Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів" напрям підготовки: 090103 "Лісове І садово-паркове господарство" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство»Сторінка3/4
Дата конвертації09.03.2018
Розмір0,72 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4


Теми лабораторних занять


Назви робіт

Бали

Модуль 1

100 (мін. 60)

Лабораторна робота № 1. Ретроспективний аналіз особливостей формування та розвитку садово-паркового об’єкта

10

Самостійна робота № 1. Оцінювання естетики паркового середовища

10

Самостійна робота № 2. Оцінювання естетики паркового середовища

10

Лабораторна робота № 2. Підготовка робочого щоденника та підоснови інвентаризаційного плану для проведення натурного обстеження садово-паркового об’єкта та оформлення його результатів

40

Тест модуля 1

30

Модуль 2

100 (мін. 60)

Лабораторна робота № 3. Проведення натурного обстеження та ландшафтного аналізу території дослідного об’єкта

15

Самостійна робота № 2. Оцінювання естетики паркового середовища

10

Лабораторна робота № 4. Аналіз засобів вираження ідейного навантаження та функціонального призначення парку

15

Лабораторна робота № 5. Комплексна оцінка сучасного стану дослідного об’єкту та створення директивного плану

30

Тест модуля 2

30

Навчальна робота

70 (мін. 42)

Підсумкове тестування

30

Всього за семестр

100 (мін. 60)
Термін навчання, тижні

Номер змістовного модуля

Навчальне навантаження, год.

Кредити ECTS

Рейтингова оцінка, бали

змістовного модуля

курсового проекту

1-7

1

58

2,5

35

100

8-16

2

32

2,5

35

Семестр 1
150

5

70

Залік


307. Методи навчання

Використовуються аналітичні та графічні методи, а також інформаційна платформа moodle.


8. Форми контролю
Поточна перевірка знань студентів проводиться у вигляді модульних тестових завдань, поточного опитування та перевірки завдань, виконаних під час самостійної роботи. Кінцевою формою підсумкового контролю є диференційований залік.
9. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточний контроль

Рейтинг з навчальної роботи

НРРейтинг з додаткової роботи R ДР


Рейтинг штрафний R ШТР


Підсумкова атестація залік

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

0-100

0-100

0-70

0-20

0-5

0-30

0-100


Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою:

0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ +……+ R(2)ЗМ · К(n)ЗМ)

RНР = ---------------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)ЗМ, R(2)ЗМ , R(3)ЗМ − рейтингові оцінки змістовниї модулів за 100-бальною шкалою;n кількість змістових модулів;

К(1)ЗМ …… К(n)ЗМ кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

КДИС= К(1)ЗМ (n)ЗМ - кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

RДР - рейтинг з додаткової роботи;

RШТР рейтинг штрафний.

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ =….=К(n)ЗМ. Тоді вона буде мати вигляд:0,7· (R(1)ЗМ +……+ R(2)ЗМ )

RНР = ---------------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС
Рейтинг з додаткової роботи RДР додається до RНР і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам за рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.

Рейтинг штрафний RШТР не перевищує 5 балів і віднімається від RНР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTSОцінка за національною шкалою

для курсового проекту

для заліку

90 – 100

A

відмінно

зараховано

82 – 89

B

добре

74 – 81

C

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

E

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

незараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з повторним вивченням дисципліни

незараховано з повторним вивченням дисципліни

10. Методичне забезпечення

1. Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів. Методичні рекомендації до лабораторних робіт, самостійних завдань і курсового проекту / Олексійченко Н. О., Гатальська Н.В. – К. : ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 68 с.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Денисов М. Ф. Ландшафтное проектирование при восстановлении парков. – М. : изд. МАРХИ, 1986. – 108 с.

 2. Теодоронский В. С., Кабаева И. А. Реконструкция и формирования зеленых насаждений на территории жилой застройки. – М. :МГУЛ, 1999. – 43 с.

 3. Сохранение и восстановление старинных парков / [под ред. М.Г. Курдюк]. – К. : Наук.думка, 1982. – 108 с.

 4. Ильинская Н. А. Восстановление исторических объектов ландшафтной архитектуры. – 2-е изд., доп. – С.-Петербург : Стройиздат, 1993. – 159 с.

 5. Парьева О. И. Методические рекомендации по проектированию парков различных функциональных типов. – Ленинград : ЛенНИИПградостроительства, 1988. – 51 с.

 6. Архитектурная композиция садов и парков /под ред. А. П. Вергунова. – М. : Стройиздат, 1980. – 254 с.

 7. Восстановление старинних ландшафтних парков. Методические рекомендации по проектированию / [авт. тексту Ю.А. Бондарь]. – К. : НИИградостроительства, 1974. – 85 с.

 8. Агальцова В. А. Сохранение мемориальных лесопарков. – М. : Лесн. пром-сть, 1980. – 254 с.

 9. Бондар Ю. А. Ландшафтная реконструкция городских садов и парков / Бондар Ю. А. Абесинова Н. П., Никиктина Е. Н., Сахаров А. Ф. – К. : Будівельник, 1982 – 60 с.

 10. Теодоронский В. С. Реконструкція и формирование зеленых насаждений на территории жилой застройки / Теодоронский В. С., Кабаева И. А. – М. :СГУЛ, 1999. – 43 с.

 11. Галкін С. Структура та символіка старовинного парку «Олександрія» в Білоцерківській резиденції графів Браницьких /Галкін С., Бурковська О., Чернецький Є. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2007. – 96 с.

Допоміжна

12. Международный стандарт ISO 14004. Второе издание 15.11.2004. Системы управления окружающей средой – общее руководство по принципам, системам и методикам применения.

13. ДБН А.2.2-1-95. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).
  НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-05Національний університет біоресурсів та природокористування України

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для підготовки фахівців спеціальності: 8.090103 – „Садово-паркове господарство” денної форми навчання

З дисципліни „Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів”

Факультет садово-паркового господарства і ландшафтної архітектури

9 семестр

2017/2018 навчальний рікЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ННІ лісового і садово-паркового господарства

_____________________П.І. Лакида

„____” _________________________ 2017 р.

Лектор: проф., доктор с.-г. наук Олексійченко Н.О.

Число тижнів 17

Лекцій 30 год.

Лабораторних занять 30 год.

Курсовий проект 60 год.

Самостійна робота студентів 30 год.Всього 150 год.Тижні

Лекції

К-ть год.

Лабораторні заняття

К-ть год.

Самостійна робота

К-ть год.
1-2

Історичний досвід реконструкції парків. Завдання та методи відновлення

2

Ретроспективний аналіз особливостей формування та розвитку садово-паркового об’єкта

4


3-6

Основні напрями і послідовність проведення передпроетних досліджень

6

Підготовка робочого щоденника та підоснови інветаризаційного плану для проведення натурного обстеження садово-паркового об’єкта та оформлення його результатів

2
7-8

Створення передпроектної документації

4
9-12

Основи реконструкції, відтворення та формування насаджень на території житлової забудови

6

Проведення натурного обстеження та ландшафтного аналізу території дослідного об’єкта

16


13-14

Особливості проведення консервації, реконструкції, реставрації старовинних парків

6

Виявлення композиційних особливостей паркового простору, аналіз засобів вираження ідейного навантаження та функціонального призначення парку

6

Оцінювання естетики паркового середовища

30

15-16

Методи відновлення насаджень парків-пам’яток садово-паркового мистецтва

6

Комплексна оцінка сучасного стану дослідного об’єкта

6

17-17

Адаптація старовинних парків до сучасних умов

4
Всього:

30
30
30


Викладач _____________ Олексійченко Н.О.

(підпис)


В.о. завідувача кафедри ______________ Кушнір А.І.

(підпис)
Національний університет біоресурсів і природокористування україни

ОКР «Магістр»

Спеціальність

«Садово-паркове господарство

Кафедра

ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва

2017-2018 навч. рікЕкзаменаційний білет 1

з дисципліни«Реконструкція та реставрація садово-паркових обєктів»

Затверджую

в.о. зав. кафедри ЛАтаСПБ

____________________

(підпис)


Кушнір А.І..

________________ 20____ р.Тестові завдання

1. Вкажіть рік, коли вперше звернули увагу на захист і збереженння СПО в нашій країні?

2. Києво – Печерська Лавра була оголошена історичним заповідником у ...році?

3. Скільки років повинно пройти від початку будування СПО до періоду розквіту?

4. В якому році була створена науково – методична рада з охорони пам’яток природи і культури?

5. Коли в Україні вперше затверджено список парків, які були визначені як пам’ятки садово – паркової культури?

6. Які декрети про охорону СПО і коли були затверджені протягом 20 ст?

7. Ким і коли була розроблена методика архітектурного аналізу?

8. Назвіть видатних садоводів – архітекторів, які активно брали участь в розвитку і реконструкції того чи іншого парку.

9. Назвіть період початку пейзажно стильового формування у садово – парковому мистецтві?

10. В якому з названих парків впродовж всього існування не проводились реконструктивні заходи?

11. Назвіть правильно роки затвердження 10 – річного плану комплексного розвитку зелених зон міста і робочих селищ?

12. Із названих заходів виберіть основні завдання відновлювальних робіт:

13. Із вказаного переліку назвіть методи відновлення:

14. Назвіть залежно від яких особливостей класифікують існуючі ландшафтні об’єкти:

15. На основі яких матеріалів проводиться дослідження історичного аспекту створення і розвитку об’єкта?

16. Метод, що допускає перебудову окремих ділянок ландшафтної території при збереженні головної композиційної ідеї СПО, називається...

17. Метод відновлення, що забезпечує найбільш повне відтворення в первісному вигляді планувальної структури та композиції обєкту, називається...

18. Комплекс заходів, спрямованих на збереження ландшафтних композицій насаджень, споруд, їх укріплення та запобігання можливих руйнувань називається…

19. Метод створення насаджень, який передбачає посадку деревних та кущових порід, що мали місце на даній території у період часу, який треба відтворити, називається...

20. Етап передпроектного вивчення СПО відносяться роботи по оцінці сучасної планувальної структури і функціонального використання парку, називається...

21. Який із вказаних принципів не являється основним при проведенні робіт із відновлення парків?

22. Які методи дослідження рельєфу відносяться до польових:

23. Способи садово-паркової (ландшафтної) інвентаризації включають:

24. До якого етапу реконструкції садово-паркових обєктів відноситься інвентаризація насаджень?

25. Які насадження при проведенні інвентаризації обстежуються в першу чергу – регулярні чи пейзажні?

26. Назвіть складові флорометричної характеристики солітерних дерев.

27. Який з методів обстеження рельєфу передпроектного вивчення рельєфу старовинних парків є особливо цінним при створенні охоронних зон?

28. За допомогою якого методу вивчення рельєфу отримано дане зображення. Що найкраще аналізувати за допомогою цього методу?

29. Які із вказаних методів вивчення рельєфу є допоміжними?

30. В процесі передпроектного вивчення території окремих ділянок парку передбачена комплексність чи фрагментарність?
Викладач Олексійченко Н.О.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Лекція 1. Історичний досвід реконструкції парків. Завдання та методи відновлення.
1. Короткий огляд історичного досвіду та сучасні тенденції проведення реставрації та реконструкції ландшафтних об'єктів. Основні завдання проведення відновлення садово-паркових об’єктів.

2. Задачі та методи відновлення старовинних та сучасних ландшафтних об'єктів.

3. Класифікація ландшафтних об'єктів.

4. Принципи проведення робіт по відновленню садово-паркових обєктів.
1. Короткий огляд історичного досвіду та сучасні тенденції проведення реставрації та реконструкції ландшафтних об'єктів. Основні завдання проведення відновлення садово-паркових об’єктів.

Реконструкція садів, як захід, використовувалась неусвідомлено протягом всієї історії формування і підтримки садово-паркових об’єктів. Глобального та масового характеру реконструкція набула в кінці XVIIІ ст. В той час, коли відбувається формування пейзажного стильового напрямку у садово-парковому мистецтві Європи. Реформування регулярної планувальної структури садово-паркових об’єктів, доповнення її пейзажними елементами набули масового характеру. Велику роль у формуванні реконструкції відіграла перебудова приватних садиб у громадські парки.

Термін "ландшафтна архітектура" з'явився у 70-роки ХІХст., коли отримали велике розповсюдження зелені насадження громадського використання: сади і парки, бульвари і сквери, які були призначені для тихого і активного відпочинку міських жителів. В цей час існуюче поняття "садово-паркове мистецтво" вже не відповідає новим вимогам. Саме в цей період починається усвідомлене використання заходів по реконструкції садово-паркових об’єктів та означення власне поняття реконструкції ландшафту.

Ландшафтна архітектура є мистецтвом дуже своєрідним, тому як має справу з живим будівельним матеріалом, який постійно міняється і потребує постійного професіонального нагляду і підтримки. Якщо вони відсутні, то композиції втрачають характер витворів мистецтва і перетворюються просто в зелені насадження. З історії відомо, що належний догляд сприяє збереженню садово-паркового об’єкту протягом тривалого часу без застосування, так званих, реконструктивних заходів. Прикладом цьому є парк «Друмонд» в Шотландії, закладений в кінці ХVII на початку XVIII ст. Регулярна планувальна структура парку, самшитові партери, хвойні насадження збереглися до нашого часу у бездоганному вигляді. Однак таких прикладів дуже мало, саме тому до нас дійшла відносно невелика кількість пам'яток садово-паркового мистецтва. Сади і парки, які збереглися вимагають найбільш дбайливого відношення при їх використанні та відновленні.

Вперше звернули увагу на захист і збереження СПО в нашій країні у 1918 році. Декретом Ради Народних комісарів, підписаному В.І. Леніним, палацово-паркові ансамблі були оголошені власністю народу і взяті під державну охорону. Як правило завершений вигляд ансамблі здобували поступово; Від початку будування до створення виразної композиції, яку називають періодом розквіту, для цього має пройти 40-50 років. У процесі поступового формування одні ансамблі не піддавались змінам, інші перероблювались, доповнювались у відповідності до вимог інших стилістичних періодів, тобто відбувалось нашарування різних стилістичних прийомів.

Старовинні ландшафтні об’єкти, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва мають значну культурну, історичну, естетичну та дендрологічну цінність і підлягають охороні державою.

Реставраційні роботи по підтримці вигляду історичних парків Радянського Союзу проводилися протягом їх існування, але всі вони мали локальний характер. Безсистемні посадки кінця ХІХ – початку ХХ століття і переробка окремих ділянок у результаті змінення функцій історичних парків призвели до втрати стилістичних особливостей характерних деякими ансамблями. Дана проблема привернула увагу спеціалістів в області ландшафтної архітектури.

Постановою Ради Міністрів УРСР було затверджено 10-ти річний план комплексного розвитку зелених зон міст і робочих селищ міського типу України на 1971-1980 рр. За цей час на Україні здійснена ландшафтна реконструкція зелених насаджень загальною площею 40 тис. га – перетворені сади і парки Києва, Дніпропетровська, Луганська, Харкова, Рівного та ін. Кращі радянські традиції здійснені в парках ім. 50-річчя Жовтня в Черкасах, «Салгирка» в Сімферополі, ім. Леніна в Одесі. Успішно відновлений старовинний парк в Алупці. Розроблені проекти відновлення парків в Місхорі і Утьос-Карасані в Криму, передбачений територіальний розвиток парку «Софіївка» в Умані, який було створено в кінці XVIII ст. Головний вхід до парку та трояндова алея розроблені архітекторами Стасовим та Штакеншенейдером. Протягом 1894-1958 років в «Софіївці» працював садовод Казарінов. Історії розвитку та відновленню парку присвячені наукові дослідження і публікації І.А. Косаревського. Парк «Олександрія», створений в кінці XVIIIст. було реконструйовано протягом 1957-1968 рр. за проектом реконструкції і розвитку парку, який розробив Криворучко за участю Бєляєвої, Шелухіної, Коваль у1955 року. Реконструкція Сокиринського парку проводилась протягом 1969-1980 рр; Корсунь-Шевченківського – 1968-1983 рр.(слайд 8)

Значний внесок у розвиток ландшафтної архітектури міст України внесли к.арх. Салатич, Липа, Косаревський, Губенко, Маєвська, Северин, Ігнатов, д.б.н. Лаптєв, Рубцов, д.м.н. Ланько, архітектори Попов і Новиков. (слайд 9)

Окремо необхідно зупинитись на характеристиці одного з відомих ландшафтних архітекторів – А.А. Аннєнкові. Більше ніж 50 років життя віддав він садово-парковому мистецтву. Велика кількість парків Криму створені та реконструйовані А.А. Аннєнковим. Наразі він проводить реконструкцію парку в «Айвозовському». (слайд 10)

Вітчизняна ландшафтна архітектура ще не нагромадила достатнього досвіду у відтворенні старовинних ландшафтних об’єктів. Тому у проведенні реконструкційних і реставраційних робіт дуже часто використовується досвід країн, що активно займаються цією проблемою.

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва є не лише прикладом використання принципів формування краєвиду ландшафтного об’єкту певної епохи, але передають відношення наших предків до природи, до її сприйняття, ролі в їх житті. Садово-парковий об’єкт, як вид мистецтва є відображенням рівня культури, естетичних ідей своєї епохи.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconАгропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія
...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика
Робоча програма Історія фізики для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка