Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку


ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇСторінка8/24
Дата конвертації21.10.2017
Розмір4,98 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇВ процесі формування креативної особистості значущими стають ті складові уроку, які розвивають індивідуальність учня, створюють всі необхідні умови для його саморозвитку, самовираження.

Для реалізації цієї ідеї я впроваджую інноваційні технології, умовами використання яких є: створення психологічного клімату на уроці, наявність соціальних навичок, уміння учнів спілкуватися, бажання вчителя спілкуватися з учнями «на рівних». У практиці своєї роботи використовую такі активні та інтерактивні прийоми та форми навчання:

Розминка «Зрозумій мене» - ввчитель показує написані терміни тільки одному з учасників розминки. Завдання учня – за 60 секунд зуміти пояснити товаришам по команді якомога більше термінів. Для цього йому рекомендується використовувати короткі та змістовні характеристики об’єкту. Заборона – не можна проголошувати спільнокореневі з назвою об’єкту слів. Завдання товаришів – за 1 хвилину відгадати якомога більше слів.

«Відеозагадки» - переглянувши відеофрагмент, учні повинні дати відповіді на проблемні запитання вчителя.

«Фанти» - учням пропоную скласти цікаві завдання, використовуючи параграф підручника, записати їх на папірцях і скласти в загальну коробку. Виконання цих завдань будуть слугувати «викупом» «фантів», якими можуть стати будь-які предмети, що представляють для учнів певну цінність.

«Встанови послідовність» - наприклад, розмістіть залози внутрішньої секреції згідно з їх розміщенням в організмі людини від розташованої найвище до розташованої найнижче (тема «Ендокринна регуляція функцій організму людини» у 9 класі):

Гіпофіз, надниркові залози, яєчники, щитоподібна залоза.

«Коректор» - знайти помилку в тексті та виправити її, виконати взаємоперевірку за зразком або без нього.

«Вірю - не вірю»

Цифровий диктант - визначити № ознак, які характерні для певного виду) Наприклад, таким чином можна порівняти жабу (клас Земноводні) і ящірку (клас Рептилії)


 1. Її тіло складається з голови, шиї, тулуба, хвоста і кінцівок.

 2. Голова з'єднується з тулубом за допомогою 1 шийного хребця.

 3. Два ока мають повіки і мигальну перетинку.

 4. Її тулуб закінчується довгим хвостом.

 5. Її шкіра гладенька й волога.

Жаба: 2,3,5

Ящірка: 1, 3, 4

Робота за картками з використанням поділу на кластери (смислові блоки) та ключових слів (для учнів середнього рівня).

«Предмети-асоціації» - під час вивчення теми «Залози внутрішньої секреції» у 9 класі учні по черзі показують свої предмети-асоціації, а однокласники повинні сказати, з роботою якої залози у них асоціюється цей предмет, назвати гормони, захворювання.

Наприклад, шишка – шишкоподібне тіло або епіфіз, виделка – вилочкова залоза або тимус, учень зображує диригента – гіпофіз, тому що ця залоза контролює роботу багатьох залоз внутрішньої секреції.

«Компетентність» - учні утворюють творчі групи, опрацьовують інформацію, а потім кожна група готує запитання товаришам.

Робота в парах - спільно працюють учні, які сидять за однією партою:


 • взаємоперевірка домашнього завдання за заздалегідь підготовленими запитаннями;

 • взаємоперевірка щойно опрацьованого нового матеріалу за підручником;

 • спільне вирішення проблеми.

 • «Асоціативний кущ» - ряд слів, зв’язаних змістовно, логічно.

«Творча лабораторія» - кожна група шукає відповідь на проблемне питання.

«Сортувальник» або «Шерлок Холмс» - перелічені ознаки розподілити за певними категоріями.

При вивченні теми «Різноманітність Покритонасінних. Клас Дводольні» у 7 класі пропоную учням «розсортувати» запропоновані картки із зображеннями різних рослин за ознаками вивчених родин: Розові, Хрестоцвіті, Айстрові, Пасльонові, Бобові.

«Біологічний крос» - доповнення незакінчених речень.

Метод «Прес» - допомагає учням чітко сформулювати свою думку, позбавитися зайвих слів під час відповіді: Я вважаю, що... Тому що... Наприклад... Отже...

Вважаю, що творчі завдання сприяють кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, мобілізують життєвий досвід учнів, розвивають уміння оперувати фактами, висловлювати припущення, доводити свої ідеї. У школярів розвивається уява і опосередковане мислення, а головне, росте інтерес до предмету і самостійної роботи. Учні із задоволенням виконують завдання творчого характеру: складання та розв’язування ребусів, кросвордів, тестів, біологічних загадок, хибних тверджень, написання біологічних казок, поезій «Синкан», біологічних творів-есе, рефератів, створення колажів, стіннівок, участь у рольових іграх.

У своїй роботі також використовую частково пошуковий і дослідницький методи навчання. Тут всі зусилля спрямовую на організацію самостійної роботи учнів.

Ефективність проведення самостійної роботи з учнями залежить від посильності завдання, диференційованого підбору завдань, чіткої організації самостійної діяльності, інструктажу вчителя про порядок виконання завдання, диференційованої допомоги учням у виконанні завдання, підбору таких завдань, які при самостійній роботі з підручником вимагають від учня осмисленого перетворення тексту даного параграфа, завершення результатів самостійної роботи самоконтролем і контролем з боку вчителя, поєднання індивідуальної, групової і загальнокласної форм організації навчальної діяльності.

Під час самостійної роботи з підручником учні виконують такі завдання:

«Шпаргалка» (учні складають план або опорні схеми за параграфом або його частиною); складання хибних тверджень, тестів, власних запитань за текстом підручника; вправа «Порівняй малюнок з моделлю»; конкурс на кращий конспект.

Програма предмету «Біологія» передбачає засвоєння і знання учнями великої кількості нових термінів. Щоб допомогти учням краще запам’ятати незнайомі слова та зрозуміти їх зміст, велику увагу приділяю роботі з термінами. При цьому застосовую такі прийоми:


 • «Глосарій» - на початку вивчення теми учні на великий аркуш виписують всі незнайомі слова, терміни, а потім у процесі вивчення відмічають ті, які вже вивчили;

 • «Термінологічний ланцюжок» - учні ланцюжком дають визначення термінів, написаних на дошці;

 • «Коректор»;

 • «Зрозумій мене» - за визначенням назвати терміни;

 • «Біологічна мозаїка» - з набору слів скласти вислів, визначення;

 • «Анаграма»;

 • «Поєднай термін з визначенням».

Вважаю, що сучасний вчитель має великий запас інноваційних продуктивних технологій навчання, побудованих на основі активних методів та інтерактивних технік організації навчально-виховного процесу, і це дає йому можливість формувати креативну компетентну особистість, реалізувати індивідуальний підхід та забезпечувати психологічний супровід.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


 1. Балазанова О. Интеллектуальные игры как способ развития интеллекта. – Днепропетровск, 2012.

 2. Букатов В., Єршова А. Нескучные уроки физики, математики, географии, химии и биологии: Пособие по социоигровой педагогике / В.М. Букатов, А.П. Ершова. – К.: Изд. Дом «Шкіл. Світ», 2006.

 3. Бухлова Н. Як навчити учня вчитися: Поради та рекомендації. – К.: Шк.світ, 2007. – 128с. – (Б-ка «Шк.світу»).

 4. Вайнстейн Марк. Каркас критического мышления // Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – № 27. – с. 8-10.

 5. Горбач Н. Ефективність використання стратегій ЧПКМ на уроках природничого циклу // Хімія. Біологія. – 2012. – № 54. – с. 3-4.

 6. Десятниченко Н. Моделі сучасних уроків// Завуч. 2002. – № 35. – с. 5-8.

 7. Красовицький М., Бєлкіна О. Сучасні уроки// Завуч. – 2002. – № 35. – с. 12-15.

 8. Небикова Т. Використання активних та інтерактивних технологій навчання на уроках біології // Біологія. Шкільний світ. 2010. – №3. – с. 13.

 9. Технологія розвитку критичного мислення // 3авуч. – 2004. – № 4.– с. 14-15.

Сорока Лідія Павлівна,

учитель хімії Надеждівського НВКВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ
Така дісталась нам робота, є в ній і радість, є і турбота, є вічний пошук, безсонні ночі, та гріють душу дитячі очі.

Хімія — одна з найбільш гуманістично-орієнтованих природничих наук, оскільки її успіхи завжди спрямовані на задоволення потреб людства. Вивчення хімії в школі сприяє формуванню цілісної наукової картини світу, розуміння необхідності хімічної освіченості для вирішення повсякденних життєвих проблем, вихованню належної поведінки в навколишньому середовищі.

Необхідним є створення умов для розвитку природної пізнавальної активності дитини та її самоствердження через нагромадження індивідуального досвіду. Саме тому важливою є роль учителя в розкритті можливостей нових комп’ютерних технологій. Вчитель повинен організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб кожен учень мав змогу приймати участь у проектуванні свого власного розвитку та особистого зростання. Саме ІКТ повинні стати інструментом вчителя, а сучасні засоби – потужним інструментарієм навчального процесу.

Програма PowerPoint. Застосування PowerPoint дає можливість мені та учням складати презентації для організації інформаційної підтримки під час підготовки і проведення уроків хімії і в позакласній роботі. Ця методика передбачає використання на уроках хімії мультимедійного проектора. Презентація дає можливість вчителеві ілюструвати досліджуваний навчальний матеріал. Наприклад, під час вивчення окремих тем (урок в 11 класі - профільний рівень - з теми «Номенклатура та ізомерія спиртів») використовувала електронний навчальний матеріал, відеофрагменти. Програма PowerPoint надає унікальну можливість демонстрації пропонованого матеріалу без перевантаження зорового простору учнів, фіксуючи їхню увагу лише на досліджуваному об'єкті, дозволяє розвивати і вдосконалювати пізнавальний інтерес і творчі здібності учнів. У процесі вивчення шкільного курсу хімії доцільним є використання таких форм роботи: доповіді, реферати, розробка та демонстрація творчих проектів.

Використання Інтернету дозволяє учням розширити обсяг одержуваної інформації для самостійної роботи та її збагачення під час вивчення курсу хімії профільної школи і підготовки до ЗНО. На життя сучасного учня незалежно від нашого бажання, свідомості чи волі впливають нові інформаційні технології. Комп'ютерна грамотність та комунікативна освіченість школярів є компетенціями, що формуються тільки в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій і забезпечують успішний результат у широкому спектрі освітньої діяльності.

Методи і прийоми, що використовуються під час вивчення навчального матеріалу з хімії у формі презентацій, практика навчання та аналіз результатів показують, що це сприяє:

1. Розширенню дидактичних можливостей уроку.

2. Більш наочному поданню навчального матеріалу.

3. Більш ефективному засвоєнню теоретичних основ хімії і практичному їх застосуванню, підвищенню інтересу до предмету через активізацію пізнавальної діяльності учнів.

4. Самовираженню та впливу на почуття й емоції учнів.

5. Розвитку прийомів мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення.

6. Розвитку вмінь здійснювати обробку інформації; у стислій формі відтворювати інформацію.

7. Формуванню інформаційної культури.

8. Надбанню досвіду використання інформаційних технологій в індивідуальній та колективній навчально-пізнавальній діяльності.

Найкращий освітній результат від застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема презентацій, досягається в предметному навчанні тоді, коли вони використовуються в поєднанні з іншими інноваційними освітніми технологіями навчання й органічно вписуються в сценарій уроку.

Використання презентацій у таких умовах забезпечує більш позитивний освітній результат. Водночас презентації створюються до уроку вчителем, а також у ході самостійної роботи учнями у програмі PowerPoint як індивідуальне творче завдання, як супроводу до захисту реферату, як кінцевого продукту проектної діяльності на уроці.

Використання презентацій у таких умовах забезпечує більш позитивний освітній результат. Так, наприклад, метод проектів із застосуванням мультимедійних презентацій можна використати в рамках реалізації проекту «Роль хімії в житті суспільства» з тем:

1. Паливо.

2. Мінеральні добрива.

3. Волокна.

Під час підготовки й організації такого проекту в активну діяльність з освоєння і використання інформаційно-комунікаційних технологій включені як учитель, так і учні. Використання презентації дозволяє вчителеві мотивувати учнів на активну пізнавальну діяльність і забезпечити ефективну роботу зі створення проекту. Водночас учні використовують можливості PowerPoint для наочного подання результатів своєї проектної діяльності.

Під час організації семінарських занять використання презентації дозволяє забезпечити візуалізацію розглянутого навчального матеріалу й активне залучення в його обговорення всіх учнів класу. А після пояснення нового матеріалу, він закріплюється у вигляді розв’язку тестів, вправ. (При вивченні тем «ПСХЕ Д.І. Менделєєва» - 8 клас та «Повторення і узагальнення» -10 клас-профільний рівень)

«ТАК чи НІ»

- Надати відповідь «ТАК», якщо твердження правильне, слово «НІ»

- якщо неправильне.

1. Число електронів, що може міститися на d- підрівні – 10.

2. Елемент Сульфур має непарний заряд ядра.

3. Форма s - орбіталі – об’ємна вісімка.

4. Радіоактивне випромінювання не шкідливе для здоров’я.

5. 1s2 2s2 2p6 3s2p3 - електронна конфігурація, що відповідає елементу P.

6. Х.Е. з порядковим номером 14 має 13 протонів і 14 електронів.

7. Радіоактивний розпад – процес не мимовільний і відбувається при певній стимуляції атомів.

8. У ядрі нукліду Натрію – 24, міститься 13 нейтронів.

9. Елемент С має два енергетичних рівні.

10. У Х.Е. Германію на зовнішньому енергетичному рівні - 4 електрони.

11. Елемент із протонним числом 24 - це Хром.

12. Елемент з нуклонним числом 145 - містить 85 нейтронів.

На уроках хімії я також використовую такі інтерактивні методи:

1. Метод «Мікрофон» застосовую на етапі актуалізації опорних знань учнів або на етапі закріплення вивченого матеріалу. Наприклад: 11 клас. Тема «Глюкоза як представник моносахаридів». «Формула глюкози C6H12O6. Які, на вашу думку, відомі функціональні групи характерні для глюкози, скільки їх може бути і, відповідно, властивості яких речовин вона може проявляти?»

2. Метод «Мозковий штурм» застосовую на етапі уроку – актуалізація опорних знань учнів. Цей метод базується на використанні знань учнів, здобутих на попередньому уроці; він потребує від них короткої, швидкої точної відповіді, передбачає вислуховування ідей без їх обговорення. Учням подобається такий метод, як «один проти одного», коли кожна пара готує завдання для іншої пари. Таку технологію використовую в усіх класах.

9 клас. Тема «Етилен - представник ненасичених вуглеводнів» Формулюю проблему за допомогою таких питань до учнів:

«Які вуглеводні називають алканами?

Наведіть загальну формулу гомологічного ряду алканів?

Які хімічні зв’язки існують у молекулах алканів?

Складіть електронну і структурну формули для таких речовин: С2Н4, С3Н6. Які хімічні зв’язки існують у даних молекулах?»

3. «Метод-прес» використовую на етапі вивчення нового матеріалу, коли виникають суперечливі питання і необхідно чітко аргументувати позицію з проблеми, переконати інших у правоті. Учні дають відповіді на поставлені питання, аргументуючи позицію з проблеми за таким алгоритмом: • Виступ має бути чітким і включати:

 • Позицію - «Я вважаю, що…» (висловлення думки, пояснення точки зору);

 • Обґрунтування: «…тому що …» (наводяться причини появи цієї думки, докази, приклади та факти на підтримку думки, позиції).

 • Висновки: «Отже, я вважаю …»

9 клас. Тема «Електроліти і неелектроліти» - демонструю досліди з електропровідності розчинів: дистильованої, водопровідної води, твердої кухонної солі, її розчину, розчину хлоридної кислоти. Питання: «Чому одні з цих розчинів проводять електричний струм, інші – ні?». Відповідь обґрунтуйте.

4. Метод «Знайдіть в тексті» нові слова, поясніть їх значення, наведіть основні об’єкти про які йдеться в цьому абзаці).

5. Метод «Діалог Сократа» (учні самостійно формулюють проблеми та пропонують шляхи їх розв’язання).

Використання інтерактивних технологій не є самоціллю у моїй роботі. Не на всіх уроках я використовую такі форми діяльності. Для мене найголовніше, щоб за допомогою інтерактивного в поєднанні з традиційним навчанням була створена така атмосфера у класі, яка б сприяла співробітництву, розумінню і доброзичливості й підвищувала інтерес учнів до предмета, посилювала у них прагнення здобувати знання самостійно, використовуючи вчителя як консультанта і організатора всього процесу навчання. У своїй багаторічній діяльності я ставила й ставлю перед собою завдання вчити учнів мислити, аналізувати, пояснювати, порівнювати.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


1. Л.Є. Богданова. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії. - X.: «Основа», 2004 р.

2. К.М. Задорожній. Відкриті та нестандартні уроки хімії у 8 класі -X.,: «Основа», 2004 р.

3. Г. Мальченко, О. Каретникова. Я готуюсь до уроку хімії 9 клас Випуск 2. - К.: «Редакції загально педагогічних газет», 2004 р.

4. Г. Мальченко, О. Каретникова. Інтерактивне навчання на уроках хімії. - К.: «Редакції загально педагогічних газет», 2004 р.

5. Рожнятовська В. Зоц. Сучасні технології ч 2. Київ: «Редакції загально педагогічних газет», 2004 р.

6. Г.О. Сиротинко. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. - X.: «Основа», 2003 р.

7. В.Д. Шарко Сучасний урок / посібник для вчителів і студентів. - К., 2006 р.

Польовий Василь Володимирович,

учитель хімії Гейківської ЗОШ

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОЛОГІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Cучасний освітній процес немислимий без пошуку нових, більш ефективних технологій, що сприяють розвитку творчих здібностей учнів. Необхідною умовою є те, щоб учень став активним учасником навчального процесу, а вчитель був організатором його пізнавальної діяльності.

Cучасний школяр вже не той, що був раніше. І без розуміння того, що сучасна освіта неможлива без використання сучасних технологій вчитель не зможе дати учню ті знання, які будуть необхідні йому в «дорослому» житті.

Використання педагогічних інноваційних методів і технологій у викладанні хімії та екології дає можливість вчителю не тільки навчити учнів, а й розвинути, виховати особистість яка не загубиться у новому, розвинутому світі, а, навпаки, буде керувати ним. Намагатись зацікавити її, стимулювати їх пізнавальну діяльність та прагнення самостійно вивчати природничі науки.

Метою будь-якої технології є досягнення більш високого рівня навчання і виховання. Для здійснення цього, педагогічні технології повинні задовольняти такі вимоги:

- Науковість, системність, передбачуваність, ефективність, можливість відтворення, оптимальність.

Під час проведення різних типів уроків з хімії та екології, я використовую наступні інноваційні технології: методи «Хімічна розминка», «Хімічний крос», «Так - ні», «Вірю – не вірю», «Чомучка», «Корова», «Шпаргалка», «Мікрофон», «Взаємоопитування», «Дивуй!», «Мозковий штурм», «Учитель-учень», «Конкурс запитань», «Прес-конференція», «Світлофор».

Метод «Дивуй!» використовується під час мотивації навчальних знань учнів. Наводжу дивні цікаві факти про об’єкт, що вивчається.

Приклад використання методу «Дивуй!» під час вивчення теми «Науково-дослідні лабораторії і центри як об’єкти підвищеної небезпеки для довкілля» (Екологія 10 клас):

Великий адронний колайдер – найбільший у світі прискорювач елементарних частинок, який розташований поблизу Женеви (Швейцарія). Прискорювач пролягає у тунелі (у формі кола діаметром 27 км) на глибині до 175 метрів під землею. Він призначений для прискорювання адронів, зокрема протонів і важких іонів. Багато вчених подавали позови до суду, вимагаючи заборонити запуск Великого адронного колайдера. На їхню думку, запуск пристрою небезпечний для людства: колайдер може породити невелику чорну діру або й взагалі перетворить Землю на грудку «дивної матерії».

За припущеннями деяких учених, результатом експерименту може стати винайдення машини часу. Унаслідок зіткнення протонів утвориться тунель, який дасть змогу долати великі відстані за лічені секунди. Тож стануть реальністю подорожі до інших галактик і сонячних систем, людству відкриється четвертий вимір Всесвіту.

Метод «Світлофор» використовую для перевірки розуміння нового матеріалу, для узагальнення знань. Ставлю запитання з вивченого матеріалу. Учні, замість відповіді, піднімають картку: якщо згідні з твердженням – зелену, якщо не згідні – червону.

Приклад використання методу «Світлофор» пропоную при викладанні екології у 10 класі (Тема «Військова справа та природокористування»):

1. Для потреб військових ведеться видобуток корисних копалин (зелена картка).

2. Військова промисловість майже не має відходів (червона картка).

3. Щороку на військову діяльність іде більше 1 трлн доларів (зелена картка).

4. Під час війни в Іраку були величезні викиди нафти в навколишнє середовище (зелена картка).

5. Екологічна зброя є безпечним видом зброї (червона картка).

Використання педагогічних інноваційних технологій на уроках хімії та екології дає можливість покращити якість засвоєння та відтворення матеріалу.

Педагогічні технології:

1 - технологія проблемного навчання;

2 - технологія різнорівневого навчання;

3 - технологія ігрового навчання;

4 - інформаційно-комунікаційні технології;

5 - технології інтегративного навчання;

6 - проектні технології;

7 - освітня рефлексія учнів.

2. Різнорівнева технологія.

Учні по-різному сприймають навчальний матеріал: для деяких учнів засвоєння хімії пов'язане зі значними труднощами, а інші наділені яскраво вираженими здібностями до вивчення предмета. Тому проблему міцності знань з хімії можна розв’язати через технологію рівневої диференціації, що орієнтована на введення трьох стандартів у організації навчальної діяльності:

«Основні класи неорганічних сполук»

Варіант 1. (Включає завдання дослідницького рівня пізнавальної діяльності учнів).

Скласти формули гідроксидів, яким відповідають такі оксиди:

А) літій оксид;

Б) алюміній оксид;

В) карбон (IV) оксид.

Варіант 2. (Включає завдання частково-пошукового рівня пізнавальної

діяльності учнів).Скласти формули оксидів за їх назвами:

А) манган (IV) оксид;

Б) ферум (III) оксид;

В) сульфур (VI) оксид.

Варіант 3. (Включає завдання репродуктивного рівня).

За сучасною номенклатурою дати назви таким оксидам (пропонуються формули оксидів).

6. Освітня рефлексія учнів

Рефлексію учнів можна відстежити, скориставшись однією з творчих форм рефлексії – сінквейном, що означаю «п’ять»

Тема «Оксигеновмісні органічні сполуки» можна провести інтегрований урок з біологією й екологією. Окремі оксигеновмісні органічні сполуки можна розглядати як природні полімери. Рефлексія такого уроку проводиться у формі сінквейна, наприклад:

1. Вуглеводи.

2. Оксигеновмісні, органічні.

3. Живлять, одягають, захищають.

4. Природно утворюються методом фотосинтезу.

5. Полісахариди.

Отже, виважене і професійне застосування різноманітних інноваційних методів і прийомів для досягнення певних дидактичних цілей надає уроку хімії особливої ефективності, а також є одним із способів розвитку пізнавальних і творчих інтересів підготовку до розв’язування актуальних життєвих проблем.

Висновок

Перетворюючи вчителя з авторитарного транслятора готових ідей на координатора інтелектуального і творчого потенціалу учня. Майбутнє за системою навчання, що вкладалася б у схему учень – технологія – вчитель, за якої викладач перетворюється на педагога-методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання.Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
91464 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
91464 -> Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
91464 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Схожі:

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconРеалізація компетентнісного підходу в художньо-естетичній освіті
Реалізація компетентнісного підходу в художньо-естетичній освіті. Мтодичний посібник для вчителів художньо-естетичних дисциплін....
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconДослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня
Огодення в освіті вимагає широкого застосування сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання на засадах диференціації,...
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconДо листа Міністерства
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconПочаткова школа
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка