Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні наукиСкачати 391,85 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.03.2018
Розмір391,85 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра історії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної

роботи________ Н. І. Василькова

28 серпня 2017 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Історіографія історії України

ОКР «бакалавр»

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 032 Історія та археологія

Факультет: історичний

2017-2018 навчальний рік


Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України » для студентів ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія та археологія

Розробник: Пархоменко Владислав Анатолійович, професор кафедри історії, доктор історичних наук.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії

Протокол № від « » серпня 2017 р.

Завідувач кафедри _______________ (Ніколаєв І. Є.)
« » серпня 2017 р.

  1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів –5

Галузь знань

0203 Гуманітарні наукиНормативна


Напрям підготовки

6.020302 ІсторіяІндивідуальне науково-дослідне завдання
Рік підготовки:

4
Семестр

Загальна кількість годин- 150

7
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


24
Практичні, семінарські

26
Лабораторні

-

-

Самостійна робота

100
Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання: 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (30 % / 70 %).

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Дисципліна – Історіографія історії України

Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень - Бакалавр
Мета курсу “Історіографія історії України” - забезпечити розуміння майбутніми фахівцями – вчителями історії - методології української історичної науки, усвідомлення її у контексті загального процесу її розвитку, підвищення рівня їх професійної культури та історичного мислення, дослідницьких та інформаційних умінь

Завдання курсу “Історіографія історії України”:

- розкрити зміст поняття “історіографія”, гносеологічну природу історіографічних знань, місце та функції історіографії в процесі історичного пізнання, основні етапи становлення історіографії як спеціальної дисципліни, дати аналіз категоріального апарату та методів історіографії;

- з‘ясувати соціокультурні та внутрішні передумови розвитку процесу історичного пізнання, народження, розвитку й удосконалення знань про історичне минуле, виділити основні етапи розвитку історичної науки в Україні, визначити критерії періодизації та специфіку кожного конкретного періоду історіографічного процесу в Україні XVIII - початку XXI століття;

- ознайомити студентів зі школами, течіями й напрямками в історіографії, які відігравали провідну роль у розвитку вітчизняної науки, характеристиками найвидатніших представників історичної науки;

- формувати засобами історіографії професійну культуру, науковий світогляд майбутнього історика, та дослідницькі й інформаційні уміння студентів.

Запропонований у програмі матеріал передбачається вивчати наступними шляхами: читання лекцій, проведення семінарських занять, самостійна позааудиторна робота студентів. Причому, більша частина матеріалу виноситься на останню форму. З огляду на це студентам слід уважно ознайомитися із запропонованим списком літератури.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати :

- джерела та періодизацію історіографії історії України;

- природу історіографії та її місце у процесі історичного пізнання;

- методи історіографії, її методології та понятійно-термінологічний апарат;

- тенденції розвитку історіографії історії України;

- школи, течії та напрямки в історіографії, які відігравали провідну роль у розвитку вітчизняної історичної науки;

- основні політичні, соціальні та культурні чинники, що вплинули на становлення та розвиток історіографічного процесу в Україні у XVIII - на початку XXI ст.

Вміти :

- визначати внесок провідних істориків у становлення та розвиток української історіографії;

- використовувати знання з історіографії історії України у викладацькій роботі.
Компетенції які повинен одержати студент:

І. Загальнопредметні.

Знати основні досягнення сучасної академічної науки у галузі вивчення історіографії історії України; новітні концепції вітчизняної історії, сучасні українські та зарубіжні наукові центри.ІІ. Фахові: Розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних умовах, систематично самостійно працювати над історичними джерелами, документами, науковою літературою, періодичними виданнями і здобувати з них фактичний матеріал, застосовуючи принципи наукової критики джерел та літератури;
Міждисциплінарні зв'язки:: з історією України, всесвітньою історією, історіографією, теорією і методологією історії.

3. Програма навчальної дисципліни «Історіографії історії України»


Кредит 1

Тема 1. Вступ до курсу Методи історіографічного аналізу. Історіографічний процес. Історіографічна ситуація. Історіографічне джерело. Історіографічний факт. Наукова школа в історіографії.

Тема 2 Історіографія давньої історії України, Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Етапи історіографії слов‘ян. Автохтонність слов'ян і норманська теорія. Формування східнослов'янських народностей. Витоки та зародження давньоукраїнської історичної думки.

Тема 3 Історіографія історії України Литовсько-польської доби. Історіографічний огляд оцінки Люблінської та Берестейської уній. Історична думка українців литовської доби. Українська історична думка на тлі утвердження Речі Посполитої. Історіографічний огляд проблеми генезису та становлення козацтва.

Кредит 2

Тема 4 Історіографія досліджень про Українську національну революцію середини XVII ст. та історичну думку XVII ст. Українська національна революція XVII ст. в історіографії. Козацькі літописи. «Хроніка з літописців стародавніх». Синопсис. Автономістські мотиви історичної думки XVII ст.

Тема 5. Гетьманська доба в історіографії. Історіографія доби Руїни. Оцінка постаті Івана Мазепи в історіографії

Кредит 3
Тема 6. Розвиток історичних знань в Україні у ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. Українська історіографія в контексті просвітництва та раціоналізму. Початок антикварної і археографічної діяльності, перші спроби документалізації української історії. Перші наукові розвідки з історії України.

Кредит 4
Тема 7. Наукові школи та напрямки в українській історіографії Український романтизм. Народницький напрям. Київська історична школа В. Антоновича. Львівська та Київська школи істориків М.Грушевського. Державницький напрям.

Тема 8. Утвердження української національної історіографії на рубежі ХІХ-ХХ ст.

Наукові товариства. Розвиток історичної думки на західноукраїнських землях.Кредит 5

Тема 9. Огляд розвитку української історіографії у 20-х роках ХХ – на початку ХХІ ст. Українознавчі осередки історичної науки в діаспорі. Перетворення історичної науки в ідеологічне знаряддя радянського режиму. Вплив шістдесятництва на розвиток історичної думки. Історики діаспори в обороні національних традицій української історіографії. Методологічна переорієнтація пострадянських істориків України.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви

кредитів і тем

Кількість годин
1

Усього

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Кредит 1.


1.

Тема 1. Вступ до курсу Методи історіографічного аналізу. Історіографічний процес. Історіографічна ситуація. Історіографічне джерело. Історіографічний факт. Наукова школа в історіографії.


4

2
4

2.

Тема 2. Історіографія давньої історії України, Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Етапи історіографії слов‘ян. Автохтонність слов'ян і норманська теорія. Формування східнослов'янських народностей. Витоки та зародження давньоукраїнської історичної думки.

10

2

4

6

3.

Історіографія історії України Литовсько-польської доби. Історіографічний огляд оцінки Люблінської та Берестейської уній. Історична думка українців литовської доби. Українська історична думка на тлі утвердження Речі Посполитої. Історіографічний огляд проблеми генезису та становлення козацтва.

12

2
8
Кредит 2

4.

Історіографія досліджень про Українську національну революцію середини XVII ст. та історичну думку XVII ст. Українська національна революція XVII ст. в історіографії. Козацькі літописи. «Хроніка з літописців стародавніх». Синопсис. Автономістські мотиви історичної думки XVII ст.

14

2

4

8

5.

Гетьманська доба в історіографії. Історіографія доби Руїни. Оцінка постаті Івана Мазепи в історіографії

6

2

2

4

Кредит 3.

6.

Розвиток історичних знань в Україні у ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. Українська історіографія в контексті просвітництва та раціоналізму.

Початок антикварної і археографічної діяльності, перші спроби документалізації української історії. Перші наукові розвідки з історії України.
14

2

4

10
Кредит 4

7.

Наукові школи та напрямки в українській історіографії Український романтизм. Народницький напрям.

Київська історична школа В. Антоновича. Львівська та Київська школи істориків М.Грушевського. Державницький напрям.18

2

2

10

8.

Утвердження української національної історіографії на рубежі ХІХ-ХХ ст.

Наукові товариства. Розвиток історичної думки на західноукр. земях.18

4

4

10

Кредит 5

9.

Огляд розвитку української історіографії у 20-х роках ХХ – на початку ХХІ ст. Українознавчі осередки історичної науки в діаспорі.

Перетворення історичної науки в ідеологічне знаряддя радянського режиму. Вплив шістдесятництва на розвиток історичної думки. Історики діаспори в обороні національних традицій української історіографії. Методологічна переорієнтація пострадянських істориків України.54

6

6

40

Разом
150

24

26

100


6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин

1

Вступ до курсу

2

2

Історіографія давньої історії України, Київської Русі та Галицько-Волинської держави

2

3

Історіографія історії України Литовсько-польської доби

2

4

Історіографія досліджень про Українську національну революцію середини XVII ст. та історичну думку XVII ст.


2

5

Гетьманська доба в історіографії


2

6.

Розвиток історичних знань в Україні у ХVІІІ – першій третині ХІХ ст

2

7.

Наукові школи та напрямки в українській історіографії

2

8.

Утвердження української національної історіографії на рубежі ХІХ-ХХ ст..

4

9.

Огляд розвитку української історіографії у 20-х роках ХХ – на початку ХХІ ст.

8

Разом

26


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин

1

Вступ до курсу

12

2

Історіографія давньої історії України, Київської Русі та Галицько-Волинської держави

12

3

Історіографія історії України Литовсько-польської доби

12

4

Історіографія досліджень про Українську національну революцію середини XVII ст. та історичну думку XVII ст.


12

5

Гетьманська доба в історіографії


12

6.

Розвиток історичних знань в Україні у ХVІІІ – першій третині ХІХ ст

12

7.

Наукові школи та напрямки в українській історіографії

12

8.

Утвердження української національної історіографії на рубежі ХІХ-ХХ ст..

8

9.

Огляд розвитку української історіографії у 20-х роках ХХ – на початку ХХІ ст.

8

Разом

100


9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Теми для ІНДЗ

1. Історіографія історії України як наука і навчальний предмет.

2. Історіографія історії українських земель у найдавніші часи.

3. Київська Русь в сучасній історичній науці.

4. Галицько-Волинська держава в історіографії.

5. Історична література про значення княжої доби в історії українського народу.

6. Історіографія історії України ХІV - початку ХVІІ століття.

7. Висвітлення в історичній літературі Хмельниччини та гетьманської доби.

8. Відображення у працях істориків державного статусу Гетьманщини.

9. Конституція Пилипа Орлика та її висвітлення в історичній літературі.

10. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства і його оцінка в новітній історіографії.

11. Вклад істориків Київського університету і школи В.Антоновича в розвиток української історіографії.

12. Історична наука про початок українського відродження (XIX ст.).

13. Історіографія українського національно-визвольного руху на рубежі ХІХ-ХХ століть.

14. Історики про «українське питання» в Першій світовій війні

15. Утворення ЗУНР в історіографії.

16. Українська революція 1917-1921 рр. в історичних працях.

17. Висвітлення в історичній літературі утвердження радянської державності України.

18. Українські землі в 20-30-х роках ХХ ст.: історіографія проблеми.

19. Історіографія історії України періоду Другої світової війни.

20. Голодомор і політичні репресії 1930-х років в Україні та їх відображення у вітчизняній та зарубіжній історіографії.

21. Історична наука про вклад українського народу в розгром нацизму.

22. Історики про агонію сталінізму та повоєнні репресій проти українського народу.

23. Історичні дослідження повоєнного розвитку України і руху опору сталінізму.

24. Україна в добу хрущовської "відлиги" та наростання авторитаризму: історіографія проблеми.

25. Історична наука про національно-державне відродження і розбудову незалежної України.

26. Історична наука України на сучасному етапі.

27. Історики Миколаївщини.


10. Методи навчання

Реалізація навчально-виховних завдань потребує комплексного використання різноманітних методів навчання, які мають забезпечити взаємопов’язану та цілеспрямовану діяльність педагога й студентів. Методи навчання реалізуються через систему прийомів та засобів навчальної діяльності. Вони мають забезпечити взаємозв’язок трьох компонентів: мотиваційного, організаційно-ділового і контрольно-оцінного. У першому випадку треба використовувати методи, спрямовані на формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності. У групі організаційно-ділового компоненту виділяють методи організації і забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивний, дедуктивний, репродуктивного та пошукового характеру). Такі методи називають словесними, наочними і практичними. У групі контрольно-оцінного компонента визначають методи пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.

До словесних методів навчання належать: розповідь, пояснення, бесіда, лекція. Розповідь це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форму розкриття навчального матеріалу з метою спонукання студентів до створення в уяві певного образу.

Пояснення вербальний метод навчання, за допомогою якого педагог розкриває сутність певного явища, закону, процесу. Він ґрунтується не стільки на уяві, скільки на логічному мисленні з використанням попереднього досвіду студентів.

Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з певної галузі знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних. З цього погляду виділяють два види бесіди: евристичну й репродуктивну. За місцем у навчальному процесі розрізняють вступну, поточну й підсумкову бесіди.

Лекція – це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою.

Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних методів. Вони зумовлені діалектичними закономірностями пізнання і психологічними особливостями сприймання. Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації. При цьому варто зауважити, що ці методи можуть застосовуватись як прийоми реалізації вимог інших методів.

Демонстрація – це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

Ілюстрація – метод навчання, за допомогою якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, малюнки, схеми, графіки та ін.).

Досить суттєвим у використанні наочних методів навчання є володіння технологією і технікою виготовлення й використання засобів демонстрації та ілюстрації. Особливої уваги потребує використання технічних засобів навчання, й зокрема комп’ютерної техніки. Зазначений метод відіграє значну роль у процесі організації самостійної роботи студентів.

Під час виконання самостійної роботи використовуються інтерактивні методів навчання (робота у малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань). Окрім того з метою активізації розумової діяльності студентів застосовуються: проблемний виклад навчального матеріалу, частково-пошуковий метод.

Проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної ситуації, допомогу студентам у виділенні та «прийнятті» проблемного завдання, використанні словесних методів (лекції, пояснення) для активізації мисленнєвої діяльності студентів, спрямованої на задоволення пізнавального інтересу шляхом отримання нової інформації.

Частково-пошуковий метод включає студентів у пошук шляхів, прийомів і засобів розв´язання пізнавального завдання. Для забезпечення дієвості цього методу необхідно створити проблемну ситуацію і спонукати студентів до розуміння і «прийняття» пізнавального завдання; керувати ходом пошукової мисленнєвої діяльності студентів з використанням системи логічно вмотивованих запитань; стимулювати і схвалювати пізнавальну діяльність студентів у процесі розв´язання навчальних завдань; аналізувати успіхи і помилки, труднощі.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 03 «Гуманітарні...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни " сучасна теологія. Православна теологія" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка