Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н рСкачати 354,41 Kb.
Дата конвертації17.04.2017
Розмір354,41 Kb.


Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н. р.

А.В.Кочурко ,

методист НМЦ безперервної педагогічної освіти,

атестації педкадрів та освітніх закладів

Шкільна бібліотека – найдоступніше джерело отримання інформації для школярів, педагогів, важливий елемент навчальної діяльності, спрямований на розвиток освіченості особистості та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; середовище інформації, що оточує учнів як у культурному, так і в освітньому просторі навчального закладу. Адже шкільна бібліотека – не тільки зібрання цікавих книг, а й середовище соціальної комунікації, де зустрічаються діти різного віку, їх батьки та вчителі, тому вона повинна бути привабливою і бібліотекар може наповнити її комфортом, затишком. Термін «шкільна бібліотека» включає в себе бібліотеки всіх загальноосвітніх навчальних закладів.Основні завдання шкільних бібліотек на сучасному етапі:

 • виховання інформаційної культури школярів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;

 • інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу у засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті учнів;

 • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій, частково завдяки дистанційним формам навчання;

 • інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій діяльності;

 • створення комфортного бібліотечного середовища;

 • комп’ютеризація бібліотек, створення локальної загальношкільної мережі, підключення до Інтернету;

 • формування електронних каталогів друкованих видань, статей, публікацій, що зберігаються у фонді бібліотеки.

Згідно з «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» бібліотека є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

Роль шкільної бібліотеки визначається трьома факторами:

 • її сутністю як закладу, призначеного для збору, зберігання і розповсюдження інформації;

 • метою функціонування освітнього закладу як системи більш високого рівня;

 • інтересами і потребами учасників освітнього процесу.

Планування роботи – творчий процес, що відображає роль і місце бібліотеки як соціального середовища в житті навчального закладу, а також реалізацію основних функцій бібліотеки – інформаційної, освітньої, культурної, дозвіллєвої. Складається з урахуванням аналізу діяльності шкільних бібліотек минулого навчального року та визначення пріоритетів у роботі на наступний навчальний рік (наказ Департаменту освіти і науки від 29.05.2015 № 282 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року»). До планів роботи методичного об'єднання доцільно включати обговорення дискусійних питань, проводити анкетування шкільних бібліотекарів з метою удосконалення їх діяльності, обмін досвідом роботи щодо інформаційної та позашкільної роботи з учнями різних вікових груп.

Постійна увага в роботі методоб'єднання шкільних бібліотекарів приділяється питанням удосконалення комплектування і використання книжкових фондів, покращення якості обслуговування читачів, підвищення іміджу шкільного бібліотекаря.Для всіх бібліотек обов’язковий річний план роботи. Відповідно до «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» річний план шкільної бібліотеки є складовою частиною плану роботи школи на навчальний рік. Характерна особливість плану – залежність його від проблем, завдань, профілю школи. Поточне планування відображає конкретні цілі і задачі даного навчального року.

Основні вимоги до складання річного плану:

 • складається на один навчальний рік;

 • має бути складений у травні-червні; узгоджений із директором школи, заступником директора школи – куратором шкільної бібліотеки;

 • необхідно передбачити резерв часу на виконання непередбачених робіт (наприклад, підготовка районних заходів; незаплановані звіти, довідки, хвороба, сесія бібліотекаря та ін.);

 • проект обговорюється з керівником районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів;

 • враховує заходи, які планує районна дитяча бібліотека;

 • вивчаються методичні рекомендації до складання плану;

 • - обов’язково включає звіт за минулий рік (показники: кількість читачів, фонд бібліотеки – підручники, книги, кількість відвідувань, книговидача). Підстава: щоденник роботи шкільної бібліотеки, книга сумарного обліку фонду підручників, книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду;

- при складанні плану повинен бути творчий підхід (необхідно планувати інвентаризацію підручників (травень), інвентаризацію основного бібліотечного фонду (1 раз на 5 років), редагування каталогів, картотек (технічне, методичне); створення нових тематичних картотек, тематичних папок;

 • плани роботи шкільних бібліотек повинні бути різними (рівень бібліотеки на даному етапі; рівень професійної майстерності та рівень досвіду бібліотекарів);

 • розділи складаються у текстових та таблично-цифрових формах;

 • показники з основних напрямків діяльності бібліотеки доповнюють загальні завдання;

 • планові завдання повинні бути пов’язані зі штатним розкладом, річними нормами робочого часу;

 • шкільна бібліотека не планує кількість читачів, відвідувань, книговидачу; не треба планувати кількість книжкових виставок, бесід, оглядів літератури;

 • план розвитку матеріальної бази повністю залежить від реальних можливостей школи.

Орієнтовна структура річного плану роботи шкільної бібліотеки:

 • основні завдання шкільної бібліотеки на навчальний рік;

 • основні напрямки роботи шкільної бібліотеки;

 • показники роботи за минулий навчальний рік;

 • оформлення і обладнання шкільної бібліотеки;

 • формування та організація книжкового фонду, фонду підручників, фонду періодики. Зберігання бібліотечного фонду;

- довідково-біографічна та інформаційна робота. Організація каталогів і картотек;

 • обслуговування вчителів; методична робота;

 • обслуговування учнів і популяризація літератури;

 • масова робота;

 • робота з батьками.

Рекомендуємо звернути увагу на найбільш актуальні напрямки бібліотечної діяльності: виконання основних контрольних показників і залучення нових користувачів; зміцнення і поповнення матеріально-технічної бази бібліотек; обслуговування користувачів із використанням нових інформаційних технологій; роботу з фондом бібліотеки; підвищення престижу читання, створення умов для підтримки і розвитку читання; нові підходи до організації краєзнавчої діяльності, наповнення її новим змістом; активізацію програмної і проектної діяльності бібліотеки; активне надання послуг в електронному вигляді; ширше представлення бібліотеки і бібліотечної діяльності в засобах масової інформації, Інтернеті; стимулювання та підтримку інтересу до бібліотеки.

Інформуємо, що на державному рівні у 2015 р. відзначаються: рік єдності поколінь в Україні; рік України в Білорусі; 170 років з дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого (Тобілевича) (29 вересня);

160 років з дні народження Дмитра Івановича Яворницького (6 листопада).Орієнтири діяльності шкільних бібліотек на 2015/2016 н.р.

2005 – 2015 роки – оголошення Генеральною Асамблеєю ООН (2003) Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя»;

2008 – 2017 роки – Друге десятиліття ООН по боротьбі з ліквідацією злиднів;

2010 – 2020 роки - Десятиліття ООН, присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням;

2011 – 2020 роки - Десятиліття біорізноманіття ООН;

2011 – 2020 роки – оголошення Генеральною асамблеєю ООН Десятиріччям Дій із забезпечення безпеки дорожнього руху;

2013 – 2022 роки – Десятиліття зближення культур;

2014 – 2023 роки - Десятиліття стійкої енергетики для всіх;

2015 рік – Міжнародний рік світла та світлових технологій;

2015 рік – Міжнародний рік грунтів;

2015 рік – у Європейському Союзі оголошений «Європейським роком розвитку». З цієї нагоди Європейський вибір розпочав формування АЛЬЯНСУ 2015, метою якого є проведення в Україні року Європи.

Основні напрямки роботи шкільних бібліотек

У 2015/2016 н.р. бібліотекам потрібно працювати над реалізацією Законів України, Указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, державних та обласних програм, зокрема: • Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації «Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»;

 • Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року;

 • Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти».

Радимо звернути увагу на те, що:

25 років тому (1990) Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України, що сприяло національному відродженню державності, культури і освіти.

20 років тому (1995) Верховна рада ухвалила Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

З метою формування громадянськості, ідентичності, розуміння єдності і цілісності України, виховання шанобливого ставлення до героїв Небесної Сотні, воїнів, загиблих у боротьбі за свободу та цілісність України, пропонуємо ряд форм бібліотечної роботи: • цикли бесід, книжкові виставки літератури патріотичної тематики (твори письменників: І.Білика “Дикі білі коні”, “Не дратуйте грифонів”; В.Босовича “Володимир, син Святослава”; Б.Лепкого“Крутіж”, “Мотря”; В.Кулановського “Іван Сірко”, “Максим Кривоніс”; М. Старицького “Останні орли”; М.Рябого “Ще не вмерла Україна”; Г.Гордасевича “Степан Бандера: людина і міф”; Ю.Киричука “Історія УПА”; В.Паливоди “Спогади українського повстанця”; Ф.Кондрата “Ми стали волі на сторожі”; М.Андрусяка “Брати вогню”, “Брати грому”, “Брати просторів”; Р.Іваничука “Вогненні стовпи” тощо);

 • тематичні виставки («Майдан… хто, якщо не я?», «Героям слава», «Живі у пам’яті народній»);

 • уроки мужності, патріотичні години («Україна – єдина країна» тощо);

 • огляди періодичних видань, інформаційних повідомлень;

 • годину-реквієм, приурочену пам’яті героїв Небесної Сотні, на яку запросити учасників АТО («У нашій пам’яті вони завжди залишились», «Небесна Сотня»);

 • стіну пам’яті (список прізвищ героїв з фото) («Герої не вмирають», «Сам не знаю, де погину»);

 • перегляд (документальних) фільмів про героїв Небесної Сотні;

 • фотовиставку-реквієм («Ми завжди будемо пам’ятати» (виставка світлин, присвячена пам’яті земляків, які загинули під час антитерористичної операції на Сході України));

 • зустрічі з воїнами АТО, волонтерами, участь у різноманітних акціях.

Патріотичне виховання — один із пріоритетних напрямків діяльності бібліотек, тому пропонуємо проведення масових заходів, мета яких популяризація літератури, що сприяє вихованню патріотизму, причетності до історичної долі України, висвітленню подій, які відбуваються в зоні АТО, вшануванню героїв Небесної Сотні. Актуальною також буде створення зони героїко-патріотичної тематики “Вшануймо героїв Небесної Сотні”. Сюди можуть бути включені тематичні полиці: “Пам’яті Небесної Сотні”, “Небесна Сотня — то в серцях вогонь”, “Найкраща Сотня в небо йде”; викладки літератури: “Реквієм Небесній Сотні”, “Загинули не марно”; книжкові виставки з портретами героїв: “За чисті душі, що злетіли в небо”, “Небесна Сотня! Вічна слава героям!”; викладка газетно-ілюстративних матеріалів “Герої Небесної Сотні” з матеріалами місцевої періодики про героїв Небесної Сотні — наших земляків. Доповнити матеріали виставок можуть рекомендаційні списки літератури “Подвиг Небесної Сотні — приклад для нащадків”, “Герої не вмирають”. До зони героїко-патріотичної тематики можна прилучити флеш-моб “Згадаймо поіменно героїв Небесної Сотні”.

Серед форм популяризації літератури може бути пошукова робота краєзнавчого характеру. Зокрема, знаходити відомості про учасників визвольної боротьби, проводити зустрічі з ними, їхніми родинами.

Пріоритетним напрямком діяльності бібліотек, як і раніше, має залишитись робота з просування книги та читання. У план заходів можна включити:

- акції: «Передай книгу другу», «Книжкова алея», «Краща книга» (протягом певного періоду читачі голосують за кращу книгу та отримують призи), «Виставка руками читачів» (за бажанням читачі беруть участь у оформленні книжкової виставки), «Подаруй бібліотеці книгу, «Зустрічаємо День міста у бібліотеці» (до Дня міста);

- конкурси: «Лідер читання» (у номінаціях «Кращий читач року», «Читаюча родина» та ін.);

- літературний брейн-ринг «У колі улюблених книг»;

- фотоконкурс «Мій портрет з улюбленою книгою»;

- флеш-моби: «Як пройти в бібліотеку?», «Час читати!», «Улюблена книга» (із залученням користувачів);

- віртуальні дошки (Pinterest): інтерактивний сервіс з обкладинками рекомендованих книг, книжковими виставками, інсталяціями тощо;

- бліц-опитування «Яку роль відіграє читання у Вашому житті?», а також поетичні ринги, Дні нової книги, Дні книг-іменинників, літературні салони, поетичні гойдалки та ін.

Під час планування слід враховувати, що діють:


 • Концепція Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 рр. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 257-р);

-Державна цільова соціальна програма підтримки сім’ї до 2016 року (Постанова Кабінету міністрів України від 15 травня 2013 р. №341).

Щодо останнього, то це можуть бути:

- акції: «Читаємо всією родиною», «Читаюча родина»;

- книжкові виставки: «Книжкові новини для всієї родини», «Час читати усією родиною», «Візьміть книгу у коло сім’ї»;

- конкурс «Тато, мама, книга, я: разом – книжкова сім’я»;

- фотоконкурс (виставка світлин домашніх улюбленців).

Пропонуємо запланувати заходи з формування здорового способу життя:

- книжкові виставки, тематичні полиці: «Шкідливі звички: міраж і дійсність», «Шкідливі звички», «Планета здоров’я»;

- тренінги: «Ваше здоров’я у ваших руках», «Бути здоровим - модно»;

-Дні здоров’я: «До здоров’я через книгу», «Здоров’я народу – здоров’я нації», «Твори своє здоров’я сам» , «Спорт – це здоров’я»;

- огляди літератури: «Секрети здоров’я», «Здоров’я і здоровий спосіб життя», «Бережи здоров’я змолоду»;

- цикл бесід: «Здорова людина – здорове суспільство», «Ми - за здоровий спосіб життя», «Навчись бути здоровим»;

- інформаційні години: «На краю прірви», «Моє здоров’я у моїх руках»; години здоров’я: «Шкідливі звички – вороги молодості і краси», «І довгим хай буде твій життєвий шлях»;

- уроки здоров’я: «Дорога в безодню», «Право на життя»;

- бесіди-застереження: «Як вберегтися від туберкульозу», «Право на життя»; - діалоги «Якби я знав…», «Культура здорового способу життя»;

- диспути «Більше знаєш – менше ризикуєш», «Ваше здоров’я у ваших руках»;

- екскурсії у світ лікарських рослин «Ми даємо хворобам бій», «Лікар Айболить радить», «Де знайти вітамін життя».Методичні поради щодо організації  книжкових виставок

як однієї з форм бібліотечної роботи

Книжкова виставка – комплекс спеціально відібраних і систематизованих документів, розташованих таким чином, щоб викликати увагу читачів, зацікавити чи задовольнити існуючий інтерес чи інформаційну потребу; одна з форм бібліотечної роботи – наочної та орієнтованої на інформування читачів про зміст фонду, нові надходження, рекламу окремих видань.Під час підготовки виставок необхідно враховувати:

- комплексність, залучення матеріалів з різних розділів фонду;

- ретельний, з допомогою посібників рекомендаційної бібліографії, відбір літератури, показ на виставках кращих книг;

- використання періодики, рекомендація статей і рецензій з газет та журналів, кіно- фотодокументів;

- урахування інтересів, особливостей сприймання різних категорій читачів;

- оперативне інформування читачів про організацію книжкових виставок у бібліотеці (оформлення тематичних планів виставок, доведення до читачів часу і місця їх функціонування, використання для цього засобів масової інформації);

- періодичне вивчення ефективності книжкових виставок: аналіз відгуків читачів шляхом розповсюдження серед них відповідних анкет, вивчення читацького попиту.

Виставка-гра. На цій виставці складовою частиною є елементи будь-якої гри, тематично зумовленої рекомендаційною літературою. Наприклад, „Відгадай,  з яких ми книг”.

Виставка-вікторина. Виставка стимулює пізнавальну активність дітей у процесі читання. Відповіді на запитання, оформлені письмово, читач шукає у літературі, яка експонується на виставці.

Виставка-словник. Організовується з метою пояснення нових термінів, понять.

Жива виставка..Експонуються не тільки книги, статті з журналів і газет, ілюстративні матеріали, а й живі істоти, наприклад, морська свинка, рибки в акваріумі.

Виставка-знайомство. Організовується для того, щоб познайомити читачів з цікавою людиною (місцевий діяч, письменник).

Виставка-запитання. На виставці розміщуються тексти запитань і книги, періодичні видання, де можна знайти відповіді на ці запитання.

Виставка-ситуація. Читачам рекомендується самим поставити книги на виставку: „Цю книгу я візьму з собою у космічну подорож”, „Цю книгу я візьму з собою у похід”.

Виставка-відгук. Складається із відгуків про книги: „Прочитай, зацікав, порадь”.

Виставка одного портрета. Обов’язкова наявність портрета чи репродукції,  і літератури про цю людину.

Виставка-диспут. Диспут між читачами з метою розкриття проблем соціального розвитку школярів, надання допомоги в їх духовному становленні. Бажана книга відгуків „Ровеснику, дай відповідь ровеснику”.

Виставка – бенефіс читача. Наприклад, „Кращий читач року”. Обов’язкові елементи: формуляр читача, фотографія, аналіз читання.

Виставка-ребус. Супроводжується плакатом з ребусом „Попробуй відгадай…”.

Виставка-гербарій. Обов’язкова наявність гербарію, книг, періодичних видань про ці рослини. Наприклад, „Лікарські рослини … району”.

Виставка-кросворд. Визначаємо тему виставки, підбираємо кросворд по даній темі і літературу, де можна знайти відповіді на запитання кросворду.  

Виставка-імена. Бажано, щоб це був цикл виставок: „Олександр”, „Ганна”, „Володимир”. Їх мета – познайомити читачів з історичними особистостями, які мають ці імена. Ці виставки бажано організовувати до ювілейних дат.

Також рекомендуємо проведення наступних книжкових виставок: -з питань мови: «Доля мови – доля народу», «Апостоли рідної мови», «Плекатимеш мову – цвістимуть слова», «Мовні перлини для кожної дитини», «Якого кольору слова», « Буква до букви – і виникло слово», «Беру тебе, як скарб, в пісенній вроді з джерел, що не міліють у народі»;

- з питань охорони здоровя: «Здоровий дух дає здорове тіло», « Гіркі плоди солодкого життя», « Ні наркотикам та алкоголю», « Любов романтична, а хвороба – ні» (про СНІД), «Шкідливі звички – шлях у безодню», «Лікує природа», « Ліки навколо нас», «Здоров’я не все, але без нього все – ніщо»;

- з екологічних проблем «На розпеченім серці реактора», «У долонях всесвіту – Земля», «Чорна трагедія на кольоровій землі», «Природи неповторную красу я серцем, словом, пензлем захищу», «Нам із Землею разом жити», «Чорнобиль – це хрест України», «Гріх непростимий: Чорнобиль»;

- з проблем сім’ї: «Духовний храм людини: сім’я, родина, рід», «Підліток і сім’я: взаємовідносини», «Батьки і діти: одвічне коло», «На теми виховання», «Батько і мати – два сонця гарячі», «Рідний дім залишається в серці, як далеко від нього не йди», «Батьки збагачуються тим, що віддають дітям», «Якби молодість знала…»;

- культура життя у суспільстві: «Людина серед людей», «Ти людина і тим неповторна, тож брудним не сміти почуттям», «Ази народного етикету», «Бережи одежу знову, а здоров’я змолоду», «Де врода, там і сила», «Повага до людей є повагою до самого себе», «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить», «Хай оживає істина стара: людина починається з добра»;

- з питань духовності: «…Камінь не стане храмом, поки його не зведемо ми», «Віра зцілить ваші душі», «Читаємо Біблію», «З Різдвом Христовим, Україно!»;

- людина і закон: «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо», «Є право – значить є надія», «У зернині сучасного – урожай майбутнього», «Знання і повага прав людини – шлях до взаєморозуміння», «Закон і молодь», «Хай веселі будуть діти», «Хай щасливим буде люд», «Закон захищає дитинство»;

- до Дня Перемоги: «Батьки і діти Перемоги», «Немеркнуче світло Великого Подвигу», «Сповідь солдатських сердець», «Хлопчаки сорок першого року», «Між життям і безсмертям мости», «Скільки гроз і боїв пронеслось», «У граніті, у бронзі, у серцях», «Україна в полум’ї війни», «Нарешті знищена війна весняним громом Перемоги», «Партизанськими стежками»,«Уклін живим – загиблим слава», «Із книжок про війну, про бої ми читаємо», «У вічній пам’яті народній не закінчилася війна», «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на Землі», «Зорять з граніту вічні солдати, болями їхніми пам'ять жива», «Пам'ять серця, пам'ять сивини. Пам'ять тих, хто не прийшов з війни», «Ріка нашої пам’яті»;

- хобі: «І зігрівати свій дім, і доглядати свій сад», «І хліб на вишиванім рушнику», «Вишивальний світ», «Квіти поруч нас», «Тихе полювання», «Секрети сучасної господині», «Мистецтво, народжене вогнем», «Чого шука в житті душа жива»;

- виставки-поради: «Візьми поради для розради», «На всі випадки життя. Корисні поради від А до Я», «Книги – 03», «Книга вчить, як на світі жить»; --- присвячені політичним подіям: «Могутні масиви народного духу і сил» (до Дня незалежності України), «Факти – Події – Оцінки», «Соборність України: від ідеї до сьогодення», «Європи спільний дім», «Європейський вибір України: Людина. Право. Суспільство», «День народження держави»; --виставка з мистецтва: «Шепіт вітру, підслуханий пензлем», «Любов, оспівана в піснях», «Краса – то найглибша криниця, з неї століття черпають життя», «Серед земної краси», «Життя і правди кадри» (про кінематограф), «Колір і музика; слово і пісня», «Рушники сміються і тужать хрещатим барвінком», «Руками створена краса», «Легка крилатість пензля і різця», «Святий дух краси».

Радимо звернути увагу на:КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ НА 2015/2016 Н.Р.

Серпень

1 - 115 років від дня народження Олександра Івановича Копиленка (1900–1958), українського письменника.

 • 115 років від дня народження Віри Петрівни Новинської (1900–1982), української актриси оперети, співачки.

 • 85 років від дня народження Івана Олександровича Манжари (1930), українського поета.

2 - День пророка Іллі.

День Аеромобільних військ України.

 • 125 років від дня народження Василя Костьовича Ємця (1890–1982), українського бандуриста, співака, музикознавця, педагога.

3 - 90 років від дня народження Володимира Миколайовича Верменича (1925–1986), українського композитора.

4 - 135 років від дня народження Трохима Миколайовича Романченка (1880–1930), українського письменника, етнографа, громадського діяча.

 • 125 років від дня народження Еріха Вайнерта (1890–1953), німецького поета, перекладача.

5 - 165 років від дня народження Гі де Мопассана (1850–1893), французького письменника.

6 - День Бориса й Гліба.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.

Міжнародний день «Лікарі світу за мир».

7 - 150 років від дня народження Олександра Никифоровича Малинки (1865–1941), українського етнографа та фольклориста.

8 - День військ зв'язку.

День будівельника.

День працівників ветеринарної медицини.

9 - День великомученика Пантелеймона-цілителя.

Міжнародний день корінних народів світу.

 • 125 років від дня народження Михайла Євдокимовича Івченка (1890–1939), українського письменника, журналіста.

10 - 120 років від дня народження Михайла Михайловича Зощенка (1895–1958), російського письменника.

11 - 335 років із дня смерті Івана Дмитровича Сірка (між 1605–1610–1680), військового й політичного діяча, Запорізького кошового отамана.

 • 165 років від дня народження Стіва Возняка (1950), українського і російського піонера комп'ютерних технологій, конструктора одного з перших персональних комп'ютерів у світі.

 • 105 років від дня народження Юрія Васильовича Андрущенка (1910–1975), українського поета і журналіста.

12 Міжнародний день молоді.

 • 105 років від дня народження Олекси Гай-Головка (1910), українського поета, прозаїка, перекладача, літературознавця.

13 Всесвітній день шульги.

14 - 150 років від дня народження Дмитра Сергійовича Мережковського (1865–1941), російського письменника, релігійного філософа.

16 - 1035 років від дня народження Ібн Сіни (Авіценна) (980–1037), арабського вченого-енциклопедиста, філософа, лікаря, поета.

 • 370 років від дня народження Жана де Лабрюйєра (1645–1696), французького письменника, сатирика-мораліста.

 • 155 років від дня народження Жюля Лафорга (1860–1887), французького поета-символіста.

18 - 265 років від дня народження Антоніо Сальєрі (1750–1825), італійського композитора, диригента та педагога.

 • 165 років із дня смерті Оноре де Бальзака (1799–1850), французького письменника, журналіста, драматурга.

19 Преображення Господнє.

День пасічника.

 • 235 років від дня народження П’єра-Жана Беранже (1780–1857), французького поета.

20 - 95 років від дня народження Василя Онуфрійовича Власенка (1920–1986), українського літературознавця.

21 - 105 років від дня народження Юрія Костюка (1910–1995), українського драматурга, мистецтвознавця.

22 - 485 років від дня народження Яна Кохановського (1530–1584), польського поета.

 • 95 років від дня народження Рея Дугласа Бредбері (1920–2012), американського письменника.

23 - День Державного прапора України.

 • 135 років від дня народження Олександра Степановича Гріна (Гриневський Олександр Степанович, 1880–1932), російського письменника.

 • 115 років від дня народження Лавра (Лаврентій) Івановича Дяченка (1900–1937), українського поета, публіциста.

24 - День Незалежності України (1991).

 • 245 років від дня народження Шарля Луї Лесюра (1770–1849), французького історіографа, публіциста, дослідника історії українського козацтва.

25 - 115 років із дня смерті Фрідріха Ніцше (1844–1900), німецького філософа.

26 - 275 років від дня народження Жозефа Мішеля Монгольф’є (1740–1810), французького вченого, винахідника повітряної кулі.

 • 135 років від дня народження Гійома Аполлінера (Аполлінарій Костровицький, 1880–1918), французького поета.

 • 130 років від дня народження Жуля Ромена (справж. Луї Фарігуль) (1885–1972), французького письменника.

 • 105 років від дня народження Матері Терези (Агнес Гонджа Бояджиу, 1910–1997), громадського діяча, лауреата Нобелівської премії миру (1979).

27 - 245 років від дня народження Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770–1831), німецького філософа.

 • 125 років від дня народження Дмитра Петровича Мирського (Святополк Мирський) (1890–1939), українського та російського поета, критика, літературознавця.

28 - Успіння Пресвятої Богородиці.

 • 90 років від дня народження Аркадія Натановича Стругацького (1925–1991), радянського письменника.

29 - Перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.

День шахтаря.

30 - 155 років від дня народження Ісака Ілліча Левітана (1860–1900), російського живописця-пейзажиста.

31 - 145 років від дня народження Марії Монтессорі (1870–1952), італійського педагога.

 • 175 років від дня народження Джованні Верга (1840–1922), італійського письменника, основоположника веризму.


Вересень

1 - День знань.

 • 140 років від дня народження Едгара Райса Берроуза (1875–1950), американського письменника-фантаста.

2 - 115 років від дня народження Романа Миколайовича Турина (1900–1979), українського живописця.

4 - 130 років від дня народження Дмитра Васильовича Андрусенка (1885–1965), українського кобзаря, диригента, педагога.

5 - День підприємця.

 • 280 років від дня народження Йоганна Кристіана Баха (1735–1782), німецького композитора, піаніста.

6 - 75 років від дня народження Юрія Шимка (1940), українського громадського й політичного діяча, президента Світового конгресу вільних українців (Канада).

7 - 145 років від дня народження Олександра Івановича Купріна (1870–1938), російського письменника.

8 - Міжнародний день солідарності журналістів.

Міжнародний день грамотності.

 • 635 років тому (1380) відбулась Куликовська битва.

 • 80 років від дня народження Леоніда Рудницького (1935), українського літературознавця, президента НТШ у США.

10 - 125 років від дня народження Франца Верфеля (1890–1945), австрійського письменника.

11 - Усікновення глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господня Іоанна.

День українського кіно.

День фізичної культури і спорту.

 • 130 років від дня народження Девіда Герберта Лоуренса (1885–1930), англійського письменника.

12 - День танкістів.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

 • 115 років від дня народження Леся (Олександр) Кириловича Лозовського (1900–1922), українського графіка.

 • 110 років від дня народження Олександра Володимировича Запорожця (1905–1981), українського психолога.

14 - День преподобного Симеона Стовпника.

15 - 145 років від дня народження Льва Петровича Штейнберга (1870–1945), українського та російського диригента, композитора.

 • 125 років від дня народження Агати Крісті (Мері Кларісса Міллер) (1890–1976), англійської письменниці.

16 - Міжнародний день охорони озонового шару.

 • 125 років від дня народження Стефана Зар'яна (1890–1967), вірменського письменника.

17 - День працівників цивільного захисту.

 • 80 років від дня народження Кена (Елтон) Кізі (1935–2001), американського прозаїка.

18 - День фармацевтичного працівника.

День винахідника і раціоналізатора.

 • 105 років від дня народження Михайла Івановича Чабанівського (1910–1973), українського письменника, журналіста.

19 - Міжнародний день миру. День працівника лісу.

20 - 130 років від дня народження Дмитра Павловича Осічного (1885–1962), українського письменника.

21 - Різдво Пресвятої Богородиці.

Друга Пречиста.

Всесвітній день миру.

 • 175 років від дня народження Терези Бенцон (1840–1907), французької письменниці, перекладачки, літературного критика.

22 - День партизанської слави.

 • 180 років від дня народження Олександра Опанасовича Потебні (1835–1891), українського і російського філолога.

 • 125 років від дня народження Павла Варламовича Носача (1890–1966), українського кобзаря.

23 - 125 років від дня народження Аркадія Васильовича Казки (1890–1929), українського письменника, поета і педагога.

 • 115 років від дня народження Сергія Івановича Ожегова (1900–1964), російського вченого-мовознавця.

24-30 вересня – Всесвітній тиждень моря.

25 - 235 років від дня народження Чарлза Роберта Метьюріна (1780–1824), ірландського письменника.

26 - Всесвітній день моря.

Європейський день мов.

День машинобудівника.

 • 435 років від дня народження Франціска Гомеса де Кеведо-і-Вільєгаса (1580–1645), іспанського письменника-сатирика.

 • 95 років від дня народження Івана Миколайовича Носенка (1920), українського скульптора.

27 - Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього.

Міжнародний день глухих.

День туризму.

29 - 220 років від дня народження Кіндрата Федоровича Рилєєва (1795–1826), російського поета.

 • 205 років від дня народження Елізабет Гаскелл (1810–1865), англійської письменниці.

 • 170 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого (Тобілевича) (1845–1907), українського драматурга.

30 - День мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Всеукраїнський день бібліотек.

 • 115 років від дня народження Параски Олексіївни Березовської (1900), українського майстра художньої вишивки.

Жовтень

1 - Міжнародний день музики.

Міжнародний день громадян похилого віку.

День ветерана.

2 - Міжнародний день проти насилля.

3 - 120 років від дня народження Сергія Олександровича Єсеніна(1895–1925), російського поета.

 • 115 років від дня народження Томаса Клейнтона Вулфа (1900–1938), американського письменника.

4 - День працівників освіти.

Всесвітній день середовища проживання.

 • 85 років із дня смерті Олени Пчілки (Ольга Петрівна Косач-Драгоманова) (1849–1930), української письменниці, перекладачки, освітньої діячки, етнографа, фольклористки.

5 - Всесвітний день вчителів.

 • 75 років від дня народження Володимира Омеляновича Забаштанського (1940), українського поета, перекладача.

7 – 130 років від дня народження Нільса Бора (1885–1962), данського фізика, лауреата Нобелівської премії (1922).

8 - День юриста.

9 - Всесвітній день пошти.

 • 130 років від дня народження Володимира Юхимовича Свідзинського (1885–1941), українського поета, літературознавця .

 • 75 років від дня народження Джона Леннона (1940–1980), англійського рок-музиканта.

10 - Міжнародний день боротьби за скасування смертної кари.

День художника.

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби.

День працівників стандартизації та метрології.

11 - 130 років від дня народження Франсуа Моріака (1885–1970), французького письменника, лауреата Нобелівської премії (1952).

12 - Всесвітній день захисту зору.

 • 85 років від дня народження Радія Федоровича Полонського (1930), українського письменника, драматурга, публіциста, перекладача .

 • 80 років від дня народження Лучано Паваротті (1935–2007), італійського оперного співака.

13 - Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих.

14 - Покрова Пресвятої Богородиці.

День українського козацтва.

15 - 155 років від дня народження Софії Віталіївни Тобілевич (1860–1953), української актриси, перекладачки, письменниці, етнографа.

16 - Всесвітній день продовольства.

17 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.

День працівників харчової промисловості.

 • 95 років від дня народження Мігеля Делібеса (1920), іспанського письменника.

18 - 135 років від дня народження Володимира Жаботинського (1880–1940), єврейського та українського письменника, журналіста, громадсько-політичного діяча.

 • 130 років від дня народження Миколи Михайловича Баженова (1885–1962), українського мовознавця, літературознавця.

 • 105 років від дня народження Андрія Васильовича Бронського (1910–1942), українського письменника, літературознавця.

19 - 135 років від дня народження Олекси Теодотовича Назаріїва (1880–1918), українського бібліографа, критика.

20 - 115 років від дня народження Джека Ліндсея (1900–1990) англійського письменника, критика, літературознавця, перекладача.

21 - 495 років тому (1520) португальський мореплавець Фернан Магеллан відкрив між Атлантичним і Тихим океанами протоку, названу на його честь Магеллановою.

22 - 145 років від дня народження Івана Олексійовича Буніна (1870–1953), українського та російського письменника, перекладача.

 • 105 років від дня народження Параски Юхимівни Амбросій (1910–1997), української народної поетеси.

 • 80 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935), українського поета.

23 - 95 років від дня народження Степана Михайловича Горака (1920–1986), українського історика і бібліографа.

 • 95 років від дня народження Джанні Родарі (1920–1980), італійського письменника.

24 - Всесвітній день інформації про розвиток.

День Організації Об'єднаних Націй.

25 - Європейський день цивільного права.

 • 190 років від дня народження Йоганна Штрауса (сина) (1825–1899), австрійського композитора, скрипаля, диригента.

27 - 160 років від дня народження Івана Володимировича Мічуріна (1855–1935), російського вченого в галузі генетики й селекції.

28 - День визволення України від гітлерівських військ.

Міжнародний день анімації.

 • 130 років від дня народження Такубоку Ісікави (1885–1912), японського письменника і критика.

29 - 135 років від дня народження Абрама Федоровича Йоффе (1880–1960), російського фізика (родом із Полтавщини).

30 - 105 років від дня народження Кузьми Кіндратовича Гриба (1910), українського письменника.

 • 105 років із дня смерті Анрі Жана Дюнана (1828–1910), швейцарського філантропа, ініціатора створення Міжнародного товариства "Червоний Хрест", першого лауреата Нобелівської премії миру.

31 - День автомобіліста і дорожника.

Листопад

1 - 80 років від дня народження Олександра Федосійовича Зайвого (1935–1999), українського поета.

 • 80 років від дня народження Володимира Степановича Мирного (1935), українського поета.

 • 75 років від дня народження Миколи Хомича Лиходіда (1940–1993), українського поета.

2 - Всесвітній день чоловіків.

 • 80 років від дня народження Володимира Радіоновича Коломійця (1935), українського поета, редактора.

3 - День Інженерних військ. День Ракетних військ і артилерії.

4 - День залізничника.

6 - Міжнародний день запобіганню експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.

 • 160 років від дня народження Дмитра Івановича Яворницького (1855–1940) українського історика, археолога, фольклориста, етнографа, письменника, поета.

 • 135 років від дня народження Роберта Музіля (1880–1942), австрійського письменника.

7 - День працівника соціальної сфери.

 • 75 років тому (1940) створено Конгрес українців Канади.

 • 85 років від дня народження Євгена Дмитровича Васильченка (1930), українського поета-гумориста.

8 - День великомученика Дмитра Солунського.

Міжнародний день якості.

 • 115 років від дня народження Маргарет Мітчелл (1900–1949), американської письменниці.

9 - День преподобного Нестора Літописця Київського.

День української писемності та мови.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Міжнародний день боротьби з фашизмом та антисемітизмом.

10 - День мучениці Параскеви П'ятниці.

Всесвітній день молоді.

12 – 175 років від дня народження Рене Франсуа Огюста Родена (1840–1917), французького скульптора.

13 - Міжнародний день сліпих.

 • 165 років від дня народження Роберта Льюїса Стівенсона (1850–1894), англійського письменника.

14 - Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет.

Всесвітній день якості.

16 - Міжнародний день толерантності.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

17 - Міжнародний день студента.

19 - День працівників гідрометеорологічної служби.

День кловиробника.

 • 115 років від дня народження Анни Зегерс (справж. Нетті Радвані) (1900–1983), німецької письменниці.

 • 95 років від дня народження Миколи Багрича (1920), українського бібліографа.

20 - Всесвітній день дитини.

 • 185 років від дня народження Клавдії Іванівни Алексевич (1830–1916), української письменниці.

 • 105 років із дня смерті Льва Миколайовича Толстого (1828–1910), російського письменника й мислителя.

21 - Собор Архістратига Михаїла, покровителя Києва.

Всесвітній день телебачення.

Всесвітній день вітань.

Міжнародний день відмови від куріння.

 • 105 років від дня народження Володимира Максимовича Перепелюка (1910), українського кобзаря і бандуриста.

22 - День пам’яті жертв голодоморів.

День Свободи.

 • 125 років від дня народження Шарля де І'олля (1890–1970), французького політичного, державного і військового діяча.

 • 155 років від дня народження Марії Костянтинівни Башкирцевої (1860–1884), української художниці, співачки, літераторки.

25 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

 • 205 років від дня народження Миколи Івановича Пирогова (1810–1881), російського та українського хірурга, анатома, педагога і громадського діяча.

 • 115 років від дня народження Пилипа Федоровича Гузюка (1900–1968), українського письменника.

26 - Всесвітній день інформації.

28 - День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.

Всеукраїнська акція «Засвіти свічку».

 • 135 років від дня народження Олександра Олександровича Блока (1880–1921), російського поета.

 • 125 років від дня народження Зінаїди Павлівни Тулуб (1890–1964), української письменниці.

 • 100 років від дня народження Костянтина Михайловича Симонова (1915–1979), російського письменника.

29 - 110 років від дня народження Гаврила МихайловичаТроєпольського (1905–1995), російського радянського письменника.

30 - Міжнародний день захисту інформації.

 • 180 років від дня народження Марка Твена (1835–1910), американського письменника, основоположника американського критичного реалізму.

Грудень

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

День працівників прокуратури.

 • 110 років від дня народження Олексія Полторацького (1905–1977), українського письменника, літературного критика.

 • 85 років від дня народження Романа Миколайовича Федоріва (1930), українського письменника.

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

 • 115 років від дня народження Олександра Андрійовича Прокоф'єва (1900–1971), російського поета, перекладача творів Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, П. Тичини, М. Рильського, А. Малишка.

3 - Міжнародний день інвалідів.

 • 215 років від дня народження Франце Прешерна (1800–1849), словенського поета.

4 - Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста.

 • 190 років від дня народження Олексія Миколайовича Плещеєва (1825–1893), російського письменника.

 • 140 років від дня народження Райнера Марії Рільке (1875–1926), австрійського поета.

5 - Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку. День працівників статистики.

 • 195 років від дня народження Афанасія Афанасійовича Фета (1820–1892), російського поета.

 • 105 років від дня народження Пилипа Сергійовича Руді (1910–1942), українського поета.

6 - День Збройних сил України.

7 - Міжнародний день цивільної авіації.

День місцевого самоврядування.

Великомучениці Катерини.

 • 115 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900–1961), української художниці.

 • 145 років із дня смерті Михайла Михайловича Вербицького (1815–1870), українського композитора й хорового диригента, священика, автора музики гімну "Ще не вмерла України...".

8 - 2080 років від дня народження Горація (Квінт Горацій Флакк) (65 до н.е. – до н.е.), давньоримського поета.

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією.

10 - День прав людини.

Всесвітній день футболу.

 • 185 років від дня народження Емілі Елізабет Дікінсон (1830–1886), американської поетеси.

11 - Міжнародний день гір.

 • 205 років від дня народження Альфреда де Мюссе (1810–1857), французького письменника.

12 - День Сухопутних військ.

 • 225 років від дня народження Олексія Івановича Мартоса (1790–1842), українського історика.

13 - Апостола Андрія Первозванного.

 • 295 років від дня народження Карла Гоцці (1720–1806), італійського драматурга і поета.

 • 145 років від дня народження Миколи Сагарди (1870–1943), українського релігієзнавця, бібліотекаря, бібліографа.

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

 • 95 років тому (1920) Генеральна асамблея ООН прийняла Декларацію "Про надання незалежності колоніальним країнам і народам".

 • 175 років від дня народження Михайла Петровича Старицького (1840–1904), українського письменника, режисера, актора, театрального і громадсько-культурного діяча.

 • 120 років від дня народження Поля Елюара (Ежен Грендель) (1895–1952), французького поета.

15 - День працівників суду.

Міжнародний день чаю.

17 - Великомучениці Варвари.

 • 245 років від дня народження Бетховена (Людвіг ван Бетховен) (1770–1827), німецького композитора, піаніста, диригента.

 • 185 років від дня народження Жуля Ґонкура (1830–1870), французького письменника.

18 - Міжнародний день мігранта.

 • 125 років із дня смерті Григорія Петровича Данилевського (1829–1890), російського й українського письменника, автора численних романів та наукових розвідок з минулого України.

19 - Святого Миколая-чудотворця. День адвокатури.

 • 115 років із дня смерті Степана Носа (1829–1900), українського етнографа і письменника.

 • 95 років від дня народження Миколи Даниловича Руденка (1920–2004), українського письменника, філософа, правозахисника.

20 - Міжнародний день солідарності людей.

День міліції.

22 - День енергетика.

День працівників дипломатичної служби.

24 - День працівників архівних установ.

 • 105 років від дня народження Петра Онуфрійовича Дорошка (1910), українського письменника.

25 - 120 років від дня народження Григорія Гурійовича Верьовки (1895–1964), українського композитора, хорового диригента.

27 - 115 років від дня народження Абрама Яковича Кагана (1900–1965), єврейського письменника України.

 • 105 років від дня народження Євгена Павловича Фоміна (1910–1942), українського поета.

28 - Міжнародний день кіно.

29 - Міжнародний день біологічного різноманіття.

 • 115 років від дня народження Михайла Тадейовича Дубовика (1900–1942), українського письменника, поета.

30 – 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865–1936), англійського прозаїка, поета, казкаря.

Лютий-2016

1-160 років із дня смерті Івана Федоровича Паскевича (1782 – 1856), російського військового діяча, генерала-фельдмаршала (1829). Був однією з наближених до Миколи І осіб. Член Верховного суду в справі декабристів. З 1826 – командуючий військами в Закавказзі, з березня 1827 – намісник на Кавказі. Керував придушенням польського повстання 1830 – 1831, після чого був призначений намісником Царства Польського. У 1849 р. командував військами, які придушували революцію (1848 – 1849) в Угорщині. Під час Кримської війни (1853 – 1856) – головнокомандуючий військами на західних кордонах і (1853 – 1854) на Дунаї. Народився у м. Полтаві.

Березень-2016

1- 170 років від дня народження Василя Васильовича Докучаєва (1846 – 1903), фундатора генетичного грунтознавства, вчення про географічні зони, наукової класифікації грунтів. Народився у с. Милюковому на Смоленщині (Росія). У 1871 р. закінчив Петербурзький університет, з 1883 р. — його професор. У 1888—1894 рр. на запрошення Полтавського губернського земства очолював експедицію, що вивчала ґрунти, рослинність і геологічні умови Полтавщини. Було складено ґрунтові карти губернії, створено природничо-історичний музей. Серед учасників експедиції були учні В. В. Докучаєва, згодом видатні природознавці академік В. І. Вернадський, академік К. Д. Глінка (1867—1927), академік Ф. Ю. Левінсон-Лессінг (1861—1939).

Квітень-2016

6- 180 років від дня народження Миколи Васильовича Скліфосовського (1836 – 1904), хірурга, ученого, педагога. Життя і діяльність пов'язані з м. Полтавою.

13- 110 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко (1906 - 1997), укр. письменниці, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, літературної премії ім. Лесі Українки (1974). Працювала в дитячій колонії ім. Горького під керівництвом А.С.Макаренка. Народилася у м. Полтаві.


Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р iconРекомендації щодо планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р

Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у загальноосвітніх навчальних закладів
Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році
Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р iconМетодичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році

Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів
Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р icon14 дошкільних навчальних закладів (745 вихованців)
«Про підсумки роботи закладів освіти у 2014-2015 навчальному році та основні завдання на 2015-2016 навчальний рік»
Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р iconМетодичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році
Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р iconМетодичні рекомендації щодо використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні
Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році
Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
Детально опрацювати методичні рекомендації на шкільних методичних об’єднаннях І використовувати в навчальному процесі
Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р iconЛист Міністерства №1/9-253 від 22. 05. 2015 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

Рекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р iconМетодичні рекомендації щодо особливостей організації навчально-виховного процесу в 1-му класі загальноосвітніх навчальних закладів 2014/2015 н р., критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
Проблема. Організація та науково-методичний супровід упровадження нового змісту початкової загальної освіти. Інструктивно-методичні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка