Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів" напрям підготовки: 090103 "Лісове І садово-паркове господарство" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство»Сторінка1/4
Дата конвертації09.03.2018
Розмір0,72 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВАКафедра ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ лісового і

садово-паркового господарства

___________________ П.І. Лакида

___” ____________ 2017 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни

Реконструкція та реставраціясадово-паркових об’єктів”

напрям підготовки: 6.090103 – “Лісове і садово-паркове господарство“

спеціальність 8.09010303 – «Садово-паркове господарство»

2017

Форма № Н-3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ лісового і

садово-паркового господарства

___________________ П.І. Лакида

___” ____________ 2017 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Реконструкція та реставрація

садово-паркових об’єктів”
напрям підготовки: 6.090103 – “Лісове і садово-паркове господарство“
спеціальність 8.09010303 – «Садово-паркове господарство»
ННІ лісового і садово-паркового господарства

Київ - 2017АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ»

Дисципліна “Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів” займає провідне місце в циклі ландшафтних дисциплін. У процесі вивчення дисципліни “Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів” студенти повинні оволодіти теоретичними положеннями і здобути практичні навики щодо застосування методів відновлення на реальних садово-паркових об’єктах різного функціонального призначення з подальшим використанням знань у повсякденній роботі. Контроль знань та умінь з дисципліни проводиться у формі виконання лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи, курсового проекту і складання заліку, на який виносяться теоретичні та практичні питання відповідно до робочої програми курсу.


АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ САДОВО-ПАРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ»

Дисциплина “Реконструкция и реставрация садово-парковых объектов” занимает ведущее место в цикле ландшафтных дисциплин. В процессе изучения дисциплины “Реконструкция и реставрация садово-парковых объектов” студенты должны освоить теоретические положения и получить практические навыки относительно применения методов восстановления реальных садово-парковых объектах разного функционального назначения с последующим использованием знаний в повседневной работе. Контроль знаний и умений по дисциплине проводится в форме выполнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы, курсового проекта и сдачи зачета, на который выносятся теоретические и практические вопросы в соответствии с рабочей программой курса.


THE DISCIPLINE ANNOTATION

«reconstruction and restoration oF PARK AND GARDEN objects»

Discipline “Reconstruction and restoration of sadovo-parkovykh objects” occupies a leading place in the loop of landscape disciplines. In the process of study of discipline “Reconstruction and restoration of sadovo-parkovykh objects” students must lay hands on theoretical positions and to get practical skills in relation to application of methods of renewal on the real sadovo-parkovykh objects of the different functional setting with the subsequent use of knowledges in everyday work. Control of knowledges and abilities on discipline is conducted in form implementation of laboratory works, tasks, for independent work, course project and drafting of test on which theoretical and practical questions dart out in accordance with the executable code of course.


Робоча програма навчальної дисципліни „Реконструкція та реставрація садово-паркових обєктів” для студентів спеціальності за напрямом підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство», спеціальностю 8.09010303 – «Садово-паркове господарство»

«_____» _____________, 2017 р. – _____с.

Розробники: Олексійченко Надія Олександрівна, професор кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва, доктор сільськогосподарських наук, професор; Гатальська Надія Вікторівна, доцент кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва, кандидат сільськогосподарських наук.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва


Протокол від “____”________________2017 р. № ____
В.о. завідувача кафедри

ландшафтної архітектури і садово-паркового будівництва


_______________________ (Кушнір А.І..)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2017 р.
Схвалено вченою радою ННІ лісового і садово-паркового господарства
Протокол від “____”________________2017 р. № ___
“_____”____________________2017 р. Голова _______________ (Лакида П.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


©__________, 2017 р.

© __________, 2017 р.


  1. Опис навчальної дисципліни


Реконструкція та реставрація садово-паркових обєктів

(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

сільськогосподарські науки

(шифр і назва)Напрям підготовки


6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство"

(шифр і назва)Спеціальність

8.09010303 – «Садово-паркове господарство»

(шифр і назва)Освітньо-кваліфікаційний рівень


магістр

(бакалавр, спеціаліст, магістр)
Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна

Загальна кількість годин

150

Кількість кредитів ECTS

5

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект

(якщо є в робочому навчальному плані)Комплексна оцінка території об’єкту ландшафної архітектури та напрями її відновлення

(назва)


Форма контролю

Залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

5

5

Семестр

9

9

Лекційні заняття

30 год.

12 год.

Лабораторні заняття

30 год.

12 год.

Курсовий проект

60 год.

40 год.

Самостійна робота

30 год.

86 год.

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента4 год.


4 год.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconАгропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія
...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика
Робоча програма Історія фізики для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка