Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна моваСторінка1/4
Дата конвертації10.07.2017
Розмір0,56 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ
Кафедра

Соціально-гуманітарних дисциплін ”«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

______________ С.В. Хананаєв

«____» ______________2017 р.РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (італійська)»

Рівень вищої освіти перший
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво

спеціалізація «Академічний спів»

Дніпропетровськ – 2017

Робоча програма з іноземної мови (італійської) для студентів
за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»
спеціалізацією «Академічний спів»
«04» січня 2017 року

Розробник: Барабаш Ірина Анатоліївна


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін»


Протокол від «25» січня 2017 року №24
Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін:

________________________________ ( Сізов В. В.)

(підпис)

Схвалено Вченою радою академії

Протокол від «____» ________________ 20__ року № ___

© Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 2017 рік

© Барабаш І. А., 2017 рік
1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, рівень вищої освіти, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

14


Галузь знань

02 «Культура і мистецтво»
денна


Спеціальність

025 «Музичне мистецтво»
Модулів – 8

Спеціалізація: «Академічний спів»


Рік підготовки:

Змістових модулів -16

1-й - 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________Семестр

Загальна кількість годин - 320

1-й - 8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 0,5


Рівень вищої освіти – перший

Ступінь вищої освіти -бакалавр---

---

Практичні, семінарські

120 год.

---

Самостійна робота

60 год.

---

Індивідуальні заняття: --

Вид контролю:

залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2: 1


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: “Італійська мова (за професійним спрямуванням)” – забезпечити лінгвістичну професійну підготовку педагога-музиканта до роботи з творами, які він виконує, формуванню у студентів мовленнєвих та автентичних навичок, вміння граматично правильно висловлювати свою думку та орієнтуватися у різних мовленнєвих ситуаціях, забезпечити вивчення професійної лексики.


Завдання:

- виховати у студентів потребу вивчати італійську мову; • прищепити студентам уміння і навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови у різних життєвих ситуаціях (зокрема, у професійній діяльності) з дотриманням італійського мовленнєвого етикету;

 • навчити вільно спілкуватися італійською мовою;

 • підготувати грамотних, висококваліфікованих фахівців, які добре володіють італійською мовою;

 • ознайомити студентів з особливостями професійного мовлення;

 • ознайомити з професійною лексикою;

 • навчити використовувати професійну лексику в усному і писемному мовленні.

 • навчити фонетично правильно вимовляти слова та речення італійською мовою

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: Професійну лексику, тексти творів італійських арій, необхідну лексику для орієнтування в простих життєвих ситуаціях, фонетичні особливості.


 • вміти: граматично та фонетично правильно висловлювати свою думку та орієнтуватися у різних мовленнєвих ситуаціях, використовувати професійну лексику в усному і писемному мовленні, розуміти тексти творів, які виконуються.


3. Програма з італійської мови
Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Перше знайомство.
ТЕМА 1. Презентація своєї особи

  1. Особисті відомості, привітання, вміння цікавитися, як справи у співбесідника та відповідати. Стисле повторення граматичних правил, вивчених в училищі. Розповідати про те, де хто живе.

  2. Розповідати про себе. “Buongiorno” Тото Кутуньо. Вказівний прикметник та займенник questo. Питальний займенник chi з прийменником di.

  3. Просте речення. Порядок слів у розповідному реченні.

Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).
ТЕМА 2. Презентація своєї родини

2.1. Розповідь про сім’ю та професію членів родини. Представляти себе та інших. Розповідати про те, де живемо. Розповідь про своїх друзів.

2.2. Артикуляція літер c и g. Елізія та злиття голосних .Робота над піснею «Bella, ciao». Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).

Змістовий модуль 2. Вчимося в консерваторії
ТЕМА 1. Навчання у консерваторії


  1. Прикметник. Утворення множини прикметників. Місце прикметника у реченні. Питальне слово quanto. I, II, III група дієслів теперішнього часу.

  2. Розповідати про себе та своє навчання в консерваторії, вміти описувати консерваторію.

  3. Артикуляція приголосних звуків s та z. Робота над арією: «Amor ti vieta». Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).ТЕМА 2. Консерваторія у Мелані

2.1. Словотворення іменників: суфікси: -ore, -essa, -tore, -trice . II група дієслів теперішнього часу. Ввічлива форма звернення. Розповідати про консерваторію у Мелані. Вміти описувати свої здібності під час навчання в консерваторії: про свої вміння та недоліки.

2.2. Висловлювати свою думку з приводу чогось. Діалог: « На якому курсі навчаєшся?». Читання тексту: «Карло навчається у Мелані», робота над віршем Дж. Родарі: «Il tram di citta“ Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).


Модуль 2.
Змістовий модуль 1. Театри
ТЕМА 1. Йдемо до театру


  1. Прийменники di та a в поєднанні з артиклем. Теперішній час дієслова andare. Звороти: c`e (ci sono), v`e (vi sono).

  2. Давай підемо до театру! Бруно вивчає мистецтво.

Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).

1.3. Розповідати про видатні театри, а також про відомих людей, які виступали на їх сценах. Діалог: «У театрі Ла Скала»,


ТЕМА 2. Театри.

  1. Тексти: „Al Bolscioi“, „Una lettera“. Словотворення іменників: суфікс -mento. Відмінювання дієслова dare, stare. Прислівники приналежності. Рід та число іменників особливі випадки.

  2. Арія Перголезі „Per queste amare lacrime“ Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).


Змістовий модуль 2. Знання іноземних мов – вікно до Європи.
ТЕМА 1. На якій мові розмовляєш? 

  1. Вести розмови про вивчення іноземної мови, де, як, чому, які складнощі. Давати пораду, як краще вивчати іноземну мову. Читання текстів: «Una lezione italiana»; «Che lingue impari «(Dialogo); Barzeletta: „Qui si parlano tutte le lingue».

  2. Словотворення іменників: суфікс -оnе. Відмінювання неправильних дієслів теперішнього часу: sapere, sedere, bere. Прийменник in в поєднанні з артиклем. Поєднання прикметника su з артиклями. Неправильні дієслова: dire, venire, salire.

  3. Множина іменників та прикметників, які закінчуються на –іо, -іа, -са, -gа, -со, -gо. Робота над арією Дж. Перголезі: «Tre giorni son che Nina». Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).ТЕМА 2. Іноземні мови.

2.1. Розповідати про різноманітні мови та міста, у яких розмовляють на цих мовах. Обґрунтовувати свою думку, чому так важливо розмовляти на інших мовах.

2.2. Прийменники: da, con, per. Неправильні дієслова: tradurre, condurre, udire, morire. Особові займенники 3-ої особи у функції прямого доповнення: la, lo, li, le. Читання анекдотів: « Точки зору або як корисно знати іноземні мови». Робота над текстом: «Котра година?», та діалогом: « Підождемо ще трішки», арією Antonio Caldara: „ Sebben crudele“. Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).

Модуль 3.

Змістовий модуль 1. Італійська мова – вивчати чи ні?
ТЕМА 1. Ти розмовляєш італійською?


  1. Здобувати інформацію, яка цікаве. Давати інформацію, навіщо вивчається італійська мова. Показувати своє розчарування або незадоволення. Оцінювати свій рівень знань італійської мови. Ділитися досвідом, що важливе при вивченні мов.

  2. Англіцизми у італійській мові. Просити та давати щось на деякий час. Висловлювати сумніви, згоду або незгоду. Словотворення іменників суфіксu: -ezza, -izia. Повторення утворення participio presente, passato; participio passato неправильних дієслів.

  3. Passato prossimo. Минулий час ( повторення). Використання чисельників для позначення віків. Невикористання артиклю. Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).


ТЕМА 2. Навчання музики в Італії

2.1. Розповідати про свої побажання, де б хотілось навчатися в Італії, чому. Проводити діалог за прикладом в кафетерії. Музикальні терміни. Текст: «Консерваторія Чайковського», «Навчання музики в Італії», діалог: «Чашечка кофе», вірш: Дж. Родарі «Музика на площі»

2.2. Словотворення іменників суфікси: -ta, -ita, -tu Рarticipio passato неправильних дієслів. Поєднання рarticipio passato з ненаголошеними особовими займенниками у функції прямого доповнення (la, lo, li, le). Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).

Змістовий модуль 2. Жити у місті або у селі.

ТЕМА 1. Життя у місті


  1. Висловлювати припущення про проблеми, які можливі під час життя у місті. Описувати якесь місто, щоб інші могли б здогадатися, про яке місто йде мова. Вести розмову про плюси та мінуси життя у місті.

  2. Висловлювати побажання, щоб було б краще для життя у місті. Читання тексту « Два старика» та « Жити у місті або селі?». Арія Россіні: арія Розіни з опери: „Il Barbiere di Siviglia“Словотворення іменників: суфікси –oso, -eo, -ivo, -evole, -abile, -ibile. Поєднання ненаголошених особових займенників.

  3. Використання ненаголошених особових займенників з дієсловом у минулому закінченому часі. Passato remoto (минулий закінчений час, який використовується у літературних текстах, а також у аріях. Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).


ТЕМА 2. Життя у селі

2.1. Висловлювати припущення про проблеми, які можливі під час життя у селі. Описувати якесь село. Вести розмову про плюси та мінуси життя у селі. Висловлювати побажання, щоб було б краще для життя у селі. опера Доніцетті «Еліксир любові», арія Неморіно.

2.2. Словотворення прикметників: суфікси суб’єктивної оцінки. Наголошені особові займенники. Passato remoto неправильних дієслів. Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).

Модуль 4.

Змістовий модуль 1. Предмети та прикмети

ТЕМА 1. Мені нетреба, але…


  1. Описувати предмети, гра «Бінго», Вести розмови про покупки через інтернет; просити або підтверджувати намір, питати або пояснювати причину, чому подобається та чи інша річ, робити припущення.

  2. Висловлювати сумнів або переживання; висловлювати своє невдоволення; просити пробачення та оцінювати. Вести діалоги, на що витрачаються гроші. Словотворення прислівників: суфікси суб’єктивної оцінки.

  3. Futuro interiore - майбутній передуючий час. Модальне використання майбутнього часу. Відносні займенники: che, chi, il quale, cui. Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).


ТЕМА 2. Мій оберіг

2.1. Вести розмови про обереги. Висловлюватися про своє відношення до забобонів. Розмовляти про традиції у різних країнах. Питати про віру у ангела охоронця.

2.2. Читання тексту « Il dottor Niu». Вести телефоні розмови на задані ситуації. Робота над арією Ельвіри з опери «Пуританці» Вінченцо Белині. Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).
Змістовий модуль 2. Слова, слова, слова….

ТЕМА 1. Комунікація


  1. Описувати подані фото. Висловлюватись з приводу частоти використання різноманітних засобів комунікації. Описувати та відгадувати засоби комунікації.

  2. Читання статті « Un mondo che si parla per e-mail» ( Світ, який розмовляє за допомогою електронних засобів комунікації). Висловлюватись з приводу використання інтернету: « Інтернет – панацея або біда?».

  3. Арія: Giulio Caccini: “Amarilli”. Форма часу congiuntivo – використання. Непряма мова. Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).ТЕМА 2. Телефоні повідомлення
2.1. Залишати повідомлення на автовідповідач. Розуміти залишені повідомлення. Пропонувати свою допомогу для передачі інформації іншій людині. Сongiuntivo imperfetto (минулий час).

2.2. Узгодження часів у італійській мові. Робота над арією Benedetto Marcello: „ Quella fiamma“. Відеокурс «Italiano in familia» (Італійська у родині).Модуль 5
Змістовий модуль 1. Запрошення до читання

ТЕМА 1. Улюблені книжки

  1. Висловлюватися з приводу читання: як часто, що, коли і т. д. Розповідати про свою улюблену книжку. Дискутувати з приводу прочитаних книжок.

  2. Оцінювати ту чи іншу книжку. Розповідати сюжет прочитаної книжки. Виразити інтерес до прочитаного.

  3. Конструкції а patto che / purche / a condizione che + congiuntivo. Пасивна форма з допоміжними дієсловами essere та venire. Робота над відео курсом «Італійська у родині»

ТЕМА 2. У бібліотеці

2.1. Описувати свої бажання щодо читання, просити поради в бібліотеці. Розповідати про свої улюблені книжки та улюблених письменників. Діалог: «У бібліотеці».

2.2. Умовні речення. Умовні речення рефлексивних дієслів та в пасивній формі. .Робота над арією: «Lucevan le stele» - Tosca. Робота над відео курсом «Італійська у родині».

Змістовий модуль 2. Сім’я та її традиції.

ТЕМА 1. Портрети сім’ї.

1.1. Описувати картинки, на яких зображені різноманітні сім’ї. Описувати портрет сучасної сім’ї. Читання тексту «La nuova familia» (Нова родина). Обговорення тексту, які зміни відбулися у сучасних родинах.

Вести дискусію на тему: «Батьки та діти».

1.2. Прослуховування розмови батька з сином, висловлювати свою точку зору. Прикметники на –bile. Конструкція Fare + infinito; nonostante, sebbene benchè, malgrado + congiuntivo. Безособова форма рефлексивного дієслова (ci si). Герундій часу. Робота над відео курсом «Італійська у родині».

1.3. Використання прислівника mica, magari + congiuntivo imperfetto, використання умовного способу минулого часу для висловлювання ідеї майбутнього в минулому, se ne, позиція займенників з герундієм.

ТЕМА 2. Свята та подарунки


  1. Описувати фото, на яких зображені різні свята. Вести розмову про свята в Італії. Розмовляти про свята, які подобаються, та які взагалі не подобається відзначати. Дискутувати, чи важливо дотримуватися традицій у родині.

  2. Розмовляти про подарунки, з якого приводу, коли, кому, хто приносить подарунки. Висловлюватися з поданих ситуацій, як би я повів себе, якщо б… Нагадувати про дану обіцянку та невиконану. Робити припущення. Робота над відео курсом «Італійська у родині».

Модуль 6.

Змістовий модуль 1. Видатні композитори

ТЕМА 1. Знайомство з Пучіні. 

  1. Обговорення арії „La Boheme“, Puccini, письмо Пучіні своїй матері, Пучіні у Мелані – читання текстів та обговорення. Словотворення дієслів: суфікси –acchiare, icchiare, -ucchiare.

  2. Інфінітив. Часові форми інфінітива. Інфінітивні конструкції. Інверсія прямого доповнення. Робота над відео курсом « Італійська у родині».

1.3. Поєднання часів у реченні. Дієприслівник.

ТЕМА 2. Знайомство з Роcсіні.

2.1. Розповідати про Россіні. Читання текстів: Верді „Il Trovatore“; про створення твору: „Il Barbiere di Siviglia“ Бетховен та Россіні.

2.2. Аделіна Патті та Россіні. Арія Россіні: арія Розіни з опери: „Il Barbiere di Siviglia». Робота над відео курсом « Італійська у родині».
Змістовий модуль 2. Особистості, які створювали оперу

ТЕМА 1. Знайомство з Дж. Верді.


  1. Опис характеру Верді та характеру його творів. «Дж. Верди», « Франческо Томаго».

  2. Вести розмову про Дж. Верді. Арія Отелло з останнього акту . Послідовність часових форм. Робота над відео курсом «Італійська у родині»

1.3. Trapassato remoto (позаминулий час у літературних творах).

ТЕМА 2. Знайомство з Маріо Монако – видатним виконавцем опер.


  1. Читання тексту про «Маріо дель Монако», обговорення. Читання та переказ тексту «Театр Ла Скала в Мелані»; робота над арією В. Глюка «O del mio dolce ardor».

  2. Словотворення дієслів: суфікси –izzare, -eggiare, -icolare, -ificare. Повторення Trapassato prossimo (позаминулий час). Робота над відео курсом «Італійська у родині»

Модуль 7
Змістовий модуль 1. Відомі особистості
ТЕМА 1  Знайомство з Белині

1.1. Розповідь про цікавий епізод з життя Белині. Читання тексту: «Три бажання»,

« Мені здалося…»Беллині: сцена та арія Ельвіри з опери «Пуританці». Доповідь про життя та творчість Белині.

1.2 Робота над відео курсом «Італійська у родині»

1.3. Умовні речення. Condizionale semplice, condizionale composto
ТЕМА 2. Знайомство з Скарлатті.


  1. . Розповідь про цікавий епізод з життя Скарлатті. Читання текстів: «Мій батько», «Скарб для бідних».

2.2. Скарлатті: ораторія Сенеки. Розбір. Доповідь на тему. Робота над відео курсом «Італійська у родині»

Змістовий модуль 2. Відомі письменники Італії
ТЕМА 1. Франческо Петрарка-відомий письменник і поет.
1.1.Читання творів Петрарки італійською мовою, обговорення. Розвивати здібність вільного спілкування на душевні, життєві, приємні теми. Висловлювати свою думки після прослуховування тексту, обмінюватися думками. Розповідь про цікавий епізод з життя Петрарки.

1.2.Сполучники та окличні слова. Виконання вправ. Відео курс « Італійська в родині».


ТЕМА 2. Данте Аліг’єрі-загадкова постать італійської літератури


  1. Читання творів Данте Аліг’єрі італійською мовою, обговорення та переказ. Розповідь про створення одного з творів відомого письменника.

  2. Інфінітив та його використання.Модуль 8.
Змістовий модуль 1. Відвідання концерту та кінотеатру
ТЕМА 1. .Відвідання концерту

  1. Прослуховування тексту « Ти хотів би відвідати концерт?». Розказувати про відвідання концерту, обмін враженнями.

  2. Мій похід у кінотеатр на улюблений фільм. Обмін враженнями, переказ сюжету фільму.

  3. Наказовий спосіб, використання в мові.


ТЕМА 2. Фестивалі та сучасна італійська музика.

2.1. Фестивалі музики в Україні та Італії. Розповідь про відвідання або участь у фестивалі. Обмін враженнями. Діалогічне мовлення.

2.2. Сучасні італійські виконавці. Доповідь про одного з виконавців.

2.3. Прямі та непрямі займенники.


Змістовий модуль 2. Мистецтво понад усе!
ТЕМА 1. Мистецтво Мікеланджело

  1. Читання тексту про Мікеланджело. Переказ. Обговорення напрямків сучасного мистецтва. Переказувати текст у хронологічній послідовності. Прослуховування діалогу: «Викрадення коштовної картини із галереї Уфіці»

  2. Відомі фонтани у Римі. Стійкі фразеологічні вислови.

  3. Пасивна форма. Використання.


ТЕМА 2. Мистецтво Леонардо да Вінчі.

2.1. Біографія Леонардо да Вінчі. Узнаємо Італію. Гра « Експерти з мистецтва».

Прослуховування діалогів.

2.2. Робота над відео курсом.4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

сем

інд

ср

л

п

сем

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Перше знайомство


Каталог: docs -> 2017 -> bachelor
2017 -> Конспек т відкритого уроку з української літератури у 9 класі «Життя І творчість філософа, просвітителя, поета. Збірка «Байки харківські»
2017 -> Виступ-презентація Куп’янськ 2016 Роботу виконав
2017 -> Розпорядження міського голови № положення про ХІ всеукраїнський дитячо-юнацький конкурс вокального мистецтва імені Бориса Гмирі 1
bachelor -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
2017 -> Проектна діяльність на уроках української літератури. Проект «Празька поетична школа»
bachelor -> Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова iconІноземна мова (німецька) Мета викладання навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни – формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування...
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка