Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14



Сторінка13/21
Дата конвертації14.04.2017
Розмір5,24 Mb.
ТипРішення
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

УМОВИ ДОГОВОРУ

купівлі-продажу права оренди земельної ділянки для здійснення

підприємницької діяльності
м. Тернопіль «____» ____________________ 2010 р.

Ми, що нижче підписалася,

Тернопільська міська рада ( ід. код в державному реєстрі юридичних осіб №34334305), місце знаходження якої – м. Тернопіль, вул.Листопадова,5, в особі міського голови Заставного Романа Йосиповича, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іменована в подальшому «ПРОДАВЕЦЬ», з однієї сторони та ___________________________________, що проживає за адресою ________________________ і діє на підставі ______________________, іменований в подальшому “ПОКУПЕЦЬ”, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець на підставі рішення Тернопільської міської ради за №________ від “________” ___________ 2010 р. передає за плату, а Покупець приймає в оренду і оплачує право оренди земельної ділянки з усіма обтяженнями і сервітутами за адресою м. Тернопіль вул.Лесі Українки загальною площею 0,0084 га, згідно з планом земельної ділянки, що додається, в межах: від А до Б __________, від Б до А _______________.

Цільове призначення земельної ділянки– для розташування торгового павільйону.

1.2. Земельна ділянка, що є предметом даного Договору, має такі обмеження:



1.2.1.Спеціальні:

- в санітарно-захисних зонах інженерно-технічних споруд і комунікацій:



 • будь-яке будівництво будинків та споруд;

 • виконання земельних робіт на глибині більше 0,3 м. та планування ґрунту;

 • застосування ударних механізмів та скидання важких предметів вагою більше 5т;

 • розміщення автозаправних станцій та інших сховищ мастил та палива;

 • влаштування звалищ.

1.3. На земельну ділянку, що є предметом даного Договору, накладені такі сервітути:

 • прохід через земельну ділянку;

 • проїзд через земельну ділянку транспортними засобами по наявному шляху;

 • прокладання та експлуатація лінійних і інженерних мереж.

1.4. В подальшому в цьому Договорі "Покупеці" та "Продавець" іменуються "Сторони"
2. Ціна продажу права оренди земельної ділянки, строки і порядок оплати

2.1. Згідно протоколу №_________ від __________р. аукціону (земельних торгів) стартова ціна права на оренду земельної ділянки становила 13 014грн.. ( Тринадцять тисяч чотирнадцять гривень 00 коп.), ціна продажу права оренди становить _______________ грн. із них Покупець сплатив Гарантійний внесок в сумі грн. ( ) (10% від стартової ціни) на рахунок_________________________

Згідно договору, кошти в сумі _________________ гривень покупець здійснює оплату на протязі 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору. Оплата здійснюється шляхом перерахування обумовленої суми на розрахунковий рахунок 33111338700002 в УДК у Тернопільській області МФО 838012 одержувач бюджет м.Тернополя код платежу 33010500.

2.2.Покупець сплачує вартість за виготовлення документації по відводу землі, експертно-грошової оцінки земельної ділянки, в сумі _______________ грн. на р.р. 31510931700002банку одержувача ГУДКу в Тернопільській області, ід.код 23588119 МФО 838012, одержувач бюджет м. Тернополя, код платежу 50110000 „Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування” на протязі 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.



3. Обов'язки Сторін

3.1. Покупець зобов'язаний:

3.1.1. Сплатити вартість права оренди земельної ділянки в строки та в розмірах, що передбачені Розділом 2 цього Договору.

3.1.2. Використовувати земельну ділянку відповідно до мети зазначено в п.1.2 цього Договору.

3.1.3. Розпочати та завершити забудову земельної ділянки на протязі 3 (трьох) років..

3.1.4. Взяти дольову участь в будівництві під”їздної дороги та інженерних мереж.

3.1.5. Оплатити кошти за отримання технічних умов на підключення до інженерних мереж.

3.1.6. Оформити знесення зелених насаджень відповідною документацією (при необхідності).

3.1.7. Надавати Продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов цього договору.

3.1.8. Дотримуватись обтяжень та сервітутів, що накладені та встановлені на земельну ділянку (забезпечувати безкоштовне і безперешкодне використання об'єктів загального користування (пішохідні та автомобільні дороги, об'єкти інженерної інфраструктури), що зареєстровані на земельній ділянці на момент реєстрації заяви, можливість доступу на земельну ділянку відповідних служб для обслуговування і ремонту об'єктів загального користування та інженерної інфраструктури, розміщення на земельній ділянці межових і геодезичних знаків та під'їздів до них тощо).

3.1.9. З моменту виникнення права оренди земельної ділянки за цим Договором сплачувати орендну плату в розмірах і порядку, передбачених чинним законодавством України про плату за землю.

3.1.10. Зареєструвати цей договір у встановленому законодавством порядку.

3.2. Продавець зобов'язаний:

3.2.1. Не пізніше 30 днів після підписання цього Договору відвести земельну ділянку в натурі (на місцевості) за участі Покупця.

3.2.2. Прийняти оплату Покупцем вартості права ренди земельної ділянки в розмірі та в терміни, обумовлені Розділом 2 цього Договору.

3.2.3. Протягом 30 календарних днів з моменту повної сплати Покупцем вартості права оренди земельної ділянки укласти Покупцеві договір оренди земельної ділянки.



4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку невиконання Покупцем належним чином умов договору, Покупець має право розірвати цей Договір у встановленому порядку і вимагати відшкодування збитків, спричинених його розірванням.

4.2. У разі порушення терміну оплати за право на оренду земельної ділянки, передбаченого графіком проплат Розділу 2 даного Договору, Покупець сплачує іншій стороні за кожен день прострочення платежу, пеню від несплаченої суми розміром, що становить подвійну облікову ставку НБУ, яка діяла в період за який сплачується пеня.

4.3. Якщо Покупець протягом 30 календарних днів з моменту закінчення терміну повної сплати вартості права оренди земельної ділянки не сплатить встановлену в Договорі ціну або відмовиться прийняти земельну ділянку, Продавець має право вимагати прийняття придбаного майна і сплати ціни, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або зі своєї сторони, порушувати питання про розірвання цього договору і вимагати відшкодування збитків.

4.4. У випадку розірвання договору з вини Покупця сплачені ним грошові кошти повертаються Продавцем Покупцеві за мінусом збитків, пов'язаних з оформленням Договору та відведенням земельної ділянки (підготовка проекту відведення, оплата вартості технічних умов, послуг спеціалістів, нотаріального посвідчення тощо).

4.5. Розірвання Договору не звільняє Покупця від сплати пені, передбаченої п.4.2. даного Договору.

4.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від обов'язків виконання договірних зобов'язань в період дії умов даного Договору.

4.7. У разі невиконання Продавцем умов цього Договору, Покупець має право вимагати виконання Продавцем своїх обов'язків належним чином, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або має право розірвати цей Договір у встановленому порядку і вимагати відшкодування збитків, спричинених його, розірванням.

4.8. У випадку розірвання Договору з вини Продавця суми, сплачені Покупцем Продавцю на виконання цього Договору, повертаються йому в повному обсязі Покупець також має право на компенсацію збитків, спричинених розірванням Договору, а також на компенсацію зроблених ним витрат, які мали місце з моменту укладання Договору.

4.9. При розірванні даного Договору з незалежних від Сторін причин суми, сплачені Покупцем Продавцю на виконання цього Договору, повертаються Покупцю в повному обсязі.

4.10. Відповідальність та права сторін, що не передбачені цим Договором, визначаються відповідно до законодавства України.

5. Гарантії та претензії

5.1. Продавець гарантує, що право оренди, якої є земельна ділянка, яка є предметом цього Договору, входить до категорії земель, що можуть бути приватизовані згідно законодавства України, вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які на момент підписання цього Договору Продавець чи Покупець не могли не знати, не знаходиться під арештом і судових справ на неї немає.

5.2. Покупець ознайомився з додатками до цього договору, зазначеними в п.10.6, оглянув земельну ділянку в натурі, ознайомився з її кількісними і якісними характеристиками.

6. Набуття права оренди земельної ділянки
6.1. Обов'язок Продавця передати земельну ділянку Покупцеві вважається виконаним і право на оренду земельної ділянки переходить до Покупця після повної сплати вартості права оренди земельної ділянки відповідно до Розділу 2 цього Договору, державної реєстрації Покупцем договору оренди на землю та після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
7. Ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки
7.1. Ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки несе Покупець з моменту переходу до нього права оренди.

7.2. У випадку коли Продавець прострочив передачу земельної ділянки або Покупець прострочив її прийняття, ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки несе сторона, що прострочила передачу або прийняття.

7.3. Якщо в погіршенні або псуванні земельної ділянки є вина Сторони Договору, то відповідальність несе Сторона.

8. Вирішення спорів

8.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору або в зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Якщо Сторони протягом місяця не досягнули домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України. У цьому випадку судові витрати несе сторона, що не виконала умови Договору або виконала їх неналежним чином.

9. 3міни умов Договору та його розірвання

9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін.

9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в письмові формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в органах нотаріату, оформляються у вигляді угоди про внесення змін та доповнень, що є невід'ємною частиною цього Договору.

9.3. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.

9.4. У разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої Сторони за рішенням суду або арбітражного суду.

10. Додаткові умови

10.1. Цей Договір є обов'язковим для Сторін з моменту підписання обома Сторонами.

10.2. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації у Тернопільській міській раді у місячний термін з моменту підписання Сторонами.

10.3. Цей Договір і документ про сплату вартості права оренди земельної ділянки є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) і видачі договору оренди на земельну ділянку.

10.4. Витрати за складання і оформлення цього договору сплачуює Покупець.

10.5. Договір складений в 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у справах у Тернопільській міській раді, другий – в приватній нотаріальній конторі, третій –в ___________________________, четвертий – в у відділі використання земельних ресурсів Тернопільської міської ради.

10.6. Невід'ємною частиною Договору є:


 • рішення Тернопільської міської ради про продаж права оренди земельної ділянки (Додаток №1)

 • висновок експерта про вартість земельної ділянки (Додаток №2);

 • план земельної ділянки з визначенням її розмірів (Додаток №3);

 • довідка про наявність сервітутів, обмежень, обтяжень на земельну ділянку (Додаток №4);

 • довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (Додаток№5);

 • протокол проведення земельного аукціону.


Повні юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін


Продавець


Покупець

Тернопільська міська рада,

в особі міського голови

ЗАСТАВНОГО РОМАНА ЙОСИПОВИЧА

Розрахунковий рахунок:

33111327700002,

Інд.код 23588119

в ГУДК у Тернопільській області

МФО 838012 одержувач

Бюджет міста Тернополя,

Код 33010101 _______________________________________







5/33/29


Про продаж на аукціоні права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,01га за адресою вул. Микулинецька

Керуючись ст. 12,127,134-137 Земельного кодексу України, рішенням міської ради від 29.05.2008р. №5/17/122 „Про затвердження Положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок в м. Тернополі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі, з питань архітектури, будівництва та розвитку міста, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Продати право оренди на аукціоні терміном на десять років земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,01га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Микулинецька.

2.Затвердити: 2.1.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,01га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Микулинецька. 2.2.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, визначеної для продажу права оренди на аукціоні під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Микулинецька. 2.3.Технічний паспорт земельної ділянки для продажу права оренди земельної ділянки на аукціоні під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Микулинецька. 2.4.Стартову ціну продажу на аукціоні права оренди земельної ділянки площею 0,01га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Микулинецька в розмірі 14 265грн. 2.5.Затвердити умови договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,01га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Микулинецька.

3.Виконавчому комітету опублікувати в місцевих засобах масової інформації офіційне повідомлення про проведення земельного аукціону.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Дідича В.Є. та постійні комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі, з питань архітектури, будівництва та розвитку міста.


Затверджено

рішенням міської ради

від 30.03.2010 р. №5/33/29
УМОВИ ДОГОВОРУ

купівлі-продажу права оренди земельної ділянки для здійснення

підприємницької діяльності
м. Тернопіль «____» ____________________ 2010 р.

Ми, що нижче підписалася,

Тернопільська міська рада ( ід. код в державному реєстрі юридичних осіб №34334305), місце знаходження якої – м. Тернопіль, вул.Листопадова,5, в особі міського голови Заставного Романа Йосиповича, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іменована в подальшому «ПРОДАВЕЦЬ», з однієї сторони та ___________________________________, що проживає за адресою ________________________ і діє на підставі ______________________, іменований в подальшому “ПОКУПЕЦЬ”, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець на підставі рішення Тернопільської міської ради за №________ від “________” ___________ 2010 р. передає за плату, а Покупець приймає в оренду і оплачує право оренди земельної ділянки з усіма обтяженнями і сервітутами за адресою м. Тернопіль вул..Микулинецька загальною площею 0,010 га, згідно з планом земельної ділянки, що додається, в межах: від А до Б __________, від Б до А _______________.

Цільове призначення земельної ділянки– під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення.

1.2. Земельна ділянка, що є предметом даного Договору, має такі обмеження:



1.2.1.Спеціальні:

- в санітарно-захисних зонах інженерно-технічних споруд і комунікацій:



 • будь-яке будівництво будинків та споруд;

 • виконання земельних робіт на глибині більше 0,3 м. та планування ґрунту;

 • застосування ударних механізмів та скидання важких предметів вагою більше 5т;

 • розміщення автозаправних станцій та інших сховищ мастил та палива;

 • влаштування звалищ.

1.3. На земельну ділянку, що є предметом даного Договору, накладені такі сервітути:

 • прохід через земельну ділянку;

 • проїзд через земельну ділянку транспортними засобами по наявному шляху;

 • прокладання та експлуатація лінійних і інженерних мереж.

1.4. В подальшому в цьому Договорі "Покупеці" та "Продавець" іменуються "Сторони"
2. Ціна продажу права оренди земельної ділянки, строки і порядок оплати

2.1. Згідно протоколу №_________ від __________р. аукціону (земельних торгів) стартова ціна права на оренду земельної ділянки становила 14 265,00грн.. ( Чотирнадцять тисяч двісті шістдесят п’ять гривень 00 коп.), ціна продажу права оренди становить _______________ грн. із них Покупець сплатив Гарантійний внесок в сумі грн. ( ) (10% від стартової ціни) на рахунок_________________________

Згідно договору, кошти в сумі _________________ гривень покупець здійснює оплату на протязі 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору. Оплата здійснюється шляхом перерахування обумовленої суми на розрахунковий рахунок 33111338700002 в УДК у Тернопільській області МФО 838012 одержувач бюджет м.Тернополя код платежу 33010500.

2.2.Покупець сплачує вартість за виготовлення документації по відводу землі, експертно-грошової оцінки земельної ділянки, в сумі _______________ грн. на р.р. 31510931700002банку одержувача ГУДКу в Тернопільській області, ід.код 23588119 МФО 838012, одержувач бюджет м. Тернополя, код платежу 50110000 „Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування” на протязі 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.



3. Обов'язки Сторін

3.1. Покупець зобов'язаний:

3.1.1. Сплатити вартість права оренди земельної ділянки в строки та в розмірах, що передбачені Розділом 2 цього Договору.

3.1.2. Використовувати земельну ділянку відповідно до мети зазначено в п.1.2 цього Договору.

3.1.3. Розпочати та завершити забудову земельної ділянки на протязі 3 (трьох) років..

3.1.4. Взяти дольову участь в будівництві під”їздної дороги та інженерних мереж.

3.1.5. Оплатити кошти за отримання технічних умов на підключення до інженерних мереж.

3.1.6. Оформити знесення зелених насаджень відповідною документацією (при необхідності).

3.1.7. Надавати Продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов цього договору.

3.1.8. Дотримуватись обтяжень та сервітутів, що накладені та встановлені на земельну ділянку (забезпечувати безкоштовне і безперешкодне використання об'єктів загального користування (пішохідні та автомобільні дороги, об'єкти інженерної інфраструктури), що зареєстровані на земельній ділянці на момент реєстрації заяви, можливість доступу на земельну ділянку відповідних служб для обслуговування і ремонту об'єктів загального користування та інженерної інфраструктури, розміщення на земельній ділянці межових і геодезичних знаків та під'їздів до них тощо).

3.1.9. З моменту виникнення права оренди земельної ділянки за цим Договором сплачувати орендну плату в розмірах і порядку, передбачених чинним законодавством України про плату за землю.

3.1.10. Зареєструвати цей договір у встановленому законодавством порядку.

3.2. Продавець зобов'язаний:

3.2.1. Не пізніше 30 днів після підписання цього Договору відвести земельну ділянку в натурі (на місцевості) за участі Покупця.

3.2.2. Прийняти оплату Покупцем вартості права ренди земельної ділянки в розмірі та в терміни, обумовлені Розділом 2 цього Договору.

3.2.3. Протягом 30 календарних днів з моменту повної сплати Покупцем вартості права оренди земельної ділянки укласти Покупцеві договір оренди земельної ділянки.



4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку невиконання Покупцем належним чином умов договору, Покупець має право розірвати цей Договір у встановленому порядку і вимагати відшкодування збитків, спричинених його розірванням.

4.2. У разі порушення терміну оплати за право на оренду земельної ділянки, передбаченого графіком проплат Розділу 2 даного Договору, Покупець сплачує іншій стороні за кожен день прострочення платежу, пеню від несплаченої суми розміром, що становить подвійну облікову ставку НБУ, яка діяла в період за який сплачується пеня.

4.3. Якщо Покупець протягом 30 календарних днів з моменту закінчення терміну повної сплати вартості права оренди земельної ділянки не сплатить встановлену в Договорі ціну або відмовиться прийняти земельну ділянку, Продавець має право вимагати прийняття придбаного майна і сплати ціни, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або зі своєї сторони, порушувати питання про розірвання цього договору і вимагати відшкодування збитків.

4.4. У випадку розірвання договору з вини Покупця сплачені ним грошові кошти повертаються Продавцем Покупцеві за мінусом збитків, пов'язаних з оформленням Договору та відведенням земельної ділянки (підготовка проекту відведення, оплата вартості технічних умов, послуг спеціалістів, нотаріального посвідчення тощо).

4.5. Розірвання Договору не звільняє Покупця від сплати пені, передбаченої п.4.2. даного Договору.

4.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від обов'язків виконання договірних зобов'язань в період дії умов даного Договору.

4.7. У разі невиконання Продавцем умов цього Договору, Покупець має право вимагати виконання Продавцем своїх обов'язків належним чином, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або має право розірвати цей Договір у встановленому порядку і вимагати відшкодування збитків, спричинених його, розірванням.

4.8. У випадку розірвання Договору з вини Продавця суми, сплачені Покупцем Продавцю на виконання цього Договору, повертаються йому в повному обсязі Покупець також має право на компенсацію збитків, спричинених розірванням Договору, а також на компенсацію зроблених ним витрат, які мали місце з моменту укладання Договору.

4.9. При розірванні даного Договору з незалежних від Сторін причин суми, сплачені Покупцем Продавцю на виконання цього Договору, повертаються Покупцю в повному обсязі.

4.10. Відповідальність та права сторін, що не передбачені цим Договором, визначаються відповідно до законодавства України.

5. Гарантії та претензії

5.1. Продавець гарантує, що право оренди, якої є земельна ділянка, яка є предметом цього Договору, входить до категорії земель, що можуть бути приватизовані згідно законодавства України, вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які на момент підписання цього Договору Продавець чи Покупець не могли не знати, не знаходиться під арештом і судових справ на неї немає.

5.2. Покупець ознайомився з додатками до цього договору, зазначеними в п.10.6, оглянув земельну ділянку в натурі, ознайомився з її кількісними і якісними характеристиками.

6. Набуття права оренди земельної ділянки
6.1. Обов'язок Продавця передати земельну ділянку Покупцеві вважається виконаним і право на оренду земельної ділянки переходить до Покупця після повної сплати вартості права оренди земельної ділянки відповідно до Розділу 2 цього Договору, державної реєстрації Покупцем договору оренди на землю та після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
7. Ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки
7.1. Ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки несе Покупець з моменту переходу до нього права оренди.

7.2. У випадку коли Продавець прострочив передачу земельної ділянки або Покупець прострочив її прийняття, ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки несе сторона, що прострочила передачу або прийняття.

7.3. Якщо в погіршенні або псуванні земельної ділянки є вина Сторони Договору, то відповідальність несе Сторона.

8. Вирішення спорів

8.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору або в зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Якщо Сторони протягом місяця не досягнули домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України. У цьому випадку судові витрати несе сторона, що не виконала умови Договору або виконала їх неналежним чином.

9. 3міни умов Договору та його розірвання

9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін.

9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в письмові формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в органах нотаріату, оформляються у вигляді угоди про внесення змін та доповнень, що є невід'ємною частиною цього Договору.

9.3. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.

9.4. У разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої Сторони за рішенням суду або арбітражного суду.

10. Додаткові умови

10.1. Цей Договір є обов'язковим для Сторін з моменту підписання обома Сторонами.

10.2. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації у Тернопільській міській раді у місячний термін з моменту підписання Сторонами.

10.3. Цей Договір і документ про сплату вартості права оренди земельної ділянки є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) і видачі договору оренди на земельну ділянку.

10.4. Витрати за складання і оформлення цього договору сплачуює Покупець.

10.5. Договір складений в 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у справах у Тернопільській міській раді, другий – в приватній нотаріальній конторі, третій –в ___________________________, четвертий – в у відділі використання земельних ресурсів Тернопільської міської ради.

10.6. Невід'ємною частиною Договору є:


 • рішення Тернопільської міської ради про продаж права оренди земельної ділянки (Додаток №1)

 • висновок експерта про вартість земельної ділянки (Додаток №2);

 • план земельної ділянки з визначенням її розмірів (Додаток №3);

 • довідка про наявність сервітутів, обмежень, обтяжень на земельну ділянку (Додаток №4);

 • довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (Додаток№5);

 • протокол проведення земельного аукціону.


Повні юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін


Продавець


Покупець

Тернопільська міська рада,

в особі міського голови

ЗАСТАВНОГО РОМАНА ЙОСИПОВИЧА

Розрахунковий рахунок:

33111327700002,

Інд.код 23588119

в ГУДК у Тернопільській області

МФО 838012 одержувач

Бюджет міста Тернополя,

Код 33010101 _______________________________________






5/33/30


Про продаж на аукціоні права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,01га за адресою просп. С.Бандери

Керуючись ст. 12,127,134-137 Земельного кодексу України, рішенням міської ради від 29.05.2008р. №5/17/122 „Про затвердження Положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок в м. Тернополі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі, з питань архітектури, будівництва та розвитку міста, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Продати право оренди на аукціоні терміном на десять років земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,01га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою просп. С.Бандери.

2.Затвердити: 2.1.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,01га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою просп. С.Бандери. 2.2.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, визначеної для продажу права оренди на аукціоні під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою просп. С.Бандери. 2.3.Технічний паспорт земельної ділянки для продажу права оренди земельної ділянки на аукціоні під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою просп. С.Бандери. 2.4.Стартову ціну продажу на аукціоні права оренди земельної ділянки площею 0,01га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою просп. С.Бандери в розмірі 14 770грн. 2.5.Затвердити умови договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,01га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою просп. С.Бандери.

3.Виконавчому комітету опублікувати в місцевих засобах масової інформації офіційне повідомлення про проведення земельного аукціону.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Дідича В.Є. та постійні комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі, з питань архітектури, будівництва та розвитку міста.


Затверджено

рішенням міської ради

від 30.03.2010 р. №5/33/30
УМОВИ ДОГОВОРУ

купівлі-продажу права оренди земельної ділянки для здійснення

підприємницької діяльності
м. Тернопіль «____» ____________________ 2010 р.

Ми, що нижче підписалася,

Тернопільська міська рада ( ід. код в державному реєстрі юридичних осіб №34334305), місце знаходження якої – м. Тернопіль, вул.Листопадова,5, в особі міського голови Заставного Романа Йосиповича, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іменована в подальшому «ПРОДАВЕЦЬ», з однієї сторони та ___________________________________, що проживає за адресою ________________________ і діє на підставі ______________________, іменований в подальшому “ПОКУПЕЦЬ”, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець на підставі рішення Тернопільської міської ради за №________ від “________” ___________ 2010 р. передає за плату, а Покупець приймає в оренду і оплачує право оренди земельної ділянки з усіма обтяженнями і сервітутами за адресою м. Тернопіль просп.С.Бандери загальною площею 0,010 га, згідно з планом земельної ділянки, що додається, в межах: від А до Б __________, від Б до А _______________.

Цільове призначення земельної ділянки– під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення.

1.2. Земельна ділянка, що є предметом даного Договору, має такі обмеження:



1.2.1.Спеціальні:

- в санітарно-захисних зонах інженерно-технічних споруд і комунікацій:



 • будь-яке будівництво будинків та споруд;

 • виконання земельних робіт на глибині більше 0,3 м. та планування ґрунту;

 • застосування ударних механізмів та скидання важких предметів вагою більше 5т;

 • розміщення автозаправних станцій та інших сховищ мастил та палива;

 • влаштування звалищ.

1.3. На земельну ділянку, що є предметом даного Договору, накладені такі сервітути:

 • прохід через земельну ділянку;

 • проїзд через земельну ділянку транспортними засобами по наявному шляху;

 • прокладання та експлуатація лінійних і інженерних мереж.

1.4. В подальшому в цьому Договорі "Покупеці" та "Продавець" іменуються "Сторони"
2. Ціна продажу права оренди земельної ділянки, строки і порядок оплати

2.1. Згідно протоколу №_________ від __________р. аукціону (земельних торгів) стартова ціна права на оренду земельної ділянки становила 14 770,00грн.. ( Чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят гривень 00 коп.), ціна продажу права оренди становить _______________ грн. із них Покупець сплатив Гарантійний внесок в сумі грн. ( ) (10% від стартової ціни) на рахунок_________________________

Згідно договору, кошти в сумі _________________ гривень покупець здійснює оплату на протязі 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору. Оплата здійснюється шляхом перерахування обумовленої суми на розрахунковий рахунок 33111338700002 в УДК у Тернопільській області МФО 838012 одержувач бюджет м.Тернополя код платежу 33010500.

2.2.Покупець сплачує вартість за виготовлення документації по відводу землі, експертно-грошової оцінки земельної ділянки, в сумі _______________ грн. на р.р. 31510931700002банку одержувача ГУДКу в Тернопільській області, ід.код 23588119 МФО 838012, одержувач бюджет м. Тернополя, код платежу 50110000 „Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування” на протязі 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.



3. Обов'язки Сторін

3.1. Покупець зобов'язаний:

3.1.1. Сплатити вартість права оренди земельної ділянки в строки та в розмірах, що передбачені Розділом 2 цього Договору.

3.1.2. Використовувати земельну ділянку відповідно до мети зазначено в п.1.2 цього Договору.

3.1.3. Розпочати та завершити забудову земельної ділянки на протязі 3 (трьох) років..

3.1.4. Взяти дольову участь в будівництві під”їздної дороги та інженерних мереж.

3.1.5. Оплатити кошти за отримання технічних умов на підключення до інженерних мереж.

3.1.6. Оформити знесення зелених насаджень відповідною документацією (при необхідності).

3.1.7. Надавати Продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов цього договору.

3.1.8. Дотримуватись обтяжень та сервітутів, що накладені та встановлені на земельну ділянку (забезпечувати безкоштовне і безперешкодне використання об'єктів загального користування (пішохідні та автомобільні дороги, об'єкти інженерної інфраструктури), що зареєстровані на земельній ділянці на момент реєстрації заяви, можливість доступу на земельну ділянку відповідних служб для обслуговування і ремонту об'єктів загального користування та інженерної інфраструктури, розміщення на земельній ділянці межових і геодезичних знаків та під'їздів до них тощо).

3.1.9. З моменту виникнення права оренди земельної ділянки за цим Договором сплачувати орендну плату в розмірах і порядку, передбачених чинним законодавством України про плату за землю.

3.1.10. Зареєструвати цей договір у встановленому законодавством порядку.

3.2. Продавець зобов'язаний:

3.2.1. Не пізніше 30 днів після підписання цього Договору відвести земельну ділянку в натурі (на місцевості) за участі Покупця.

3.2.2. Прийняти оплату Покупцем вартості права ренди земельної ділянки в розмірі та в терміни, обумовлені Розділом 2 цього Договору.

3.2.3. Протягом 30 календарних днів з моменту повної сплати Покупцем вартості права оренди земельної ділянки укласти Покупцеві договір оренди земельної ділянки.



4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку невиконання Покупцем належним чином умов договору, Покупець має право розірвати цей Договір у встановленому порядку і вимагати відшкодування збитків, спричинених його розірванням.

4.2. У разі порушення терміну оплати за право на оренду земельної ділянки, передбаченого графіком проплат Розділу 2 даного Договору, Покупець сплачує іншій стороні за кожен день прострочення платежу, пеню від несплаченої суми розміром, що становить подвійну облікову ставку НБУ, яка діяла в період за який сплачується пеня.

4.3. Якщо Покупець протягом 30 календарних днів з моменту закінчення терміну повної сплати вартості права оренди земельної ділянки не сплатить встановлену в Договорі ціну або відмовиться прийняти земельну ділянку, Продавець має право вимагати прийняття придбаного майна і сплати ціни, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або зі своєї сторони, порушувати питання про розірвання цього договору і вимагати відшкодування збитків.

4.4. У випадку розірвання договору з вини Покупця сплачені ним грошові кошти повертаються Продавцем Покупцеві за мінусом збитків, пов'язаних з оформленням Договору та відведенням земельної ділянки (підготовка проекту відведення, оплата вартості технічних умов, послуг спеціалістів, нотаріального посвідчення тощо).

4.5. Розірвання Договору не звільняє Покупця від сплати пені, передбаченої п.4.2. даного Договору.

4.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від обов'язків виконання договірних зобов'язань в період дії умов даного Договору.

4.7. У разі невиконання Продавцем умов цього Договору, Покупець має право вимагати виконання Продавцем своїх обов'язків належним чином, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або має право розірвати цей Договір у встановленому порядку і вимагати відшкодування збитків, спричинених його, розірванням.

4.8. У випадку розірвання Договору з вини Продавця суми, сплачені Покупцем Продавцю на виконання цього Договору, повертаються йому в повному обсязі Покупець також має право на компенсацію збитків, спричинених розірванням Договору, а також на компенсацію зроблених ним витрат, які мали місце з моменту укладання Договору.

4.9. При розірванні даного Договору з незалежних від Сторін причин суми, сплачені Покупцем Продавцю на виконання цього Договору, повертаються Покупцю в повному обсязі.

4.10. Відповідальність та права сторін, що не передбачені цим Договором, визначаються відповідно до законодавства України.

5. Гарантії та претензії

5.1. Продавець гарантує, що право оренди, якої є земельна ділянка, яка є предметом цього Договору, входить до категорії земель, що можуть бути приватизовані згідно законодавства України, вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які на момент підписання цього Договору Продавець чи Покупець не могли не знати, не знаходиться під арештом і судових справ на неї немає.

5.2. Покупець ознайомився з додатками до цього договору, зазначеними в п.10.6, оглянув земельну ділянку в натурі, ознайомився з її кількісними і якісними характеристиками.

6. Набуття права оренди земельної ділянки
6.1. Обов'язок Продавця передати земельну ділянку Покупцеві вважається виконаним і право на оренду земельної ділянки переходить до Покупця після повної сплати вартості права оренди земельної ділянки відповідно до Розділу 2 цього Договору, державної реєстрації Покупцем договору оренди на землю та після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
7. Ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки
7.1. Ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки несе Покупець з моменту переходу до нього права оренди.

7.2. У випадку коли Продавець прострочив передачу земельної ділянки або Покупець прострочив її прийняття, ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки несе сторона, що прострочила передачу або прийняття.

7.3. Якщо в погіршенні або псуванні земельної ділянки є вина Сторони Договору, то відповідальність несе Сторона.

8. Вирішення спорів

8.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору або в зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Якщо Сторони протягом місяця не досягнули домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України. У цьому випадку судові витрати несе сторона, що не виконала умови Договору або виконала їх неналежним чином.

9. 3міни умов Договору та його розірвання

9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін.

9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в письмові формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в органах нотаріату, оформляються у вигляді угоди про внесення змін та доповнень, що є невід'ємною частиною цього Договору.

9.3. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.

9.4. У разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої Сторони за рішенням суду або арбітражного суду.

10. Додаткові умови

10.1. Цей Договір є обов'язковим для Сторін з моменту підписання обома Сторонами.

10.2. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації у Тернопільській міській раді у місячний термін з моменту підписання Сторонами.

10.3. Цей Договір і документ про сплату вартості права оренди земельної ділянки є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) і видачі договору оренди на земельну ділянку.

10.4. Витрати за складання і оформлення цього договору сплачуює Покупець.

10.5. Договір складений в 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у справах у Тернопільській міській раді, другий – в приватній нотаріальній конторі, третій –в ___________________________, четвертий – в у відділі використання земельних ресурсів Тернопільської міської ради.

10.6. Невід'ємною частиною Договору є:


 • рішення Тернопільської міської ради про продаж права оренди земельної ділянки (Додаток №1)

 • висновок експерта про вартість земельної ділянки (Додаток №2);

 • план земельної ділянки з визначенням її розмірів (Додаток №3);

 • довідка про наявність сервітутів, обмежень, обтяжень на земельну ділянку (Додаток №4);

 • довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (Додаток№5);

 • протокол проведення земельного аукціону.


Повні юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін


Продавець


Покупець

Тернопільська міська рада,

в особі міського голови

ЗАСТАВНОГО РОМАНА ЙОСИПОВИЧА

Розрахунковий рахунок:

33111327700002,

Інд.код 23588119

в ГУДК у Тернопільській області

МФО 838012 одержувач

Бюджет міста Тернополя,

Код 33010101 _______________________________________






5/33/31


Про продаж на аукціоні права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,09га за адресою вул. Промислова

Керуючись ст. 12,127,134-137 Земельного кодексу України, рішенням міської ради від 29.05.2008р. №5/17/122 „Про затвердження Положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок в м. Тернополі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі, з питань архітектури, будівництва та розвитку міста, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Продати право оренди на аукціоні терміном на десять років земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,09га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Промислова.

2.Затвердити: 2.1.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,09га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Промислова. 2.2.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, визначеної для продажу права оренди на аукціоні під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Промислова. 2.3.Технічний паспорт земельної ділянки для продажу права оренди земельної ділянки на аукціоні під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Промислова. 2.4.Стартову ціну продажу на аукціоні права оренди земельної ділянки площею 0,09га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Промислова в розмірі 14 918грн. 2.5.Затвердити умови договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,09га під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Промислова.

3.Виконавчому комітету опублікувати в місцевих засобах масової інформації офіційне повідомлення про проведення земельного аукціону.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Дідича В.Є. та постійні комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі, з питань архітектури, будівництва та розвитку міста.


Затверджено

рішенням міської ради

від 30.03.2010 р. №5/33/31
УМОВИ ДОГОВОРУ

купівлі-продажу права оренди земельної ділянки для здійснення

підприємницької діяльності
м. Тернопіль «____» ____________________ 2010 р.

Ми, що нижче підписалася,

Тернопільська міська рада ( ід. код в державному реєстрі юридичних осіб №34334305), місце знаходження якої – м. Тернопіль, вул.Листопадова,5, в особі міського голови Заставного Романа Йосиповича, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іменована в подальшому «ПРОДАВЕЦЬ», з однієї сторони та ___________________________________, що проживає за адресою ________________________ і діє на підставі ______________________, іменований в подальшому “ПОКУПЕЦЬ”, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець на підставі рішення Тернопільської міської ради за №________ від “________” ___________ 2010 р. передає за плату, а Покупець приймає в оренду і оплачує право оренди земельної ділянки з усіма обтяженнями і сервітутами за адресою м. Тернопіль вул..Промислова загальною площею 0,090 га, згідно з планом земельної ділянки, що додається, в межах: від А до Б __________, від Б до А _______________.

Цільове призначення земельної ділянки– під будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення.

1.2. Земельна ділянка, що є предметом даного Договору, має такі обмеження:



1.2.1.Спеціальні:

- в санітарно-захисних зонах інженерно-технічних споруд і комунікацій:



 • будь-яке будівництво будинків та споруд;

 • виконання земельних робіт на глибині більше 0,3 м. та планування ґрунту;

 • застосування ударних механізмів та скидання важких предметів вагою більше 5т;

 • розміщення автозаправних станцій та інших сховищ мастил та палива;

 • влаштування звалищ.

1.3. На земельну ділянку, що є предметом даного Договору, накладені такі сервітути:

 • прохід через земельну ділянку;

 • проїзд через земельну ділянку транспортними засобами по наявному шляху;

 • прокладання та експлуатація лінійних і інженерних мереж.

1.4. В подальшому в цьому Договорі "Покупеці" та "Продавець" іменуються "Сторони"
2. Ціна продажу права оренди земельної ділянки, строки і порядок оплати

2.1. Згідно протоколу №_________ від __________р. аукціону (земельних торгів) стартова ціна права на оренду земельної ділянки становила 14 918,00грн.. ( Чотирнадцять тисяч дев’ятсот вісімнадцять гривень 00 коп.), ціна продажу права оренди становить _______________ грн. із них Покупець сплатив Гарантійний внесок в сумі грн. ( ) (10% від стартової ціни) на рахунок_________________________

Згідно договору, кошти в сумі _________________ гривень покупець здійснює оплату на протязі 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору. Оплата здійснюється шляхом перерахування обумовленої суми на розрахунковий рахунок 33111338700002 в УДК у Тернопільській області МФО 838012 одержувач бюджет м.Тернополя код платежу 33010500.

2.2.Покупець сплачує вартість за виготовлення документації по відводу землі, експертно-грошової оцінки земельної ділянки, в сумі _______________ грн. на р.р. 31510931700002банку одержувача ГУДКу в Тернопільській області, ід.код 23588119 МФО 838012, одержувач бюджет м. Тернополя, код платежу 50110000 „Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування” на протязі 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.



3. Обов'язки Сторін

3.1. Покупець зобов'язаний:

3.1.1. Сплатити вартість права оренди земельної ділянки в строки та в розмірах, що передбачені Розділом 2 цього Договору.

3.1.2. Використовувати земельну ділянку відповідно до мети зазначено в п.1.2 цього Договору.

3.1.3. Розпочати та завершити забудову земельної ділянки на протязі 3 (трьох) років..

3.1.4. Взяти дольову участь в будівництві під”їздної дороги та інженерних мереж.

3.1.5. Оплатити кошти за отримання технічних умов на підключення до інженерних мереж.

3.1.6. Оформити знесення зелених насаджень відповідною документацією (при необхідності).

3.1.7. Надавати Продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов цього договору.

3.1.8. Дотримуватись обтяжень та сервітутів, що накладені та встановлені на земельну ділянку (забезпечувати безкоштовне і безперешкодне використання об'єктів загального користування (пішохідні та автомобільні дороги, об'єкти інженерної інфраструктури), що зареєстровані на земельній ділянці на момент реєстрації заяви, можливість доступу на земельну ділянку відповідних служб для обслуговування і ремонту об'єктів загального користування та інженерної інфраструктури, розміщення на земельній ділянці межових і геодезичних знаків та під'їздів до них тощо).

3.1.9. З моменту виникнення права оренди земельної ділянки за цим Договором сплачувати орендну плату в розмірах і порядку, передбачених чинним законодавством України про плату за землю.

3.1.10. Зареєструвати цей договір у встановленому законодавством порядку.

3.2. Продавець зобов'язаний:

3.2.1. Не пізніше 30 днів після підписання цього Договору відвести земельну ділянку в натурі (на місцевості) за участі Покупця.

3.2.2. Прийняти оплату Покупцем вартості права ренди земельної ділянки в розмірі та в терміни, обумовлені Розділом 2 цього Договору.

3.2.3. Протягом 30 календарних днів з моменту повної сплати Покупцем вартості права оренди земельної ділянки укласти Покупцеві договір оренди земельної ділянки.



4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку невиконання Покупцем належним чином умов договору, Покупець має право розірвати цей Договір у встановленому порядку і вимагати відшкодування збитків, спричинених його розірванням.

4.2. У разі порушення терміну оплати за право на оренду земельної ділянки, передбаченого графіком проплат Розділу 2 даного Договору, Покупець сплачує іншій стороні за кожен день прострочення платежу, пеню від несплаченої суми розміром, що становить подвійну облікову ставку НБУ, яка діяла в період за який сплачується пеня.

4.3. Якщо Покупець протягом 30 календарних днів з моменту закінчення терміну повної сплати вартості права оренди земельної ділянки не сплатить встановлену в Договорі ціну або відмовиться прийняти земельну ділянку, Продавець має право вимагати прийняття придбаного майна і сплати ціни, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або зі своєї сторони, порушувати питання про розірвання цього договору і вимагати відшкодування збитків.

4.4. У випадку розірвання договору з вини Покупця сплачені ним грошові кошти повертаються Продавцем Покупцеві за мінусом збитків, пов'язаних з оформленням Договору та відведенням земельної ділянки (підготовка проекту відведення, оплата вартості технічних умов, послуг спеціалістів, нотаріального посвідчення тощо).

4.5. Розірвання Договору не звільняє Покупця від сплати пені, передбаченої п.4.2. даного Договору.

4.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від обов'язків виконання договірних зобов'язань в період дії умов даного Договору.

4.7. У разі невиконання Продавцем умов цього Договору, Покупець має право вимагати виконання Продавцем своїх обов'язків належним чином, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або має право розірвати цей Договір у встановленому порядку і вимагати відшкодування збитків, спричинених його, розірванням.

4.8. У випадку розірвання Договору з вини Продавця суми, сплачені Покупцем Продавцю на виконання цього Договору, повертаються йому в повному обсязі Покупець також має право на компенсацію збитків, спричинених розірванням Договору, а також на компенсацію зроблених ним витрат, які мали місце з моменту укладання Договору.

4.9. При розірванні даного Договору з незалежних від Сторін причин суми, сплачені Покупцем Продавцю на виконання цього Договору, повертаються Покупцю в повному обсязі.

4.10. Відповідальність та права сторін, що не передбачені цим Договором, визначаються відповідно до законодавства України.

5. Гарантії та претензії

5.1. Продавець гарантує, що право оренди, якої є земельна ділянка, яка є предметом цього Договору, входить до категорії земель, що можуть бути приватизовані згідно законодавства України, вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які на момент підписання цього Договору Продавець чи Покупець не могли не знати, не знаходиться під арештом і судових справ на неї немає.

5.2. Покупець ознайомився з додатками до цього договору, зазначеними в п.10.6, оглянув земельну ділянку в натурі, ознайомився з її кількісними і якісними характеристиками.

6. Набуття права оренди земельної ділянки
6.1. Обов'язок Продавця передати земельну ділянку Покупцеві вважається виконаним і право на оренду земельної ділянки переходить до Покупця після повної сплати вартості права оренди земельної ділянки відповідно до Розділу 2 цього Договору, державної реєстрації Покупцем договору оренди на землю та після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
7. Ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки
7.1. Ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки несе Покупець з моменту переходу до нього права оренди.

7.2. У випадку коли Продавець прострочив передачу земельної ділянки або Покупець прострочив її прийняття, ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки несе сторона, що прострочила передачу або прийняття.

7.3. Якщо в погіршенні або псуванні земельної ділянки є вина Сторони Договору, то відповідальність несе Сторона.

8. Вирішення спорів

8.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору або в зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Якщо Сторони протягом місяця не досягнули домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України. У цьому випадку судові витрати несе сторона, що не виконала умови Договору або виконала їх неналежним чином.

9. 3міни умов Договору та його розірвання

9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін.

9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в письмові формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в органах нотаріату, оформляються у вигляді угоди про внесення змін та доповнень, що є невід'ємною частиною цього Договору.

9.3. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.

9.4. У разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої Сторони за рішенням суду або арбітражного суду.

10. Додаткові умови

10.1. Цей Договір є обов'язковим для Сторін з моменту підписання обома Сторонами.

10.2. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації у Тернопільській міській раді у місячний термін з моменту підписання Сторонами.

10.3. Цей Договір і документ про сплату вартості права оренди земельної ділянки є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) і видачі договору оренди на земельну ділянку.

10.4. Витрати за складання і оформлення цього договору сплачуює Покупець.

10.5. Договір складений в 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у справах у Тернопільській міській раді, другий – в приватній нотаріальній конторі, третій –в ___________________________, четвертий – в у відділі використання земельних ресурсів Тернопільської міської ради.

10.6. Невід'ємною частиною Договору є:


 • рішення Тернопільської міської ради про продаж права оренди земельної ділянки (Додаток №1)

 • висновок експерта про вартість земельної ділянки (Додаток №2);

 • план земельної ділянки з визначенням її розмірів (Додаток №3);

 • довідка про наявність сервітутів, обмежень, обтяжень на земельну ділянку (Додаток №4);

 • довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (Додаток№5);

 • протокол проведення земельного аукціону.


Повні юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін


Продавець


Покупець

Тернопільська міська рада,

в особі міського голови

ЗАСТАВНОГО РОМАНА ЙОСИПОВИЧА

Розрахунковий рахунок:

33111327700002,

Інд.код 23588119

в ГУДК у Тернопільській області

МФО 838012 одержувач

Бюджет міста Тернополя,

Код 33010101 _______________________________________






5/33/33


Про погодження місця розміщення кладовища

Враховуючи перспективи розвитку міста в західному напрямку та визначення перспективним гепланом забудови міста розміщення кладовища на автодорозі Умань-Львів, поворот на Почаїв-Броди, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля та оренди землі, з питань архітектури, будівництва та розвитку міста, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Погодитись з розміщенням кладовища на земельній ділянці площею до 40,0 га за адресою автодорога Умань-Львів, поворот на Почаїв-Броди.

2.Виконавчому комітету міської ради: 2.1 Замовити роботи з грунтового обстеження земельної ділянки. 2.2 Провести переговори із землекористувачем земельної ділянки на предмет її вилучення та умов вилучення для суспільних потреб. 2.3 Визначити замовника на розробку проектно-кошторисної документації по влаштуванню кладовища та відведення земельної ділянки. 2.4 До чергової сесії міської ради підготувати матеріали попереднього погодження місця розташування об’єкту для погодження їх у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля та оренди землі, з питань архітектури, будівництва та розвитку міста.

5/33/74


Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,3858га за адресою вул.Дорошенка,3,5

Рішення вважати таким, що втратило чинність згідно з рішенням міської ради від 22.03.2013р. №6/30/52

До рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 17.06.2010 р. №5/36/81

Розглянувши звернення вищого професійного училища №10 м. Тернополя, керуючись ст. 12, 123 Земельного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. №677 „Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”, враховуючи висновки постійних комісій з питань архітектури, будівництва та розвитку міста, з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл державному навчальному закладу “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну (ід.код ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,3858га, з наданням в постійне користування, за рахунок земель житлової та громадської забудови, для обслуговування гуртожитків за адресою вул. Дорошенка, 3,5.

від 30.03.2010р. №5/33/82

Про передачу у приватну власність земельних ділянок громадянам

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 28.11.2014р. №6/53/75

Враховуючи звернення громадян міста, керуючись ст.12, 33, 40, 116,118,121 Земельного Кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2009р. №1112 „Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки та передати їх безоплатно у приватну власність громадянам, згідно з додатком (додається).

2.Зобов”язати громадян, яким передаються земельні ділянки у приватну власність:

2.1. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод у прокладці нових комунікацій.

2.2. використовувати земельні ділянки за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень зазначених в технічній документації.

2.3. проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїжджої частини доріг і проїздів.

2.4. погоджувати з управлінням містобудівного та архітектурного комплексу можливість нового будівництва чи реконструкції.

2.5. отримувати в місячний термін документи на право приватної власності на земельні ділянки.

2.6. відділу використання земельних ресурсів направити необхідні матеріали в Тернопільську об’єднану державну податкову інспекцію для справляння земельного податку.
Додаток до рішення міської ради

від 30.03.2010 р. №5/33/82





Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Схожі:

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста Сарни", виконком міської ради виріши в: Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 131-ї річниці міста Сарни у складі, згідно додатку
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconДо рішення міської ради від 10 серпня 2006року
Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconПояснювальна записка до рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради
Кп «Спектр» для придбання ранцевих оприскувачів з акумуляторами, хлорного вапна, дров, шин, захисних костюмів, палива та інших необхідних...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення Одеської міської ради від

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення " " лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств
Дубенської міської ради відповідно до принципів гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами закріплених...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення страсбург 10 липня 2014 року остаточне 15/12/2014
Це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення №71 1 сесії Винниківської міської ради

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconДодаток до рішення міської ради від 17. 12. 2010 №2/12 положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька»
Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі незалежно від місця проживання, громадянства
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення міської ради 26. 08. 2015 №4 Звіт щодо виконання Програми



База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка