Робоча навчальна програмаСторінка1/3
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,59 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан факультету

соціально-гуманітарних

технологій

Кіпенський А.В.__

(прізвище, ініціали)

________________________________

/підпис/


"___" ________ 2016 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни Методологія та методи соціологічних досліджень

(найменування дисципліни)

Ппрямая соединительная линия 82прямая соединительная линия 81ідготовки бакалавр

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Галузь знань

(шифр і найменування)

Нпрямая соединительная линия 85прямая соединительная линия 84прямая соединительная линия 83апряму підготовки

(код і назва напряму підготовки)


прямая соединительная линия 88прямая соединительная линия 86прямая соединительная линия 87Відповідальний лектор

доцент Болотова В.О..

(прізвище, ініціали)

________________________________________

(підпис)


" _ "________ 2016 р.

Розглянуто на засіданні кафедри

соціології та політології“ 29 “ серпня 2016 р.

Протокол № 1

Завідувач проф. Бурега В.В.

(прізвище, ініціали, підпис)


"УЗГОДЖЕНО"'>Харків 2016

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

"УЗГОДЖЕНО"

_________________________________________

/найменування спеціальності/

_________________________________________

/підпис завідувача кафедри/

"____" ______________ р.

"УЗГОДЖЕНО"

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис декана факультету

Дата затвердження


Розділ 1. Предмет, наукові основи і цілі навчальної дисципліни “МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Предмет курсу

Предметом вивчення курсу є сукупність норм та правил планування, організації та проведення соціологічних досліджень.

Методологічні та наукові основи курсу

Учбовий курс базується на методологічних підходах соціологічної науки, знань, отриманих з курсу вищої математики, математичної статистики.

Зміст курсу.

Курс складається з п’яти модулів.

Структура курсу

В першому модулі роз’яснюється різниця між науковим та повсякденним знанням, типові помилки повсякденного спостереження, етичні проблеми, що виникають в процесі проведення соціологічного дослідження, підіймаються питання планування соціологічного дослідження, виділення його об’єкту, предмету, мети, завдань та гіпотез.

Мета курсу

Курс “Методологія та методи соціологічних досліджень” складається з п’яти модулів.

У результаті вивчення курсу " Методологія та методи соціологічних досліджень" студенти повинні:

Знати:

 • призначення соціологічних досліджень.

 • місце та роль соціологічних теорій у дослідженні.

 • етичні правила досліджень у соціології та зв’язок досліджень з політикою.

 • етапи дослідження і структуру його проекту.

 • основні правила концептуалізації та операціоналізації.

 • методи вимірювання соціальних змінних.

 • характеристики надійного та валідного вимірювання.

 • логіку вибірки елементів спостереження.

 • логіку причинного аналізу.

 • історію виникнення та розвитку різних методів збору даних в соціологічних дослідженнях;

 • призначення методів збору соціологічних даних;

 • сутність кількісних та якісних методів;

 • достоїнства та недоліки кожного з методів.

 • логіку причинних зв’язків.

 • обробку результатів, отриманих за допомогою кожного метода та техніку створення первинних баз даних для їх наступного аналізу.

Вміти:

 • використовувати теоретичні моделі для пояснення соціальних явищ та процесів.

 • визначати та формулювати проблему дослідження, оцінювати його здійснимість

 • робити концептуалізацію та операціоналізацію понять.

 • створювати програму дослідження.

 • створювати вимірювальні інструменти.

 • перевіряти надійність та валідність вимірювальних інструментів

 • розробляти вибірки для соціологічних досліджень.

 • поводити різні види опитування;

 • здійснювати підбір інтерв’юерів та розробляти опитувальні інструкції;

 • розробляти карти спостереження;

 • розробляти кодувальні інструкції для контент аналізу;

 • аналізувати різні види соціологічних документів за допомогою як кількісних, так і якісних методів;

 • розробляти схеми експериментів та квазіекспериментів;

 • проводити фокус-групи.

Розділ 2. Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять


семестр


загальний обсяг
годин / кредитів

З них

(години)


Години

курсовий проект (робота)

ІЗ

РЕ

РЗ

Контрольні заходи

Звітність

аудиторні

самостійна

робота


модульна контрольна робота № 1

модульна контрольна робота № 2

модульна контрольна робота № 3

модульна контрольна робота № 4

модульна контрольна робота № 5

Залік

Екзамен

аудиторні заняття

самостійна робота

забеспечення семестрового контролю

лекції

лабораторні (комп. практикум)

практичні заняття

забеспечення ауудіторних занять

забеспечення індивід. завдань

забеспечення НДРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5-6


420/14


188232
7648

64
+
+


+


+


+


++

+


Розділ 3. Розподіл навчального часу по розділах, темах та видах навчальних занять


Теми курсу

Усього годин/

кредитів


Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

Залік

Іспит

5 семестрМодуль 1. Підготовка програми дослідження.

102

26

26

501.1 Призначення і важливість соціологічних досліджень

16

4

4

81.2 Теорія і дослідження

16

4

4

81.3 Етика досліджень в соціології.

16

4

4

81.4 Етапи дослідження і підготовка проекту

16

4

4

81.5 Формулювання проблеми дослідження

16

4

4

81.6 Концептуалізація і операціоналізація

22

6

6

10Модуль 2 Вимірювання в соціології.

64

18

18

282.1. Поняття вимірювання. Створення вимірювальних інструментів

22

6

6

102.2 Похибки вимірювання та його надійність.

20

6

6

82.3 Складні шкали

22

6

6

10Модуль 3. Технологія побудови вибірки

54

10

10

343.1. Сутність вибіркового методу в соціології

16

4

4

83.2 Обсяг вибіркової сукупності.

22

6

6

103.3 Типи стохастичних вибірок

20

6

6

83.4 Типи нестохастичних вибірок

16

4

4

8Всього за 5 семестр

240/8

64

64

112
+

6 семестрМодуль 4. Кількісні методи в соціологічних дослідженнях

90

6

24

60Тема 4.1. Кількісні та якісні методи збору даних

15

1

4

10Тема 4.2. Опитування

15

1

4

10Тема 4.3. Анкетування

15

1

4

10Тема 4.4 Інтерв’ю в соціології: сутність та типологія

15

1

4

10Тема 4.5 Типи документів в соціології

15

1

4

10Тема 4.6 Контент – аналіз.

15

1

4

10Модуль 5 Якісні методи в соціологічних дослідженнях

90

6

24

60Тема 5.1. Сутність якісних методів збору соціологічних даних.

15

1

4

10Тема 5.2 Традиційний аналіз документів.

15

1

4

10Тема 5.3. Соціальний експеримент. Валідність та надійність експерименту.

15

1

4

10Тема 5.4. Спостереження.

15

1

4

10Тема 5.5. Метод фокус – груп

15

1

4

10Тема 5.6. Тестові процедури в соціології. Соціометрія.

15

1

4

10Всього за 6 семестр

180/6

12

48

120
+

Усього за рік

420/14

76

112

232
+ +


Розділ 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

4.1. План вивчення навчальної дисципліни


Порядковий № зан.

Види навчальн. занять /Л; ПЗ; С/

Кількість годинНомери семестрів, найменування тем і питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу студентамПотрібний рівень сформованності знань та умінь для кожного питання

Інформаційно-методичне забезпечення

1

2

3

4

5

6

1.


Л


4


Модуль 1. Підготовка програми дослідження.

Тема 1.1. Призначення і важливість соціологічних досліджень

 1. Поняття соціологічного дослідження.

 2. Основні джерела знань в повсякденному житті і в науці. Помилки, типові для повсякденних досліджень.

 3. Основи соціальних наук.

ЗР. П


4, 5, 6, 92

С

8

Тема 1.1. Призначення і важливість соціологічних досліджень

 1. Ознайомитись з основними етапами розвитку соціологічних досліджень.

 2. Виділити загальні та відмінні риси соціального обстеження та соціологічного дослідження.

 3. Назвати види досліджень, які можна віднести до соціологічних.

 4. Навести не менше двох прикладів таких помилок повсякденного дослідження, як необґрунтоване узагальнення, нелогічність міркувань та селективне спостереження.

ЗР. П

4, 5, 6, 9

3

ПЗ

4

Тема 1.1. Призначення і важливість соціологічних досліджень

1. Основні джерела знань у повсякденному житті і в науці: 1. знання, які отримані експериментально;

 2. знання, що грунтуються на висновках;

 3. знання, що грунтуються на вірі та традиціях.

2. Типові помилки в повсякденних дослідженнях:

 1. неакуратне спостереження;

 2. необгрунтоване узагальнення;

 3. селективне спостереження;

 4. “підробка” інформації;

 5. нелогічність міркувань;

 6. вплив Его в осмисленні даних;

 7. передчасне закінчення дослідження;

 8. містифікація.

ЗР. П

4, 5, 6, 9

4

Л

4

Тема 1.2. Теорія і дослідження.

 1. Специфіка теорій в соціології. Складові елементи теорії.

 2. Взаємозв'язок теорії і досліджень в соціальних науках.

ЗП. П

4-6, 9

5

С

8

Тема 1.2. Теорія і дослідження.

 1. На прикладі вивчення проблем розлучень показати зв'язок теорії та емпіричних досліджень.

 2. Використовуючи матеріали періодики навести приклади «гарного» та «негарного» соціологічного дослідження. Запропонувати зміни, які б перетворили негарне соціологічне дослідження в гарне.

 3. Охарактеризувати основні соціологічні парадигми з точки зору зв’язка теорії та емпірики.

 4. Проаналізувати дві теорії девіантної поведінки (наприклад, теорію аномії та стигматизації), виділяючи основні елементи, що характерні для будь – яких соціологічних теорій.

 5. На прикладі соціологічного дослідження (за власним вибором) виділити основні та вивідні гіпотези, показати як вони перевірялись під час дослідження та чи були підтверджені.

ЗП. П

4-6, 9

6

ПЗ

4

Тема 1.2. Теорія і дослідження.

 1. Характеристики “гарного” соціологічного дослідження.

 2. Взаємозв’язок теорії та досліджень у соціальних науках.

 3. Специфіка теорій у соціології.

 4. Гіпотези в соціальних дослідженнях.

ЗП. П

4-6, 9

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconМащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...
Робоча навчальна програма iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка