Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. ФізикаСкачати 413,27 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації16.05.2017
Розмір413,27 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра фізики та методики її навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри фізики

та методики її навчання

__________В. Д. Шарко

01грудня 2014 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1.14 Історія фізики


напрям підготовки 6.040203. Фізика*

факультет фізики, математики та інформатики

Херсон – 2014 рік

Робоча програма Історія фізики для студентів за напрямом підготовки 6.040203. Фізика*.


Розробник: доктор педагогічних наук, професор Шарко В.Д.,

кандидат педагогічних наук, доцент Коробова І.В.

кандидат педагогічних наук, викладач Гончаренко Т.Л.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики та методики її навчання

Протокол № 4 від “01грудня 2014 року


Завідувач кафедри фізики та методики її навчання


_______________________ (Шарко В.Д.)

(підпис)

 Шарко В.Д., Коробова І.В.,Гончаренко Т.Л., 2014 рік

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань:

0402. Фізико-математичні науки


Варіативна


Напрям підготовки:

6.040203. Фізика*Модулів – 2
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Загальна кількість годин – 108

Семестр:

6-й

6-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,00

самостійної роботи студента – 3,00


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Лекції

34 год.

2 год.

Практичні, семінарські

30 год.

2 год.

Самостійна робота

44 год.

104 год.

Вид контролю: диф.залік

Вид контролю: диф.залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 59 / 41 - у %

для заочної форми навчання – 4 / 96 - у %


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу історії фізики є розкриття становлення і розвитку фізики від зародження до сучасного часу: висвітлення основних фізичних понять і законів у їх історичному розвитку, сприяння поглибленню знань студентів з фізики та розвитку їх діалектичного мислення.

Для досягнення мети передбачається виконання наступних завдань:  • Теоретичні Курс історії фізики повинен озброїти майбутніх вчителів історичними знаннями, необхідними для здійснення навчальної та виховної роботи з учнями.

  • ознайомити студентів з методами пізнання природних явищ та структурою пізнавального процесу;

  • висвітлити різні підходи до періодизації розвитку фізичної науки;

  • ознайомити студентів з еволюцією фізичних картин світу;

  • показати роль особистості в історії фізичної науки:

  • розкрити особливості організації наукових досліджень на сучасному етапі розвитку суспільства;

  • Практичні – висвітлити можливості використання історичного матеріалу у навчально-виховній роботі в школі з метою:

  • поглиблення знань учнів з фізики,

  • розвитку пізнавального інтересу до предмету,

розвитку наукового світогляду та ін..
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: про розвиток фізики у стародавні часи, про значення античної і середньовічної науки в історії культури про розвиток експериментальної науки і наукового світогляду в епоху відродження; про становлення фізики як науки та розвиток її основних галузей у ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ століттях; про видатних учених різних часів, які своїми працями формували і розвивали фізику на різних етапах існування людського суспільства; про еволюцію фізичних картин світу та закони пізнання природи.

Засвоєння курсу повинно забезпечити студентів матеріалом, необхідним для організації і проведення виховної роботи з фізики на уроках і в позаурочний час.вміти: використовувати отримані знання з історії фізики у практиці навчання та виховання учнів під час педагогічної практики та у майбутній професійній діяльності; готувати презентації до виступу на семінарських заняттях; аргументовано доводити власні погляди щодо різних етапів розвитку фізичної науки.

3.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Розвиток фізики від античних часів до сучасності (механіка, електромагнетизм та оптика)
Тема 1. Предмет і завдання історії фізики. Наукове і практичне значення

історії фізики. Методи пізнання в фізиці. Характеристика основних етапів розвитку фізики.Тема 2. Історія механіки. Загальні уявлення про механічну форму руху в механіці. Джерела класичної механіки. Натурфілософія Аристотеля. Праці Архімеда та їх значення. Відкриття законів руху планет. Перша глобальна природнича революція. Вчення Коперника. Закони Кеплера. Попередники Ньютона - Галілео Галілей, Рене Декарт (Кортез) , Гюйгенс.

Тема 3. Наукова діяльність І.Ньютона. Основні поняття і закони механіки Ньютона. Механіка Ньютона. «Математичні початки натуральної філософії». Закон всесвітнього тяжіння. Ньютонова система світу. Простір і час.

Тема 4. Розвиток механіки після Ньютона: Ейлер, Даламбер. Аналітична механіка Лагранжа. Механіка Гамільтона. Варіаційні принципи механіки. Статистична механіка. Межі застосування класичної механіки.

Тема 5. Історія електромагнетизму. Зародження уявлень про електричні і магнітні явища. Вільям Гільберт- «батько науки про електрику». Основні електричні і магнітні поняття. Лейденська банка. Закон Кулона. Електричний струм - Гальвані. Дослідження постійного електричного струму – Вольта, Ом, Петров, Кирхгоф.

Тема 6. Зародження електромагнетизму. Дослідження Фарадея. Ідея про електромагнітне поле. Зв'язок електричних і магнітних явищ. Ерстед, Ампер, Біо, Савар, Лапалас. Відкриття електрона. Електродинаміка Максвелла. Закон збереження енергії. Розвиток електродинаміки з 19 до середини 20 сторіччя.

Тема 7. Розвиток оптики. Оптичні явища в уявленнях давніх мислителів. Закони геометричної оптики. Принцип Ферма. Явище дисперсії світла (Марци, Ньютон). Явище дифракції світла (Грімальді, Гук). Корпускулярна теорія світла Ньютона. Хвильова теорія світла (Гюйгенс, Юнг, Френель). Явище поляризації світла (Малюс, Араго, Брюстер, Ніколь та ін.). Вимірювання швидкості світла (Галілей, Рьомер, Струве, Майкельсон, Івенсон).

Тема 8. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Фотоелектричний ефект. Досліди Комптона.

Тема 9. Історія створення теорії відносності. «Парадокси» теорії відносності.
Змістовий модуль 2. Історія розвитку теорії теплоти, атомної та квантової фізики
Тема 10. Історія теплоти. Джерела уявлень про теплоту. Ідея Платона про теплород, як носій тепла. Ідея про те, що тепло є стан руху внутрішніх частин тіл (Бойль, Гук, Бернуллі, Ейлер). Боротьба цих ідей. Різні шкали температур. Цикл Карно. Створення термодинаміки як науки про вивчення теплової форми руху матерії (Кельвін, Клаузиус).

Тема 11. Історія створення термодинаміки. Нульовий, перший, другий, третій початки термодинаміки. Загальний закон збереження і перетворення енергії (Майєр, Гельмгольц, Джоуль). Молекулярно-кінетичні уявлення про сутність теплоти. Ідеї Клаузіуса та їх розвиток у роботах Максвела (кінетична теорія газів). Абсолютно чорне тіло.

Тема 12. Історія і розвиток атомної та квантової фізики. Історія атому. Особлива роль атомної гіпотези в розвитку фізики. Виникнення уявлень про атом (давньогрецький атомізм - Демокрит, Епікур, Лукреций, Аристотель, атомні уявлення в 17 столітті - Декарт, Бойль и Ньютон). Наукова основа атомної гіпотези (Дж. Дальтон, Бойль, Ньютон, Ломоносов, Лавуазье, Ейнштейн).

Тема 13. Моделі атома (Кельвін, Перрен, Томсон). Атомна модель Резерфорда.

Тема 14. Атом Бора та його значення. Початок створення квантової фізики (де Бройль). Створення квантової механіки – революційні зміни в науці. Роботи Борна, Гейзенберга, Паулі. Рівняння Шредингера. Парадокси квантової механіки. Проблема атомного ядра.

Тема 15. Внесок українських і російських учених у розвиток фізики. Розвиток ядерної фізики в 20-30 рр ХХ ст.. Розвиток ядерної фізики в нашій країні. Перша у світі атомна електростанція, атомні криголами. Створення прискорювачів елементарних частинок. Дослідження радянських учених у галузі фізики плазми і керованих термоядерних реакцій. Історія розвитку кафедри.

Тема 16. Сучасна фізична картина світу (СФКС). Сучасний стан знань про фізичну будову мікро- і макросвіту. Світ елементарних частинок. Фундаментальні постійні фізики. Теорія великого вибуху і СФКС. Основні напрями формування поняття фізичної картини світу та використання елементів історизму у навчанні фізики.
4.Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і темКількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Розвиток фізики від античних часів до сучасності (механіка, електромагнетизм та оптика)

Тема 1. Предмет і завдання історії фізики. Наукове і практичне значення історії фізики. Характеристика основних етапів розвитку фізики.

6,77

40,4

2,77

Тема 2. Історія механіки. Загальні уявлення про механічну форму руху в механіці. Джерела класичної механіки. Натурфілософія Аристотеля. Праці Архімеда та їх значення. Відкриття законів руху планет. Перша глобальна природнича революція. Вчення Коперника. Закони Кеплера. Попередники Ньютона - Галілео Галілей, Рене Декарт (Кортез) , Гюйгенс.

6,77

2

2
0,4

2,77

Тема 3. Наукова діяльність І.Ньютона. Основні поняття і закони механіки Ньютона. Механіка Ньютона. «Матема-тичні початки натуральної філософії». Закон всесвіт-нього тяжіння. Ньютонова система світу. Простір і час.

6,78

2

2
0,4

2,78

Тема 4. Розвиток механіки після Ньютона: Ейлер, Даламбер. Аналітична механіка Лагранжа. Механіка Гамільтона. Варіаційні принципи механіки. Статистична механіка. Межі застосування класичної механіки.

6,78

2

2
0,4

2,78

Тема 5. Історія електромагнетизму. Зародження уявлень про електричні і магнітні явища. Вільям Гільберт- «батько науки про електрику». Основні електричні і магнітні поняття. Лейденська банка. Закон Кулона. Електричний струм - Гальвані. Дослідження постійного електричного струму – Вольта, Ом, Петров, Кирхгоф.

6,78

2

2
0,4

2,78

Тема 6. Дослідження Фарадея. Ідея про електромагнітне поле. Зв'язок електричних і магнітних явищ. Ерстед, Ампер, Біо, Савар, Лапалас. Відкриття електрона. Електродинаміка Максвелла. Закон збереження енергії. Розвиток електродинаміки з 19 до середини 20 сторіччя.

6,78

2

2
0,4

2,78

Тема 7. Розвиток оптики. Оптичні явища в уявленнях давніх мислителів. Закони геометричної оптики. Принцип Ферма. Явище дисперсії світла (Марци, Ньютон). Явище дифракції світла (Грімальді, Гук). Корпускулярна теорія світла Ньютона. Хвильова теорія світла (Гюйгенс, Юнг, Френель). Явище поляризації світла (Малюс, Араго, Брюстер, Ніколь та ін.). Вимірювання швидкості світла (Галілей, Рьомер, Струве, Майкельсон, Івенсон).

6,78

2

2
0,4

2,78

Тема 8. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Фотоелектричний ефект. Досліди Комптона.

6,78

2

2
0,4

2,78

Тема 9. Історія створення теорії відносності. «Парадокси» теорії відносності.

6,78

2

2
0,4

2,78

Разом за змістовим модулем 1

61

20

16
3,6

25

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Історія розвитку теорії теплоти, атомної та квантової фізики

Тема 10. Історія теплоти. Джерела уявлень про теплоту. Ідея Платона про теплород, як носій тепла. Ідея про те, що тепло є стан руху внутрішніх частин тіл (Бойль, Гук, Бернуллі, Ейлер). Боротьба цих ідей. Різні шкали температур. Цикл Карно. Створення термодинаміки як науки про вивчення теплової форми руху матерії (Кельвін, Клаузиус).

6,72

2

2
0,4

2,72

Тема 11. Історія створення термодинаміки. Нульовий, перший, другий, третій початки термодинаміки. Загальний закон збереження і перетворення енергії (Майєр, Гельмгольц, Джоуль). Молекулярно-кінетичні уявлення про сутність теплоти. Ідеї Клаузіуса та їх розвиток у роботах Максвела (кінетична теорія газів). Абсолютно чорне тіло.

6,71

2

2
0,4

2,71

Тема 12. Історія і розвиток атомної та квантової фізики. Історія атому. Особлива роль атомної гіпотези в розвитку фізики. Виникнення уявлень про атом (давньогрецький атомізм - Демокрит, Епікур, Лукреций, Аристотель, атомні уявлення в 17 столітті - Декарт, Бойль и Ньютон). Наукова основа атомної гіпотези (Дж. Дальтон, Бойль, Ньютон, Ломоносов, Лавуазье, Ейнштейн).

6,71

2

2
0,4

2,71

Тема. 13. Моделі атома Кельвін, Перрен, Томсон. Атомна модель Резерфорда.

6,71

2

2
0,4

2,71

Тема 14. Атом Бора та його значення. Початок створення квантової фізики (де Бройль). Створення квантової механіки – революційні зміни в науці. Роботи Борна, Гейзенберга, Паулі. Рівняння Шредингера.

Парадокси квантової механіки. Проблема атомного ядра.

6,71

2

2
0,4

2,71

Тема 15. Внесок українських і російських учених у розвиток фізики. Розвиток ядерної фізики в 20-30 рр ХХ ст.. Розвиток ядерної фізики в нашій країні. Перша у світі атомна електростанція, атомні криголами. Створення прискорювачів елементарних частинок. Дослідження радянських учених у галузі фізики плазми і керованих термоядерних реакцій. Історія розвитку кафедри.

6,72

2

2
0,4

2,72

Тема 16. Сучасна фізична картина світу (СФКС). Сучасний стан знань про фізичну будову мікро- і макросвіту. Світ елементарних частинок. Фундаментальні постійні фізики. Теорія великого вибуху і СФКС. Основні напрями формування поняття фізичної картини світу та використання елементів історизму у навчанні фізики.

6,72

2

2
0,4

2,72

Разом за змістовим модулем 2

47

14

14
2,8

19

Каталог: files -> subjects -> history physics
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
history physics -> Історія механіки. Початковий етап розвитку механіки (2 год.)
history physics -> Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка