Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологіяСторінка1/6
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0,49 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кафедра прикладної соціології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор


________________________________

“______”____________________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Економічна соціологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 0402 «соціологія»___________________

(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності _____6.030101 – «соціологія», 6.030102 - «соціальна робота»

(шифр і назва спеціальності(тей))


спеціалізації _____________________________________________________________________

(назва спеціалізації)


соціологічного факультету


Кредитно-модульна система


організації навчального процесу

Харків – 2010


____Соціальна статистика

(назва навчальної дисципліни)


Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямком підготовки 0402 – «соціологія» , спеціальністю 6.030101 –«соціологія», 6.030102 - «соціальна робота»


Розробник: Хижняк Лариса Михайлівна, доктор соціологічних наук, професор кафедри

прикладної соціології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри прикладної соціології


Протокол № __6___ від “__26__” січня 2010 р.
Завідувач кафедри прикладної соціології
(Бакіров В. С.)_

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною комісією соціологічного факультету


Протокол № ____ від “____” 2010 р.
Голова ________________________ _ (Лукащук В. І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни

денна та заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5Галузь знань:

6.030101 – «соціологія»

(шифр і назва)НормативнаНапрям підготовки:

0402 – «соціологія»

(шифр і назва)

Модулів – 2


Спеціальність

(професійне спрямування):
6.030101 – «соціологія»


Рік підготовки:

3-й

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання________________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 1265-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3
самостійної роботи

студента – 4Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.

Практичні, семінарські


36 год.

Лабораторні


Немає

Самостійна робота


72 год.

ІНДЗ: немає

Вид контролю:

екзамен
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу – ознайомити студентів з ключовими підходами до вивчення економіки як соціального інституту; з загальними принципами соціологічного аналізу економічної поведінки й економічної свідомості різних соціальних груп і спільнот.

Завдання:

 • етапи та проблеми становлення економічної соціології; особливості соціологічного підходу до аналізу економічної поведінки;

 • з’ясувати еволюцію економічних інститутів суспільства та їх вплив на соціальну стратифікацію;

 • проаналізувати роль культурних факторів у розвитку економіки; особливості формування соціально-економічних відносин, стереотипів сприйняття та реакції людей на економічні перетворення в суспільстві; зміст, структуру, функції, види, мотиви економічної поведінки; трансформації інституту власності;

 • ознайомити студентів з методами і формами соціальної регуляції економічної поведінки суб’єктів; з’ясувати механізми залучення соціальних груп до активного та пасивного зайняття бізнесом;

У результаті вивчення курсу студент повинензнати:

 • основні категорії, поняття, терміни економічної соціології;

 • основні соціологічні концепції економіки;

 • специфіку соціокультурної детермінації економічної поведінки;

 • основні моделі зайнятості в сучасному світі; поведінку людей на ринку праці, адаптацію та соціальні наслідки втрати роботи; канали, механізми і форми працевлаштування;

 • основні методи соціологічного дослідження економічної поведінки.

вміти:

 • аналізувати соціально-економічну структуру суспільства, соціологічну інформацію щодо економічної поведінки суб’єктів, розвитку економічних інститутів;

 • давати характеристику основних соціально-економічних груп у сучасному суспільстві, розкрити особливості їх економічної мобільності; аналізувати соціальні проблеми функціонування й розвитку економіки;

 • вивчати ставлення різних соціальних груп до соціально-економічних перетворень у суспільстві.


3. Програма навчальної дисципліниПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія iconПрограма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія»

Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка