Робоча навчальна програма спецкурсуСторінка1/4
Дата конвертації22.05.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка


Психолого-педагогічний факультет

Кафедра музики


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради психолого-педагогічного факультету

(підпис) Н.Д. Карапузова

____________ ___ ____ 2010 р.УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри музики

протокол № 1 від 31.08.2010 р.
Зав. кафедри О.О. ЛобачРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

Духовна музика

для студентів ІІ курсу
напряму підготовки 0101 – Педагогічна освіта

6.010100 – «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика»


Розробник: М.Д. Хіміч

Полтава – 2010

Робоча навчальна програма до спецкурсу “Духовна музика” для студентів ІІ курсу денної форми навчання / Укладач М.Д. Хіміч. – Полтава: Поставсь­кий національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2010. – 32 с.


Рецензент – кандидат педагогічних наук, доцент

Дем’янко Н.Ю.

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Протокол № від 2010 р.ЗМІСТ
Загальні положення……………………………………………………………………………………..5

Мета курсу ……………………………….…………………………………………………...5

Завданнями курсу ………………………………..…...............................................................5

Опис предмета навчального курсу…………………..……………………………………….5

Перелік видів навчальної діяльності………………..………………………………………..6

Перелік форм контролю………………………...……..............................................................7

Шкала оцінювання…………...…………………………………………………………………...7

Критерії оцінювання знань і умінь студентів

з курсу "Духовна музика"………………………………………………………………………7

Плани лекційних занять…………………………..……………………………………………8

Музичний матеріал для слухання…………………….………………………………………21

Тематика наукових рефератів………………………….……………………………………..23

Перелік питань для підсумкового контролю…………………………………….………......23

Плани практичних занять…………………………………….……………………………….25

Методичні рекомендації для студентів

щодо індивідуальної роботи…………………………………………….……………………...28

Методичні рекомендації для студентів

щодо самостійної роботи…………………………………….......................................................29

Інші положення…………………….………………..................................................................31


Анотація

У спецкурсі “Духовна музика” окреслено ґенезу православної хорової духовної музики в Україні Х-ХХ ст., а також її періодизація деякими видатними музикознавцями і науковцями; визначено виховну сутність православної хорової духовної музики, різновиду вокально-хорового мистецтва, яка характеризується комплексними освітньо-виховними впливами на особистість; показано цілісний науковий аналіз виховання молоді в початкових і середніх навчальних закладах засобами православної хорової духовної музики дожовтневого періоду, а також узагальнено позитивний досвід педагогів-методистів та регентів-викладачів, що є здобутком нашої культури і педагогіки, використання якого служитиме справі подальшої розбудови незалежної та міцної української держави.


В спецкурсе “Духовная музыка” показан генезис православной хоровой духовной музыки в Украине Х-ХХ ст., а также периодизация ее некоторыми выдающимися музыковедами и учеными; выделена воспитательная сущность православной хоровой духовной музыки как разновидности вокально-хорового искусства, которая характеризуется комплексом образовательно-воспитательного влияния на личность. Осуществлен целостный научный анализ воспитания молодежи в начальных и средних учебных заведениях, посредством православной хоровой духовной музыки дореволюционного периода и показан положительный опыт педагогов-методистов и регентов-учителей, который является достоянием нашей культуры и педагогики, что послужит дальнейшему строительству независимого и крепкого украинского государства.
1. Загальні положення

Мета курсу – ознайомлення з історією розвитку вітчизняної хорової духовної музики та її теоретичними основами, виявлення провідних тенденцій виховання засобами православної духовної музики (хорового церковного співу у навчальних закладах, народного, професійного духовного та богослужбового піснеспіву), узагальнення набутого позитивного досвіду вчителів–регентів минулого та впровадження у власну педагогічну діяльність.

Основні завдання:

  • дати студентам систематизовані знання з історії вітчизняної духовної музики;

  • розширити музично-єстетичний кругозір студентів шляхом ознайомлення з кращими зразками православної духовної музики;

  • розкрити виховну сутність православної духовної музики, що забезпечує моральне, естетичне, громадянсько–патріотичне виховання і сприяє психофізіологічному, емоційному, інтелектуальному та фізичному розвитку дітей;

  • спрямувати студентів до самоосвіти та самовиховання на основі християнського вчення та багатовічних надбань православної духовної культури засобами православної духовної музики;

  • забезпечити професійну готовність майбутніх учителів до виховання й розвитку творчої особистості учнів засобами православної духовної музики;

  • сформувати у майбутніх спеціалістів практичні уміння й навички організаційного, методичного та виконавського процесу виконання творів православної духовної музики у шкільній і позашкільній діяльності.

1.2. Спецкурс “Духовна музика” вивчається впродовж одного семестру. Передбачає проведення лекційних та практичних занять, включає в себе самостійну та індивідуальну роботу.

Загальна кількість годин – 36

Загальна кількість кредитів – 2

Дисципліна: за вибором, професійно-орієнтована, нормативна

Семестри – 3

Аудиторні заняття – 16 год.

Самостійна робота – 10 год.

Індивідуальна робота – 10 год.

Види контролю – 3 залік.

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:Семестр

Кредити

ECTS


Загальна кількість годин

Аудиторних годин на тиждень

Лекції (год.)

Практичні заняття

Самостійна робота (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

ІІІ

2

36

2

10

6

10

10

2

залік


Тематичний план

№ п/п

Тема

Лекції (год.)

Практичні (год)

Самостійні (год)

Індив. робота (год)

К-сть балів

Змістовий модуль ІІ. Культурно-історична та виховна роль української православної духовної музики

1

Історико-культурні витоки та періоди розвитку православної духовної музики України.

2

2

1
10

2

Народна і професійна духовна музика (сам)
2

4

2

10

3

Виховна сутність православної духовної музики

22

10

4

Вплив загальнонародного церков­ного співу на формування мораль­но-етичних почуттів молоді.

21

10

Змістовий модуль ІІ. Основні чинники виховання молоді засобами православної духовної музики.

1

Генезис церковної співацької освіти (Х-ХVIII ст.) на Україні. (сам)4

2

10

2

Хоровий церковний спів як засіб виховання молоді у початкових та середніх навчальних закладах України кінця ХІХ – початку ХХ століття.

2

2

1
10

3

Роль регента хору у вихованні молоді та основні шляхи його професійної підготовки.

21

10

4

Підготовка і захист навчального проекту


2

15

5

Підсумкова контрольна робота

15

6

Всього – 36

10

6

10

10

100


1.3. Перелік видів навчальної діяльності студентів.

Основним видом навчальної діяльності студентів зі спецкурсу „Духовна музика” є лекційні і практичні заняття. Під час практичного заняття студенти під керівництвом викладача закріплюють теоретичні положення спецкурсу і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування, шляхом виконання відповідно до сформульованого завдання. Практичне заняття включає проведення контролю знань, вмінь та навичокпід час яких студенти оволодівають теоретичними основами духовного хорового мистецтва, знаннями з методики і принципами роботи з хором, уміннями і навичками організації хорових колективів, налагодження репетиційної діяльності, а також постановку загальної проблеми (завдання) викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язання задач, вирішення контрольних завдань, їх перевірку та оцінювання.

Оцінки, одержані студентом за практичні заняття, враховуються при визначенні модульної та семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дис­ципліни.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей і творчу діяльність. Індивідуальними навчально-дослідними завданнями (проектами) є: підготовка реферату з навчального курсу (тема – за вибором); запис музичної вікторини (аудіо-, CD- за вибором); розробка та демонстрація сценарію-презентації певної епохи у розвитку духовного хорового мистецтва або творчості духовного хорового колективу, хорового регента, композитора, співака (з використанням музичних записів та іншого ілюстративного матеріалу); укладання пакету наочного навчального матеріалу для вивчення певної епохи у розвитку духовного хорового мистецтва або творчості духовного хорового колективу, хорового регента, композитора, співака (портрет, ілюстративний матеріал, макети тем хорових творів та ін.), для роботи над вокально-хоровою технікою (таблиці, схеми, музичний матеріал та ін.); проведення лекції-концерту з тематики навчального курсу.

Самостійна робота є основним способом засвоєння студентом навчального матеріалу без участі викладача у вільний час від обов'язкових навчальних занять. Самостійна робота студента передбачає засвоєння низки теоретичних питань, виконання певних завдань: зобразити в таблицях генезис за періодизаціями В. Металлова, А. Преобра­женського, М. Успенського, І. Гарднера, М. Маріо, описати біографії композиторів професійної духовної музики, підготувати словник специфічних термінів, підготувати хронологічні таблиці розвитку православної духовної музики як складової музичної освіти Х-ХХ ст., підготувати краєзнавчі архівні матеріали до виступу-лекції “Духовна музика на Полтавщині”, підбір хорового репертуару, ілюстративного матеріалу (аудіо, відео запису музичних творів у виконанні провідних хорових колективів) тощо.
1.4. Перелік форм контролю:

експрес-тестування, поточне та підсумкове тестування; фронтальне та індивідуальне опитування; оцінювання якості виконання індивідуальних навчально-дослідних, творчих і науково-методичних завдань; взаємооцінювання; індивідуальна та колективна оцінка мікро викладання, в тому числі й незалежними студентами-експертами; проведення комплексних і поліваріантних контрольних робіт; визначення рейтингу кожного студента за шкалами оцінювання; використання індивідуальних залікових паспортів.1.5. Шкала оцінювання:


Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

Залік

A

90 - 100

зарахованоB

83 – 89

C

75 – 82

D

68 – 74

E

60 – 67

FX

35 – 59

не зараховно

F

0 – 34


1.6. Критерії оцінювання студента

Оцінка 90-100 – А – «5» –«відмінно» ставиться за умов:

повного і глибокого розкриття змісту матеріалу відповідно до поставленого завдання;

усвідомлення значення понять і вільного володіння термінологією;

послідовного і логічного викладення матеріалу;

застосування при відповіді на питання базових знань з дисциплін музично-теоретичного і виконавського циклів;

ілюстрування теоретичних положень відповідними прикладами;

виявлення високого рівня знань, умінь і навичок з навчального курсу;

допущення двох-трьох неточностей, які не впливають на правильність відповіді.

Оцінка 75-89 – В, С – «4» – «добре» ставиться за умов:

достатньо повного розкриття змісту матеріалу відповідно до поставленого завдання;

розуміння значення спеціальних термінів, але не завжди доцільного їх використання;

відсутності суттєвих помилок у викладенні матеріалу;

вміння застосовувати при відповіді на питання базових знань з дисциплін музично-теоретичного і виконавського циклів;

ілюстрування теоретичних положень відповідними прикладами;

виявлення достатньо високого рівня знань, умінь і навичок з навчального курсу;

допущення двох-трьох неточностей в обгрунтуванні теоретичних положень.

Оцінка 60-74 – Д, Е – «3» – «задовільно» ставиться за умов:

неточного розкриття змісту матеріалу відповідно до поставленого завдання;

розуміння значення спеціальних термінів, але припущення помилок у їх вживанні;

припущення суттєвих помилок у викладенні матеріалу;

невміння застосовувати при відповіді на питання базових знань з дисциплін музично-теоретичного і виконавського циклів;

недостатнього ілюстрування теоретичних положень відповідними прикладами;

виявлення задовільного рівня знань, умінь і навичок з навчального курсу.

Оцінка 35-59 – FХ – «2» – «незадовільно» ставиться за умов:

недостатнього розкриття змісту матеріалу відповідно до поставленого завдання;

незнання і нерозуміння спеціальної термінології;

припущення суттєвих помилок у виконанні усіх завдань;

невміння ілюструвати теоретичні положення відповідними прикладами;

невміння застосовувати при відповіді на питання базових знань з дисциплін музично-теоретичного і виконавського циклів;

виявлення незадовільного рівня знань, умінь і навичок з навчального курсу.

Оцінка 0-34 – F – «2» – «незадовільно» ставиться за умов виявлення незадовільного рівня знань, умінь і навичок з навчального курсу та передбачає його обов’язкове повторне проходження.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма спецкурсу iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика pr-діяльності» для студентів напряму підготовки 030302 «бакалавр»...
Робоча навчальна програма спецкурсу iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Робоча навчальна програма спецкурсу iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча навчальна програма спецкурсу iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма спецкурсу iconМащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма спецкурсу iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка