Робоча програма курсу "Основи теоретичної біографістики" для спеціальності 030101 "Філософія"


Теоретично-методологічні підстави наукового дослідження феномену біографіїСкачати 367,81 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.10.2017
Розмір367,81 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

Теоретично-методологічні підстави наукового дослідження феномену біографії.


2ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ. Біографічний підхід в сучасному гуманітарному знанні3

Біографічний підхід та „науки про дух”: досвід взаємо- становлення

2
4

Біографічний підхід у міждисциплінарній площині соціогуманитарного знання

4
5

„Біографічний поворот” в сучасній гуманітаристиці. „Новий біографізм ” та „новий автобіографізм”


2
6

Біографічний дискурс в контексті „соціокультурної семіотики”

2ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ. Сутність біографічної прагматики та її застосування у прикладних дослідженнях та соціокультурних проектах7

Біографіка (мистецтво створення біографічних/автобіогарічних текстів) та біографічна прагматика

2
8

Методика та технологія проведення „біографічного інтерв’ю” : філософські, культурологічні, соціологічні, етично-правові та організаційні аспекти

2
Усього годин

18

-

2.1. Програма курсу.ЗМІСТОВИЙ модуль I. Біографія як феномен культури у дзеркалі соціогуманітарного знання.

Тема 1.Біографія як феномен культури. Історія біографічної традиції та форми біографії.

Біографія як феномен соціокультурного буття. ЇЇ сутність та походження: розмаїття теоретичних підходів. Історія біографічної традиції в культурі. Антична біографія. Форми античної біографії: „псогос”, „енкомій”, довідкові та риторичні біографії тощо. „Біографічна революція” Плутарха. Середньовічна біографія. Сповідь та автобіографія у християнській культурі. Агіографія. Біографія доби Ренесансу у контексті формування ренесансного типу самосвідомості. Модерні форми біографії та класична модель людини. „Біографічна революція” Ж.-Ж.Руссо. „Біографічний та автобіографічний бум” у сучасній культурі. Некласична та постнекласична модель людини і її біографії. „Смерть людини” - „смерть автора” - „смерть наратора” та метафорична „смерть” автобіографії. Нові біографічні форми доби глобалізації та інформаційної революції: „клаптикова” та віртуальна біографія. Феномен „блогів” та „живих журналів”(ЖЖ) у біографічному контексті. Перспективи трансформації біографічного та автобіографічного досвіду.Тема 2. Теоретико-методологічні підстави наукового дослідження феномену біографії.

Спектр стратегій дослідження феномену біографії: багатовекторність перспектив. Феномен біографії та „людиномірність” гуманітарного знання. Дослідження біографії в контексті „філософії життя” (Ф.Ніцше, В.Дільтей, Г.Міш, Г.Зіммель тощо). Герменевтичні та „онтогерменевтичні” перспективи аналізу біографії (Ф.Шляєрмахер, В.Дильтей, М.Гайдегер, Г.-Г.Гадамер, П.Рікер). Концепція „життєсвіту” у феноменології і феноменологічна тематизація феномену біографії (Е.Гусерль, А.Щюц). „Ситуація людини” та феномен життя-біографії в екзистенціалізмі (К.Ясперс, М.Гайдегер, Х.Ортега-і-Гасет). Біографія в контексті структурно-семіотичного підходу (Ю.Лотман). „Філософія діалогу” та „філософія вчинку” М.Бахтіна: біографічна перспектива. Проблема „онтології біографії”: вихідна виразність, герменевтичність, автобіографічність життя. Раціональність та індивідуалізм як „онтологічні” презумпції біографії в європейській культурі в контексті проекту „основ біографіки” О.Валевського.


ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ. Біографічний підхід в сучасному гуманітарному знанні.

Тема 3. Біографічний підхід та „науки про дух”: досвід взаємостановлення

„Психологічне тлумачення” в структурі „універсальної герменевтики” Ф. Шляєрмахера та теоретичні підстави біографічного підходу в сучасному гуманітарному знанні. Історія як „історія героїв” та біографія в концепції Т.Карлейля. „Біографічний метод” у літературознавстві (Ш.Сент-Бёв, Г.Лансон). Феномен біографії в концепції „історичного розуміння” (Й.Г.Дройзен). Автобіографія як вища форма „наук про дух” та становлення біографічного підходу як теоретико-методологічної настанови гуманітарного знання (В.Дильтей, Г.Миш).


Тема 4. Біографічний підхід у міждисциплінарній площині соціогуманитарного знання.

Меж-транс-мультідисциплінарність сучасного гуманітарного знання в контексті біографічного підходу: категоріальне та проблемне визначення. „Біографічний метод” та його трансформації в соціології. Концепція „життєвого шляху” та „життєвої траєкторії” (У.Томас, Ф.Знанецький, А.Щюц, П.Бурд’є, У.Оверман, Ф.Щюце, Д.Берто, Н.Дензін, Ф.Ферароті, Г.Батигин, Б.Дубін, В.Голофаст, І.Девятко, О.Мещеркина, Н.Козлова, О.Ярська-Смірнова, І.М.Попова, В.І.Подшивалкіна, М.Д.Култаєва, Л.Скокова).

Біографічний підхід в психології. Вплив психоаналізу. Психобіографія. “Life course”, “life story”, „доле аналіз”, психотерапевтична роль автобіографічного наративу. Автобіографічна пам’ять. Психологія життєвого шляху. „Життєвий сценарій” (З.Фрейд, А.Фрейд, К.-Г.Юнг, Ж.Лакан, Е.Еріксон, , А.Адлер, В.Франкл, І.Ялом, О.Сакс, Ф.Василюк, І.Кон, А.Кронік В.Лановой, В.Нуркова, В.Безрогов).

Літературна біографія та „біографічний метод” у літературознавстві. Критика „біографічного методу” Ш.Сент-Бёва та „новий біографіям” у літературознавстві (М.Пруст, А.Роб-Грийе, В.Вульф, Ж.Перек, В.Набоков, Ю.Тинянов, С.Беккет, Н.Саррот, С.Бовуар, Ж.-П.Сартр, „его-романістика”). Біографія на перетині літературознавства та культурології (концепції Г.Вінокура, Ф.Лежена, М.Лейриса, С.Аверінцева, Л.Баткіна). Структуралістська літературна критика про феномен біографії (Р.Барт, С.Зенкін).

Біографія у дзеркалі сучасної історичної науки (Ж.Мішле, Й.Дройзен, Т.Карлейль, В.Ключевський, А.Лаппо-Данілевський, Н.Манфред, Е.Тарле, Н.Ейдельман, Ю.Зарецький). Традиції Новоросійського університету в контексті становлення історичної біографістики та біографічного підходу в гуманітарному знанні (П.М.Біцілі, Г.В.Флоровський, С.Л.Рубінштейн) фісХШ Міжнародний історичний конгрес, секція „Біографія та історія” (1970): підсумки та перспективи. Місце біографії в контексті історичної антропології: школа „мікроісторії”: К.Гинзбург, Н.Земон-Девис, Л.Репіна, Н.Яковенко, Я.Грицак. Становлення „історичної біографістики” в сучасній Україні (Інститут історичної біографістики НАН України (В.Чишко, В.Попик, В.Онопрієнко). Традиція „нового історизму” (С.Гринблатт, О.Еткинд, В.Менжулін).

Інституціалізація біографічних досліджень. Біографічні проєкти, фонди, інститути. Інститут української історичної біографістики. Біографічна складова „філософсько-антрополгічних студій” (В.Табачковський). Конференції „Біографічний метод в сучасному гуманітарному знанні” в Одеському національному університеті (І.Я.Матковська). Проект „Народного архіву” (Н.Козлова, І.Попова).


Тема 5. „Біографічний поворот” в сучасній гуманітаристиці. „Новий біографізм ” та „новий автобіографізм”
„Біографічний поворот” в контексті „антропологічного”, „онтологічного”, „лінгвістичного” та „наративного” поворотів у сучасній філософії та гуманітарному знанні. Проблема персональності та життєсвіту у „новій онтології” та „постонтології”. Нові обрії осмислення феномену біографії в соціокультурному бутті. Проблема смислоконструювання та смислоконституювання в біографічних /автобіографічних актах. „Онтологія біографії” як комплекс умов, що забезпечують можливість текстуального представлення індивідуального (індивідуального, особистісного життя). Раціоналізм та індивідуалізм як онтологічні передумови біографічної традиції в європейській культурі. „ Антропологічний поворот” і перехід от класичного до пост класичного способу конструювання „онтології людини”: біографічний ракурс. „Лінгвістичний” і „наративний поворот” та нове осмислення проблеми біографічних та автобіографічних наративів.

„Ренесанс” біографічного підходу в гуманітаристиці. „Новий біогарфізм” та „новий автобіографізм”. Міждисциплінарність, трансдисциплінарність, мультидисциплінарність сучасного соціогуманітарного знання у світлі біографічної проблематики. Феномен біографії та перспективи інтердисциплінарного синтезу. Теоретичні засади „нового біографізму/автобіографізму”: традиції філософської герменевтики, феноменології, екзистенціалізму. Конкретні дослідні стратегії („насичений опис”(К.Гірц”), „обґрунтована теорія”) у контексті „нового біографізму”.


Тема 6. Біографічний дискурс в контексті „соціокультурної семіотики”

Концепції „соціально-історичної поетики” та „семіотики соціокультурного світу” (М.Бахтін та Ю.Лотман). Місце та роль біографічного дискурсу у методології гуманітарних наук М.Бахтіна. Вчинок, діалог, подія буття (М.Бахтін) у біографічному ракурсі. Типологія „біографічних форм” в культурі та розвитку літературних жанрів. Біографія та хронотоп. Автор, герой, читач як фігури біографічного дискурсу. Біографія та автобіографія як „смислова історія”. „Біографічна цінність”.

Феномен біографії в концепції „семіотики соціокультурного світу” та „поетики повсякденності” Ю.Лотмана. Взаємодоповнюваність об’єктивно- надіиндивідуального та індивідуально-особистісного вимірів соціокультурного буття. Трансформації культурно-історичної пам’яти та автобіографічна пам’ять. Проблема „культурних кодів” – автобіографічне та біографічне кодування індивідуального життя: міфологізація, театралізація, романізація. „Життя-текст” – „текст-життя”: співвідношення екзистенційного та наративного вимірів біографії. Тип культури – модель біографії. „Право на біографію” у культурі.
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ. Сутність біографічної прагматики та її застосування у прикладних дослідженнях та соціокультурних проектах
Тема 7. Біографіка (мистецтво створення біографічних/автобіогарічних текстів) та біографічна прагматика)

Біографіка як міждисциплінарна галузь гуманітарних досліджень. Проект „основ біографіки” А.Л.Валевського. Базисні епістеми біографічного дискурсу: епістема упорядкованості, епістема дзеркальності тощо. Типи організації біографічного дослідження. Специфіка праці біографа: теоретичні, організаційні, етичні аспекти. Сутність та моделі біографічної реконструкції. Презумпції біографічного пояснення. Біографічний персонаж. Біографічний факт: проблеми достовірності. Біографічний досвід: типологія герменевтичних ситуацій. Біографічна ситуація.

Біографічна прагматика: визначення, сутність, специфіка, сфери застосування. Біографічна прагматика в контексті „соціальних технологій”. „М’які соціальні технології”. Біографічна складова соціокультурних проектів. Біографічні аспекті „гуманітарної експертизи”. „Технології себе” та „практики себе” (М.Фуко) – автобіографічні практики та технології. Соціотехнологічні аспекти процесів життєдіяльності. Технології організації власного життя. Біографічні проекти та проблема культурно-національної ідентичності („Велики українці”, „ Ім’я Росії „ , „Славетні...”, „Знамениті...”).
Тема 8. Методика та технологія проведення „біографічного інтерв’ю” : філософські, культурологічні, соціологічні, етично-правові та організаційні аспекти
Сутність, структура, типи „біографічного (наративного) інтерв’ю”: філософські, культурологічні, соціологічні, антропологічні аспекти. Методика та технологія проведення „біографічного інтерв’ю”. Підготовка інтерв’юера. Рекомендації до проведення інтерв’ю. Паспортний лист інтерв’ю. Основна розповідь та структура додаткових питань. Використання технічних засобів. Правові та етичні аспекти інтерв’ювання. Захист прав інтерв’юера: формуляри відповідних документів.

Транскрибіювання, секвенціювання, кодування інтерв’ю. Інтерпретація тексту інтерв’ю. Аналіз біографічного інтерв’ю, його рівні. Перший рівень аналізу тексту: смислові коди основної оповіді та відповідей на запитання. Другий рівень: головні тематизації та горизонти оповіді. Третій рівень: формулювання гіпотез та пошук смислів.

Визначення інтервалів самоідентичності особистості респондента. Я-концепція у автобіографічній оповіді. Аналіз специфіки автобіографічної пам`яти, її трансформацій. Типологія автобіографічних подій: яскрава подія, важлива подія, переломна подія. Типологія автобіографічних спогадів: „первинні”, сутнісні, яскраві, імплантовані, фантазійні, артефактні тощо.

Проблема верифікації істинності автобіографічних спогадів. Проблема комунікації респондента та інтерв’юера: довіра, відповідальність, компетентність.3. ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconРобоча програма курсу "Історія зарубіжної літератури "
Для спеціальності 020101 – "Культурологія" напряму підготовки 0201 – "Культура"
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconРобоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconЮ.І. Прасул основи наукових досліджень
Основи наукових досліджень з географії та картографії: Практичні роботи для студентів 2 курсу освітньо-професійної підготовки бакалавра...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформації
Інформація
Автореферат
Диплом
Довідка
Додаток
Закон
Звіт
Картка
Книга
Конкурс