Робоча програма курсу "Історія зарубіжної літератури "


Тема 11. Історія російської літератури XVIII століттяСторінка3/4
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,5 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Тема 11. Історія російської літератури XVIII століття


Російський класицизм. Становлення національної мови. Нова система віршування. Літературна діяльність М. Ломоносова. Сентименталізм: особливості поетики. Н. М. Карамзін та його школа. Розвиток поезії останньої третини століття. Творчість Г. Р. Державіна.
ЗМІСТОВИЙ модуль V. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX СТОЛІТТЯ

Тема 12. Західноєвропейська література XIX століття


Англійська література.”Озерна” школа як перший етап англійського романтизму. Творчий шлях Дж. Г. Байрона. “Дон Жуан” та світова література. Літературна діяльність В. Скота. Творчість Ч. Діккенса. У. Теккерей та його романи. Німецька література. Ранній романтизм: Естетичні погляди. Поезія Новаліса та Л. Тіка. Пізній романтизм. Творчість К. Брентано. Новели Гофмана. Різноманітність жанрів Г. Гейне. Новаторство Р. Вагнера. Французька література. Ранній романтизм та його особливості. Пізній романтизм. Лірика та романи В. Гюго. Співдружність поетів “Парнасу”. Творчий шлях Ш. Бодлера. Виникнення нових жанрів. Становлення реалізму. Соціально-психологічний роман. Творчий шлях О. Де. Бальзака. Драматична проблематика творчості Г. Флобера. Джерела та специфіка американського романтизму. Творчість Е. По. Жанрова своєрідність роману Г. Мелвілла “Мобі Дік або Білий кит” та його філософський зміст.

Тема 13. Російська література XIX століття


Основні напрямки російської літератури та думки. Своєрідність російського романтизму. Творчий шлях В.А. Жуковського. Поезія К. Н. Батюшкова. Творчість О. С. Пушкіна. Поетичні особливості лірики. Композиційні особливості прози. Основні напрямки літературної думки другої чверті 19 ст. Розвиток жанру елегії. Творчість Є. Баратинського. Художній світ лірики М. Ю. Лермонтова. Творчість М. В. Гоголя. Художній світ М. С. Лєскова. Лірика Ф. Тютчева. Традиції та новаторство. Творчий шлях Л. М. Толстого. Композиційні особливості та проблематика повістей. Жанрова своєрідність”Війни та миру”. Художні особливості творчості Ф.М.Достоєвського. Проблематика. Хронотоп. М.Бахтін про Ф. Достоєвського.
ЗМІСТОВИЙ модуль VI. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Тема 14.Західноєвропейська література кінця XIX–початку ХХ століття


Літературне життя Франції. Основні напрямки. Творча спадщина Є. Золя. Творчий шлях та новелістика Гі де Мопассана. Декаданс. Символізм, його джерела та теоретики. Поетичні особливості Ш. Бодлера. Поезія Ст. Малларме. Поль Валері як поет і теоретик. Творчий шлях М. Пруста. Основні напрямки німецької літератури. Творча спадщина Т. Мана. Поезія німецького символізму. Творчість Ст. Георге. Доля та вість Р.-М. Рільке. Лірика Г.Тракля. Норвезька література. Соціально-психологічна драма Г. Ібсена. Вплив творчості Ібсена на світову літературу. Англійська естетика та літературні напрямки на межі століть. Символізм та творчість О. Уайльда. Романна творчість письменників – неоромантиків. Реалізм і творчість Дж. Голсуорси. Новаторство драматургії Б. Шоу. Літературні напрямки американської літератури.

Тема 15. Російська література кінцяXIX – початку ХХ століття


Основні літературні напрямки. Реалізм І. Буніна як завершення традицій російського класичного реалізму. Творчість Л. Андреева: джерела, традиції, новаторство. Російський декаданс. Особливості символістської поетики. Поетична творчість К. Бальмонта. Символістські романи Ф. Сологуба. Младосимволізм. В. Брюсов як теоретик і практик російського символізму. Поетичні особливості Андрія Білого. Творчий шлях О. Блока. Лірика. Поема “Дванадцять”як символістський твір. Творчість та доля В.І. Іванова. Постсимволізм. Акмеїзм, його джерела та сутність. Художня своєрідність поетики А. Ахматової та О. Мандельштама. Творчість С. Єсеніна. Авангардистські напрямки. Співдружність “Чинарей”(творчість Д. Хамса, Л. Липавського, Я. Друскіна). Творчий шлях М. Волошина. Поетична творчість М. Цвєтаєвої. Творчість Б. Пастернака. Лірика. Роман ”Доктор Живаго” як розвиток поетики російського символістського роману. 1. ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:
 1. Основна:

Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996.Баран Х. Поэтика русской литературы начала 20 века. М., 1993.

Бахтин М. Творчество Фр.Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.

Валери П. Об искусстве. М., 1993.

Византийская литература. М., 1974.

Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы. М., 1975.

Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1975.

Гуревич А. М. Романтизм в русской литературе. М., 1980.

Детерани Н. Ф. Античная литература. М., 1938.

Жирмунский В. Гете в русской литературе. Л., 1937.

Жирмунский В.М. Очерки по истории класической немецкой литературы. Л., 1972.История американской литературы. М.; Л., 1947.

История греческой литературы: В 3 т. М., Л., 1946.

История западноевропейской литературы: Раннее средневековье и Возрождение. М., 1947.

История римской литературы: В 2 т. М., 1959.

История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1941-1956.

Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935.


Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.

Мандельштам О. Об искусстве. М.,1995.

Памятники средневековой латинской литературы. М., 1970-1972.

Покровский М.М. История римской литературы. М.; Л., 1942.

Реизов Б. Французский исторический роман в эпоху Романтизма. Л.,1958.

Ренессанс. Барокко. Классицизм. М., 1966.

Русский футуризм: теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 1999.

Тураев С. Введение в западноевропейскую литературу 18 в. М., 1962.

Турбин В.Н. А.С. Пушкин. Н.В. Гоголь. М.Ю. Лермонтов. М., 1978.

Фрейденберг О. Миф и литература древности. М., 1998.

Художественный мир Е. Т. А. Гофмана. М., 1982.

Цветаева М. Об искусстве. М., 1991.

Шкунаева И.А. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Эстетика американского романтизма. М., 1977.


 1. Додаткова:


Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.

Алексеев В. Древнегреческие поэты в биографиях и образцах. СПб., 1985.

Андреев Л.Г. Марсель Пруст. М., 1968.

Аникст А. История английской литературы. М., 1956.

Бахтин М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 2, 4, 6. М., 2000-2008.
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.

Византийские легенды. Л., 1972.

Волошин М. Лики творчества. М.,1980.

Литературные манифесты от символизма к Октябрю. М., 1929.

Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведений Древней Руси. М.,1975.

Лихачев Д. С. Развитие русской литературы 10-17вв. Л., 1973.

Майлин Е. А. Русская философская поэзия. М., 1976.

Мокульский С. Итальянская литература. Возрождение и Просвещение. М., 1966.

Обломиевский Д. Д. Французский классицизм. М., 1968.

Обломиевский Д. Д. Французский символизм. М., 1973.

Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.

Роль и значение литературы 18 в. в истории русской культуры. М.; Л., 1966.
Скандинавские сказания о богах и героях. М., 1959.

Топоров В. Н. Эней-человек судьбы. М., 1993.

Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969.

Ярхо В. Н. Трагедия. М., 2000.

Ярхо В. Н. Эпос. Ранняя лирика. М., 2001.
4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Історія давньогрецької літератури.

Давньогрецька поезія

Годи-


ни

 1. Виникнення поезії. Поезія та музика.

 2. Елегія, її тематика. Основні представники.

 3. Ямб. Творчість Архілоха.

 4. Мелічна поезія. Творчість Сафо і Алкейя.

 5. Урочиста лірика.

 6. Особливості античної епіграми. Епітафія.

2

Основна література:
 1. Античная лирика / Вступ. ст. Н. Шервинского. М., 1968.

 2. Греческая эпиграмма. М.,1960.

 3. Тронский И. М. История античной литератури. Л., 1957.

 4. Ярхо В.Н.Собрание трудов. Древнегреческая литература.Эпос. Лирика . М., 2001.

Додаткова література:
 1. Радциг С. И.История древрегреческой литератури. М., 1982.

 2. Снелль Б. Греческая метрика. М., 1999.

 3. Толстой И. И. Сафо и тематика ее песен//Статьи о фольклоре. М.; Л ., 1966.


Тема 1. Історія давньогрецької літератури.

Давньогрецька трагедія.

Годи-


ни

 1. Виникнення трагедії.

 2. Особливості давньогрецького театру .

 3. Структурні елементи трагедії . Сюжетостворення грецької трагедії.

 4. Творчість Есхіла.

 5. Софокл та його трагедії.

 6. Творчість Евріпіда.

 7. Основний конфлікт давньогрецької трагедії.
2

Основна література:
 1. Аристотель. Об искусстве поэзии. М.,1975.

 2. Варнеке Б. В. История античного театра. М.; Л., 1940.

 3. Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.

 4. Фрейденберг О. Миф и литература древности. М., 1989.

 5. Эсхил. Трагедии /Пер. Вяч. Иванова. М.: Наука, 1989.


Додаткова література:

 1. Аникст А. А. История учений о драме. Т.1. М.,1967.

 2. Анненский И. Книги отражений. М., 1979.

 3. Новое в классической филологии. М., 1979.

 4. Топуридзе Е. И. Человек в античной трагедии. Тбилиси, 1984.

 5. Ярхо В. Н. Древнегреческая литература. Трагедия. М., 2000.

Тема 1. Історія давньогрецької літератури.

Образ Едіпа, його доля та доля його роду в античній літературі.

Годи-


ни
 1. Поняття долі у контексті давньогрецької та інших культур.

 2. Композиційні та сюжетні особливості трагедії Есхіла “Семеро проти Фів”.

 3. Трагедії Софокла ( “Едіп – цар “ , “Едіп в Колоні “ , “Антигона “) та феномен трагічного.

 4. Едіп – цар “ Софокла та “Едіп “ Сенеки : Порівнювальний аналіз.

 5. Символіка міфу про Едіпа .

2

Основна література:

 1. Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М.,1972.

 2. Понятие судьбы в контексте разных культур. М.: Наука,1994.

 3. Шеллер М. О феномене трагического//Проблемы онтологии в современной буржуазной философии. Рига, 1988.

 4. Эсхил. Трагедии / Пер. Вяч. Иванова. М.: Наука, 1989.

Додаткова література:

 1. Ярхо В.Н. Древнегреческая литература. Трагедия. М., 2000.

 2. Ярхо В.Н. “ Эдипов комплекс” и ”Царь Эдип” Софокла // Вопр. лит.1978. № 10.

 3. Ярхо В.Н. Эсхил. М.,1958.Тема 2. Історія римської літератури.

Поезія давнього Риму.

Годи-


ни

 1. Творчість поетів-“неотериків”.

 2. Творчий шлях Вергілія.

 3. Оди Горація. Горацій про мистецтво.

 4. Елегія, її особливості.

 5. Доля та вість Овідія.

4

Основна література:

 1. Аверинцев С.С. Две тысячи лет с Вергилием //Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996.

 2. Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. / Вступ. ст. М.Л. Гаспарова. М., 1989.

 3. Поэтика древнеримской литературы. М., Л., 1989.

Додаткова література:

 1. Античная лирика. М., 1968.

 2. Античность как тип культуры. М., 1988.

 3. Забулис Г.К. Философские взгляды Вергилия // Науч. тр. высш. учеб. заведений Литовской ССР. Литература. 1965. № 7.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. Л., 1957.Тема 4. Історія західноєвропейської літератури епохи Середньовіччя

Епос. Лірика. Роман.

Годи-


ни

 1. Старша Едда”: Назва. Рукопис. Текст.

 2. Сноррі Стурлусон як автор “Молодшої Едди”.

 3. Молодша Едда”. Особливості поезії скальдів.

 4. Лірична поезія середньовіччя.

 5. Середньовічний рицарський роман.

2

Основна література:

 1. Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М., 2000.

 2. Кожинов В.В. Происхождение романа. М., 1963.

 3. Легенда о Тристане и Изольде. М.,1979.

 4. Младшая Эдда. Л., 1978.

 5. Поэзия скальдов. Л., 1978.

 6. Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М., 1974.

 7. Старшая Эдда: Древнеисландские песни о богах и героях. М., Л.,1963.

Додаткова література:

 1. Исландские саги. М., 1956.

 2. Мейлах М.Б. Язык трубадуров. М.,1975.

 3. Мелетинский Е. М. Средневековый роман. М.,1983.

 4. Мелетинский Е.М. “Эдда” и ранние форми эпоса. М.,1968.

 5. Средневековый роман и повесть. М.,1974.

 6. Стеблин-Каменский М.И. Древнеисландская литература. М.,1979.Тема 5. Історія російської літератури Х – ХVII століття.

“Слово о полку Игореве” як історичний та художній пам’ятник.

Годи-


ни

 1. Історичні події кінця ХП ст. з точки зору автора.

 2. Система образів “Слова”.

 3. Художня своєрідність “Слова”: Особливості композиції. Жанр. Час. Стиль монументального історизму.

 4. Образ автора.

 5. Слово о полку Игореве” та література його часу.

Слово о полку Игореве” та світовий середньовічний епос.

2

Основна література:

1. Виноградова В.Л. Словарь-справочник” Слова о полку Игореве”. М.; Л., 1965.

2. Лихачев Д. С. “Слово о полку Игореве” и культура его времени. Л., 1985.

3. Слово о полку Игореве. Л.: Сов. писатель, 1967. ( Б-ка поэта. Большая серия).


4. Слово о полку Игореве. М.;Л. : Изд-во АНСССР,1950. (Лит. памятники).

5. “Слово о полку Игореве”- памятник 12 века. М.; Л., 1962.

Додаткова література:

 1. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914.

 2. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы.- Л., 1967.

 3. Робинсон А.Н. “ Слово о полку Игореве ” и героический эпос средневековья // Вестник АН СССР.1976. №4. с.104-112.

 4. Рыбаков Б.А. “ Слово о полку Игореве ” и его современники. М., 1971.Тема 6. Італійська література епохи Відродження.


Годи-


ни

1. Творчий шлях Данте. Данте як поет прикордонної епохи.

2. “Божественна комедія” Данте в контексті світової літератури. Композиція. Числова символіка. Персонажі.

3.Сонет як основна форма італійської лірики. Творчість Ф. Петрарки.

4. ”Декамерон” Дж. Боккаччо та його ремінісценції у літературах світу.

5. Італійська комедія масок та її вплив на літературний процес.

4

Основна література:

 1. Голенищев-Кутузов И. Романские литератури. М., 1975.

 2. Голенищев-Кутузов И. Творчество Данте и мировая література. М., 1971.

 3. Данте А. Божественная комедия. М., 1967. (Лит. памятники).

 4. Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1962.

 5. Мокульский С.С.Итальянское литературное Возрождение и Просвещение. М.,1966.

 6. Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М., 1974.

Додаткова література:

 1. Веселовский А.Н. Боккаччо, его среда и сверстники. СПб., 1893-94.

 2. Европейские поэты Возрождения. М., 1974.

 3. Елина Н. Данте. М., 1965.

 4. Мандельштам О. Разговор о Данте//Мандельштам О. Об искусстве. М., 1995.


Тема 7. Французька література епохи Відродження

Творчість Франсуа Рабле.

Годи-


ни

1. Народна культура Середньовіччя і Відродження.

2. Поняття гротеску, його форми.

3. Історія виникнення роману Рабле “Гаргантюа и Пантагрюєль”.

4. Гротескний образ тіла в романі Рабле.

5. Бенкетні образи.

6. Рабле та Гоголь: Крапки схрещень.

2

Основна література:

1.Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.2. Веселовский А.Н. Избранные статьи. Л., 1939.

3. Манн Ю.В. О гротеске в литературе. М., 1966.

4. Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.

Додаткова література:

 1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

 2. Евнина Е.М. Франсуа Рабле. М., 1948.

 3. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.

 4. Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969.Тема 8. Література епохи Відродження в Іспанії та Англії.

Творчість Шекспіра.

Годи-


ни

1.Творчий шлях У. Шекспіра. Шекспірівське питання.

2.Сонет в творчості Шекспіра.

3.Проблематика та поетичні особливості трагедій Шекспіра.

4.”Гамлет”: Проблематика. Композиція. Хронотоп. Герої.

5.Творчість Шекспіра та мистецтво кінематографа.

2

Основна література:

 1. Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет». М., 1965.

 2. Выгодский Л.С. Психология искусства. М., 1968.

 3. Пинский Л.Е. Шекспир: Основные начала драматургии. М., 1971.

 4. Флоренский П. «Гамлет»//Сочинения: В 4т. М.,1994. Т.1.

 5. Шекспир и русская культура. М.; Л., 1965.

Додаткова література:

 1. Аникст А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

 2. Козинцев Г. Наш современник Шекспир. Л., 1955.

 3. Смирнов А.А. Шекспир. М., 1963.Тема 9. Стиль бароко. Західноєвропейська література епохи класицизму

Стиль бароко.

Годи-


ни

1. Особливості стилю бароко в мистецтві, а також в літературі.

2.Стиль бароко в літературі Іспанії. Поезія Луіса де Гонгори.

3.Бароко в англійський літературі. Творчий шлях Джона Донна.

4.Барочний стих в німецький літературі. Творчість Ангела Силезського.

4

Основна література:

 1. Ангелус Силезиус. Херувимский странник. СПб., 1999.

 2. Голенищев-Кутузов И. Романские литературы. М., 1975.

 3. Европейская поэзия ХVII века. М., 1977.

 4. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х – ХVII вв. Л., 1973.

 5. Ренессанс. Барокко. Классицизм. М.,1966.

Додаткова література:

 1. Джон Донн. Поединок со смертью//Звезда. 1999. № 9.

 2. Панченко А.М. Русская стихотворная культура ХVІІ в. Л., 1973.

 3. ХVII век в мировом литературном развитии. М., 1969.

 4. Уолтон А. Жизнеописание доктора Дж. Донна//Звезда. 2001. № 5.Тема 10 – 11. Історія західноєвропейської та російської літератури

XVIII століття

Годи-


ни

1. Основні напрямки літератури.

2.Сентименталізм. “Кладовищенська” поезія: Основні мотиви.

3. Готичний роман та його особливості.

4. Виникнення та розвиток сентименталізму.

5. Джерела та сутність романтизму.

2

Основна література:

 1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.

 2. Гуревич А.М. Романтизм в русской литературе. М., 1980.

 3. Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения. М., 1966.

 4. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996.

 5. Русская сентиментальная повесть/Вступ. Ст. П. Орлова. М., 1979.

 6. Тураев С. Введение в западноевропейскую литературу ХVШ века. М., 1962.

Додаткова література:

 1. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М.,1966.

 2. Обломиевский Д.Д. Французский класицизм. М., 1968.

 3. Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970.

 4. Роль и значение литературы ХVIII в. в истории русской культуры. М.;Л., 1966.Тема 10. Історія західноєвропейської літератури XVIII століття.

Творчість Гете.

Годи-


ни

1.Творчий шлях Гете. Естетичні погляди.

2.Жанрова різноманітність лірики.

3.”Страждання молодого Вертера”: Література та життя.

4.Поетичні особливості трагедії “Фауст”.

5.Філософська лірика Гете.

2

Основна література:

 1. Аникст А. Гете и Фауст. М., 1983.

 2. Гете И. Об искусстве. М., 1975.

 3. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л., 1937.

 4. Людвиг Э. Гете. М., 1965.

 5. Тураев С.В. И.В.Гете. М., 1957.

Додаткова література:
 1. Житомирская З.В. И.В. Гете. Библиогр. указатель русских переводов и критической литературы на русском языке. М.,1972.

 2. Манн Т. «Вертер» Гете //Собр. соч. Т.10. М.,1961.

 3. Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М.;Л.,1981.


Тема 12. Західноєвропейська література XIX століття


Годи-


ни

 1. Творчий шлях Дж. Г. Байрона. “Дон Жуан” та світова література.

 2. Поезія Новаліса та Л. Тіка. Пізній романтизм. Творчість К. Брентано. Новели Гофмана.

 3. Співдружність поетів “Парнасу”.

 4. Творчість Ш. Бодлера як подія світової літератури.

 5. Становлення реалізму. Соціально-психологічний роман. Творчість О. Де. Бальзака. Проблематика творчості Г. Флобера.

4

Основна література:

 1. Бодлер Ш. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. М., 1997.

 2. Голенищев-Кутузов И. Романские литератури. М., 1975.

 3. Зарубежная литература. Х1Х век. Романтизм: Хрестоматия. М., 1976.

 4. Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935.

 5. Реизов Б. Французский исторический роман в эпоху Романтизма. Л.,1958.

 6. Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде: В 2 т. М., 1984.

 7. Художественный мир Е.Т.А. Гофмана. М., 1972.

Додаткова література:

 1. Ауэрбах Эрих. Мимесис. Изображение действительности западноевропейской литературе: Пер. с нем. М.; СПб, 2000.

 2. История зарубежной литературы 19 века: В 2 ч. М., 1991.

 3. Кирнозе З. Страницы французской классики. М., 1992.

 4. Кучборская Е.П. "Реализм Эмиля Золя". М., 1973.

 5. Поль Лафарг. Литературно-критические статьи. М., 1936.

 6. Набоков В.В. Флобер//Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.

 7. Реизов Б.Г. Творчество Флобера. М., 1955 .Тема 13. Російська література XIX століття.

Творчість Л. Толстого і Ф. Достоєвського.

Годи-


ни

 1. Творчий шлях Л.Толстого.

 2. Творчий шлях Ф.Достоєвського.

 3. Проблеми творчості Достоєвського.

 4. Поняття поліфонічного роману.

 5. Зображення смерті у мистецтві. Зображення смерті у Толстого і Достоєвського.

4

Основна література:

 1. Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т.2,6. М., 2000 – 2002.

 2. Белый А. Трагедия творчества: Толстой и Достоевский. М., 1911.

 3. Гроссман Л. Поэтика Достоевского. М., 1925.

 4. Ф.М.Достоевский. Бесы; «Бесы»: Антология русской критики. М., 1996.

 5. Иванов В.И. Достоевский и роман-трагедия //Иванов В.И. Родное и вселенское.

М., 1994.

Додаткова література:

 1. Бем А.Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001.

 2. Волошин М. Отцеубийство в античной и христианской трагедии //Волошин М. Из литературного наследия П. СПб., 1999.

 3. Мережковский Д. Л.Толстой и Достоевский. М.,1995.

 4. Набоков В. Лекции по русской литературе. М.,2001.

 5. Пумпянский Л.В. Достоевский и античность //Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000.

Тема 14. Західноєвропейська література кінця XIX – початку ХХ століття. Символізм, його родоначальники і теоретики.


Годи-


ни

 1. Творчість Е. По і Ш. Бодлера як перший крок символістського напрямку.

 2. Творчий шлях Ст.. Малларме.

 3. Поль Валері та його спадщина.

 1. Поезія німецького символізму. Творчість Ст. Георге.

 2. Доля та вість Р.-М. Рільке.

 3. Новели Т. Мана.

 4. Англійська естетика. Символізм та творчість О. Уайльда.

4

Основна література:

 1. Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986.

 2. Брюсов В. Едгар По. Биографический почерк//По. Э. Собр. Соч.: В 4т. Т.1. Харьков, 1995.

 3. Валери П. Об искусстве. М., 1993.

 4. Ливши Б. От романтиков до сюрреалистов. Л., 1934.

 5. Рильке Р.- М. Нове стихотворения. М., 1977. (Литературные памятники).

 6. Эренбург И. Поэты Франции. Париж, 1914.

Додаткова література:

1. Валери П. Положення Бодлера //Валери П. Об искусстве. М., 1993.2. Малларме Ст.. Сочинения в стихах и прозе. М., 1995.

3. Нольман М. Л. Шарль Бодлер. М, 1979.

 1. Орагвелидзе Г. Г. Стих и поэтическое видение. Тбилиси, 1973.

 2. Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1994.

 3. Сартр Ж.-П. Ситуации. М., 1999.

Тема 15. Російська література кінця XIX – початку ХХ століття.

Російський символістський роман.

Годи-


ни

 1. Міф та символ як основоположні категорії поетики символізму.

 2. Символічний простір та час в романах Ф. Сологуба.

 3. Символіка хронотопу в романі “ Огненный ангел ” В. Брюсова.

 4. Мистецтво та життя. Прототипи роману В. Брюсова “Огненный ангел».

 5. Простір в романі А. Белого “ Петербург ”.

 6. Роман Б. Пастернака “ Доктор Живаго ” як твір постсимволістської культури.

4

Основна література:

 1. Аверинцев С.С. Символ художественный // Краткая литературная энцикл.: В 9 т. Т.6 М.,1971.

 2. Долгополов Л.К. На рубеже веков. Л.,1985.

 3. Иванов В.И. Родное и вселенское. М.,1994.

 4. Ильёв Ст. Русский символистский роман. Киев,1991.

 5. Соколов Б. Доктор Живаго. Кто Вы, доктор Живаго? М., 2006.Додаткова література: 1. Баран Х. Поэтика русской литературы начала 20 века. М., 1993.

 2. Бахтин М. Собр. соч.: В 7 т. Т.2. М.,2000.

 3. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.

 4. Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. М., 1988.

 5. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.,1976.

Тема 15. Російська література кінця XIX – початку ХХ століття.

Лірика Блока.

Годи-


ни

    1. Роль міфу і символу в поезії А. Блока.

    2. Блок про сутність поета і поезії.

    3. "Вірші про Прекрасну Даму": Художні особливості.

    4. Образ Петербурга у ліриці А. Блока. (цикл "Місто").

    5. Символіка поеми "Дванадцять" А. Блока.

    6. М. Цвєтаєва про А. Блока ("Вірші до Блока").

2

Основна література:

 1. Аверинцев С.С. Символ художественный // Краткая литературная энцикл.: В 9 т. Т.6 М.,1971.

 2. Блок А. Об искусстве. М.,1980.

 3. Долгополов Л.К. На рубеже веков. Л.,1985.

 4. Немировская О., Вольпе Ц. Судьба Блока. М.,1999.

Додаткова література:  1. Баран Х. Поэтика русской литературы начала 20 века. М., 1993.

  2. Долгополов Л.К. Поэмы Блока и русская поэма конца 19 – начала 20 века. М.; Л.,1964.

  3. Ильёв Ст. Числовая символика в поэме « Двенадцать » Александра Блока // Acta Univ. Wratislaviensis. Wroctaw , 1976. № 330. Slavika Wratislaviensia , № 9.

  4. Соболевская Е. К. « Стихи к Блоку » М.Цветаевой как поминальный жанр // К. Бальмонт, М.Цветаева и литературные искания ХХ века. Иваново, 1998.5. Питання для повторення курсу.


 1. Епічний стиль і його специфіка.

 2. Лірична (архаїчна) поезія, її джерела й основні риси розвитку.

 3. Мелічна поезія: сольна і хорова лірика.

 4. Епіграма як літературний жанр. Епітафія. Автоепітафія.

 5. Виникнення драми. Структурні елементи трагедії.

 6. Творчість Есхіла.

 7. Софокл і його трагедії.

 8. Творчість Еврипід.

 9. Література періоду римського панування (загальна характеристика).

 10. Виникнення римської драми, її джерела і відмітні характеристики.

 11. Поетична творчість Вергілія. "Енеїда" як класичний зразок епопеї.

 12. Поетична творчість Горація. Оди. "Наука поезії".

 13. Римська елегія: основні жанрові характеристики.

 14. Трагедії Сенеки, їхнє призначення і відмітні риси.

 15. Візантійська література як явище прикордонного порядку: джерела і творчі принципи.

 16. 19.Поетичний принцип "параболи" і "парафрази" як ведучі принципи стилю візантійської літератури.

 17. Кельтський епос.

 18. Німецький епос.

 19. Давньоскандинавська література. Старша "Едда".

 20. Мистецтво скальдів.

 21. Куртуазна поезія. Культ Дами.

 22. Мінезанг. Основні напрямки.

 23. Мейстерзанг. Творчість Ганса Сакса.

 24. Середньовічна драма.

 25. Виникнення давньоруської літератури.

 26. "Слово об полку Ігореві": історична основа сюжету. Композиція.

 27. Повести про навалу монголо-татар на Русь.

 28. Пам'ятники Куликовського циклу.

 29. Російське бароко. Творчість Сімеона Полоцького.
 30. Італія як батьківщина європейського літературного Відродження. Творчій шлях Франческо Петрарки.

 31. Данте як поет “прикордонної” епохи.

 32. Божественна комедія” Данте в контексті світової літератури.

 33. Поетика “Декамерона”Джованні Бокаччо.

 34. Італійська комедія масок і її вплив на наступний літературний процес.


 35. Особливості літератури єпохи Відродження в Німеччині. Мистецтво мейстерзангу.

 36. Творчій шлях Франсуа Рабле. Творчість Фр. Рабле і народна культура.

 37. Поняття гротескного образа і його реалізація.

 38. Лицарський роман епохи Відродження. “Дон Кіхот” Сервантеса і світова література.

 39. Стиль барокко в літературі Іспанії. Поезія Луїса де Гонгори.

 40. Створення національної іспанської драми. Лопе де Вега і його школа.

 41. Творчій шлях Шекспіра. Шекспірівське питання.

 42. Проблематика трагедій Шекспіра та їхній філософський зміст.

 43. Барокко в англійській літературі. Творчій шлях Джона Донна.

 44. Творчість Джона Мільтона. Поетика “Загубленого раю”.

 45. Поетичне мистецтво” Н. Буало і французький класицизм.

 46. Драматургія Ж. Расіна: ТрадиціЇ і новаторство.

 47. Комедії Мольєра і комедія масок.

 48. Бароко в німецькій літературі. Барочний вірш: Особливості поетики.

 49. Поезія Першої і Другий Сілезьської школи. “Херувимський мандрівник” Ангела Сілезьського.

 50. Італійська література 17століття (загальна характеристика).

 51. Творчий шлях Дж. Свіфта. “Подорожі Гуллівера”: Філосовські аспекти.

 52. Виникнення сентименталізму в англійській літературі. Жанр “цвинтарної поезії” і його представники.

 53. Виникнення романтизму. Творчій шлях У. Блейка.

 54. Англійський “готичний” роман: особливості поетики. Готичний роман і його місце у світовій літературі.

 55. Рух “Бурі і натиску”. Лірика Гете: основні мотиви.

 56. Фауст” Гете: Проблематика. Особливості композиції.

 57. Класицизм у Росії та його представники.

 58. Творчий шлях Г. Р. Державіна. Філосовська лірика.

 59. Значення російської літератури 17 ст. для подальшого літературного процесу.

 60. Англійський романтизм. “Озерна школа”.

 61. Творчій шлях Дж. Байрона.

 62. Ієнський романтизм. Поезія Новаліса.

 63. Пізній німецький романтизм. Творчість Е. Т. А. Гофмана.

 64. Творчість Генріха Гейне.

 65. Французький романтизм і його представники.

 66. Творчіть Шарля Бодлера як подія світової літератури.

 67. Поетичні особливості лірики і прози Едгара По.

 68. Філософський зміст роману Германа Мелвілла “Мобі Дік, або Білий кит”.

 69. Російський романтизм і його основні представники.

 70. Російська лірика першої половини 19 століття.

 71. Творчій шлях О.С. Пушкіна.

 72. Лірика М.Ю.Лермонтова: Основні мотиви.

 73. Мертві душі” М. В. Гоголя: Композиція. Система персонажів.

 74. Філософські мотиви лірики Ф.И. Тютчева.

 75. Проблематика повістей Л.М. Толстого.

 76. Романи Ф.М. Достоєвського: Філософська і моральна проблематика.

 77. Проблема смерті у творчості Ф. Достоєвського і Л. Толстого.

 78. Французький і західоєвропейський символізм.

 79. Стефан Малларме як теоретик і практик.

 80. Лірика Поля Верлена і реформа французького віршування.

 81. Романи Марселя Пруста: особливості поетики.

 82. Філософський зміст п’єс моріса Метерлінка.

 83. Філософські аспекти новел Томаса Манна.

 84. Творчість Райнера Марія Рільке. “Дуінські елегії”.

 85. Міф про Орфея у творчості Р.М. Рільке.

 86. Роман О. Уальда “Портрет Доріана Грея”: Мистецтво і життя.

 87. Літературна ситуація в Росії кінця 19 – початку 20 століття.

 88. Російський декаданс.

 89. Младосимволізм, його представники і його внесок у культуру 20 ст.

 90. Міф і символ як основні категорії поетики символізму.

 91. Лірика О. Блока: Мистецтво та дійсність.

 92. Міф про Петербург і його розвиток у літературі початку 20 ст.

 93. Російський символістський роман (Сологуб – Брюсов – Білий).

 94. Акмеїзм, його джерела і представники.

 95. Поезія і доля О. Мандельштама.

 96. Рання і пізня лірика Г. Ахматової.

 97. Жанрова різноманітність лірики М. Волошина.

 98. Пастернак – лірик. Пастернак – прозаїк.

 99. Творчість М. Цветаєвої.

 100. Збіговисько друзів, залишених долею”: Творчіть чинарів.

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:

Змістові модулі


Усього

балів за теми

Усього балів

за модулі
Змістовий модуль I0 - 30Тема 1
Тема 2
Тема 3

Змістовий модуль ІІ0 - 30Тема 4
Тема 5Змістовий модуль ІІІ0 - 35Тема 6
Тема 7Тема 8Підсумкове оцінювання
0 - 95

Змістовий модуль ІV

0 - 30Тема 9

Тема 10
Тема 11Змістовий модуль V
0 - 30Тема 12


Тема 13Змістовий модуль VI
Тема 14

Тема 15

0 - 35


Підсумкове оцінювання 0 - 95

7. Методи навчанняЛекції із застосуванням документально-кінематографічного матеріалу;

лекції із застосуванням прозірок, а також іншого ілюстративного матеріалу;

розв’язування творчих завдань: тлумачення художніх текстів;

робота в Інтернет.
8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Поточне тестування;

оцінка за навчальний проект, або ґрунтовну доповідь з тої чи іншої теми;

підсумковий письмовий тест та ін.
9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативні документи (програма курсу, тематика рефератів, контр. робот та ін);

опорні конспекти лекцій;

інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);

ілюстративні матеріали;

методичні розробки.

10. РесурсиНормативна база;

ижерела Інтернет;

адреси електронних бібліотек:

http://lib.onu.edu.ua/ - бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.ognb.odessa.ua/ - біліотека ім. М. Горького

http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В.Вернадського

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка

http://lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова. Собрание классических текстов.

Російська і зарубіжна література: http://www.cat.onru.ru/onrucat/cat/literat_lv2/russia_lv1/

http://yanko.lib.ru/books/lit/zar-lit-xvii-xviii.htm

http://reader.vspu.ac.ru/ Анотированна хрестоматія

http://www.romeo-juliet.newmail.ru/ Информация о "Клубе Джульетты" и памятных местах в г. Вероне, где он находится. Сюжет и история создания трагедии Шекспира. О сценических воплощениях трагедии, киноверсиях, воплощении образов Ромео и Джульетты в произведениях живописи и книжной графики..
http://refrus.narod.ru/ - Интернет энциклопедия русской литературы.
http://imho-news.ru/virshi/index.php - Библиотека журнала "ИМХО". http://www.fplib.ru/ - Русская литература 19 и 20 столетий.
http://litcatalog.al.ru/ - Сайт посвящен истории русской литературы
http://www.ruthenia.ru/ - Ruthenia - Объединенное гуманитарное издательство.
http://metaphor.nsu.ru/ - Искусство метафоры. Авторские статьи и обзор мнений философов, лингвистов, психологов, математиков по проблеме метафоры
http://pushkin.aha.ru/ - "ПУШКИНЪ"


http://www.pushkin.ru/ - Всероссийский музей А.С. Пушкина - крупнейшее в стране хранилище реликвий, книг и произведений искусства, связанных с жизнью великого русского поэта
http://www.slovesnik.ru/ - "Словесник". Сайт для студентов-филологов.


http://poetry.h1.ru/ - Ковчег - Библиотека русской поэзииhttp://www.sochi.ru/abc/kp.htm - Пушкин в Сети. Каталог ресурсов. Воспользовавшись этим каталогом, Вы быстрее сможете отыскать в Сети необходимые Вам материалы, каталог поможет Вам лучше узнать и полюбить Александра Сергеевича Пушкина
http://www.ipmce.su/~tsvet/ - "Мир Марины Цветаевой" Культурное наследие Серебряного века. Много различной информации о поэтессе, ее семье, окружении, творчестве
http://www.mtu-net.ru/rayner/ - Марина Цветаева. Жизнь в искусстве. Здесь представлены произведения поэтессы и ее современников, статьи о творчестве Цветаевой, проза, письма, воспоминания
http://mndlstam.chat.ru/ - Небольшая подборка статей об О.Э.Мандельштаме.**


матеріали на сайті факультету: http://www.philosof.onu.edu.ua/ - Методичні вказівки: “Искусство и феноменология”; “Философско-эстетическая природа художественного творчества”.
11. ДОДАТКИ
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчального курсу "Історія України"

Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconКонспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
Конспект лекцій з курсу “Історія зарубіжної літератури” (ХVІІ – поч. ХІХ ст.) для студентів гуманітарного факультету (спеціальність...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
Середня освіта (Мова література (англійська) за освітньої програмою Мова література (англійська)
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка