Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвиткуСторінка24/24
Дата конвертації21.10.2017
Розмір4,98 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

У результаті ми досягаємо головної мети навчання — виховання особистості, яка здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства.

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА………………………………………………………

3

Програма районної науково – практичної конференції…………

5

Рекомендації учасників районної науково-практичної конференції…………………………………………………………

20


ПЛЕНАРНА ЧАСТИНА…………………………………………...

25

Ланчковська Т.А. Формування інноваційної культури педагога – запорука розвитку освітніх систем………………………….......

25


Штилюк Н.М. Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у вивченні української мови …………………………………………………..

33


Гродікова О.В. Розвиток творчого потенціалу вчителя як фактор підвищення його професійної майстерності в умовах випереджаючої освіти сталого розвитку………………………....

37


Сенюк С.Я. Інноваційні педагогічні та методичні аспекти в процесі викладання сучасної шкільної освіти……………………

43


Соколовська Т.В. Формування ключових компетентностей учнів як напрямок інноваційної діяльності вчителя географії ...

47


Харламова Т.О. Шляхи формування гуманістичного підходу до процесу навчання та виховання молодших школярів………..

50


СЕКЦІЯ 1…………………………………………………………..

55

Шевченко Н.М. Використання інноваційних моделей освітньої діяльності в групі дітей різного віку ……………………………..

55


Омельяненко Т.А. Управлінський аспект організації освітньо-виховного процесу в різновікових групах малокомплектного дошкільного навчального закладу ………………………………..

61


Сергієнко В.С. Керівництво ігровими та продуктивними видами діяльності в різновіковій групі …………………………..

65


Мацур Б.В. Формування морально-етичних якостей особистості у дошкільників в умовах різновікової групи ………

72


Коваленко Л.В. Створення предметно-розвивального середовища як одного з основних чинників реалізації освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти…………………...

77


Панасенко А.О. Технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ).................................................................................................

83


Каракай Н.М. Технологія саморозвитку М. Монтессорі…….….

88

Дектярьова О.В. Трудове виховання дошкільників: організація та проведення господарсько-побутової праці в різновіковій групі дошкільного закладу………………………………………...

95


СЕКЦІЯ 2…………………………………………………………...

108

Січкаренко Л.М. Використання інноваційних технологій на уроках географії ……………………………………………….…..
Герасименко І.Г. Розвиток креативної особистості шляхом реалізації інноваційних форм і методів навчання на уроках географії …………………………………………………….……...

113


Мотуз С.О. Активізація пізнавальної діяльності учня на уроках географії шляхом впровадження інноваційних технологій……..

117


Дмитренко Г.О. Підвищення ефективності та якості природничої освіти шляхом впровадження сучасного уроку…..

121


Тесля Н.В. Роль природничих дисциплін у становленні екологічно освіченої особистості школяра за умов впровадження засад випереджаючої освіти для сталого розвитку.....................................................………………………....

126


Пишна Н.Б. Підвищення ефективності і якості сучасного уроку...................................................................................................

134


Сорока Л.П. Використання інноваційних технологій на уроках хімії ……………………………………………………………........

139


Польовий В.В. Роль хімічних задач викладання хімії ……….….

144

Болсун Л.М. Впровадження сучасних інноваційних технологій екологізації навчального процесу на уроках хімії.........................

149


Бабич І.А. Діяльнісне спрямування занять з географії в системі освіти для сталого розвитку.............................................................

151


СЕКЦІЯ 3……………………………………………………..…….

157

Горб Н.М. Формування конкурентоспроможної особистості на уроках української та світової літератур через впровадження інформаційних технологій …………………………………….….

157


Стукаленко Н.В. Професійна позиція вчителя-словесника у вихованні громадянської культури учня засобами вивчення літератури рідного краю…………………………………………...

163


Чупилко О.О. Діалогічне навчання як засіб формування комунікативних здібностей учнів на уроках світової літератури..........................................................................................

167


Гузенко Ю.М. Розвиток креативного мислення учнів засобами використання інноваційних технологій на уроках світової літератури ………………………………………………………….

170


Старко Г.М. Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника………………….

175


Григор’єва Т.В. Дослідницька робота з використанням інформаційних технологій на уроках світової літератури............

183


Вічканова Л.К. Концептуальні підходи до збагачення словникового запасу школярів........................................................

189


Фуголь Н.Р. Формування ключових компетентностей особистості на уроках української мови та літератури в класах філологічного профілю.....................................................................

194


СЕКЦІЯ 4………………………………………………………..….

198

Шабелян І.М. Формування інформаційної компетентності учнів на уроках математики……………………………………….

198


Ярошенко Л.В. Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні фізики та інформатики……………...

202


Ткаченко О.П. Практична спрямованість формування математичних компетентностей учнів засобами інтерактивних технологій для виховання конкурентоспроможного випускника

205


Гульман О.В. Взаємоінтеграційні процеси використання сучасних інноваційних технологій на уроках математики та фізики ………………………………………………………….…...

211


Кущова Л.О. Розвиток критичного мислення учнів засобами інноваційних технологій навчання фізики.....................................

216


Крикун М.О. Впровадження інноваційних технологій в демонстраційний експеримент по курсу фізики............................

222


СЕКЦІЯ 5…………………………………………………………...

226

Засовіцька В.О. Інтегровані уроки мови і мовлення у першому класі…………………………………………………………………

226


Козацька Н.О. Інтегровані уроки мови і й читання у 1 класі…...

229

Фуголь В.Б. Інтеграція математичної та природничої освіти в початковій школі…………………………………………………...

234


Онищенко О.В. Формування цілісного розуміння навколишнього світу засобами інтегрованого навчання …….…

238


Рішко Н.В. Інтеграція предметів естетичного напрямку освіти молодших школярів………………………………………………..

240


Таран Л.В. Дослідницька робота, як розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства …..

242


Журавльова О.В. Інтегрований урок – конкурс з основ здоров’я та фізкультури у 1 класі …………………………………………...

245


Черней Н.М. Творчий підхід та емоційно-ціннісне - ставлення до вивчення математики…………………………………………...

249


Сапель В.І. Засоби реалізації змістових ліній державного стандарту з читання у контексті компетентнісного підходу …...

253


Резнік М.М. Впровадження держстандарту у загальноосвітній школі…………………………………………………………....…...

258


Ярова Н.Г. Впровадження державного стандарту на уроках природознавства у 2 класі…………………………………………

260


Погонець Л.М. «Сходинки до інформатики» як невід’ємна частина навчально-виховного процесу за новим державним стандартом початкової освіти……………………………………..

262


Стеблянко С.О. Вплив самостійної роботи на соціалізацію особистості молодшого школяра………………………………….

266


Кульпанова Л.О. Впровадження державного стандарту початкової загальної освіти в галузі «Мистецтво»………………

269


Польова Л.О. Проблеми формування грамотності учнів початкової школи…………………………………………………..

274


Живець Г.М. Формування грамотності учнів початкових класів на уроках математики……………………………………………...

278


Чернігова О.М. Як навчити дитину вчитися. Робота з батьками.

279

Андрєєва Є.В. Гуманна педагогів – педагогіка майбутнього…...

283

Ушакова В.П. Гуманізація процесу навчання та виховання молодших школярів як основа формування сучасної особистості в умовах освіти сталого розвитку…………………...

286


Ягодка І.Д. Компетентністний підхід у навчанні математики учнів початкової школи……………………………………………

290


Щербакова І.В. Літературне читання: творчі завдання у 2 класі.

294

Пістрюга Л.С. Формування грамотності учнів початкової школи на уроках читання в умовах освіти для сталого розвитку та шляхи їх вирішення......................................................

298

Фурт О.В. Розвиток в учнів технологічної та інформаційно – комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів та їх соціалізації в галузі «Технології».............

304


Макєєва С.В. Практичний аспект впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичного виховання та основ здоров’я............................................................

307


Бичкова О.В. Формування грамотності учнів початкових класів на уроках читання.............................................................................

311


Плахтієнко Н.І. Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»...

315

Бобрешова Н.В. Формування грамотності учнів початкових класів на уроках української мови..................................................

317


Павлюк Г.П. Формування грамотності учнів початкових класів на уроках математики.......................................................................

321


Матюха В.В. Формування емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей, мислення.......................................................

325


СЕКЦІЯ 6…………………………………………………………...

328

Янишівський О.М. Формування загальнолюдських цінностей учнів в процесі викладання предметів мистецького циклу в умовах освіти сталого розвитку…………………………………...

328


Медвєдєва С.В. Розвиток естетичної культури учнів в умовах сучасного уроку музики…………………………………………...

335


Хватова О.М. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках образотворчого мистецтва………………………………………...

338


Сльота А.В. Впровадження інтерактивних форм роботи вчителя та учнів на уроках музики………………………………..

346


Капуста К.В. Розвиток креативного мислення учнів через використання елементів народного та сучасного мистецтва…....

348


Гава С.М. Формування компетенцій учнів на уроках музики як шлях до розвитку духовного розвитку особистості……………..

352


Остренко Ю.В. Мистецтво як засіб творення особистості в системі креативного навчання та виховання учнів в інтересах сталого розвитку «Освіта в інтересах сталого розвитку є інвестицією в наше майбутнє…»....................................................

360


СЕКЦІЯ 7…………………………………………………………...

365

Кукса С.Г. Використання інтерактивних технологій в роботі з обдарованими дітьми………………................................................

365


Дідур Л.П. Інноваційно-творчий пошук вчителя суспільних дисциплін в умовах неперервної освіти ………………………….

370


СЕКЦІЯ 8………………………………………………………..….

376

Гнатюк В.В. Мовний простір та сучасні методи викладання іноземних мов в контексті міжкультурної комунікації ………....

376


Бєляєва А.І. Формування життєвих компетентностей, конкурентоспроможності учнів на уроках іноземної мови …….

394


Кістерець Д.М. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови для розвитку комунікативної компетенції учнів………………………………………………......

400


Дериглазова Ю.М. Метод проектів з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій – крок до успіху у вивченні іноземної мови…………………………………………...

404

Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
91464 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
91464 -> Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
91464 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconРеалізація компетентнісного підходу в художньо-естетичній освіті
Реалізація компетентнісного підходу в художньо-естетичній освіті. Мтодичний посібник для вчителів художньо-естетичних дисциплін....
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconДослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня
Огодення в освіті вимагає широкого застосування сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання на засадах диференціації,...
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconДо листа Міністерства
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconПочаткова школа
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка