Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008Сторінка4/15
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

201. Гаврилюк С. Формування зацікавленості історичними пам’ятками Волині, Холмщини і Підляшшя у першій половині XIX ст. // Літопис Волині: Наук.-попул. і літ.-худож. часопис. – Луцьк, 2004. – Ч.3. – С. 116-133. – (1).

Російський дослідник А. Глаголєв, мандруючи теренами Волині, описав історичні пам’ятки, в тому числі Дубна (с. 119).

Польський письменник, історик, художник-аматор Ю. Крашевський (1812-1887) у своїх працях описав архітектурні старожитності Волині (с. 122-123).

Архітектурні пам’ятки Волині, зокрема Дубна, досліджував Ф. Собєщанський (с. 125).202. Дослідники і музеєзнавці // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – Розд. II. – С. 28-32. – (2,3).

Із змісту: Дмитренко Т. Хроністи XVI – XVII ст. Олександр Гваньїні: [Про князів Острозьких та напад татарів на Дубно 1577 р. у його «Хроніці єврейської Сарматії»]. – С. 28-32; Любецька Н. Юзеф-Ігнацій Крашевський: сторінки біографії та творчості; Поліщук Я. Великодньо-дубенська мандрівка Миколи Костомарова. – С. 38-40; Камінська Л. Біографічні відомості про М.І. Теодоровича, автора «Историко статистических описаний церквей и приходов Волынской епархии» та історія написання даної праці: [Містить розширений нарис про Дубно]. – С. 40-43; Камінська Л. Етнограф, краєзнавець, публіцист [І.Д. Лозов’юк]. – С. 45-47; Дмитренко Т. Островський Михайло Іванович – дослідник ранніх поселень на Дубенщині. – С. 47-49; Пшеничний М. «Радо зустрівся б з вами…»: [Листи з іменного фонду родини Шумовських, що у Державному історико-культурному заповіднику м. Дубна]. – С. 49-53; Іванова Н. Дубенщина в житті Бориса Возницького. – С. 58-59; Посільська Е. Петро Оксентійович Савчук – історик і краєзнавець [, дослідник Дубна]. – С. 60-64; Пшеничний Ю. Прищепа Б.А. – дослідник середньовічної історії Дубенщини. – С. 68-71; Дмитрук Н. Ольга Михайлишин – дослідниця палацово-паркових ансамблів Волині XVII – XIX ст. [в т.ч. Дубна]. – С. 71-72; Дмитренко Т. Жива історія з людської пам’яті, або слово про Дубенських старожителів. – С. 77-89.203. Пащук І. До біобібліографічного словника краєзнавців Рівненщини // Волинські дзвони: Наук.-краєзн. альм. – Рівне, 1999. – Вип. 3. – С. 106-110. – (1).

Лозов’юк І.Д. (12.01.1917-8.01.1993) – краєзнавець, етнограф, дослідник Волині, зокрема Дубно (с. 108).

Свєшніков І.К. (19.10.1915 – 20.08.1995) – вчений, археолог. Закінчив Дубенську польську гімназію, проводив археологічні розвідки на Дубенщині, співпрацював з Дубенським краєзнавчим музеєм. Помер під час розкопок у Дубенському замку (с. 110).

204. Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини. – Рівне: Волин. обереги, 2005. – 212 с.: ілюстр. – (1,2,3,4).

Про краєзнавців-дослідників, пов’язаних з Дубно, див. зміст.205. Столярчук Б. Фольклористи Рівненщини: Біобібліогр. довід. – 2-е вид., переробл. й доп. – Рівне, 1995. – 76 с. – (1).

Збирачі, дослідники фольклору, керівники фольклорних колективів, пов’язані з м. Дубном (с. 16,20,21,25,39,47,56,57,58,64,65,70,72-73,74).* * *

206. Баженов Л. Краєзнавство в житті та творчості Миколи Костомарова // Українська культура в іменах і дослідженнях: Наук. зап. Рівнен. держ. ін-ту культури. – Рівне, 1997. – Вип. I.: Волинське Полісся в контексті слов’янської культури. – С. 58-60. – (1).

Микола Костомаров і Дубно (с. 59).207. Смолій В.А., Пінчук Ю.А., Ясь О.В. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енцикл. довід. / За заг. ред. В.А. Смолія. – К.: Вища шк., 2005. – 244 с. – (1).

У 1844 р. здійснив ряд подорожей по місцях, пов’язаних з історією доби Хмельницького для пошуку матеріалів, у тому ж році побував у Дубні.208. Дмитренко Т. Островський Михайло Іванович – дослідник ранніх поселень на Дубенщині [в 20-х – 40х рр. XX ст. Уродженець Дубна] // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині: Наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 125-130. – (1).

209. Іванюк П. Геральдист, краєзнавець, шаховий композитор [А.С. Пожарський живе і працює в Дубні] // Вільне сл. – 2002. – 4 січ. – (1,2,3,4).

210. Пащук І. Савчук Петро Оксентійович (12.06.1935) // Краєзнавці України: (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – К., 2003. – Т.1. – С. 195. – (1).

Автор більше 50 книг, наукових праць, в т.ч. присвячених Дубну.211. Бухало Г. Професор з Мирогощі (про Юрія Шумовського) [вченого, краєзнавця, уродженця Мирогощі Дубенського району. У середині 30-х років брав активну участь у створенні регіонального повітового музею у Дубні] // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 17-18. – (1,2,3,4).
Крашевський Ю.І. (1812-1887

Польський письменник, педагог-просвітитель, історик. Життя і діяльність пов’язані з Волинню, в т.ч. з Дубном
212. Бухало Г. Письменник, етнограф, краєзнавець // Червон. прапор. – 1968. – 3 верес. – (1).

Міститься згадка про перебування Ю. Крашевського у Дубні.213. Надольська В. Діяльність Ю. Крашевського по вивченню та збереженню старожитностей Волині // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині: Наук. зб. – Острог, 2006. – Вип.1. – С. 183-192. – (1).

Юзефу Крашевському як члену Волинського губернського статистичного комітету було доручено зробити замальовки та опис пам’яток історії, архітектури, культури краю, в т.ч. Дубна.214. Пащук І. Юзеф Крашевський і Рівненщина // Юзеф Ігнаци Крашевський як явище світової культури: Наук. зб. «Велика Волинь». – Житомир, 2002. – Т.28. – С. 16-18. – (1).

Про перебування Ю. Крашевського в Дубні (с. 16).215. Федоришин М. Юзеф-Ігнацій Крашевський [1812-1887] і Дубенщина // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 12-13. – (1,2,3,4).

216. Юзеф Крашевський як явище світової культури: Наук. зб. ст. / Упоряд. Ю. Багінський, Г. Мокрицький. – Житомир, 2007. – 108 с. – (1).

Перебування Ю. Крашевського у Дубні (с. 16,19,99).


Лозов’юк І.Д. (1917-1993)

Краєзнавець, етнограф, педагог.

Навчався, проживав і похований в Дубні.
217. Антонюк Л. Обереги на вишивках Ігоря Лозов’юка // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 23-24. – (1,2,3,4).

218. Гаврилевич О. Вшанування пам’яті Ігоря Лозов’юка // Наше дзеркало. – 2007. – 13 груд. – С. 5. – (1,4).

219. Дмитренко Т. Віч-на-віч з І.Д. Лозов’юком // Волинь незабутня: Тези V регіон. наук.-практ. конф. «Волинські міста. Історія, культура, традиції». – Рівне, 1994. – С. 63-66. – (4).

220. Дмитренко Т. До портрета краєзнавця [І.Д. Лозов’юка] // Вісн. Дубенщини. – 1993. – 11 серп. – (1,4).

221. Ліборська Н. Моє листування з Ігорем Лозов’юком // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 11-12. – (1,2,3,4).

222. Лозов’юк Р. Знайомство з батьком [І.Д. Лозов’юком] // Там само. – С. 65-66. – (1,2,3,4).

223. Пшенична Л. Вишивки Ігоря Лозов’юка // Там само. – С. 64-65. – (1,2,3,4).

224. Пшеничний М. Доктор у спецівці чорнороба // Вісті Рівненщини. – 2003. – 21 трав.; Нова Волинь. – 2003. – 24 квіт. – (1).

Нарис про відомого краєзнавця, етнографа, публіциста дубенчанина Ігоря Лозов’юка.


Свєшніков І.К. (1915-1995)

Вчений археолог, проводив археологічні дослідження на Дубенщині, співпрацював з Дубенським краєзнавчим музеєм.
225. Данилишин О.М. Ігор Кирилович Свєшніков – видатний дослідник Волині, в т.ч. Дубенщини // Життєвий та творчий шлях І.К. Свєшнікова: Зб. тез наук. конф. – Рівне, 2005. – С. 18-24. – (1).

226. Ігор Кирилович Свєшніков: До 80-річчя від дня народження / Упоряд. І.Г. Пащук. – Рівне, 1995. – 40 с. – (1).

Зміст: Малєєв Ю., Нікольченко Ю. Штрихи до біографії. – С. 5-9; Наукові праці і дослідження, журнальні та газетні публікації І.К. Свєшнікова: [Бібліогр. список] / Підготували Ю.М. Малєєв, І.Г. Пащук. – С. 10-22; Про наукову і археологічно-дослідницьку діяльність І.К. Свєшнікова: [Бібліогр. список] / Підготували І.Г. Пащук, В.І. Ящук. – С. 23-26; Слово про ювіляра. – С. 27-37.227. «Любив він Дубно справжньою любов’ю…»: 90 років від дня народження І.К. Свєшнікова // Вісн. Дубенщини. – 2005. – 24 листоп. – С.6. – (1,4).

228. Нікольченко Ю. Доктор історичних наук Ігор Кирилович Свєшніков // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури: Зб. матеріалів і тез наук. конф. 29-30 верес. 1998 р. – Рівне, 1998. – С. 51-57. – (1).

З 1931 по 1936 рр. І. Свєшніков навчався у Дубенській державній гімназії, з 1937 по 1939 рр. проводив археологічні розвідки на Дубенщині. Помер 20 серпня 1995 року під час проведення розкопок у Дубенському державному історико-культурному заповіднику.229. Пащук І.Г. Рівненські дороги Ігоря Свєшнікова (до 90-річчя з дня народження) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею: До 150-річчя від дня народження Д.І. Яворницького: (Матеріали наук. конф. 24-25.11.2005 р.). – Рівне, 2005. – Вип. 3. – С. 105-107. – (1).

230. Пащук І. Свєшніков Ігор Кирилович (19.10.1915-20.08.1995) // Краєзнавці України: (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – К., 2003, - Т.1. – С. 199-200. – (1).

231. Свєшніков Ігор Кирилович (1915-1995) // Нариси культури давньої Волині / За заг. ред. Г. Охріменка. – Луцьк, 2006. – С. 49-51. – (1).

232. Ткач В. А що сказав би Свєшніков? // Вісн. Дубенщини. – 2005. – 20 жовт. – С.6. – (1,4).

Спогади про археологічні розкопки на території Дубенського замку під керівництвом І. Свєшнікова.


ПЕРШІ ПИСЕМНІ ЗГАДКИ ПРО ДУБНО
233. Галицько-Волинський літопис: (За Іпатським списком переклав Леонід Махновець) // Галицько-Волинська держава XII-XIV ст.: Зб. наук. праць. – Л., 2002. – Кн.1. – С.9-117. – (1).

Про м. Дубно див. с. 101.234. Київський літопис: Галицько-Волинський літопис: [Уривки] // Великий неспокій: Друга половина XII-XIII ст. / Упоряд. і передм. В.М. Рички. – К.: Україна, 1992. – 431 с. – (Історія України в проз. творах та док.). – (1).

Перші писемні згадки про Дубно (с. 359,362).235. Повість врем’яних літ: Літопис (за Іпатським списком) / Пер., післяслово та комент. В.В. Яременка. – К.: Рад. письменник, 1990. – 558 с. – (1).

Про Дубно див. с. 422-423.236. Полное собрание русских летописей. Т.1. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по академическому списку / АН СССР, Ин-т истории. – М.: Из-во вост. лит., 1962. – 580 с. – (1).

Про Дубно див. «Географический указатель» (с. 559).237. Полное собрание русских летописей. Т.2. Ипатьевская летопись / Археогр. комис. – С.Пб, 1908. – 938 с. – (1).

Про Дубно див. с. 249.238. Полное собрание русских летописей. Т.25. Московский летописный свод конца XV века: Летопись по Уваровскому списку / АН СССР, Ин-т истории. – М.: Л.; Из-во АН СССР, 1949. – 464 с. – (1).

Про Дубно див. с. 23.239. Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх / АН України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії, Ін-т історії України; Підготов. тексту до друку, передм., комент. Ю.А. Мицика, В.М. Кравченка. – К.: Наук. думка, 1992. – 336 с.: ілюстр. – (1).

«Хроніка» визначного культурного діяча України XVII ст. – одна з перших узагальнюючих праць з історії України від найдавніших часів до 1673 р.

Про Дубно в період Київської Русі (с. 81,164).

* * *

240. Войтович Л.В. Волинська земля князівських часів (X-XII ст.) // Проблеми історичної географії України: Зб. наук. праць / АН УРСР. Ін-т історії України. – К., 1991. – С. 10-23. – (1).

На основі літературних та літописних джерел автор розповідає про реконструкцію меж Волинської землі у X-XII ст.

Про Дубно див. с. 19.

241. Із Іпатіївського літопису // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С.5. – (1,2,3,4).

Перша згадка про Дубно 1100 р.242. Ісаєвич Я. Волинь на світанку: історії джерела і гіпотези // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 33. – (1,2,3,4).

Йдеться також про першу літописну згадку про Дубно 1100 р.243. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – 2-е вид. із змінами і допов. – Л.: Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. – 219 с. – (1).

Про Дубно див. «Географічний покажчик» (с. 210).244. Кучінко М.М. Давньоруські міста Західної Волині // Минуле і сучасне Волині: Літописні міста і середньовічна культура: Наук. зб.: Матеріали іст.-краєзн. конф. 27-29 листоп. 1995 р. – Луцьк, 1998. – С. 12-15. – (1).

Міститься інформація про Дубно XI-XIII ст.245. Ратич О. Древньоруські археологічні пам’ятки на території західних областей УРСР [IX-XIII ст.] / АН УРСР, Ін-т суспіл. наук. – К.: Вид-во АН України, 1957. – 96 с.: ілюстр. – (1).

Про першу писемну згадку про Дубно в літописах (с. 36).246. Тихомиров М.Н. Древнерусские города. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Политиздат, 1956. – 480 с. – (1).

Перша згадка про Дубно (Дубен) 1100 р. (с. 33).247. Włodarski B. Wołyń pod rzadami Rurykowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza. – Równe, 1933. – 46 s. – (1).

Дубно 1100 р. (с. 19).


ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА (1340-1795)
248. Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець: Джерелознавче дослідж. – 2-ге вид. – К.: Наук. думка, 1971. – 199 с. – (1).

Українські літописи XVI – першої половини XVII ст. та їх дослідження.

Про Дубно див. «Покажчик географічних і топографічних назв» (с. 187).

249. Булига О. Роль Дубенської генеральної капітули 1743 року у розвитку Василіанських монастирів Волині // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 34-35. – (1,2,3,4).

250. З грамоти царя Івана Грозного польському королю Сигізмунду Августу про повернення Російській державі давньоруських земель [в т.ч. М. Дубна] 11 груд. 1563 р. // Лисиця А. Місто Рівне. Сторінки історії. – Рівне, 2008. – С. 183. – (1,2,3).

251. Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – К.: Україна, 1997. – 272 с. – (1).

Князі Острозькі і Дубно (с. 74,121,123,128).

Іван Вишенський і Дубно (с. 136).

252. Князь Костянтин-Василь Острозький [і Дубно] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 47-48. – (1,2,3,4).

253. Колесняк Н. Рід Князів Любомирських в історії міста Дубна [1674-1876 рр.] // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 37-41. – (1,2,3,4).

254. Левкович І. Нарис історії Волинської землі (до 1914 року): Репринт. вид. 1953 р. Праці ін-ту дослідів Волині / За ред. Ю. Мулика-Луцика. – Луцьк: Інформ.-комерц. центр, 1992. – 110 с. – (1).

Про Дубно 16-18 ст. див. с. 83,84,92,93,96,97,98,100,101.255. Любецька Н. Фундатор міста К.І. Острозький [1460-1530] та його роль в історії Литовсько-руської держави // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 6-12. – (1,2,3,4).

256. Мицик М. З джерел до історії Волині XVI-XVII ст. // Наукові записки / Остроз. акад.; Відп. ред. І.Д. Пасічник. – Острог, 1999. – Т.1, ч.1. – С.33-42. – (1).

Про Дубно див. с. 34,36,38-39,40.257. Острозький літописець: С Кройніки Бельського речі попребнії вибрані (Острозький літописець) // Галицько-Волинський літопис / Упоряд. Р.М. Федорів. – Л., 1994. – С. 201-247. – (1).

Про народження князя Василя Костянтина Костянтиновича Острозького в Дубні 1527 р. (с. 203,233).

Про спробу татарами 1577 р. (за іншими джерелами 1578 р.) взяти м. Дубно (с. 206, 238).

258. Перговский В. Бывшие православные монастыри в г. Дубно, Волынской губернии, основанные князьями Острожскими // Волын. Епарх. Ведомости. – 1880. - № 28/29. – С. 1265-1286. – (3).

259. Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV – 60-х XVI в. / АН УССР. Ин-т истории; Отв. ред. В.А. Смолий. – К.: Наук. думка, 1989. – 232 с. – (1,4).

Про Дубно див. «Географический указатель» (с. 226).260. Саух П. Князь Василь-Костянтин Острозький. – Рівне: Волин. обереги, 2002. – 244 с. – (1).

Князі Острозькі і Дубно (с. 24,29,37,42,237).261. Смолін П. Князі Острозькі в історії Дубна // Вільне сл. – 2001. – 4 лип. – (1,4).

262. Троневич П. Волинь в сутінках української історії XIV-XVI ст. – Луцьк: Вид-во Місійна кн. ф-ка «Християнське життя», 2003. - 112 с. – (1).

Про Дубно див. с. 70,83,103,105.263. Шевчук Е. Гальшка – княжна Острозька [1539-1582] // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-паркт. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 22-25; Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 25-26. – (1,2,3,4).

Про роки життя княжни у Дубенському замку в 1573-1582 рр.


Місцеве самоврядування та Магдебурзьке право
264. Ворончук О. Магдебурзьке право у Дубні // Наше дзеркало. – 2007. – 1 лют. – С. 6. – (1,4).

265. Древнє Дубно – на конверті // Замок. – 2007. – 19 лип. – С.2. – (1,4).

З 13 липня 2007 р. введено в обіг художній поштовий конверт з маркою «500 років від часу надання Магдебурзького права місту Дубну».266. Заяць А. Рецепція магдебурзького права на Волині до кінця XV століття // Осягнення історії: Зб. наук. праць проф. М.П. Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 272-278. – (1,4).

Про надання магдебурзького права 1498 р. Дубну (с. 275).267. Лозов’юк І. Магдебурзьке право в Дубні // Вісн. Дубенщини. – 1991. – 31 лип. – (1,4).

268. Любецька Н. Органи Дубенського міського самоврядування в XVI – XVIII ст. // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 36-37. – (1,2,3,4).

269. Любецька Н. Приватновласницьке місто Дубно // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 23-25. – (1,2,3,4).

Про втручання у сферу діяльності органів самоврядування міста його власників – князів Острозьких, Сангушків, Заславських, Любомирських, княгинь Борятинської та Шувалової.270. Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. / Голов. ред. П. Смолін; Літ. ред. М. Пшеничний; Упоряд. Т. Дмитренко, Н. Любецька. – Дубно; Луцьк: Волин. кн., 2007. – 260 с. – (1,2,3,4).

271. Мартиненко М. У Дубні відзначили 500-річчя з часу отримання Магдебурзького права // Рівне Час. – 2007. – 30 серп. – С. 6. – (1).

272. Органи Дубенського міського самоврядування в XVI – XVIII століттях // Скриня. – 2000. – 7 груд. – (1,4).

273. Пероговський В. Становлення Волинської твердині // Замок. – 2007. – 9 серп. – С.9. – (1,4).

Про надання Дубну Магдебурзького права.274. Посільська Е. Дубенське самоврядування в часи середньовіччя // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 19-22. – (1,2,3,4).

Діяльність Дубенського магістрату.275. Пшеничний М. Магдебурзьке право у місті Дубні // Над Іквою-рікою...: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 124-125; Замок. – 2007. – 7 черв. – С.9; Скриня. – 2006. – 12 лип. – С.5. – (1,2,3,4).

276. Смолін П. Магдебурзьке право в місті Дубні [1507 р.] // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 3-5; Вісті Рівненщини. – 2006. – 1 груд. – С. 13. – (1,2,3,4).

277. Тхор В. Актові книги магістратів як джерело вивчення фінансової системи міст України під владою Речі Посполитої (др. пол. XVII-XVIII ст.) // Слов’янський вісник: Наук. зб. заснований у 1997 р. – Рівне, 2004. – Вип. 3. – С.44-57. – (1).

У дослідженні міститься інформація про Дубно.278. Тхор В.І. Міське самоврядування на Волині у другій половині XVII-XVIII ст. // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування: (Історія і сучасність): Тези міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 7-9 квіт. 1993 р.). – Рівне, 1993. – С. 31-34. – (1,3).

Міститься матеріал про Дубно.279. Тхор В.І. Рецепції німецького права у міському самоврядуванні слов’янських земель на прикладі міст Волині // Слов’янський вісник: Міжвід. наук. зб. заснований у 1997 р. – Рівне, 2004. – Вип. 1. – С.90-98. – (1).

В статті йдеться також про самоврядування в Дубні.280. Цимбалюк Є. Дубенська прописка Магдебурзького права // Вільне сл. – 2007. – 4 верес. – С.4. – (1,4).

281. Цундра О. 500 років дубенському самоврядуванню // Замок. – 2007. – 30 серп. – С.3. – (1,4).
Суспільно-політичне життя
282. Вознюк Г. Під хрестами козацькими: Повість про події літа 1651-го між селами Плоска і Семидубами Дубенщини. – Дубно, 2005. – 55 с. – (4).

283. Горіли маєтки і біля Дубна: Короткі нотатки про гайдамацьке повстання [Коліївщину 1768 р.] // Вісн Дубенщини. – 1993. – 26 трав. – (1,4).

284. Гуртовий Г.О. Волинь – край козацький: Іст.-краєзн. нариси. – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 352 с. – (4).

Автор на основі численних документів та свідчень висвітлює участь волинян у національно-визвольній війні українського народу 1648 р. під проводом Б. Хмельницького.

Про м. Дубно див. «Географічний покажчик» (с. 345).

285. Дмитренко Т. Дубенщина у визвольній боротьбі українського народу XVI-XVII ст. // Волинь незабутня: Тези VI регіон. наук.-практ. конф. «Нові краєзн. дослідж. у контексті нац. відродження України». – Рівне, 1995. – С. 22-24. – (1,4).

286. Документи Богдана Хмельницького 1648-1657 / Упоряд. І. Крип’якевич, І. Бутич. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 740 с. – (1).

Про Дубно див. «Географічний покажчик» (с. 715).287. Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. / Сост. А.З. Барабой и др.; Редкол.: П.П. Гудзенко и др. – К.: Наук. думка, 1965. – 828 с. – (1).

Документи, що свідчать про події в Дубні, див. «Географічний покажчик» (с. 804).288. Крижановська О.О. Таємні організації в громадсько-політичному житті України: (масонський рух у XVIII – на поч. XX ст.). – К.: «Аквілон-Прес», 1998. – 134 с. – (1).

Масонська ложа в Дубні (с. 53,124).289. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – 2-е вид., випр. і допов. – Л.: Світ, 1990. – 408 с. – (Пам’ятки іст. думки України). – (1).

Про події у Дубні під час Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. див. «Топонімічний покажчик» (с. 395).Каталог: data -> files
files -> Академіка Степана Дем’янчука
files -> Книга-ювіляр Всеволод Нестайко. «Незнайомець з тринадцятої квартири»
files -> Конкурс проектів для нуо від Посольства Чеської Республіки в Києві
files -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
files -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
files -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки” До 100-річчя від дня народження рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Поклик душі: До 100-річчя від дня народження Олени Теліги: Біобібліограф покаж. / Укладач: Л. А. Костильова; Редактори: Р. М. Щербан,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека
Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Збірник статей. – Рівне:,2004. – с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека
О-48 Одвічні джерела. Острогу-900: Бібліогр покажч. / Рівнен обл універс наук б-ка; Уклад. П.І. Демчук, М. П. Манько, Н. П. Тимощук;...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Дослідники Рівненського краю”
Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана Йосиповича Столярчука: Біобібліогр покажч. / Рівнен держ обл б-ка; Уклад.:...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук допоміж покажч. / уклад.: Л. А. Степанюк; наук ред. О. Л. Промська; ред.: З. М....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconВ. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
Наукова бібліотека мну імені В. О. Сухомлинського; укл. Гордєй С. С. Миколаїв, 2014. 86 с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка