Різновиди сучасних ділових паперівСкачати 96,18 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір96,18 Kb.

Різновиди сучасних ділових паперів

Уроки зв'язного мовлення стар­шокласників передбачають увагу до офіційно-ділового стилю, оскільки вже відтоді їх починає оточувати світ документів. Учнівські квитки, ідентифікаційні картки — це перші особисті документи, які посвідчують осо­бу школяра. Заява, автобіографія |перші ділові папери, які у своєму житті пише дев'ятикласник. - Сучасний діловий світ дуже динамічний. Взаємне накладання і зіткнен­ня двох різних функціональних діло­вих сфер — пострадянської і загаль­ноприйнятої міжнародної— спричи­няє розгубленість молодої людний у сучасній діловій інформації. Адже її чекає написання не тільки заяви, ав­тобіографії, а й чимало нових, не зна­них їй документів. Майбутнє достой­не місце в суспільстві, значуща соці­альна роль, успіх, кар'єра, активний зв'язок із зовнішнім закордонним світом — це те, про що мріє сьогодні учень, зокрема той, хто ставить собі за мету подальшу освіту.

«Повірте у красу своєї мрії» — за­кликають прагматики (Елеонора Руз­вельт). Головне — бачити перспективи і вміти раціональна визначити шляхи поставленої мети», — вказують ме­тодисти-практики (4, С. 8). Але в ос­нові успіху все ж лежать ґрунтовні знання.

Одним із чинників досягнення чо­гось є володіння нормами усного і писемного ділового мовлення, а уро­ки зв'язного мовлення можуть стати тією сполучною ланкою між учнями та дорослим світом.

Ознайомлення з паперами — це пе­редусім ознайомлення із загальними вимогами до мовних засобів офіцій­но-ділового стилю, а саме: досто­вірність, об'єктивність змісту, нейт­ральність тону, інформації, стислість, якість, точність, переконливість (1, С- 22). Продуктивне закріплення цих вимог можливе тільки під час роботи з різними видами особових офіцій­них документів, які циркулюють у сучасному діловому світі.

Візитна картка

Новий і водночас цікавим для учнів є документ — візитна картка. Чи є потреба у ній для сучасного школяра? Вважаємо, то так. Це до­поможе усвідомити молодій людині себе як особистість, яка має певний соціальний статус у суспільстві, має відповідальність, права та обов'язки. Хто не відчував зворушення, три­маючи в руках свою першу візитку, ма­леньку картку — символ ділового втає­мничених?» (3, С 181). У час бурхли­вого потоку інформації, створення новітніх інформаційних систем, ко­мунікативного фону багатьох гумані­тарних наук, піднесення ролі спілку­вання до «школи знань», візитна картка — це природний, органічний, усталений спосіб подання інформації про себе і встановлення контактів між людьми. Важливі теза про те, що во­лодіння інформацією — це володін­ня світом, що, в ієрархії ділових пріо­ритетів на першому місці стоять кон­такти, проростають саме з бажання

. спілкуватися з тим, від кого можна навчитися, у кого можна дізнатися про щось нове, про спільні інтереси. Створена власноруч візитна картка перестає бути для учня чимось особ­ливим, тим, що виокремлює його з-поміж інших чи над іншими.

Візитну картку посібники з діло­вої української мови, на жаль, роз­глядають тільки як одну з форм про­токольних контактів серед документів дипломатичного характеру (6, С. 282) або ж важливий елемент ділового етикету, але також у закордонному відрядженні під час ділових перего­ворів (2, С, 119). Практика ж викла­дання ділової української мови у ви­щому навчальному закладі підтвер­джує великий інтерес студентів до цього документа як «матеріального сліду знайомства, який можна довго зберігати» {З, С. 182).

Візитна картка не завжди викону­вала свою нинішню функцію. Ще донедавна її використовували тільки для новорічних привітань, для обміну між чоловіками, які таким чином вислов­лювали один одному зневагу, для того, щоб залишити про себе інформацію господареві дому, якщо зустріч з ним не відбулася тощо.

Вигляд сучасної візитки (а ще — «візитівки», як пропонує М.Дороніна) певною мірою пов'язаний із ви­глядом і особливо форматом амери­канської кредитної картки, яку легко сховати до гаманця. Цей американсь­кий формат — зазви­чай 9x5 см — загальноприйнятий у світі.

Існує застереження про 6x10 см — для вищих посадових осіб та особли­вий формат у різних європейських країнах для дружин офіційних осіб (напр., 4x8см).

Вимоги до візитної картки — пе­редусім це правила її оформлення. Підсумовуючи ці вимоги з різних джерел, вкажемо на основні з них. Колір візитної картки повинен бути білий (або ж допускається два кольори). На візитній картці може бути знак фірми, фото власника. Шрифт суво­ро не регламентується. Текст краще писати однією мовою, залишаючи зворотний бік вільним для будь-яких інших записів. Практика друкування двома мовами на різних боках картки не підтримується. Застерігають утри­муватися від написів іноземною мо­вою, якщо немає певності щодо гра­мотності.

Основне завдання візитної картки — давати повну інформацію тому, хто її отримує, про того, хто її вручає. Щоб виконувати цю функцію, візитна картка повинна мати такі дані: ім'я та прізви­ще, видрукуване одним шрифтом; ста­новище, посада, функції; назва уста­нови, закладу, підприємства, органі­зації; адреса, телефон (службова, до­машня). Подавати номер домашнього телефону у деяких країнах, наприклад Франції, не прийнято.

Створюючи власну візитівку, учень заповнює кожен із цих складо­вих елементів самостійно, при цьому активізуючи знання правописних норм, зокрема правил написання ве­ликої літери, набуваючи навичок оформлення адреси, що зазвичай здійснюється недбало. Пропозиція створити емблему школи чи власну розкриває творчу уяву учня, дає змо­гу вчителям навіть по-іншому поба­чити його. Робота над оформленням візитної картки часто спонукає учнів звернутися до батьків, переглянути на­явні в них візитівки. Виникає безліч цікавих спостережень, думок, а на уроках — запитань. Чи можна розмі­щувати реквізити на візитній картці вертикально, чому на ній є клейка стрічка, що пишуть на візитівках від руки, на яких візитівках доречне зоб­раження державної символіки чи герба міста — ось деякі з них.

Окремо слід обговорити проблему життя самої візитної картки, тобто ЇЇ застосування. Основні протокольні ви­падки такі: привітання, висловлення співчуття, висловлення подяки, від'їзд з країни, представлення, запрошення на прийом, зміна адреси. Залежно від випадку на візитній картці роблять про­стим олівцем найчастіше зліва внизу напис. Традиційно це скорочення відповідного тексту французькою мо­вою, але залежно під характеру стосунків можна писати українською мо­вою повним текстом. Дослівний зміст французьких абревіатур:

«щоб привіта­ти»,

«щоб привітати з Новим роком»,

«щоб подякувати і привітати з Новим роком»;

«для співчуття»;

«щоб подяку­вати»;

«щоб попрощатися»;

«щоб представити».

Українські відповідники оформляють здебільшого від третьої особи однини, наприклад: «дякує за но­ворічне привітання, «шле свої найкращі побажання у Новому році», «дякує за , увагу, «висловлює співчуття» тощо. Надсилають візитну картку поштою чи кур'єром, вклавши у спеціальний кон­верт.

Як і коли саме вручати свою візит­ну картку залежить від багатьох чин­ників, як от: вік співрозмовників, рівень стосунків, мета знайомства, зручність ситуації, тактовність. Спо­стереження за поведінкою ділових людей під час різних контактів дали змогу виділити характерні типи влас­ників візитівок: «той, хто шукає» і «той, кого шукають» (З, С. 183). Пер­ший сміливо роздав візитівки з будь-якої нагоди, тому що зацікавлений у розширенні кола знайомств, другий, зайнявши певне вагоме становище, дає їх ощадливо, у виняткових ситу­аціях. Сформульовані і правила та за­стереження щодо обміну візитівками. Ось деякі з них: переконайтеся, що від вас цього очікують; не вручайте двічі одній особі; не давайте людині, яку зустріли випадково; не вручайте першим старшій особі; уникайте роз­давання своїх візитівок групі осіб; не вручайте під час їжі; переконайтеся, що ваша візитівка чиста, охайна; змінюйте візитну картку із застарі­лою інформацією тощо. Більшість і < цих правил суголосні із загально­прийнятими нормами етикету, які ко­рисно учням закріпити.Резюме

Крім автобіографії, старшокласни­ки, на нашу думку, повинні вміти складати резюме. Сучасні довідники з оформлення ділових паперів уже подають цей документ як один із ос­новних для влаштування на роботу. Резюме — це «коротка довідка про ваші особисті, освітні та професійні дані», воно «має бути детальним , але стислим» (4, С. 12). Саме стислість, яка «надає мові сили», як найпершу ознаку ділового документа, вміння виділяти найважливіші факти, чітко формулювати їх можна відпрацювати з учнями на основі резюме. Ме­тою написання резюме буде не тільки заміщення вакантної посади, у чому учням ще важко зорієнтуватися, а й участь у різних заходах чи проектах. Варто зауважити, що інші резюме складають Ваші конкуренти, тому слід, щоб саме Ваш документ за своїм змістом і виглядом був конкурентноспроможним.

Основні резюме: адреса; ім'я, прізвище; мета; освіта; досвід; особисті дані; додаткова інформація; відомості про можливість подання рекомендацій. Інформація про все має характер ла­конічних відповідей, структура — на­зивних речень, основна логічна опо­ра у цьому документі — на факти. Додаткова Інформація містить відо­мості про навички володіння комп'ю­тером, знання іноземних мов, коло зацікавлень, участь у гуртках, вміння керувати автомобілем тощо.

У практиці сучасного діловодства стислий характер має і життєпис. На нашу думку, стандартизації цього документа зрос­тає. Це не біографія обсягом 6—8 сто­рінок ( 4, С. 13), а короткі відомості, скажімо, такого змісту: особисті дані, фах, освіта, праця, стажування і за­кордонні стипендії, участь у найваж­ливіших наукових та навчальних про­ектах і програмах, публікації, комп'ю­терні навички, знання мов. Або: осо­биста інформація (ім'я, прізвище, дата народження, місце праці, домашня адреса, національність, громадянство), освіта, досвід, професійна активність. Для учнів-старшокласників мож­на запропонувати скласти резюме про­екту як самостійно, так і колективно, групою осіб. Проект може відтворювати шкільну освітню програму дій, мати історико-культурний, соціально-політичний, пластовий характер тощо. Можна об'єднати учнів у декілька робочих команд, дати рольові наста­нови, окреслити завдання.

Це також будуть і перші кроки до соціалізації наших дітей, до відчуття себе як громадянина. Резюме проек­ту складають обсягом не більше двох сторінок. Ключові компоненти цього документа: назва проекту; назва організації, яка здійснює проект; місце, де реалізується проект; загаль­на вартість проекту; сума, на яку пре­тендує організація; внесок організації (наявні кошти); керівник проекту; учасники проекту; мета та завдання проекту; запланована діяльність; очі­кувані результати.

Разом із резюме для участі у про­екті прийнято подавати новий діло­вий документ з низьким рівнем стан­дартизації — есе. Як жанр — це «короткі нариси, які відзначаються неви­мушеність форми і містять особисті роздуми» (5, С. 206). Стисло, логічно, але водночас вільно й невимушено учасник проекту описує суть проек­ту, обґрунтовує його важливість для школи, міста, країни, актуальність у сучасний період, розкриває основні напрямки роботи, мету, очікувані ре­зультати, називає учасників, характе­ризує; їхні ролі у виконанні різних завдань.Рекомендаційний лист

Замість традиційної характеристи­ки набуває значення характеристика рекомендаційна, або рекомендаційний лист — «невід 'ємний елемент ділових стосунків, який дуже широко практи­кується у діловому світі» (б, С. 367). Істотна відмінність такої характерис­тики від звичайної — те, що її не обо­в'язково подають із місця навчання чи роботи. її пише особа, яка добре знає претендента на посаду чи кон­курсне місце і готова заручитися своїм авторитетом. Об'єктивність і прав­дивість рекомендації — головні ви­моги до її змісту. Іноді спонсорські організації, які вимагають від претен­дентів на отримання стипендій, до­тацій, грантів, премій цей документ і зацікавлені у відборі кваліфікованих і добросовісних осіб, додають перелік відповідних пунктів, які повинна охо­пити рекомендація (або ж подають приклад «вдалого рекомендаційного листа»).

Передусім той, хто рекомендує, за­значає, скільки часу, звідки, з якого боку він знає рекомендованого, ха­рактеризує його ділові, моральні якості. У перелік внесених у готовий формуляр рис входять, наприклад, такі: загальна підготовка, оригі­нальність, розсудливість, старанність, вміння усно і письмово висловлюва­тися, вміння проводити дослідження (6, С. 371).

Вважаємо, що учневі-старшокласникові корисно не тільки знати еле­менти цього листа, а й уміти проек­тувати його на себе, а також навчи­тися бачити іншу людину, формулю­вати свою думку про неї, відзначаю­чи її позитивні риси, роль у колек­тиві, ініціативність тощо. Саме в цьо­му документі можна порушувати по­стулати строгої офіційності і привно­сити гумор. Нетрадиційний стиль, за словами американського маркетолога Рона Теппера, «стилістична відлига» — нове, але ефективне явище в діло­вому листуванні (6, С. 308). Моло­дим людям воно вдається найкраще. Саме вони знають захоплення та інте­реси свого товариша, його ставлення до життя, друзів, навколишнього світу, його позитивні та негативні риси характеру, можуть «оживити» його.

Безперечно, невимушеність стилю, як і твір на вільну тему, розкриває особисті риси учня більше, ніж стан­дартність, обмеженість в емоціях, офіційність. Мабуть, тому психологи пропонують молодим претендентам написати, наприклад, «Лист до то­вариша по кімнаті». Відбувається са­мохарактеристика, аналізуючи яку, можна зробити певні висновки про людину.
Прес-реліз

У переліку сучасних документів, можливих для опрацювання в учнівській аудиторії, є прес-реліз — «спеціально підготовлена для розповсю­дження в пресі інформація» (5, С. 459). Об'єктом інформаційної довідки для преси може стати відомий учням ан­самбль, гурток, товариство тощо. Прес-реліз повинен містити відповіді на такі пункти: вихідні дані, коротка історич­на довідка, сучасна діяльність, май­бутні плани, учасники, адреса, кон­тактні особи і телефони. Учні охоче збирають інформацію, якщо це справжній предмет їх зацікавлення, вчаться виокремлювати найважливіше і ясно викладати думки.

Окремої розмови й уроку заслуго­вують нові тенденції в написанні та оформленні сучасних ділових листів, хоча б з огляду на те, що світ завойо­вує електронна пошта.

Навчати учнів основ культури пи­семного ділового мовлення означає дбати про культуру майбутніх діло­вих людей. Маленькі успіхи у вигля­ді правильно вжитих на шкільному уроці мовних зворотів-кліше «брати участь», «вжити заходів», «відповідно до», «згідно з», «залежно від» тощо, за нашим переконанням стають запору­кою майбутніх ділових успіхів на всіх етапах на зростання. Робота над опи­саними вище документами допомагає соціалізувати учня як індивіда, роз­виває ініціативність та творчу ак­тивність, розкриває творчу уяву, розкомплексовує молоду людину, дає змогу повірити в себе і впевнено пе­реступити поріг у дорослий світ.Література

1. Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Су­часні ділові папери. — К-, 1999.

2. Дороніна М. Культура спілкування ділових людей. — К., 1998.

3 Сліпушко О. Українська мова й стали кар'єри ділової людини. — К., 1999.4. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.Морозов, Л.Шкарапута. — К„ 2000.

5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.Бибик та ін. — К., 1997.
Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Різновиди сучасних ділових паперів iconОфіційно-діловий стиль — мова ділових паперів
Основна функція офіційно-ділового стилю інформативна (повідомлення). Сфера вживання ділового стилю зумовлює його жанрову розгалуженість,...
Різновиди сучасних ділових паперів iconАктуальність проблеми
Аукціони використовуються учасниками фінансового ринку для придбання та реалізації різноманітних цінних паперів
Різновиди сучасних ділових паперів iconЕтика та психологія ділових відносин

Різновиди сучасних ділових паперів iconТема: Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі як майстер світової новели
Тема: Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі як майстер світової новели. Провідні проблеми новели...
Різновиди сучасних ділових паперів iconВикористання сучасних освітніх технологій: Використання сучасних освітніх технологій
Участь у семінарах, методоб’єднаннях дає можливість не лише познайомитись з роботою своїх колег, підвищити свій досвід, а й поділитися...
Різновиди сучасних ділових паперів iconРоманс та його різновиди
Музичний матеріал: романси «Гірські верхівки» А. Рубінштейна, О. Варламова, Г. Свиридова; «Диво-осінь» А. Олєйникової
Різновиди сучасних ділових паперів iconМіністерство освіти та науки України Запорізький електротехнічний коледж Самостійна робота
Автобіографія. Складні випадки керування в службових документах. Правопис географічний назв в ділових паперах
Різновиди сучасних ділових паперів iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення
Повторення відомостей про види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання й аудіювання
Різновиди сучасних ділових паперів iconОсобливості використання іменників у ділових паперах
Отже, треба уникати вживання іменників із розмовного сти­лю, із суфіксами збільшеності чи зменшеності, з усіченою осно­вою тощо й...
Різновиди сучасних ділових паперів iconТема: Резюме. Мета
Мета: пояснити призначення та різновиди резюме, ознайомити з реквізитами документа, навчати визначати його складники, формувати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка