Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппоСторінка1/9
Дата конвертації21.10.2017
Розмір1,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
- 2011-

Рецензенти:

С. Мельникова, методист ХОІППО

С. Саврій , завідувачка районним методичним кабінетом

М. Вох, вчитель української мови та літератури Зіньківського НВК, «Вчитель – методист»

Польова Є.В. Елективний курс «Ділова українська мова»: Методичний посібник для 10 класу філологічного профілю, 2011. – Віньківці. – 100 с.

Схвалено науково – методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації (протокол №4 від 14 грудня 2010 року)

Методичний посібник укладено відповідно до програми факультативних та спеціальних курсів з української мови для 7-11 класів. У ньому подано розробки занять елективного курсу «Ділова українська мова» для 10 класу філологічного профілю на I семестр та орієнтовне календарне планування. Запропоновані плани – конспекти занять містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик, подаються зразки ділових паперів, навчальні та контрольно – тренувальні завдання.

Для вчителів української мови та літератури, студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

Зміст методичного посібника відповідає програмі факультативних та спеціальних курсів з української мови та літератури для 7-11 класів (2007р.). Пропонованою програмою передбачено послідовне й докладне висвітлення найважливіших питань сучасного ділового мовлення, зокрема від загальних понять мовної норми, особливостей офіційно- ділового стилю та класифікації документів, основних вимог до складання та оформлення ділових паперів.

Відповідно до даних вимог і розроблено заняття елективного курсу «Ділова українська мова» для 10 класу філологічного профілю на 1 семестр. Для швидкої підготовки до уроку подано теоретичний і практичний матеріал. Система подачі матеріалу підпорядкована принципу виділення основного й необхідного, переведення його в міцні знання й навички. Для зручності пропонуються зразки ділових паперів, навчальні, контрольно-тренувальні завдання.

У кінці видання додаються словнички, пам´ятки, зразки моделей з культури ділового мовлення, використання яких дозволить оперативно вирішувати актуальні питання складання ділового документа.

Посібник стане в пригоді вчителям української мови та літератури, студентам вищих навчальних закладів.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ

«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА»

В 10 КЛАСІ. I СЕМЕСТР


за/п.

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата

Примітки

Вступ

1

Поняття мовної норми.

12

Стилі і жанри української літературної мови.

1Загальні вимоги до складання та оформлення документів

3

Класифікація документів. Формуляр-зразок.

14

Культура ділового мовлення. Вимоги до мови ділових паперів.

1Документація щодо особового складу

5,6

Заява.

Орфографія. Велика літера у власних назвах. Правопис прізвищ іншомовного походження.27,8

Характеристика.

Відомості з мови. Творення та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.29,10

Автобіографія.

Орфографія і пунктуація. Вживання м´якого знака. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при однорідних членах речення, при уточнювальних і вставних словах.211

Резюме.

112

Наказ(ознайомлення).

113

Заняття – огляд знань.

1Інформаційні документи

14

Службові листи.

Орфографія. Подвоєння букв на письмі.

Пунктуація. Розділові знаки при відокремлених означеннях. Розділові знаки при звертанні.


115

Адреса.

116

Телеграма. Телефонограма. Факс.

1Заняття №1

Тема. Поняття мовної норми.

Мета:

 • ознайомити учнів із поняттям мовної норми, забезпечити належний рівень володіння лексичними, орфоепічними, орфографічними, граматичними, стилістичними нормами сучасної ділової української мови;

 • розвивати вміння усвідомлювати структуру і мету власної пізнавальної діяльності і забезпечувати її досягнення;

 • розвивати культуру усного і писемного мовлення;

 • виховувати прагнення пізнавати таємниці мови.


Обладнання: таблиця «Порушення норм літературної мови», тести.

Працюйте у напруженні всіх сил, адже на межі

напружень приходять нові можливості.

Не лякайтеся труднощів, знайдіть готовність

пройти всі перешкоди, бо кожне подолання

веде до майбутньої перемоги.

О.Реріх

Хід заняття

I. Організаційний момент.

II. Ознайомлення із метою та завданнями курсу за вибором «Ділова українська мова», мотивація.

 • Вступне слово вчителя.

Дорогі десятикласники!

Важлива проблема сьогодення – впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави і суспільства: політику, економіку, науку, адміністрування, вищу школу, засоби масової інформації. Писемне спілкування між організаціями та установами, в органах управління здійснюється українською мовою. Тому недосконале володіння українським діловим мовленням спричиняє чималу кількість помилок і знижує рівень культури ділового спілкування. Сучасне життя потребує від кожного з нас знань основ введення ділової документації, видів і застосування документів. Цим і пояснюється необхідність вивчення елективного курсу «Ділова українська мова».

Вивчення курсу спрямоване на засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю, формування вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, вмінь і навичок складати та оформляти найпоширеніші ділові папери.

Знання ділової української мови – це візитка майбутнього. Запрошую Вас усіх , хто прагне оволодіти багатим мовним і мовленнєвим арсеналом, на цікаві зустрічі, у захоплюючі мандрівки пізнання слова, його багатозначності, сили, мудрості і краси. Тож нехай орієнтиром для вас стануть слова О.Реріха: «Працюйте у напруженні всіх сил, адже на межі напружень приходять нові можливості. Не лякайтеся труднощів, знайдіть готовність пройти всі перешкоди, бо кожне подолання веде до майбутньої перемоги»III. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників на основі повторення раніше вивченого.

 • Продовж думку.

Мова – це найважливіший засіб…

Мова існує у двох формах…

Державний статус української мови закріплено в …

Зачинателем нової української мови був…

Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають…

Літературна мова – це обрамлена, унормована форма загальнонародної мови, яка в … • Поміркуй!

Чим «мова» відрізняється від «мовлення»?

IV. Уведення учнів у поняттєво – теоретичний простір заняття.

 • Розповідь учителя .

Українська літературна мова як вища форма загальнонарод­ної національної мови, відшліфована майстрами слова, характе­ризується наявністю сталих норм, які є обов'язковими для всіх її носіїв. Унормованість — основна ознака літературної мови.

Норма літературної мови — це сукупність загальноприйня­тих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в про­цесі суспільної комунікації.

Розрізняють такі типи норм: • орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень),

 • графічні (передача звуків на письмі),

 • орфо­графічні (написання слів),

 • лексичні (слововживання),

 • морфо­логічні (правильне вживання морфем),

 • синтаксичні (усталені зразки побудови словосполучень, речень),

 • стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування),

 • пунктуаційні (вживання розділових знаків).

Норми характеризуються системністю, історичною і соціаль­ною обумовленістю, стабільністю. Але разом з тим літературні норми можуть і змінюватися з часом. У зв'язку з цим у межах норми співіснують мовні варіанти, під якими розуміють ви­дозміни однієї й тієї ж мовної одиниці, наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному чи синтак­сичному. Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого і нового в мові.

У словниках українського літературного слововживання розрізняють варіанти акцентні (алфавíт і алфáвіт), фонематичні (вогонь і огонь), морфологічні (міст, р.в. моста і мосту).

У процесі розвитку літературної мови кількість і якість мов­них варіантів змінюється. Мовні норми найповніше і у певній системі фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови.

Культура писемного і усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування полягає в тому, щоб досконало знати мовні норми і послідовно дотримуватись їх. • Порада.

Вивчайте мовні норми, привчайте себе слідкувати за дотриманням Вами, Вашими друзями правил усного чи писемного мовлення. Пам´ятайте, що мовні норми – єдині і загальнообов´язкові для всіх носіїв української мови.


 • Аналіз таблиці «Порушення норм літературної мови».Порушення

Неправильно

Правильно

Ненормативні наголоси

випáдок, паралíч, середúна

вúпадок, парáліч, серéдина

Порушення правил фонетики

ніш, дівчіна, касковий

ніж, дівчина, казковий

Неправильні морфолого – синтаксичні побудови

наступають

п'ятидесяти

восьмидисяти

завідуючий кафедрою

бігство

надходять

п'ятдесяти

вісімдесяти

завідувач кафедри

втеча

Тавтологія(недоречне використання однокореневих слів)

забезпечення безпеки

гарантування безпеки

Використання «суржику»

заключити договір

тяжка біль

передвиборча компанія

важке положення

укласти договір

тяжкий біль

передвиборча кампанія

важке становище

Діалекти й говірки

носе, баче, скіки, тіки, зара, буряк, утрох

носить, бачить, скільки, тільки, зараз, буряк, утрьох

Нечітка вимова фонем [е] та [ і ] в словах, де вони чергуються

корень

зберегати

зберігти

загибіль

корінь

зберігати

зберегти

загибель

Змішування паронімів (слів, близьким за звуковим складом і вимовою, але різних за значенням і написанням)

Я отримав номер абонементської скриньки.

Олена справляє афектне враження.

Я отримав номер абонентської скриньки.

Олена справляє ефектне враження.
 • Інформаційне ґроно.

Зробіть правильний вибір слів, що характеризують, яким має бути мовлення освіченої людини. Від вибору вищенаведених ознак мовлення буде залежати, як ви знаєте норми літературної мови і чи вмієте дотримувати їх.

Мовлення має бути

Правильним ? вірним

Змістовим ? змістовним

Професійним ? професіональним

Діловитим ? діловим

Вúразним ? вирáзним

Писемним ? письмовим

Богатим ? багатим

Устним ? уснимV. Виконання системи практичних завдань.

Свого часу теоретик ораторського мистецтва Квінтіліан сказав: «Практика без теорії цінніша, ніж теорія без практики».

І справді, місцем, де твориться, формується, виробляється мовна норма, є практика, постійне спілкування людей у різних сферах діяльності.

Дотримання лексичних, граматичних, орфоепічних, акцентологічних, стилістичних норм є підвалиною і в писемному, і в усному професійному мовленні. • Завдання 1

Від поданих іменників утворіть за допомогою суфіксів –ськ-; -зьк-; -цьк- прикметники, обґрунтуйте вибір.

Арбузинка - ...; Первомайськ - ...;

Вознесенськ - ...; Очаків -

Врадіївка - ...; Березнегувате — ...;

Веселинів- ...; Березанка- ...;

Миколаїв - ...; Доманівка - ...;

Новий Буг - ...; Криве Озеро — ...;

Нова Одеса - ...; Снігурівка - ...

 • Завдання 2

Знайдіть у наведених реченнях слова або вирази, що не відповідають стилістичним і лексичним нормам сучасної української літературної мови. Підкресліть їх і напишіть правильний варіант.

Я рахую, що це питання можна розглянути в слідуючий раз.

Мова йшлася про нові технології виробництва.

У боротьбі за збільшення ефективності сільськогосподарського вироб­ництва рішучу роль відіграє орендний підряд.

Поступили в продаж вироби акціонерського товариства «Труд».

Збори акціонерів проголосили відкритими.

Ми виконали поставлені перед нами задачі.

Акт було складено у трьох екземплярах.

На перший курс вищих учбових закладів приймаються громадяни Укра­їни, у яких є повна середня освіта.

У випадку невиконання умов договору одна із сторін вправі розторгнуги його.

Ми розробили необхідні міри по поліпшенню умов праці.


 • Завдання 3

Запишіть числівники словами в потрібному відмінку, узгодивши з ними іменники, подані в дужках. Від порушень яких норм треба себе застерігати?


4 (пункт) — ...;53 (відсоток) — ..; 1,5 (місяць) — ...;

 1. (тиждень) — ...;

 2. (варіант) — ...;

3/4 (територія) —…
2/3 (площа) — ...;

без 2785 (студент)-…;

через 65 (день) — ...;

з 346 (делегат) — ...;160 (телята) — ...;

40 (окуляра) -… • Завдання 4

Порівняйте пари заперечних займенників ніхто — ніщо у відмінкових формах. Акцентуйте увагу на залежності відтінків лексичного значення від наголосу. Уведіть у речення 5—7 пар займенників.

Зразок:

1. Нíкого нам звинувачувати в тому, що сталося в нашому колективі.

2. У класі після дзвінка нікóго не залишилось.

Нíкого — нікóго (жодної людини)

Нíкому — нікóму (жодній людині тощо)

Ніким — ніким

Нічого — нічого

Нічим — нічим

Ні з кого — ні з кого

Ні з ким — ні з ким

Ні на кому — ні на кому

Ні з чим — ні з чим

Ні на чому — ні на чому.


 • Завдання 5

Розкрийте дужки; вставте, де потрібно, прийменники.

Із нагоди(ювілей), звернутися на (адрес), підприємство(?) виготовлення,секція (?) вивчення, сектор (зв'язки), добрий (?) природи,залежно (?) погоди, у (напрямок) міста, лишилось у (спадок),поїхати у (справа), іти (вулиця), проходити (тінь), іти (?) полем,виключити (?) списку, (?) змозі, (вихідний) дня, за (підсумок), комісія (?) спорту. • «Розумне перо»

Зробіть правильний вибір слів, що в дужках.

Усім відомо, що (саме дорожче, найдорожче) добро кожного народу — це його мова.

Вона реалізується в процесах усного і (письмового, писемного) мовлення. (Завдяки, через) мов... ми (впізнаємо, пізнаємо) світ. Мова — (основне, головне) знаряддя спілкування.

Мова виконує (ряд, низку) функцій, життєво (важних, важливих) для суспільства. Мова прийде на допомогу кожному (який, хто) прагне (оволодіти, заволодіти) секретами (професійного, професіонального) спілкування.
VI. «Готуємось до ЗНО»

 • Тестові завдання

1. Укажіть правильний варіант відповіді. Норма літературної мови - це:

а) міра, розмір чого-небудь;

б) порядок, стан, вигляд;

в) сукупність мовних засобів;

г) порція, пайок чогось;

д) кількість когось, чогось.
2. Укажіть правильний варіант відповіді.

а) Орфоепічні норми — правильне вживання розділових знаків.

б) Орфографічні норми — правильне написання слів.

в) Граматичні норми — добір мовних засобів залежно від умов спілкування.

г) Стилістичні норми — творення слів, правильне уживання форм слів, побудова
словосполучень.


д) Пунктуаційні норми — правильна вимова звуків, звукосполучень.

3. Визначте рядок, у якому немає помилок у вживанні прийменників:

а) по дорученню, по непорозумінню, по ініціативі;

б) за бажанням, з питання, на замовлення;

в) з алгебри, з примусу, по адресу;

г) по вимозі, через помилку, по закінченню.

4. Укажіть, у якому рядку допущено граматичну помилку:

а) складати екзамен;

б) складати шану;

в) складати конструктор;

г) складати більшість.

5). Укажіть рядок, у якому правильно утворено форми дієприкметників:

а) осяяний, випробуваний, підписаний, керований;

б) відмінюваний, пізнаваємий, управляємий, навколишній;

в) пануючий, руйнуючий, оточуючий, виробляємий;

г) замріяний, бажавший, координуючий, лежачий.

6. Укажіть рядок, у якому правильно утворено форми прикметників:

а) наймиліший, самий короткий, важчий, найбільш чистий;

б) солодший, якнайкращий, прудкіший, найбільш вдалий;

в) найменш розкішний, тепліший, менш свіжіший, вищий від усіх;

г) бездарніший, м'якший, золотіший, самий доглянутіший.

7. Укажіть український відповідник до слова «ексклюзивний»:

а) ідеальний;

б)винятковий;

в) пишний;

г) розкішний.

8. Зазначте рядок, де всі пари слів є паронімами:

а) комунікативний — комунікабельний, веселий —сумний, недолік — дефект, дикція — вимова;

б) тактовний — тактичний, поверховий — поверхневий, виборний — виборчий, абонент — абонемент;

в) людний — людяний, фамільний — фамільярний,ефективний — ефектний, лінгвістика — мовознавство;

г) привітальний — привітний, засвоювати — освоювати, задача — завдання, юрист — правник.

9. Виберіть рядок, де всі фразеологізми мають значення «гордовито триматися»:

а) попасти в капкан, бити байдики, як кіт наплакав, велике цабе, з легким серцем;

б) дерти кирпу, напустити пихи, піднімати носа, задирати голову, відставляти губу;

в) розвів мільйони, нестися вгору, жити чужим розумом, мести від воріт, темний ліс;

г) високо нести голову, не показувати очей, птах високого польоту, стріляний горобець.

10. Зазначте рядок, у якому всі слова утворені одним способом:

а) школяр, зроблений, лісостеповий, поневолити, маркований;

б) правознавець, єдиновладдя, людиноненависницький, самопідготовка, тризначний;

в)затишок, безстидник, задіяний, переказаний, розрівняний;

г) підробити, заохочувати, розпестити, пороблений, зіскочити.

11. Укажіть варіант, у якому іменники в родовому відмін­ку записано згідно з правилами уживання закінчень (ю);(я):

а) контролю, аудиту, засобу, статута, керівника;

б) аудитора, напряму, договору, активу, досвіду;

в) виду, клієнта, доказу, результата, порядку;

г) об'єкта, органу, аналізу, обліку, закона.

12. Виберіть правильний варіант речення чи словосполучення:

а) загальнокримінальний злочин;

б) це питання було рішеним на мою користь;

в) його було притягнуто до кримінальної відповідальності;

г) вирок, вступивший в законну силу.
Відповіді


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

б

б

г

а

б

б

б

б

в

б

в


VII. Підсумок.

 • Рольова гра.

Побудуйте діалог на тему «Знання норм української мови – ознака високого рівня мовної культури людини». Озвучте його, дотримуючись правил культури мовлення й етики спілкування.

VIII. Домашнє завдання.

 • Підготувати презентацію стилів української літературної мови.


Заняття №2Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппо iconРецензенти : Савчук Лідія Матвіївна – методист Нововолинського міського методичного кабінету, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії пояснювальна записка
Мельник Наталія Георгіївна – керівник ансамблю скрипалів Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості
Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппо iconІсторія рідного краю 5 клас (вступ до історії Полтавщини)
Рецензенти: Міщенко І. О., методист відділу гуманітарних дисциплін поіпопп ім. М. В. Остроградського
Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппо iconЧапаєвська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кегичівської районної ради Харківської області
Рецензенти : Похожай Зоя Іванівна, заступник директора школи з навчально-виховної роботи, вища кваліфікаційна категорія, учитель...
Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппо iconПоложення про атестацію педагогічних працівників педагогічні звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися
Відповідно до пункту 2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні звання «учитель-методист», «вихователь-методист»,...
Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппо iconМетодичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...
Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппо iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи гуртків з художньо-естетичного напрямку Методист Солонцова І. О
Солонцова Інна Олександрівна, методист Фастівського районного еколого-етнографічного центру
Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппо iconПрограма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
Куйбишевської районної у м. Донецьку ради, психолог вищої категорії, психолог-методист
Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппо iconПрограма національного виховання учнівської молоді
Млинівської райдержадміністрації, В. Сорочук, методист з виховної роботи відділу освіти Гощанської райдержадміністрації, Н. Тарасюк,...
Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппо iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, профБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка