнути одноманітності, посилюють інтерес до навчання, розвивають творче мислення, виховують культуру спілкування, краще реалізують єдність навчання, виховання і розвитку учнів.

Саме інтегровані уроки із запланованими різними видами діяльності дітей дають мені змогу створити навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, що дає учням можливість розвивати логічне мислення, формувати критичне мислення, реалізувати індивідуальні можливості кожного учня.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 1. Павленко Л.П. Сучасний урок в початковій школі. – Харків: Основа, 2005.

 2. Телячук В.П., Лесіна О.В. Інноваційні технології навчання в початковій школі. – Харків: Основа, 2007.

 3. Скворцова С., Онопрієнко О. Коментарі щодо змісту навчання в 1 класі // Початкова освіта. – 2012. – №14-15. – с. 2-3.

 4. Решетняк Г.З. Інтегрований урок // Початкове навчання. – 2012. – №7. – с. 13.

 5. Ярошенко Н.В. Зробіть урок захоплюючим // Початкова освіта. – 2005. – №42. – с. 8-11.

Рішко Наталія Вікторівна,

учитель початкових класів

Червоношахтарської ЗОШКаталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
91464 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
91464 -> Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
91464 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Схожі:

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconРеалізація компетентнісного підходу в художньо-естетичній освіті
Реалізація компетентнісного підходу в художньо-естетичній освіті. Мтодичний посібник для вчителів художньо-естетичних дисциплін....
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconДослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня
Огодення в освіті вимагає широкого застосування сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання на засадах диференціації,...
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconДо листа Міністерства
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconПочаткова школа
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка