Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14Сторінка8/21
Дата конвертації14.04.2017
Розмір5,24 Mb.
ТипРішення
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

1.Найменування,місце знаходження

1.1.Повне найменування закладу - Тернопільський міський комунальний заклад «Станція швидкої медичної допомоги» .

1.2.Скорочене найменування Закладу : ТМКЗ «СШМД»

1.3. Місцезнаходження Закладу : Україна, 46020 м.Тернопіль, вул. Рєпіна, 11.

2.Юридичний статус закладу

2.1. Заклад є юридичною особою, користується правом оперативного управління щодо закріпленого майна, має штамп, печатку, розрахунковий та інші рахунки в банках, здійснює бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.

2.2. Заклад функціонує у режимі цілодобового чергування і готовності до подання екстреної медичної допомоги населенню визначеної території обслуговування, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій – і за її межами. В інші регіони України виїзні бригади швидкої медичної допомоги направляються тільки за наказом міського управління охорони здоровя, якому вони підпорядковані.

2.3. Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями та розпорядженнями органів місцевої виконавчої влади, наказами Міністерства охорони здоровя України, місцевих органів управління охорони здоровя та іншими нормативними і методичними документами.

2.4. Заклад може від свого імені укладати угоди, інші юридичні акти, які не суперечать чинному законодавству. Має право самостійно вирішувати питання свого матеріально – технічного забезпечення.

2.5 Заклад набуває майнові і немайнові права і обовязки, виступає позивачем і відповідачем у судових органах, а також відповідає по своїх зобовязаннях усім належним майном.

2.6 Заклад очолює головний лікар, який несе персональну відповідальність за всі види її діяльності.

ІП. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ .

3.1. Метою діяльності закладу є подання цілодобової екстреної медичної допомоги дорослому і дитячому населенню міста на догоспітальному етапі при нещасних випадках і станах, що загрожують життю чи здоровю.

3.2. Надання екстреної медичної допомоги усім, хто її потребує, як на місці виклику, так і при транспортуванні у лікувальні заклади та при зверненні хворих і потерпілих по медичну допомогу безпосередньо на ТМКЗ «СШМД»

3.3. Доставлення в лікувально – профілактичні установи хворих, потерпілих, породіть та новонароджених, крім інфекційних хворих, які потребують екстреної медичної допомоги в умовах стаціонару та носилкового санітарного транспорту.

3.4. Надання платних медичних послуг перелік яких не повинен суперечити постановам Кабінету Міністрів України та здійснення медичної практики.

3.5. Участь у ліквідації медико – санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

3.6. Заклад виконує функції організаційно – консультативного методичного центру області.

3.7. Заклад має право на придбання, перевезення, зберігання, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, знищення порожніх ампул.

3.8. Заклад визначає на договірних засадах виробничо – господарські, фінансові та інші взаємовідносини із засновником.

3.9. Заклад має право укладати угоди з юридичними та фізичними особами про надання платних медичних та інших послуг.

3.10. Проведення навчання окремих категорій немедичних та медичних працівників навичкам першої медичної допомоги на госпрозрахунковій основі.

4. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ.

4.1. Органами управління Тернопільського міського комунального закладу «Станція швидкої медичної допомоги» є :власник майна ; • засновник ;

 • головний лікар;

 • загальні збори трудового колективу.

  1. . Засновник має право :

 • затверджувати Статут, а також вносити зміни і доповнення до нього ;

 • призначати та звільняти керівника – головного лікаря закладу ;

 • власник майна ( або орган, уповноважений ним) вправі вирішувати питання

реорганізації та ліквідації установи.

4.3.Головний лікар закладу призначається міським головою на умовах контракту.

4.4. Головний лікар швидкої медичної допомоги :

- самостійно вирішує всі питання діяльності установи, за винятком тих, які Статутом внесені до компетенції засновника та власника ;

- без довіреності діє від імені закладу, представляє його інтереси в стосунках з іншими юридичними та фізичними особами, укладає угоди, видає доручення, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки, розпоряджається майном і коштами закладу, самостійно затверджує ( переглядає) штатний розпис та посадові оклади, встановлює структуру та організацію роботи закладу ;


 • приймає на роботу і звільняє з роботи працівників закладу ;

 • видає накази та розпорядження, обовязкові для всіх працівників.

4.5. Загальні збори трудового колективу мають право вирішувати питання, якщо на зборах присутні 2/3 всіх членів трудового колективу, при цьому рішення загальних зборів приймаються відкритим голосуванням більшості присутніх на зборах членів трудового колективу.

4.6.Загальні збори трудового колективу розглядають і затверджують проект колективного договору.У. МАЙНО І КОШТИ.

5.1.Майно закладу складають основні фонди і оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в балансі закладу.

5.2.Джерелами формування майна є :

-грошові та матеріальні внески власника ( засновника ) ;

- доходи одержані від реалізації робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності згідно з переліком, визначеним постановами Кабінету Міністрів України ;

- дотації з бюджетів ;

- благодійні та компенсаційні внески ;

- інші джерела, які не заборонені законодавчими актами України.

5.3. Зобовязання перед державним бюджетом заклад здійснює самостійно.

5.4.Доходи , одержані від надання платних послуг, першочергово спрямовуються на відшкодування витрат , пов»язаних з наданням цих послуг, сплату податків, обов»язкових згідно чинного законодавства внесків,відрахувань, зборів, платежів,а також на придбання обладнання центру, потреби матеріально-технічної бази та матеріальне заохочення працівників.

5.5. Прибуток від господарської діяльності закладу залишається у розпорядженні закладу і використовується ним самостійно.

5.6. Заклад реалізує свої послуги, роботи за цінами і тарифами, погодженими із засновником.ІУ. ОПЛАТА ПРАЦІ .

6.1.Трудовий колектив закладу складають всі особи, що своєю працею беруть участь у діяльності закладу на основі трудового договору і інших підстав, що передбачені законодавством України про працю.

6.2. Трудові доходи кожного працівника визначається його трудовим внеском з врахуванням кінцевих результатів роботи закладу і не можуть бути нижче мінімуму, встановленого законодавством України.

6.3.Заклад самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників залежно від професії, кваліфікації, складності і умов виконуваних ними робіт, враховуючи особистий внесок кожного працівника у лікувальний процес згідно чинного законодавства.

6.4.Працівники закладу підлягають соціальному забезпеченню в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

У1І. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

7.1. Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку.

7.2. Заклад щоквартально подає засновнику звіт про результати своєї діяльності.

7.3. Ревізія і перевірка фінансово – господарської діяльності закладу проводиться засновником або аудиторською організацією не рідше одного разу на рік.

7.4.Перевірка діяльності закладу іншими контролюючими органами здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

УПІ . ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

8.1.Заклад припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов»язків іншим юридичним особам , правонаступникам в результаті злиття , приєднання , поділу , перетворення (реорганізація) або в результаті ліквідації за рішенням прийнятим засновником або уповноваженим ним органом , за судовим рішенням.

8.2. При реорганізації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.3.Припинення Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником , судом . Порядок і термін проведення припинення , а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про припинення та призначив ліквідаційну комісію.

8.4. Майно та грошові кошти Закладу , що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.

8.5. Ліквідація Закладу завершується, а Заклад припиняє діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.

8.6.Заклад є таким що припинився , з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію його припинення.

Секретар ради Т.Б.Білан

5/33/8

Про затвердження міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 рокиРішення втратило чинність відповідно до рішення міської ради від 26.04.2013 р. №6/31/31

Відповідно до Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.12.2009 року №961 „Про проект обласної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки” та з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення міста, зниження смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб:

1.Затвердити міську програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки, згідно з додатком (додається).

2.Виконавчому комітету міської ради при формуванні бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на виконання Програми.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров′я, материнства, дитинства та сім′ї, соціального захисту населення.
5/33/9

Про затвердження Статуту Тернопільського міського комунального закладу «Станція швидкої медичної допомоги»

Відповідно до наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. №385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я», керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та сім’ї, соціального захисту населення, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни і доповнення до Статуту комунального центру швидкої медичної допомоги, затвердженого рішенням міської ради від 02.10.2009р. №5/29/58: змінити найменування на Тернопільський міський комунальний заклад «Станція швидкої медичної допомоги» і викласти його в редакції, згідно з додатком (додається).

2.Затвердити Статут Тернопільського міського комунального закладу «Станція швидкої медичної допомоги» (додається).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та сім’ї, соціального захисту населення.


5/33/10

Про розвиток пластового руху в м. Тернополі

Враховуючи Указ Президента України № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні» від 28 березня 2008 року, розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації №371 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Тернопільській області» від 26 травня 2008 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з нагоди 90-ої річниці створення Пласту в Тернополі та 20-ї річниці відновлення Пласту в Тернополі, враховуючи звернення Молодіжної міської ради при Тернопільській міській раді та висновки постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Визнати Станицю Тернопіль Пласту – НСОУ соціально значущою дитячо-юнацькою виховною організацію.

2.Затвердити програму розвитку пластового руху в м. Тернопіль на 2010-2012 роки згідно з додатком (додається).

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.


Додаток

до рішення міської ради

від 30.03.2010 р. №5/33/10
Програма

розвитку пластового руху в м. Тернопіль

на 2010-2012 роки

I. Загальні положення:

Написання програми розвитку пластового руху в м. Тернопіль (надалі – Програма) зумовлено: великим попитом та інтересом до Пласту серед молоді, позитивним іміджем організації, зацікавленням до Пласту освітніх закладів, батьків та державних органів влади, науково обґрунтованою та методично підготовленою базою Пласту, потребою для молодого покоління у реалізації своїх можливостей, підготовленим та вишколеним складом пластових провідників (виховникiв).

Програма розвитку Пласту розроблена з метою реалiзацiї програми та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї згідно наказу Державного комітету молодіжної політики спорту і туризму України від 1 листопада 2000 р., а також визначеної Декларації “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, Законами України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про молодіжні та дитячі організації”, Указом Президента України №279/2008 “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні”, розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації №371 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Тернопільській області» від 26 травня 2008 року, іншими законодавчими та нормативними актами в напрямку створення сприятливих передумов для життєвого визначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їх інноваційної діяльності вирішення нагальних проблем молоді в місті.

Програма окреслює пріоритетні напрями діяльності Пласту, яка передбачає часткове вирішення проблем молоді, забезпечує духовний, патріотичний, культурний та фізичний розвиток молоді, сприяє подоланню негативних явищ у молодіжному середовищі.

Досягнення означеної мети вбачається в системному та комплексному підході співпраці Пласту з структурними підрозділами Тернопільської міської ради, молодіжними громадськими організаціями, церквами, закладами освіти, засобами масової інформації міста.

ІІ. Система управління, контроль, фінансування

Відповідальною стороною за реалізацію Програми є Станиця Тернопіль Пласту Національної скаутської організації України.

Механізм реалізації передбачає співпрацю з іншими молодіжними громадськими організаціями, Пласту з структурними підрозділами Тернопільської міської ради, підприємствами, навчальними закладами, засобами масової інформації та іншими зацікавленими сторонами.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює управління у справах сім’ї та молоді Тернопільської міської ради.ІІІ. Фінансування Програми здійснюється з джерел:

 • міський бюджет;

 • доброчинні внески, спонсорські кошти;

 • інших внесків та пожертв, якi не суперечать чинному законодавству України.

Фінансування заходів здійснюється щорічно на підставі пропозицій Станиці Тернопіль Пласту НСОУ. Під час розроблення проекту міського бюджету на 2010 рік та на наступні роки виконавчий комітет міської ради передбачає видатки на підтримку заходів, здійснюваних на виконання програми.

ІV. Ідейні засади Пласту

Мета Пласту – сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі; виховувати молодь на свідомих, відповідальних повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту. Щоб осягнути цю мету, Пласт розвиває духовні, розумові, соціальні i фізичні прикмети своїх членів; плекає серед молоді традиції її предків, передає знання i розуміння історії культури та національних традицій.

Ідейні засади Пласту з’ясовані у Трьох Головних Обов’язках, Пластовій Присязі та Пластовому Законі.

Методи роботи

Пластова самовиховна метода полягає у добровільності членства та поступовій програмі занять яка здійснюється в:

— гуртковій системі, що допускає молодь – хлопців і дівчат – до бажаного ними членства в гурті, який, спершу ведений старшим провiдником-виховником, з часом набуває щораз більшої самоуправи;

— ряді ступеневих проб та накладанні на молодь щораз більшої відповiдальностi за себе i інших так, щоб вона набувала знання, впевненості в собі, здібності співпрацювати з іншими та вмілості провідництва;

— спрямуванні молоді до таких занять змагань, головним чином серед природи, якi розвивають у неї спостережливість, слухняність, самозараднiсть, виховують повагу до інших, організують її у службі для національного та загального добра, вчать умілостей, корисних для неї самої.

Станиця є:

– добровільною, неполітичною, позаконфесiйною, неприбутковою й незалежною громадською організацією, яка поширює свою діяльність на територію м. Тенополя;

– територіальним структурним підрозділом всесвітньої органiзацiї української молоді Пласт;

Завдання станиці:

– сприяти поширенню здорового способу життя серед молоді міста, пластової ідеї, залученню більшого числа молоді і розвитку організації у м. Тернополі;

– задовольняти та захищати законні соціальні, економічні, творчі духовні та інші інтереси своїх членів.

Структура i чисельність

Станиця Тернопіль є структурною одиницею Пласту НСОУ.

Станиця є найдавнішою та найбільш чисельною молодіжною організацією м. Тернополя.

До структури станиці входять: Станична Пластова Рада (СПР), Станична Пластова Старшина (СПС).

СПР – законодавчий орган округи. СПС – виконавчий орган округи. Найвищий керівний орган – Загальний збір станиці.

Натомість Пласт на сьогодні не може повністю реалізовувати свої можливості без вагомої підтримки державних органів управління. Ця підтримка полягає у частковому бюджетному фінансуванні заходів Пласту, наданні матеріальної бази, створенні механізму взаємодії та реалiзацiї програми заходів.V. Основні завдання програми

Діяльність Пласту скерована на сприяння духовному, розумовому та фізичному розвитку дітей та молоді, їх соціальній адаптації, підвищенні їх здатності інтегруватися у доросле суспільство в умовах, якi швидко змінюються; формування демократичного світогляду у підростаючого покоління. Пласт ставить перед собою завдання надати молодим людям потребу у громадській активності i готовність бути будівничими, i дієвими членами громадського суспільства; пропагування здорового способу життя та попередження залежності від токсичних речовин; поширення екологічних знань, заохочення належного ставлення до довкілля; поширення базових економічних знань, формування знань i навичок, необхідних для успішної діяльності в умовах ринкової економіки.

Діяльність Пласту у щоденній діяльності має чітко окреслене соціальне спрямування.

Пласт, маючи великі людські ресурси, накопичений десятиріччями досвід виховної роботи, унікальний методичний потенціал може вирішувати важливі соціальні проблеми нашого суспільства. Спираючись на майже столітній досвід роботи, організація планує реалізувати ряд проектів, якi дозволять громаді м. Тернополя частково вирішити вкрай наболiлi питання роботи з дітьми, підлітками та молоддю, що сприятиме зменшенню негативних проявів у суспільстві.VI. Основні напрями реалізації програми:

— Формування національної та патріотичної свідомості молоді

Формування духовних цінностей та загальнолюдських моральних якостей залежить від рівня духовності, патріотизму та національної свідомості для комплексного підходу виховання молодої особистості необхідно вирішити наступні завдання:


 • виховання та самовиховання моральних та культурних якостей на засадах християнської моралі;

 • виховання національної свідомості, відповідальності та приналежності до українського суспільства;

 • виховання любові до України та готовності до її захисту, поваги до державних символів України. Для вирішення поставлених завдань необхідно мати комплекс виховних заходів та систему співпраці між державними інституціями та Пластом, залучивши до цього ЗМІ, науковців, заклади соціально-культурного призначення.

— Забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді

Пластові виховні програми передбачають підтримку талановитої молоді, яка в свою чергу повинна стати у майбутньому інтелектом в Тернополі. Завданням підтримки обдарованої молоді є створення належних умов та допомога у реалiзацiї їх можливостей.

— Допомога та захист молоді соціально вразливих верств.

Пласт, виконуючи соціальну функцію, залучає до своєї діяльності дітей з малозабезпечених сімей, дiтей-сирiт, напiвсирiт. дітей з багатодітних сімей. Для повновартісного їхнього розвитку необхідна соціальна підтримка держави.

Завданням Пласту у цій ділянці є:


 • сприяти до становлення повновартісних, рівноцінних та рівноправних громадян української держави соціально незахищених дітей та молодь;

 • створити умови для розвитку та розкриття своїх можливостей i здібностей;

 • надавати матеріальну та моральну допомогу;

 • залучати більше число дітей та пiдлiткiв зі шкiл-iнтернатiв, сиротинцiв до виховних програм Пласту

 • залучати до пластової діяльності дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.

— Формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді.

У сьогоднішньому сучасному українському свiтi діє культ алкоголю та тютюну, де мало рекламується саме здоровий спосіб життя, який культивує Пласт. В українському суспільстві постає потреба формування у молодої людини правової культури.

Пласт надає можливість попереджувати вже у ранньому підлітковому періоді попереджувати негативні прояви та культивувати i культивувати здоровий спосіб життя, розвивати фізичні, духовні i моральні якості, формувати вiдповiдальнiсть за свої вчинки.

Тому на цьому етапі завданням Пласту з усунення причин правопорушень, сприяння у формуванні фізично здорових особистостей, поглибленні знань з правової культури.

— Підтримка розвитку міжнародних контактів.

Пласт, як світова організація, яка діє на засадах скаутингу, співпрацює з багатьма скаутськими організаціями за межами України. Розвиток та партнерство між Пластом та іншими закордонними скаутськими організаціями покращить імідж не тільки організації, але й української держави. Ці відносини дозволять молоді спільно вирішувати міжнародні економічні, культурні і політичні складності, вивчати та пізнавати історію, культуру, релігію країн. Міжнародні контакти дозволять спільними зусиллями впливати на позитивний розвиток європейської інтеграції.Програмою передбачено такі основні заходи:

 • покращення матеріально-технічних та навчально-методичних умов для занять пластових гуртків і загальноміських пластових заходів;

 • проведення оздоровчо-виховних таборів для різних вікових категорій вихованців Пласту, проведення інших виховних заходів для дітей і юнацтва Станиці Тернопіль Пласту – НСОУ і учнівської молоді;

 • проведення тематичних конференцій, круглих столів, семінарів за участю представни-ків органів влади, педагогічних працівників, представників станиці Тернопіль Пласту – НСОУ щодо розвитку пластового руху у Тернополі;

 • проведення семінарів, вишколів, тренінгів для осіб, зацікавлення пластовою методи-кою виховання, з метою їхньої підготовки до виховної праці;

 • видання серії методичних матеріалів на допомогу пластовим виховникам та органі-заторам виховної роботи у школах та позашкільних закладах освіти;

 • видання часопису пластової молоді «Цвіт України»;

 • підготовка серії публікацій та радіо- і телепередач у місцевих ЗМІ про минуле та сучасне Пласту;

 • створення документального фільму про історію і сьогодення Станиці Тернопіль Пласту – НСОУ;

 • проведення екологічних акцій членів Пласту спільно з школярами міста;

 • проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру»;

 • проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги 12.04.1912 р.;

 • проведення фестивалю пластового та молодіжного аматорського кіно, фото і відео «Фест Кіно»;

 • проведення військово-патріотичного змагу «Експльозія» до дня Збройних Сил України;

 • видання книги про історію та діяльність Пласту в Тернополі;

 • підготовка музейної експозиції про Пласт у Тернополі;

 • встановлення пам’ятних знаків на будинках, пов’язаних з історією Пласту у Тернополі;

 • виготовлення та розміщення соціальної реклами для популяризації пластового руху в м. Тернополі;

 • проведення загальноміського відзначення 20-ліття відновлення Пласту у м. Тернополі та 100-ліття Станиці Тернопіль Пласту – НСОУ.

VІІ. Очікування результати виконання Програми:

Залученя якомога більшої кількості дітей та молоді, до здорового способу життя, розвиток у молодих людей здорових моральних стержнів, шляхом глибшим ознайомленням із релігією, історією та звичаями краю, плекання лицарських ідеалів, шанобливого ставлення до природи та довкілля в цілому, культури мови та поведінки.

Щодо конкретних результатів:

- виконання завдань, визначених Указом Президента України від 28.03.2008 р. № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні»;

- збільшення кількості дорослих осіб – членів Пласту, готових до ведення виховної праці з дітьми і молоддю на основі пластової методики;

- збільшення кількості дітей та молоді залученої до пластового руху в м. Тернополі.

- чисельний зріст громадської організації «Станиця Тернопіль Пласту - НСОУ»;

- об’єднання зусиль органів влади, церковних громад, національно-патріотичних громадських організацій, членів Пластприяту для реалізації завдань духовного та національно-патріотичного виховання дітей та молоді на основі ідейних засад Пласту – визнаної ефективної моделі позашкільного виховання;

- покращення інформаційного забезпечення територіальної громади міста про пластовий (скаутський) рух, його історію та виховання дітей і молоді на основі пластової методи виховання.- відзначення на належному рівні у 2012 році 100-річчя з часу створення Пласту в Україні;

- створення кращих умов для занять пластових гуртків і діяльності Пласту у м.Тернополі загалом.Секретар ради Т.Б.Білан

5/33/11


Про затвердження міської комплексної програми розвитку клубів за місцем проживання в місті Тернополі на 2010 - 2015 роки

Відповідно до Законів України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 623 "Про затвердження програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 рр.", Указу Президента України від 11.07.2005 № 1086 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей", міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську комплексну програму розвитку клубів за місцем проживання в місті Тернополі на 2010 - 2015 роки, згідно з додатком (додається).

2.Виконавчому комітету міської ради при розробці річних проектів міського бюджету передбачати кошти на виконання даної програми.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.
Додаток

до рішення міської ради

від 30.03.2010 р. №5/33/11

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку клубів за місцем проживання в місті Тернополі

на 2010 - 2015 роки
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ефективна освітня діяльність в умовах глобалізації постає гарантією впевненості і віри в підростаюче покоління та молодь. Назрілих освітніх реформ та вдосконалення потребує особливо сьогодні позашкільна освіта, зокрема клуби за місцем проживання як її різновид.

Клуби за місцем проживання - місце забезпечення зайнятості та дозвілля не лише дітей та молоді, а й дорослих, особливо людей пенсійного віку. Клубні осередки є центром дитячого спілкування, корисного дозвілля та позитивної інформації.

За час незалежності нашої держави клубна система втратила чітко сформульовані, відповідні життєвим реаліям цілі, педагогів, дітей, а також матеріально-технічну базу та приміщення.

Тому, на сьогоднішній день, актуальним є відновлення та розширення мережі клубів за місцем проживання у місті Тернополі: розширення можливостей для творчої самореалізації та організації дозвілля дітей та підлітків у місті.

Особливим акцентом цієї роботи мають стати діти з так званих соціально-вразливих категорій, батьки яких не завжди приділяють достатньо уваги організації вільного часу дітей. Водночас, клубна діяльність стане засобом профілактики негативних явищ у дитячо-підлітковому середовищі.

Клуби за місцем проживання не просто заберуть дітей з вулиці, але й займуть дозвілля дитини в позашкільний час; навіть якщо вона просто прийшла поспілкуватися з однолітками, тільки б не вештатися по вулиці. Клуби мають розташовуватись у межах мікрорайону, щоб дитина могла прийти туди в будь-який час без батьків. Завдяки своїй доступності (зручному розташуванні, цікавим формам роботи, кваліфікованому педагогічному колективові) клуби стануть центром дитячого спілкування, корисного дозвілля та позитивної інформації. Оскільки, на сьогодні, більшості клубів притаманний компонент фізичного виховання та розвитку, це створює чудову альтернативу вулиці та яскраво демонструє переваги здорового способу життя.

В умовах фінансової кризи клуби за місцем проживання – гарантована безкоштовна можливість усім без винятку дітям отримати різноманітні знання, розвинути власні здібності та з користю провести вільний час. Сьогодні, коли далеко не кожна сім’я в силу зайнятості батьків не може в достатній мірі контролювати розвиток творчих здібностей та фізичного здоров’я дитини, на допомогу можуть прийти методисти, педагоги-організатори, інструктори з фізкультурно-оздоровчої роботи , соціальні психологи клубів за місцем проживання.

Особливе занепокоєння викликає стан функціонування матеріально-технічної бази клубів за місцем проживання, які збереглися. Сьогодні в місті Тернополі працюють 6 клубів за місцем проживання : 3 – фізкультурно-спортивного напрямку , 3- народознавчого напрямку. В них ведеться різноманітна гурткова робота: бісероплетіння, умілі руки, іконопис, вишивка , ЗФП, теніс тощо. В клубах займається близько 800 вихованців.

Через відсутність джерел фінансування клубна система практично занепадає і не задовольняє потреб та інтересів мешканців міста вцілому.

Виходячи із вищезазначеного, випливає гостра необхідність у розширені та вдосконаленні мережі клубів за місцем проживання у м. Тернополі.

Програма розвитку клубів за місцем проживання розроблена відповідно до Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, “ Про місцеве самоврядування», « Про охорону праці», Конвенції ООН про права дитини та інших нормативно–правових актів.II. Мета та основні завдання Програми
Метою міської комплексної Програми розвитку клубів за місцем проживання в місті Тернополі на 2010 - 2015 роки є забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та населення на здобуття позашкільної освіти; організації занять учнів фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах; виявлення, розвиток та підтримка юних талантів та обдарувань в галузі мистецтва, культури, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і молоді за місцем проживання.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;

- вільний розвиток особистості та формування її соціально – громадського    досвіду;

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;

- формування здорового способу життя вихованців;

-розвиток клубної системи у сфері фізичної культури і спорту, зокрема, мережі спортивних клубів за місцем проживання;

- залучення громадян до регулярних занять фізкультурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

- визначення та задоволення регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, підвищення професійного рівня роботи фахівців фізичного виховання;

-створення системи інформування населення через засоби масової інформації про роль і значення масового спорту у житті суспільства та кожної людини;

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

- соціально-педагогічна робота;

- зміцнення матеріально-технічної та спортивної бази;

- збільшення обсягів бюджетного фінансування на розвиток клубів за місцем проживання.Ш. Напрямки виконання Програми
Виконання Програми здійснюється за такими напрямками:

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:

- фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в клубах за місцем проживання.

- спорт для усіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;

- фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері;

- дитячий спорт;

2. Військово-патріотична та масова робота:

- забезпення належного рівня підготовки вихованців до військової служби;

- виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;

- організація гуртків та секцій для дітей та молоді в мікрорайоні;

- сприяння створенню тематично-наметових таборів;

- військово-спортивні масові заходи.


3. Краєзнавчо-туристична та масова робота:

- залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів явищ соціального життя;

- оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

- організація та проведення екскурсій;

-розроблення та запровадження культурно-просвітницьких заходів народознавчої, краєзнавчо-етнографічної спрямованості.

4.Соціально-педагогічна та психологічна робота :

- створення соціально-педагогічних умов для роботи з дітьми;

- допомога сім'ям з дітьми , які перебувають у складних життєвих ситуаціях;

- організація системи просвітницької та профілактичної роботи щодо забезпечення дотримання прав дитини, формування здорового способу життя та попередження жорстокого поводження з дітьми.

- створення консультативних пунктів психологічної допомоги дітям, підліткам та їхнім сім’ям.

5.Народознавча робота:

- виховання культури поведінки, любові до українського народу, мови та його традицій;

- спонукання молоді до підвищення культурного рівня ;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі;

- розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок.

6.Система забезпечення розвитку клубів за місцем проживання в м.Тернополі:

-нормативно-правове забезпечення;

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

- фінансове забезпечення;

- наукове забезпечення.


IV. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються в міському бюджеті для функціонування та розвитку клубів за місцем проживання та з міської комплексної програми „Молодь”, а також з інших джерел.
V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- збереження та розвиток діючої мережі клубів за місцем проживання , створення нових клубів та їх відділень, шляхом об'єднання зусиль зацікавлених громадських організацій та широких верств населення міста;

- залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями українського народу, до самодіяльності та художньої творчості в клубах за місцем проживання;

- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм спортивних, краєзнавчо-туристичних, народознавчих та оздоровчих послуг для різних груп населення;

- залучення більшої кількості населення, яке займатиметься в клубах за місцем проживання фізичною культурою і спортом , що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю;

- поліпшення рівня навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей та молоді;

- зниження рівня антигромадських негативних проявів серед молоді;

- створення додаткової кількості робочих місць за місцем проживання в місті, підвищення престижності професії керівника гуртка, методиста за місцем проживання та тренера.VI. Організація і контроль за виконанням Програми

Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням цієї Програми , здійснює управління сім'ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради.

Управління сім’ї, молоді та спорту щорічно інформує сесію міської ради про виконання Програми.

Інформація про виконання програми публікується в газеті “Тернопіль вечірній” та інших засобах масової інформації.

В разі необхідності зміни і доповнення до програми вносяться за поданням управління сім'ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради.

ЗАХОДИ

щодо розвитку клубів за місцем проживання в місті Тернополі

на 2010 - 2015 роки

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота


1.Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в клубах за місцем проживання , спортивних майданчиках, тощо в обсязі не менше 6-8 годин рухової активності на тиждень, в тому числі для дітей-інвалідів.

Управління сім’ї, молоді та спорту,

Управління освіти Тернопільської міської ради,

2010-2015 роки
2.Сприяти розширенню мережі фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання при комунальних підприємствах мікрорайонів міста з урахуванням потреб і фінансових можливостей.

Управління сім’ї, молоді та спорту

Управління ЖКГ Тернопільської міської ради,

Комунальні підприємства

2010-2015роки
3.Передбачити в штатних розписах методичного центру по роботі з сім’єю та молоддю за місцем проживання впровадження посад спорторганізаторів по роботі з дітьми , молоддю та дорослим населенням за місцем проживання .

Тернопільська міська рада

Управління фінансів та бюджету,

Управління сім’ї, молоді та спорту


2010 -2015 роки
4.Забезпечити проведення в клубах за місцем проживання багатоступеневих, комплексних спортивно-масових змагань.

Управління сім’ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Методичний центр по роботі з сім’єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015роки


5.Створити методично-консультативний пункт щодо надання рекомендацій з організації індивідуальних фізкультурно-оздоровчих занять, контролю за станом здоров'я та фізичного розвитку всіх верств населення.

Управління сім’ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

спільно з обласним лікарсько-фізкультурним диспансером

2010 рік


6.Сприяти щорічному проведенню масових спортивних змагань за місцем проживання та в місцях масового відпочинку для усіх верств населення.

Управління сім’ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

2010-2015 роки
7.При проектуванні та будівництві житлових масивів, споруд, виробничих підприємств враховувати потреби населення у спортивно-оздоровчих клубах за місцем проживання, згідно з існуючими нормами.

Управління містобудівного та архітектурного комплексу

Тернопільської міської ради

2010-2015 роки


8.Провести ремонт всіх наявних спортивних майданчиків за місцем проживання , щорічно підтримувати їх в належному технічно-санітарному стані .Щорічно при формуванні бюджету міста передбачити кошти на ці роботи.

Управління житлово-комунального господарства та екології,

Управління фінансів та бюджету

2010-2015 роки

9.Виділити приміщення для роботи спорторганізаторів по роботі з дітьми, молоддю та дорослим населенням за місцем проживання.

Управління житлово-комунального господарства та екології,

Управління комунальної власності

2010-2015 роки


10.Рекомендувати засобам масової інформації рубрики, які б висвітлювали проблеми з розвитку спортивних клубів за місцем проживання в місті.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Прес-служба Тернопільської міської ради,

Методичний центр по роботі з сім’єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки
11.Впроваджувати передові форми співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з клубами за місцем проживання спортивного напрямку, зокрема з метою відбору найбільш обдарованих дітей.

Управління сім"ї, молоді та спорту, управління освіти Тернопільської міської ради , методичний центр по роботі з сім’єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки
Військово-патріотична та масова робота
12.Створити умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді за місцем проживання для проходження строкової служби у Збройних Силах України, щорічно проводити міську спартакіаду допризовної молоді.

Управління сім"ї, молоді та спорту, управління освіти Тернопільської міської ради,

школа допризовної підготовки, методичний центр по роботі з сім’єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки

13.Сприяти проведенню спортивних змагань з військово-прикладних видів спорту за участю допризовної молоді.

школа допризовної підготовки, методичний центр по роботі з сім’єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки

14.Сприяти проведенню літніх військових , спортивно-оздоровчих таборів для молоді.

Управління сім"і, молоді та спорту, управління освіти Тернопільської міської ради,

школа допризовної підготовки, методичний центр по роботі з сім’єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки

15.Підвищення якості проведення щорічного медичного обстеження молоді

Управління охорони здоров”я Тернопільської міської ради,методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання


  1. роки


Краєзнавчо-туристична та масова робота
16.Підтримка програм молодіжних та дитячих громадських організацій спрямованих на поширення серед дітей та молоді знань про історію та культуру України.
Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки.

17.Сприяння та проведення екскурсій та подорожей по Україні.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки.
18.Організація відвідин дітьми та молоддю театрів, музеїв, виставок тощо, з метою долучення до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури.

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки.
19.Сприяти створенню тематичних наметових таборів для молоді за місцем проживання.
Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки.
20.Організація культурно-мистецьких , краєзнавчих та туристсько-спортивних масових заходів.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки.
Соціально-педагогічна та психологічна робота
21.Залучати до участі у роботі клубів за місцем проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей та сімей які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Міський Центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки.
22.Запровадити проведення в клубах за місцем проживання батьківських днів.

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки.
23.Активізувати практику проведення сімейних вікторин, сімейних спортивних естафет, конкурсів творчих сімей, сімейних мандрівок , екскурсій , походів.

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки

24.Організувати та проводити мандрівки вихідного дня , екскурсійні поїздки для дітей, які виховуються в сім”ях , які опинилися в складних життєвих ситуаціях, багатодітних та малозабезпечених сім”ях, дітей-інвалідів, дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Міський Центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки

25.Налагодити проведення просвітницької роботи щодо забезпечення дотримання прав дитини, заборони жорстокого поводження з дітьми, профілактики насилля в сім”ї, запобігання торгівлі людьми.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Міський Центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки
26.Запровадити проведення просвітницьких тренінгів, лекцій, бесід з питань планування сім”ї, збереження репродуктивного здоров”я дітей та молоді

Міський Центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки


27.Посилити просвітницьку роботу з питань здорового способу життя профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, хвороб, що передаються статевим шляхом.
Міський Центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки
28.Надати консультаційні послуги батькам з питань виховання дітей, вирішення сімейних конфліктів.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Міський Центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки

29.Організовувати та проводити семінари-навчання з питань організації соціально-педагогічної та психологічної роботи для методистів клубів за місцем проживання.


Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Міський Центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 рокиНародознавча та масово-методична робота
30.Створити умови для проведення та забезпечення гурткової роботи в клубах за місцем проживання.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки

31.Розвиток естетичних потреб, художніх здібностей і творчої діяльності.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки


32.Популяризація українських традицій, подружнього життя , виховання дітей.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки


33.Скоординувати систему проведення основних щорічних масових заходів для дітей та юнацтва.
Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання

2010рік
34.Сприяти розвитку волонтерського руху серед молоді, залучення їх до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам тощо.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки


35.Організація міських виставок-ярмарків дитячих виробів, як результативність гурткової роботи.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради,

Управління освіти Тернопільської міської ради,

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки
36.Сприяння проведенню державних, народних та традиційних свят із залученням дітей та молоді мікрорайонів міста.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки


37. Проведення заходів присвяченим визначним подіям історії.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 роки


38.Створення умов для обговорення молодіжним загалом подій і процесів , які відбуваються в суспільно-політичному житті країни.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання

2010-2015 рокиСистема забезпечення розвитку клубів за місцем проживання в м.Тернополі

39.Нормативно-правове забезпечення: проводити практичні семінари з головами клубів за місцем проживання на тематику нормативно-правового врегулювання виховного процесу в позашкільних навчальних закладах; приймати та доповнювати нормативні документи для забезпечення розвитку клубів за місцем проживання в м.Тернополі.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

2010-2015 роки

40. Кадрове забезпечення: сприяти підготовці та підвищення рівня професійності керівників гуртків, педагогів організаторів,інструкторів які працюють в клубах за місцем проживання. Сприяти виданню навчальних посібників та методичних рекомендацій з розвитку клубів за місцем проживання та виховання в позашкільних навчальних закладах.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Управління освіти Тернопільської міської ради

2010-2015 роки

41.Матеріально-технічне забезпечення: здійснювати заходи щодо облаштування клубів за місцем проживання, сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян; ініціювати проведенню реконструкцій та ремонту спортивних майданчиків, дитячих площадок тощо ,відповідно до міжнародних стандартів.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Управління освіти Тернопільської міської ради

2010-2015 роки


42.Фінансове забезпечення: забезпечити поступове збільшення обсягів видатків на виконання програм та здійснення заходів щодо розвитку клубів за місцем проживання з бюджету з урахуванням його можливостей та провести роботу із залученням інших джерел фінансування; сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій для розвитку клубів за місцем проживання; забезпечити дійовий контроль за цільовим використанням коштів, які виділяються на розвиток клубів за місцем проживання, вжити заходів щодо дотримання законності, зміцнення фінансової дисципліни, збереження матеріальних цінностей.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

Методичний центр по роботі з сім”єю та молоддю за місцем проживання.

2010-2015 роки


43.Наукове забезпечення: проводити міські, обласні науково-практичні конференції, семінари з проблем розвитку діяльності клубів за місцем проживання.

Управління сім”ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

2010-2015 роки
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Схожі:

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста Сарни", виконком міської ради виріши в: Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 131-ї річниці міста Сарни у складі, згідно додатку
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconДо рішення міської ради від 10 серпня 2006року
Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconПояснювальна записка до рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради
Кп «Спектр» для придбання ранцевих оприскувачів з акумуляторами, хлорного вапна, дров, шин, захисних костюмів, палива та інших необхідних...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення Одеської міської ради від

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення " " лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств
Дубенської міської ради відповідно до принципів гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами закріплених...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення страсбург 10 липня 2014 року остаточне 15/12/2014
Це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення №71 1 сесії Винниківської міської ради

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconДодаток до рішення міської ради від 17. 12. 2010 №2/12 положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька»
Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі незалежно від місця проживання, громадянства
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення міської ради 26. 08. 2015 №4 Звіт щодо виконання ПрограмиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка