Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради»


Протокол засідання атестаційної комісіїСторінка2/4
Дата конвертації23.06.2017
Розмір0,63 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4

Протокол засідання атестаційної комісії
№ ___ від «____» ____________ 20 _____
Присутні:

Голова ___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

__________________________________________________________

секретар__________________________________________________
_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

члени атестаційної комісії:

1. _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

2.________________________________________________________

3.________________________________________________________

4.________________________________________________________

5.________________________________________________________
Порядок денний

1.Атестація _______________________________________________

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника, який атестується)


2. Слухали: питання атестації ________________________________

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
3. Запитання до працівника, який атестується __________________

_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Відповіді на них _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

5. Зауваження та рекомендації, висловлені членами атестаційної комісії ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

* відповідає займаній посаді або виконуваній роботі

___________________ голосів;

* не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі,

рекомендовано направити на навчання ________________голосів;

* не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі

__________________голосів.

7. За результатами атестації _________________________________

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника, який атестується)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указати – відповідає займаній посаді або виконуваній роботі; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі)

Голова атестаційної комісії __________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Члени атестаційної комісії __________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)В. о. начальника відділу аналізу та

прогнозування соціокультурного розвитку

регіонів С. Є. Пахлова

ОСОБЛИВОСТІ, ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ БІБЛІОТЕКАРІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Планування атестації

Бібліотекарі закладів і установ освіти не є педагогічними працівниками, вони належать до категорії працівників системи Міністерства культури України.

Порядок проведення атестації бібліотекарів як праців­ників підприємств, установ, організацій, закладів куль­тури визначається Положенням про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. №44. Бібліотекарі за­кладів і установ освіти також атестуються за цим доку­ментом згідно з п. 1.2 та додатком 1 (Перелік посад (про­фесій) працівників, які підлягають атестації).

Атестації підлягають бібліотекарі незалежно від форм власності та підпорядкування закладу.

Ураховуючи відсутність у Положенні про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури розподілу атестаційних комісій на районні, міські, обласні, атестацію бібліотекарів може проводити первинна атестаційна комісія при закладі ос­віти із залученням до її складу методистів з бібліотечних фондів районного (міського) методичного кабінету (центру), представників управлінь культури, бібліотекарів громадських бібліотек. Згідно з п. 3.2 Положення про атестацію кількісний і персональний склад атестаційної комісії визначається і затверджується наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом.

Атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки.

Повторна атестація проводиться не пізніше ніж через рік у
разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній
посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо
направлення працівника на навчання.

Категорії працівників, які підлягають атестації, та


періодичність її проведення визначаються колективним договором. На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються
роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації.

Умовою атестації бібліотекаря є попереднє підвищення кваліфікації.


Терміни і порядок атестації

За п. 2.2 Положення про проведення атестації перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узгоджується з відповідним профспілковим органом і доводиться до відома бібліоте­каря не пізніше ніж за місяць до її початку.


Виходячи з цього атестація бібліотекарів закладів ос­віти може проводитися у будь-які терміни, що визначаються безпосередньо закладом, де працює бібліотекар. Тривалість атестації також може бути різною. У деяких випадках колективу закладу освіти зручно проводити атестацію бібліотекаря протягом навчального року. У такому разі порядок і терміни атестації бібліотекарів можуть відповідати наступній схемі:Вересень
До 20.09

 1. Створення атестаційної комісії закладу освіти, до скла­ду якої входять методист з бібліотечних фондів район­ного (міського) методичного кабінету (центру), пред­ставників управління культури
Жовтень
До 10.10

1. Порушення питання про атестацію бібліотекаря:

* заява бібліотекаря

або


* подання керівника закладу
Від 10.10 до 20.10

1. Засідання атестаційної комісії з розгляду заяви

бібліотекаря чи подання керівника закладу.

2. Складання плану-графіку атестації бібліотекаря.

3. Видання наказу про атестацію бібліотекаря.

4. Доведення до відома бібліотекаря переліку орієнтовних питань,

що виносяться на атестацію (не пізніше ніж за два місяці до її

початку).Тривалість атестації може бути різною. У деяких

випадках колективу закладу освіти зручно проводити

атестацію бібліотекаря впродовж навчального року. У

такому випадку порядок і терміни атестації

бібліотекарів можуть відповідати схемі проведення

атестації педагогічних працівників.
Листопад-березень
1. Підготовка та оформлення матеріалів і документів з

атестації бібліотекаря, що засвідчують зростання його

фахового і кваліфікаційного рівня. Ефективним засобом

узагальнення матеріалів до атестації може бути

формування бібліотекарем особистого портфоліо

досягнень.

2. Вивчення системи і досвіду бібліотекаря, що атестується

згідно із затвердженим планом-графіком.

3. Складання характеристики виконання посадових

обов'язків бібліотекаря.

Відповідно до п. 4.2 Положення про проведення атестації

характеристику бібліотекаря складає і підписує керівник

закладу або його заступник. У характеристиці висвітлюється

всебічна й об'єктивна оцінка результатів професійної

діяльності з урахуванням функціональних обов'язків, досвіду

роботи, професійної компетентності, а також надаються

рекомендації щодо підвищення ефективності роботи.

Із характеристикою бібліотекар повинен ознайомитись (під

підпис) не пізніше ніж за тиждень до початку атестації.

4. Оформлення атестаційного листа (у 2-х примірниках).Із характеристикою бібліотекар повинен ознайомитись (під підпис) не пізніше ніж за тиждень до початку атестації.
Квітень1. Засідання атестаційної комісії з атестації бібліотекаря.

Прийняття рішення атестаційною комісією про

атестацію бібліотекаря.

2. Виконання рішень, атестаційної комісії: видання нака­зу

про результати атестації бібліотекаря.
Оформлення атестаційних документів

Оформлення атестаційної документації: атестацій­них листів, протоколів засідання атестаційної комісії відбувається згідно з додатками 2, 3 до Положення про про проведення атестації працівників підпри­ємств, установ, організацій та закладів галузі культури.

Ініціатором проведення атестації може виступати бібліо­текар, який подає заяву на проходження атестації
Зразок:_Назва_навчального_закладу_або_освітньої_установи_НАКАЗ__Від_«_____»____________200____р._№_________Про_атестацію_бібліотекаря'>Зразок:
Голові атестаційної комісії

_________________________

(назва закладу або установи)

________________________________

(бібліотекаря закладу (установи)

освіти П.І.П)


Заява

Прошу атестувати мене у черговому порядку на від­повідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря II кате­горії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотекою) з встановленням (6, 7, 8, 9, 10) тарифного розряду.

Попередньо був атестований «__» ______ 20___р.

Результати попередньої атестації:_________________________

______________________________________________________

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, фор­му, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документа про підвищення кваліфікації додається.

Дата Підпис

Атестація бібліотекаря може проводитися за ініціативи керівника закладу освіти за відповідним поданням.Зразок:

До атестаційної комісії

закладу освіти
Подання
Адміністрація закладу освіти порушує клопотання про атестацію бібліотекаря (прізвище, ім'я, по батькові) на

відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря II кате­горії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотекою) з встановленням (6, 7, 8, 9, 10) тарифного розряду.


Попередньо був атестований «___»____________20__р.
Результати попередньої атестації:__________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, фор­му, напрямок, дату підвищення кваліфікації. Копія до­кумента про підвищення кваліфікації додається.

Дата Підпис керівника

закладу освіти

Після розгляду на засіданні атестаційної комісії закла­ду (установи) освіти заяви від бібліотекаря або подання керівника закладу видається наказ про атестацію біб­ліотекаря:


Зразок:
Назва навчального закладу або освітньої установи
НАКАЗ
Від «___»__________200__р. №_______
Про атестацію бібліотекаря
Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі куль­тури, затвердженим наказом Міністерства культури і ту­ризму України від 16.07.2007 р, № 44 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури і туризму України № 9 від 03.03.2008, № 38 від 13.09.2010, Наказом Міністерства культури України № 517 від 13.06.2013)
НАКАЗУЮ:


 1. Провести атестацію бібліотекаря ______________________

____________________________________________закладу, (установи) освіти ___________________________________

______________________________________(П. І. Б.) у такі терміни:___________________________________________


2. Затвердити план-графік проведення атестації

бібліотекаря.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Керівник закладу Підпис

Наказ про атестацію бібліотекаря разом із затвердженим планом-графіком атестації доводиться до відома бібліо­текаря, що підлягає атестації, не пізніше як за місяць до початку атестації.


План-графік атестації бібліотекаря може мати такий вигляд:

Зразок:
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова органу профспілки Керівник навчального

закладу

План-графік атестації бібліотекаря


№ з/п

Зміст роботи

Терміни

Відмітка про виконання

1.

Порушення питання про атестацію бібліотекаря (заява бібліотекаря чи наказ керів­ника закладу освіти)

Дата
2.

Ознайомлення бібліотекаря із Положенням про прове­дення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі куль­тури

Дата
3.

Вивчення системи і досві­ду роботи бібліотекаря, що атестується

Дата


Проведення бібліотекарем відкритого заходу для учнів навчального закладу

Дата


Організація бібліотекарем тематичної виставки: (тема)

Дата


Виступ бібліотекаря на педа­гогічній раді: (тема)

Дата


Вивчення нормативності ве­дення бібліотечної документації

Дата
4.

Ознайомлення бібліотекаря з характеристикою та оцін­кою виконання посадових обов'язків

Дата
5.

Розгляд питання про атеста­цію бібліотекаря на засіданні атестаційної комісії

Дата

Дата_______________
Бібліотекар закладу освіти Підпис


ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

___________________________ (П.І.Б.)

«___»_______________20__ р.ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор навчального закладу

_________________ (П.І.Б.)

«___»_____________20__ р.

Орієнтовний план вивчення системи роботи

шкільного бібліотекаря
з/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання


1.

Відвідування членами атестаційної комісії виховних заходів організованих бібліотечним працівником згідно із планом роботи шкільної бібліотеки:


 • Екскурсія до бібліотеки учнів 1–2 класів «Посвята в читачі»


 • День відкритих дверей (Всеукраїнський день бібліотек)


 • Робота бібліотечного гуртка


 • Проведення бібліотечних уроків


 • Тиждень дитячого читання


 • Інформаційні дні2.

Вивчення керівником навчального закладу системи роботи бібліотекаря:


 • Формування книжкових фондів (джерела надходжень, облік, передплата періодичних видань тощо)


 • Збереження книжкових фондів (виховання в учнів бережливого ставлення до книги, санітарні дні тощо)


 • Організація каталогів (алфавітного та систематичного), тематичних картотек на допомогу навчально-виховному процесу, картотеки підручників та газетно-журнальних статей у т.ч. в електронному варіанті


 • Обслуговування користувачів (своєчасне забезпечення учнів підручниками, проведення індивідуальних бесід, видача літератури, робота з боржниками, аналіз читацьких формулярів тощо)


 • Інформаційно-бібліографічна та довідкова робота (організація книжкових виставок, складання рекомендаційних списків літератури та списків нових надходжень, тощо)


 • Виховна робота (допомога у підготовці та проведенні календарних свят, предметних тижнів, вікторин, дискусій тощо)


 • Вилучення застарілої, зношеної та загубленої літератури (наявність актів на списання)


 • Використання інноваційних форм та методів бібліотечної роботи


 • Співпраця з бібліотеками інших відомств


 • Підвищення кваліфікації (участь у семінарах, конференціях , засіданнях районного методичного об’єднання, самоосвітня робота, підвищення кваліфікації на курсах в ІПОПП)


З планом ознайомлений:

бібліотекар закладу освіти ____________________________

(П.І.Б., підпис)


Дата______________ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

___________________________ (П.І.Б.)

«___»_______________20__ р.ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор навчального закладу

_________________ (П.І.Б.)

«___»_____________20__ р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconРішенням науково-методичної ради кз «Районний методичний кабінет»
З досвіду роботи Л. Л. Вовк, вчителя російської мови та світової літератури Рудківської зош І-ІІ ступенів
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconІнформаційно-методичний
...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconКнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconРайонний методичний кабінет
Рибачук Валентина Володимирівна, Голюк Олена Степанівна – вчителі української мови та літератури Бутовецької зош І-ІІІ ст. Старокостянтинівської...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconТехнології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconСтарокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Яцюк Інна Леонідівна, вчитель фізики Решнівецької зош І-ІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка