Ректора Маріупольського державного університетуСторінка1/13
Дата конвертації13.12.2017
Розмір2,22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗВІТ

ректора Маріупольського державного університету

Балабанова Костянтина Васильовича

за 2010 – 2014 роки

відповідно до умов укладеного контракту

МАРІУПОЛЬ – 2015


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..4

І. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УНІВЕРСИТЕТУ………………………………………………………………….6

1.1. Кадровий склад кафедр………………………………………………………6

1.2. Підготовка науково-педагогічних кадрів у МДУ…………………………11

II. РЕЗУЛЬТАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ……………………………………………………...14

2.1. Формування номенклатури напрямів підготовки та спеціальностей……14

2.2. Комплектування контингенту студентів ………………………………….20

2.3. Організація і науково-методичне забезпечення навчального процесу та якість підготовки фахівців ……………………………………………………...30

2.4 Працевлаштування випускників університету…………………... ……….36

III.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ....40

3.1. Аналіз основних результатів наукових досліджень і проведення науково-практичних конференцій……………………………………………………..…40

3.2 Науково-дослідна робота студентів ………………………………………..58

3.3 Розвиток наукової бібліотеки……………………………………………….62

IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО………………………………….…67

4.1. Співробітництво з міжнародними організаціями, установами, університетами…………..……………………………………………………….67

4.2 Міжнародні наукові проекти………………………………………………..80

4.3.Міжнародні центри МДУ…………………………………………………...83

4.4. Міжнародні стажування викладачів і студентів…………………………..89

4.5. Підготовка іноземних громадян у Маріупольському державному університеті……………………………………………………………………....92

V. ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ. РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ………………………………………………………..…94

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ……………………………………………………………….103

VIІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК……………………………………………………………………..106

VIІІ. Інформаційна діяльність МДУ…………………………………………..112

ІХ. Біографічна довідка…………………………………………………...……114

Х. Особистий внесок у розвиток університету………………………..……...115

ХІ. Особиста науково-педагогічна праця………………………………..…....117

ВИСНОВКИ………………………………………………………………...…..127


ВСТУП
Згідно із Законом України «Про вищу освіту» звітування ректора про результати своєї діяльності здійснюється регулярно перед органами громадського самоврядування. 29 грудня 2014 року ректор звітував перед Конференцією трудового колективу Маріупольського державного університету (МДУ) за результатами роботи у 2014 календарному році, а 23 березня 2015 року про виконання умов контракту, який був укладений між Міністерством освіти і науки України і ректором (№ ІІ-23 від 27 квітня 2010 року).

У звітному періоді робота ректора була спрямована на виконання вимог контракту відповідно до законодавчих актів України, таких як: Закони України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Постанови Кабінету Міністрів України: «Про державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»)», «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», Накази Міністерства освіти і науки України та інші нормативні документами.

Діяльність Маріупольського державного університету у звітному періоді (2010 – 2014 роки) була спрямована на:


  • реалізацію конституційних положень у частині забезпечення права громадян України на якісну освіту; впровадження сучасних технологій організації навчального процесу;

  • жорстке дотримання ліцензованих умов із наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти відповідно до чинного законодавства;

  • забезпечення рівного і справедливого доступу до якісної освіти, ефективне впровадження та проведення вступної кампанії за результатами незалежного зовнішнього оцінювання;

  • розвиток міжнародного науково-освітнього та культурного співробітництва, поглиблення інтеграції університету в європейський освітній та науковий простір та підвищення іміджу вітчизняної освіти за кордоном;

  • підвищення результативності фундаментальних і прикладних наукових досліджень, упровадження їх результатів у навчально-виховний процес, подальшій інтеграції освіти, науки та виробництва;

  • забезпечення фінансової стійкості університету;

  • соціальний захист і соціальна підтримка викладачів та студентів.

  • здійснення культурно-просвітницької діяльності щодо пропаганди мови, культури, традицій українського народу та національних меншин для забезпечення міжнаціональної злагоди у Донецькому регіоні, виконання державної мовної політики у навчально-виховному процесі.

Одними із найвагоміших здобутків університету у звітному періоді стало отримання статусу класичного університету, проходження повторної акредитації за оезультатами якої було підтверджено найвищий – IV рівень акредитації. Прийняття нової редакції Закону України «Про вищу освіту» стало поштовхом у подальшому розвитку освітньої та наукової діяльності Маріупольського державного університету.

Протягом звітного періоду вищим органом громадського самоврядування МДУ – Конференцією трудового колективу МДУ постійно оцінювалась діяльність керівництва університету у сфері забезпечення якості освітньої, наукової, фінансово-господарської та інших видів діяльності університету. З метою забезпечення відповідності положень Статуту МДУ Закону України «Про Вищу освіту» та інших нормативно-правових актів України Конференція трудового колективу університету за поданням вченої ради МДУ 23 березня 2015 року прийняла його нову редакцію, яка подана на затвердження до МОН України. Регулярно ректор проводив зустрічі з органами студентського самоврядування університету, виступав перед студентським активом з інформацією про діяльність ректорату, яка спрямована на підвищення якості освіти, розвиток інтеграції освіти і науки, їх інтернаціоналізації у контексті інтеграції до європейського освітнього і наукового простору.І. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УНІВЕРСИТЕТУ

1.1. Кадровий склад кафедр
Розвиток кадрового забезпечення навчального процесу в університеті, підготовка науково-педагогічних кадрів, спроможних надавати якісні освітні послуги, – один із головних напрямків діяльності університету. В цілому, протягом звітного періоду кадровий потенціал університету помітно посилився (рис.1.1.). Кількість штатних працівників університету є стабільниною та станом на 31.12.2014 становить 547 штатних працівників, з яких 259 – науково-педагогічні працівники.


Рис. 1.1. Штатні працівники університету
Стратегічною лінією діяльності ректорату МДУ є активне залучення до участі в навчальному процесі досвідчених фахівців, видатних учених, засновників та представників різних наукових шкіл України та зарубіжних країн, що визнано світовою практикою розвитку університетської освіти.Рис. 1.2. Кількість іноземних лекторів, які читали лекції у МДУ (осіб)

Скорочення кількості іноземних лекторів у 2014 році пов’язано з проведенням військових дій на території Донецької області.
Рис. 1.3. Науково-педагогічні працівники, які працюють на умовах сумісництва
Таким чином, науково-педагогічний потенціал МДУ станом на 01.01.2015 становить:

338 науково-педагогічних працівників, з них:

51 докторів наук, професорів (15%);

155 кандидатів наук, доцентів (45,8%);

Динаміка науково-педагогічного потенціалу МДУ наведена у таблиці 1.1Таблиця 1.1

Динаміка науково-педагогічного потенціалу МДУ (2010 – 2014 роки)


Показники

2010

2011

2012

2013

2014

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників

330

340

330

323

338

з них:

- докторів наук45

45

47

47

51

- кандидатів наук

114

115

144

143

155

Питома вага докторів і кандидатів наук у загальній чисельності науково-педагогічних кадрів, %

48,1%

47%

57,6%

58,8%

60,9%
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Ректора Маріупольського державного університету iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Ректора Маріупольського державного університету iconБердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Ректора Маріупольського державного університету iconНародився 16 (28) листопада 1880 року. Мати Блока дочка ректора Санкт-Петербурзького університету Андрія Бекетова

Ректора Маріупольського державного університету iconС. А. Копилов доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ректора Маріупольського державного університету iconШелудченко Богдан Анатолійович
Державного агроекологічного університету Мінагрополітики України. З 2004 року працює на посаді професора, зав кафедри моніторингу...
Ректора Маріупольського державного університету iconПедагогічного університету
Збірник наукових праць студентів Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 163 с
Ректора Маріупольського державного університету iconМолодих учених
Бердянського державного педагогічного університету, заступник головного редактора; Ходикіна І. І. – ст викладач каф загального мовознавства...
Ректора Маріупольського державного університету iconП. Петровський Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Ректора Маріупольського державного університету icon23 грудня 2014 року
Річний звіт ректора складає біля 60 сторінок. Повне представлення його зайняло б дуже багато часу. Тому сьогодні вашій увазі пропонується...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка