Робоча навчальна програмаСторінка3/3
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0.59 Mb.
ТипПротокол
1   2   3

Завідувач кафедри

“___” ___________________ 20 р.

Розділ 5. Засоби контролю знань студентів

5.1. Питання до контрольних робіт
Контрольна робота № 1

Варіант № 1


1. Провести концептуалізацію та операціоналізацію поняття якість життя.

2. Підготувати короткий проект дослідження щодо вивчення релігійності населення України.


Варіант № 2

1. Провести концептуалізацію та операціоналізацію поняття образ життя.

2. Підготувати короткий проект дослідження щодо вивчення споживчих переваг молоді на ринку стільникового зв’язку.
Варіант № 3

1. Провести концептуалізацію та операціоналізацію поняття трудова адаптованість.

2. Підготувати короткий проект дослідження щодо вивчення громадської думки стосовно міліції України.
Варіант № 4

1. Провести концептуалізацію та операціоналізацію поняття соціально-психологічний клімат.

2. Підготувати короткий проект дослідження щодо вивчення політичної активності молоді.
Контрольна робота № 2

Варіант № 1


1. Розробити шкалу Лайкерта для вимірювання ставлення до релігії.

2. Навести приклад номінальної шкали.Варіант № 2

1. Розробити семантичний диференціал для вимірювання ставлення до різних політичних партій.

2. Навести приклад порядкової шкали.
Варіант № 3

1.Розробити шкалу Богардуса для вимірювання соціальної дистанції до різних груп з девіантної поведінкою.

2. Навести приклад інтервальної шкали.
Варіант № 4

1. Розробити шкалу Лайкерта для вимірювання ставлення до многодітності.

2. Навести приклад метричної шкали.

Контрольна робота № 3
Варіант № 1


1. Виділити основу вибірки та одиниці відбору для вивчення сімейних конфліктів.

2. Сформувати оптимальну вибірку для вивчення політичної активності молоді.Варіант № 2


1. Виділити основу вибірки та одиниці відбору для вивчення якості готельного обслуговування.

2. Сформувати оптимальну вибірку для вивчення громадської думки стосовно міліції України.Варіант № 3


1. Знайти об’єм вибірки, якщо об’єм генеральної сукупності 2 мільйони, середня помилка вибірки 3%, довірчий інтервал 95%.

2. Сформувати оптимальну вибірку для вивчення релігійності населення України.Варіант № 4


1. Знайти об’єм вибірки, якщо об’єм генеральної сукупності 10 000, середня помилка вибірки 1%, довірчий інтервал 99%.

2. Сформувати оптимальну вибірку для вивчення споживчих переваг молоді на ринку стільникового зв’язку.


Контрольна робота № 4
Варіант 1

 1. Загальний формат опитувальника.

 2. Які основні структурні елементи інтерв'ю?Варіант 2


 1. Закриті та відкриті питання.

 2. Які стадії підготовки опросника/путівника?


Варіант 3

 1. Наведіть приклади категорій аналізу в контент–аналізі.

 2. Наведіть приклади одиниць аналізу в контент–аналізі.Варіант 4


 1. Які основні види інтерв’ю?

 2. Наративне інтерв’ю?


Контрольна робота № 5
Варіант 1

 1. У чому полягають основні розходження якісного і кількісного підходів?

 2. Сутність біографічного методу.Варіант 2


 1. Вкажіть основні якісні та кількісні методи збору даних.

 2. Які особливі функції властиві якісному інтерв'ю?


Варіант 3

 1. В чому різниця між дискурс – аналізом та контент–аналізом?

 2. Наведіть приклади підходящих тем для фокус–груп.Варіант 4


 1. Наведіть приклади підходящих тем для включеного спостереження.

 2. Сутність історичного аналізу.  1. Індивідуальне завданняТеми курсових робіт


    1. Мода в молодіжному середовищі

    2. Особливості релігійності населення України

    3. Гендерні стереотипи в підлітковому віці

    4. Конфлікти в молодій родині

    5. Роль Інтернет в дозвіллєвій діяльності школярів

    6. Якість життя сучасного міського населення

    7. Роль комп’ютерних ігор в житті сучасних підлітків

    8. Споживчі переваги на ринку засобів стільникового зв’язку.

    9. Уявлення студентства про подружні ролі

    10. Шлюбний відбір

    11. Роль релігії в житті людини (гендерний аспект проблеми)

    12. Соціальний статус викладача вищого навчального закладу

    13. Громадська думка щодо порушень правил дорожнього руху

    14. Толерантність населення до правопорушень

    15. Особливості професійної адаптації молодих фахівців на підприємствах різних форм власності

    16. Студентська молодь на ринку праці

    17. Особливості ставлення до рекламної продукції різних соціально-демографічних груп

    18. Професійні орієнтації сучасних школярів

    19. Політична активність різник вікових груп

    20. Стилі керівництва в сучасних організаціях середнього бізнесу

    21. Клієнти туристичних агенцій: соціальний портрет

    22. Ціннісні орієнтації студентської молоді

    23. Електоральні переваги студентів

    24. Ставлення студентів та школярів до основних видів девіантної поведінки

    25. Телевізійні переваги студентства (гендерний аспект проблеми)

    26. Дозвілля студентів технічного вузу

    27. Толерантність студентства до сексуальних відхилень: гендерний аспект проблеми

    28. Чутки у вищих навчальних закладах: соціально-професійний аспект

    29. Алкоголь в житті студентів та викладачів: порівняльний аналіз

    30. Образ ідеальної родини у сприйнятті школярів та студентів

    31. Жінка-керівник: соціальні стереотипи та очікування

    32. Стимулювання праці в організаціях державної та приватної форм власності.

    33. Мотиви вибору місць праці випускниками вищих навчальних закладів

    34. Репродуктивні установки сучасної молоді

    35. Оцінка дієвості населенням каналів вертикальної мобільності на сучасному етапі.
  1. Контрольні питання за курсомКонтрольні питання з курсом до іспиту.

 1. Основні джерела знань у повсякденному житті і в науці. Типові помилки в повсякденних дослідженнях.

 2. Взаємозв’язок теорії та досліджень у соціальних науках. Специфіка теорій у соціології.

 3. Етичні правила соціологічного дослідження.

 4. Етапи дослідження.

 5. Програма дослідження

 6. Гіпотези дослідження.

 7. Рівні вимірювання.

 8. Випадкова та систематична похибки вимірювання. Надійність вимірювання.

 9. Правила створення опитувальника. Формат опитувальника.

 10. Типи питань.

 11. Шкала Лайкерта.

 12. Шкала соціальних дистанцій Богардуса.

 13. Шкала рівних інтервалів Терстоуна.

 14. Семантичний диференціал.

 15. Термінологія вибіркової процедури.

 16. Теорія стохастичного відбору та вибірковий розподіл. Похибка вибірки.

 17. Генеральна сукупність. Знаходження розміру вибірки, похибки вибірки, довірчого інтервалу.

 18. Проста стохастична вибірка та систематична вибірка.

 19. Стратифікована вибірка. Пропорційна та непропорційна стратифікована вибірка.

 20. Групова вибірка, відбір за схемою Кіша.

 21. Стихійна вибірка та цілеспрямований відбір, вибірка “сніговий ком”.

 22. Квотна вибірка.

 23. Класичний експеримент як максимальний контроль загрози для внутрішньої валідності причинних висновків у соціології та соціальній роботі. Організація експерименту.

 24. Розробка Р.Л.Соломоном експерименту з двома та трьома контрольними групами.

 25. Відбір учасників експерименту:

 26. Квазіекспериментальні рішення.

 27. Опитування та його види.

 28. Анкетні опитування.

 29. Інтерв’ю.

 30. Порівняльний аналіз основних методів опитування.

 31. Сутність якісних методів

 32. Контент - аналіз.

 33. Типи документів

 34. Традиційний аналіз документів

 35. Соціометрія

 36. Біографічний метод

 37. Спостереження

 38. Метод фокус – груп

 39. Аналіз соціальних мереж

 40. Тестові процедури в соціології
Розділ 6. Інформаційно-методичне і матеріальне забезпечення


№ п/п

Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок,

каталог інформаційного і матеріального забезпеченняДе застосовується

1

2

3

1.

2.

3.


4.
5.
6.
7.

8.

9.10.

11.


12.


Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – М.: Книжный мир, 2006.

Сикевич З. Социологическое исследование: практическое руководство. – М.,2005.

Сурмин Ю.П., Туленко Н.В. Методология и методы социологических исследований. – К.: МАУП, 2000.

Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы.- М.: Добросвет,1999.

Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований-М., МГУ,1988.

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 786 с.

Мангейм Дж. Б., Рич Р.К.. Политология. Методы исследования. – М.:”Весь мир”, 1997.

Ноэль Э. Массовые опросы.-М.:”Прогресс”, 1978.

Паніна Н.В.. Технологія соціологічного дослідження.-Київ: Наукова думка, 1996.

Процесс социального исследования.-М.: “Прогресс”, 1975.

Рабочая книга социолога.-М.: Едиториал УРСС, 2003.

Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: Курс лекцій. – М.: ИНФРА-М,1998. – 224 с.
Модуль 1, 2, 3, 4

Модуль 2, 3, 4

Модуль 1, 2, 3, 4
Модуль 1, 2, 3, 4
Модуль 1, 2, 3, 4
Модуль 1, 3, 4
Модуль 2, 3, 4

Модуль 2, 3

Модуль 1, 2

Модуль 2, 3, 4

Модуль 2, 3, 4

Модуль 2


Розділ 7. Лист внесення змін до робочої навчальної програми


Порядковий № занять

Зміст змін, які вносяться

1

2Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика pr-діяльності» для студентів напряму підготовки 030302 «бакалавр»...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconМащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни “історія соціології”
Робоча навчальна програма iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»
Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення І телебачення


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка