Робоча навчальна програмаСкачати 387,46 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.04.2017
Розмір387,46 Kb.
ТипПротокол
  1   2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики


Кафедра історії журналістики
Укладач: к. філол. н., доц. Боярська Л.В.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ФОЛЬКЛОР:
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6030303 – видавнича справа та редагування

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № __

від „____” _______ 2008 р.

Зав. кафедри

______ проф. Сидоренко Н.М.
Директор інституту

___________проф. Різун В.В.

КИЇВ – 2008
Робоча навчальна програма з дисципліни “Українська література”.
Укладач: к. філол. н., Боярська Любов Василівна

Лектор: к.філол.н., Боярська Л.В.

Викладач: к.філол. н., Боярська Л.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008 р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ


Дисципліна “Українська література” є нормативною навчальною дисципліною циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін для спеціальності 6.030303 – видавнича справа та редагування. Викладається на І курсі в 1 та 2 семестрах в обсязі 4 кредитів, з них у першому семестрі аудиторних занять 76 годин, в тому числі лекцій 28 год., практичних 8 год., самостійна робота 40 год. Форма підсумкового контролю: в 1-му семестрі – підсумкова контрольна робота, в 2-му семестрі – іспит.
Мета і завдання навчальної дисципліни:

 • Вивчити історію української літератури (від давньої до сучасної), розширивши принципи історико-літературного дослідження, здійснюючи аналіз літературного процесу з урахуванням єдності біографії письменника і його світогляду, художнього методу та суспільного смислу і значення його творів;

 • Визначити вплив української літератури на духовний розвиток суспільства впродовж століть;

 • Визначити основну проблематику української літератури на різних етапах її розвитку;

 • Вивчити основні художні напрями та течії української літератури та зв’язок її з європейським літературним процесом.

Предмет навчальної дисципліни:

Літературний процес (від давньої літератури до літератури ХХ ст.). Найвизначніші програмні твори української літератури вказаного періоду.Вимоги до знань та вмінь:

Студенти повинні знати:


 • основні етапи розвитку української літератури за всю історію її розвитку;

 • творчий шлях письменників, їх внесок у розвиток української літератури;

 • основні художні методи, напрями, школи української літератури;

 • основні принципи аналізу художнього тексту.

Студенти повинні вміти:

 • розрізняти художні методи і стилі;

 • визначати основні художні ознаки творчого методу;

 • аналізувати художній текст;

 • розглядати художній твір в контексті світової літератури та філософії.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Українська література» є складовою циклі професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і пов’язана з дисциплінами «Фольклор», «Історія мистецтва», «Країнознавство».

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна “Українська література” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою (в кожному семестрі окремо). У першому семестрі дисципліна складається з двох змістових модулів.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять.

Модульний контроль: контрольний тест (за перший модуль), підсумкова контрольна робота (за другий модуль).

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною

системою. За перший змістовий модуль студент може набрати максимально 30 балів, за другий ЗМ – 40 балів.

Підсумковою формою контролю у першому семестрі є підсумкова семестрова контрольна робота, яка оцінюється максимально в 30 балів.
Форми поточного контролю

 • усна відповідь, домашня письмова робота – 5 балів;

 • контрольний тест (за перший модуль) – 20 балів;

 • підготовка реферату – 5 балів;

 • підготовка конспектів наукової літератури – 5 балів;

 • підсумкова контрольна робота – 30 балів.КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ.
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Оцінювання за формами контролю:
Поточний контроль

Тип виконаного завдання

Максимальна к-сть балів за кожне виконане завдання

Максимальна к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ1

Максимальна к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ2

Максимальна к-сть балів, яку може набрати студент за

1-й семестр

усна відповідь

5


5


5


10

контрольний тест

20

20
20

реферат

5

5

10

15

конспект. наукової літератури

5
25

(5 завдань *5 балів)

25

(5 завдань *5 балів)

підсумкова контрольна робота

3030

Разом
30

40

100Тип виконаного завдання

Максимальна к-сть балів за кожне виконане завдання

Мінімальна

к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ1

Мінімальна

к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ2

Мінімальна

к-сть балів, яку необхідно набрати за 1-й семестр

усна відповідь

5


5


5


10

контрольний тест

20

10
10

реферат

5

5

5

10

конспект. наукової літератури

5
10

(2 завдання *5 балів)

10

(2 завд. *5 балів)

підсумкова контрольна робота

3020

Разом
20

20

60

Мінімальний пропусковий бал – 60.

Студенти, які за перший семестр набрали менше 60 балів, будуть не допущені до іспиту в другому семестрі. Студенти, які за перший семестр набрали від 75 до 100 балів, на іспиті відповідають лише на питання з 2 семестру.

Система отримання балів накопичувальна.
При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

Відмінно

зараховано

85 – 89

4

Добре

75 – 84

65 – 74

3

Задовільно

60 – 64

35 – 59

2

Незадовільно

не зараховано

1 – 34

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

Семінари/ лаборат., практичні

Самост. Робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1

1

Тема 1. Давня українська література.

Періодизація української літератури. Перекладна література.2


Консп.

2

Оригінальна література Київської Русі. Літописи. Ораторська проза.

2
4

Рефер.

3

“Києво-Печерський патерик” – видатна пам’ятка національної агіографії.

2
2

Рефер.

4

Нова ренесансна хвиля в українському письменстві.

2

25

Література 18 ст. Бароко. Г.Сковорода.

24
6

Тема 2. Нова українська література.

Бурлеск і травестія в українській літературі ХІХ ст.2
2
7

Романтизм в українській літературі ХІХ ст.

2
8

Консп.

Модульний контроль ( контрольний тест)
2Змістовий модуль 2

8

Етнографічна та натуральна школа в українській літературі ХІХ ст. Народницький канон в літературі ХІХ ст.

2
2

Консп.

9

Літературно-художні пошуки І.Франка. Літературно-критична діяльність І.Франка.

24

Консп.

10

Феміністичний дискурс в літературі ХІХ ст. О.Кобилянська, Н.Кобринська, О.Пчілка.

2
4
11

Модернізм в літературі ХІХ ст. Нове трактування класичних сюжетів (драматургія Лесі Українки).

24

Консп.

12

Модернізм в літературі ХІХ ст. Конфлікт між народниками і представниками нового напряму. М.Вороний. Літературна дискусія. Літературно-критична діяльність С.Єфремова. Поети “Молодої Музи”.

2
213

Пошуки нового літературного героя. Психоаналіз. А.Кримський.

2

2

2
14

Новий тип літературного героя. Концепція надлюдини Ф.Ніцше в творчості В.Винниченка.

2
2
Модульна контрольна робота
2


ВСЬОГО

28

8

40Загальний обсяг 76 год., в тому числі:

Лекцій – 28 год.

практичні – 8 год.

Самостійна робота – 40 год.
Змістовий модуль 1
Тема 1. Давня українська література.

Лекція 1. Перекладна література. – 2 год.

Історичні умови розвитку давньої української літератури. Характер і обсяг літератури Київської Русі. Умови появи перекладної літератури. Загальна характеристика перекладного письменства візантійського та південнослов’янського походження. Жанри перекладної літератури (біблійна, церковно-історична, псевдонаукова, агіографічна тощо).Лекція 2. Оригінальна література Київської Русі. Літописи. Ораторська проза. - 2 год.

Жанр літописання та етапи його розвитку. Відбиття загальнонародних і класових інтересів у літописах. Ідея патріотизму. Літопис руський: “Повість временних літ”. Публіцистичність і художні елементи. Київський літопис. Літописне оповідання про похід князя Ігоря проти половців і “Слово о полку Ігоревім”. Галицько-Волинський літопис. Ораторське письменство та його типи. Ідея духовної незалежності в “Слові о законі і благодаті”. “Повчання дітям “ В.Мономаха. Звернення до літописних сюжетів відомих публіцистів і письменників.Самостійна робота: Оригінальна література Київської Русі. «Велесова книга». Літописи. Ораторська проза. - 4 год.

1. “Велесова книга” – художня історія українського народу

Питання.


 1. Історія відкриття пам’ятки.

 2. Питання автентичності: оригіналу (ІХ ст.) та пізнішої копії (ХУІ ст.).

 3. Своєрідність хронології та змісту літопису.

 4. Відображення поетичного космосу давніх українців.

 5. Міфи і боги – синкретичність світовідчуття наших пращурів.

 6. Авторська концепція патріотизму в контексті експансії Візантійської імперії.

 7. Публіцистичний пафос літературних сюжетів збірки.


Завдання: Підготувати реферат за текстом “Велесової книги” за таким планом:

 1. Поясніть походження назви “слов’яни”, підтвердивши це цитатами із твору.

 2. Охарактеризуйте двох-трьох давніх богів, які згадуються у “Велесовій книзі”.

 3. Охарактеризуйте кількох персонажів із “Велесової книги”. Які події з ними пов’язані?

Література:

Велесова книга: Легенди. Міти. Думи /Переклад Б.Яценка/. – К.: Індоєвропа, 1994.

Горошко С. Знову про “Влесова книгу” //Слово і час. – 1992, №8.

Карпенко М. Велесова книга (Переспіви). – К., 1998.

Шевчук Вал. Загадкова “Велесова книга” //Хроніка-2000. – 1994. - №3-4

2. «Літопис руський».

Питання: 1. “Повість временних літ”.

 2. Київський літопис. Літописне оповідання про похід князя Ігоря проти половців і “Слово о полку Ігоревім”.

 3. Галицько-Волинський літопис.

 4. Звернення до літописних сюжетів відомих публіцистів і письменників.


Завдання (письмово):

 1. Зробити самостійний аналіз 2 записів-оповідань з кожної частини “Літопису руського” (“Повість временних літ”, “Київський літопис”, “Галицько-Волинський літопис”) – реферат.


Література:

Повість врем’яних літ: Літопис (за Іпатським списком) / Переклад В.Яременка. – К., Рад. письм., 1990.

Повість швидкоплинних літ. – К.: Варта, 1996.

Повість минулих літ: Літопис / Переказ В.Близнеця. – К.: Веселка, 1982.

Білецький О.І. Від давнини до сучасності: Зб. Праць з питань укр. літ-ри. – К., 1960.

Возняк М. Історія української літератури: У 2 книгах. Кн. 1. – Львів: Світ, 1992. – С.98 – 206.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль: Феміна, 1994. – С.114 – 123.


Лекція 3. Києво-Печерський патерик” – видатна пам”ятка національної агіографії. – 2 год.
Особливості житійної літератури. Різновиди її. Типи святих. Засади аскетизму. Умови і причини створення вітчизняного патерика. Джерела твору, його ідейна спрямованість. Риси реалістичності та елементи фантастики, символіки, історико-побутова та літературна цінність. О.Пушкін, І.Франко, М.Грушевський про пам’ятку. Жанр чуда як поєднання християнської духовності та тілесної досконалості. Літературні сюжети про чудотворців і великомучеників Лаври.


Самостійна робота: “Києво-Печерський патерик” – 2 год.

Завдання:

Зробити аналіз 2 –3-х оповідань (за вибором студента). – Реферат.Література:

Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. – К.: Час, 1991.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1. – Львів: Світ, 1992. – С.138-143, 174 – 181.

Чижевський Д. Історія української літератури. _ Тернопіль: Феміна, 1994. – С.156 – 161.

Ісіченко Ю. ”Києво-Печерський патерик” у літературному процесі кін. ХУІ – поч. ХУІІІ ст. на Україні. – К.: Наукова думка, 1990.


Лекція 4. Нова ренесансна хвиля в українському письменстві. – 2 год.
Впливи Ренесансу в українській літературі. Ренесансні мотиви передмови до трактату “Прогностична оцінка 1483 року” Юрія Дрогобича. Ф.Кльонович – співець України. Поема “Роксоланія”. Містично-етнографічний підхід до зображення життя українського народу періоду козаччини. Павло Русин із Кросна та його пісні. Тематика і стиль. “Похвала поезії”, “Прихід зими”. Публіцистика Станіслава Оріховського. Проблеми політичної культури. Рекомендації щодо облаштування держави. “Духовноє завіщаніє” Василя Загоровського. Турбота про освіту, культуру. Ідея доброчинності.

Семінар 2. Нова ренесансна хвиля в українському письменстві. – 2 год.

План:


 1. Впливи Ренесансу в українській літературі.

 2. Ренесансні мотиви передмови до трактату “Прогностична оцінка 1483 року” Юрія Дрогобича.

 3. Ф.Кльонович – співець України. Поема “Роксоланія”. Містично-етнографічний підхід до зображення життя українського народу періоду козаччини.

 4. Павло Русин із Кросна та його пісні. Тематика і стиль. “Похвала поезії”, “Прихід зими”.

 5. Публіцистика Станіслава Оріховського. Проблеми політичної культури. Рекомендації щодо облаштування держави.

 6. “Духовноє завіщаніє” Василя Загоровського. Турбота про освіту, культуру. Ідея доброчинності.

Література:

Українська література ХІУ – ХУІ ст. – К.: Наук. думка, 1988.

Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія. У 2 ч. – К.: Наук. думка, 1995.

Європейське Відродження та українська література ХІУ – ХУІІІ ст. – К.: Наук. думка, 1993.

Шевчук Вал. Муза роксоланська: Українська література ХУІ – ХУІІІ століть. У 2 кн. Кн. 1. Ренесанс. Раннє барокко. – К.: Либідь, 2004.


Лекція 5. Література 18 ст. Бароко. Г.Сковорода.– 2 год.

Соціально-економічний і культурний розвиток України. Зростання національно-реалістичних тенденцій. Історична проза 18 ст. Відображення подій визвольної війни у козацьких літописах (Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка). “Історія русів”, її публіцистична загостреність та значення в утвердженні української самосвідомості. Барокова публіцистика (казання Іоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського). Барокова шкільна драма – основи української драматургії.

Розвиток поезії. Духовна поезія. І.Величковський. К.Зиновіїв. Лірична поезія. Ліричні збірники, пісенники. Вірші-елегії, любовна лірика. Фігурні вірші. Еволюція жанру інтермедії. Характеристика вертепної драми. Демократичний зміст вертепної драми, її вплив на драматургію та прозу ХІХ ст. Літературна творчість “мандрівних дяків”. Оригінальні орації та травестії. Пародіювання різдвяних та великодніх сюжетів. Низове бароко.
Самостійна робота: “Література Бароко” – 4 год.

Завдання: 1. Знайти по 1-2 зразки поезії різних жанрів: духовної, сатиричної, гумористичної, травестійної тощо.

 2. Виписати по 1 зразку: емблематичної поезії, віршів-“раків”, чотиригранних, резонансних.

 3. Повторити творчість Г.С.Сковорода, зосередившись на питаннях: Ідея “природної людини” і “сродної праці” у творчості Г.Сковороди. Педагогічні ідеї у філософських трактатах. “Горній Єрусалим” як символ соціальної утопії.


Література:

Українська література ХУІІ ст. – К.: Наук. думка, 1987.

Українська література ХУІІІ ст. – К.: Наук. думка, 1983.

Українська поезія ХУІІ століття (перша половина). – К.: Рад. письменник, 1988.

Українська поезія . Середина ХУІІ ст. – К.: Наук. думка, 1992.

Величковський І.Твори. – К.: Наук. думка, 1972.

Літопис Самовидця. – К.: Наук. думка, 1971.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992.

Літопис Самійла Величка. – К., 1991.

Історія Русів /Пер. І.Драча; вступ. Ст. В.Шевчука. – К.: Рад. письменник, 1991.

Галятовський І. Ключ розуміння. – К.: Наук. думка, 1985.

Крекотень В. Оповідання Антонія Радивиловського. – К.: Наук. думка, 1983.

Українське літературне бароко: Зб. Наук. праць. – К.: Наук. думка, 1987.

Українське барокко: Матеріали І Конгресу Міжнародної асоціації україністів. – К., 1993.

Ушкалов Л. Світ українського бароко: філологічні етюди. – Харків: Око, 1994.

Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

Сковорода Г. Повне зібр. тв.: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1973.

Іваньо І. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К.: Наук. думка, 1983.

Ушкалов Л., Марченко О. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Харків: Основа, 1993.

Шевчук Вал. Муза роксоланська. Українська література ХУІ – ХУІІІ століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2004.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconМащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка