Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні наукиСкачати 391,85 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.03.2018
Розмір391,85 Kb.
ТипРобоча програма
1   2

Методи контролю

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності. З метою об’єктивної перевірки знань на семінарських заняттях застосовуються усне опитування, письмові контрольні роботи, тестовий контроль. Самостійна робота перевіряється шляхом написання рефератів, тестів, а також усного опитування.


11. Критерії оцінювання

F – 1 Практично не знає науково-понятійного апарату. Володіння навчальним матеріалом на рівні розпізнавання. Не має конспектів з дисципліни. Не може користуватися підручниками, словниками та енциклопедіями, методичними рекомендаціями, іншими дидактичними засобами. Не має наукового уявлення про предмет і завдання курсу, або може дуже приблизно їх сформулювати, виходячи із знань, набутих в повсякденному житті.

Fх – 2 Має слаборозвинені уявлення про термінологію. Володіє навчальним матеріалом на фрагментарному рівні. Конспект з предмету складений безсистемно і фрагментарно Не спроможний вибудувати логіку відповіді. Не може відповісти на питання без грубих помилок, намагається вгадати відповідь на конкретні запитання. Зовсім не обізнаний в першоджерелах. Не спроможний продуктивно використовувати допомогу викладача.

Е – 3 Самостійно відтворює деякі основні положення, викладені в базовому підручнику чи лекційному матеріалі. Може в найбільш загальних моментах розкрити зміст основних понять і категорій. Для відтворення систематизованого навчального матеріалу потребує сторонньої допомоги. Письмові роботи безсистемні і непослідовні, позбавлені проблемності, збіднені на наукову термінологію. Часто припускається типових помилок, які, однак, при допомозі може виправити. Конспект складений формально, часто неохайно. Нерідко замість конспекту при відповідях користується ксерокопіями з підручників, які слабо або взагалі не опрацьовані. Зовсім не вивчає додаткову літературу, із першоджерелами ознайомлений поверхово. Матеріалом, що планується на самостійне опрацювання, практично не володіє.

D – 3 Повною мірою відтворює матеріал, що викладений в рекомендованих підручниках. Додатковою літературою практично не користується, знання першоджерел не має системного характеру. При відповідях зорієнтований на репродуктивне відтворення матеріалу, а не його творче осмислення і засвоєння. В цілому вільно орієнтується в історико-філософських аспектах предмету, однак відчуває значні утруднення при розгляді теоретичних питань. При виправленні помилок, яких припускається при усних відповідях, потребує деякої допомоги викладача. Слабко уявляє, як можуть бути використані знання з предмету при вивченні інших дисциплін соціо гуманітарного спрямування, у становленні фахово важливих рис особистості. Теми, що виносяться на самостійну роботу, опрацьовані поверхово.

С – 4 Досить вільно володіє матеріалом в обсязі робочої навчальної програми, чітко уявляє і може пояснити суть основних положень, понять і категорій. Має повні особисто написані конспекти з лекційних та семінарських занять, систематично вивчає теми, що виносяться на самостійне опрацювання, використовує їх матеріал при усних відповідях і написанні письмових контрольних робіт. Має конспект по всім першоджерелам, хоча не завжди достатній за обсягом та якістю для їх повноцінного вивчення. Відповідь побудована логічно, однак на семінарських заняттях часто звертається до конспектів. Не завжди може пояснити суть законспектованого матеріалу. При необхідності достатньо легко знаходить потрібний матеріал у конспекті, підручниках, довідковій літературі. Може виявляти зацікавленість до окремих проблем, публікацій в періодичних виданнях. Не завжди може показати актуальність проблем, що розглядаються в курсі навчальної дисципліни.

В – 4 Вільно володіє матеріалом згідно з програмою дисципліни. Систематично відвідує лекційні і семінарські заняття, глибоко і цілеспрямовано вивчає першоджерела. При роботі на семінарських заняттях виявляє активність, здатність до ведення наукової дискусії, самостійного мислення. Може чітко визначити актуальність проблемних питань, що вивчаються, добре усвідомлює значення дисципліни для становлення професіонала та особистості. Проявляє сталий і неослабний інтерес до різних проблем, читає додаткову літературу з метою поглиблення знань, отриманих на заняттях. Досить ефективно використовує попередній матеріал, може на достатньому рівні здійснювати аналітико-синтетичні операції на основі отриманих знань. Володіє достатньо високою культурою самостійного планування своєї позааудиторної роботи. Однак в деяких темах може виявляти фрагментарність знання, неспроможність на високому рівні використовувати філософську методологію щодо розгляду і аналізу актуальних проблем розвитку людини та суспільства.

А – 5 Чітко розуміє роль і значення курсу як специфічного наукового світогляду і як універсальної методології. Вільно володіє матеріалом згідно з програмою дисципліни. Систематично відвідує лекційні і семінарські заняття, глибоко і цілеспрямовано вивчає першоджерела. При роботі на семінарських заняттях виявляє активність, здатність до ведення наукової дискусії, самостійного мислення. Може чітко визначити актуальність проблемних питань, що вивчаються, добре усвідомлює значення дисципліни для становлення професіонала та особистості. Проявляє сталий і неослабний інтерес до різних проблем, читає додаткову літературу з метою поглиблення знань, отриманих на заняттях. Ефективно використовує попередній матеріал, може здійснювати аналітико-синтетичні операції на основі отриманих знань. Володіє високою культурою самостійного планування своєї поза аудиторної роботи, продуктивно аналізувати проблемні ситуації, що виникають в сучасному світі та країні. На семінарських заняттях відповідає вільно, конспекти та інші допоміжні матеріали використовує творчо. Письмові роботи мають чітко визначену логічну структуру і завершений характер, характеризуються гарним науковим стилем. Вільно використовує між предметні зв'язки, добре орієнтується в періодичній та монографічній літературі з предмету. Легко знаходить відповіді на нестандартні питання. Здатен переконливо обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію, на високому теоретичному рівні аналізувати соціальне значущі проблеми і процеси. Виявляє творчі здібності, схильність до самостійної науково-дослідницької роботи, що проявляється у прагненні приймати участь в наукових конференціях, проблемних групах тощо.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Для оцінки отриманих знань з навчальної дисципліни «Історія української культури» пропонується проведення тестування. Підсумковий контроль передбачає відповіді на 100 тестових завдань. Оцінка визначається кількістю правильних відповідей (тестові завдання передбачають лише одну правильну відповідь).

1 – 34 відповіді – незадовільно – F.

35 – 59 відповідей – незадовільно – FX.

60 – 63 відповіді – задовільно – E.

64 – 73 відповіді – задовільно – D.

74 – 81 відповідь – добре – C.

82 – 89 відповідей – добре– B.90 – 100 відповідей – відмінно– A.
12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

КР

Накопичувальні бали/

Сума
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5
20

20

20

20

20

150

250


Т6

Т7

Т8

Т9
100
20

10

10

10
100

250500


Шкала оцінювання: національна та ECTS

ОЦІНКА

ЄКТС


СУМА БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

екзамен

залік

A

90-100

5 (відмінно)

5/відм./зараховано

B

80-89

4 (добре)

4/добре/ зараховано

C

65-79

D

55-64

3 (задовільно)

 


3/задов./ зараховано

 


E

50-54

FX

35-49

2 (незадовільно)

 


Не зараховано

13. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс.


14. Рекомендована література

Базова:

Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій - К., 2012.

Колесник І.І Українська історіографія ХVІІІ - початку ХХ ст. – К., 2000.

Коцур В.П., Коцур А.П. Історіографія історії України. Курс лекцій. - Чернівці, 1999.

Марченко М.І.Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.).-К., 1959.

Рибалка І.К. Історія України. - Т. 1. - Харків, 1995: Т.2. - Харків, 1997; Т.3.-Харків, 2004.

Українська історіографія на зламі XX і XXI століть – здобутки і проблеми. - Львів, 2004.

Антонович В.Б. Моя сповідь. - К., 1995.

Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. - К., 1991.

Аркас М. Історія України-Русі. - К., 1990.

Багалій Д. Автобіографія //Київська старовина, 1992. - № 4, 5.

Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - Харків, 1990.

Багалій Д.І. Нарис історії України: Доба натурального господарства. - К., 1994.

Багалій Д.І. Нариси української історіографії доби феодалізму і доби капіталізму //Архіви України, 1993 - № 3,4.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. - К., 1991.

Блок М. Апология истории или ремесло историка. - М., 1986.

Ващенко В.В. Лекції з історії української історичної науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. ( М.Костомаров, В.Антонович, М.Грушевський). – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – 140 с.

Грушевський М.С. Звичайна схема "руської" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства //Пам‘ятки України, 1991. -№3.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1991.

Грушевський М. Історія та її соціально-виховуюче значення //На порозі нової України. - К., 1991.

Грушевський М.С. Історія України-Русі.-К., 1991 - 1998. - ТТ. 1-Х.

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. - К., 1992.

Дорошенко Д. Нарис історії України. – Мюнхен - Київ, 1991.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право. – К.: Вид-во «Українознавство», 1996. – 256 с.

Драгоманов М.П. Вибране. – К., 1991.

Драгоманов М.П. Пропащий час: українці під Москвою //Український історичний журнал, 1991. - № 9.

Ефименко А.Я. История украинского народа. - К., 1990.

Історія Русів. - К., 1991.

Карамзин Н.М. История государства Российского. - М., 1988.

Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти томах. - М, 1987.Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. - М., 1980.

Костомаров Н.И Исторические произведения. Автобиография. - К., 1989.

Костомаров Н.И. Мазепа. - М., 1992.

Костомаров Н.И. Мысли о федеративном начале в Древней Руси //Український історичний журнал, 1993. - № 10, 11 - 12.

Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1990.

Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. - К., 1991.

Літопис Самовидця. - К., 1971.

Липинський В. Твори. Архів. Студії. - К. , Філадельфія, 1994.

Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен. - М., 1933.

Полонська-Василенко Н. Історія України. - ТТ.1 - 2. - К., 1992.

Ригельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. - К., 1994.

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. - ТТ. 1-7. - М., 1988.

Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1992

Тойнби А.Дж. Постижение истории. - М., 1991.

Февр Л. Бои за историю. - М., 1991.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. - ТТ. 1 - 3. - К., 1990.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991.

Допоміжна:

Антонович М. 50-річчя Української Вільної Академії Наук //Український історик. - 1995. - № 1-4 (124-127). - С. 73-81.

Бадзьо Ю. Знищення і русифікація української історії в советській Україні //Український історик, 1981. - №1-4. - С.83-87; 1982. - № 1-2. -С.54-64.

Баран О. Любомир Винар (З нагоди 65-ліття) //Український історик, 1997. - № 1-4 -С. 11-32.

Барг М.А. Эпохи и идеи: Сгановление историзма. -М.. 1987.

Білокінь С. Про становище історичної науки в Україні // Український історик, 1990.-№ 1-4.

Білодід В.Д. Історіографія української етноментальності: В. Б. Антонович: історіософські нариси / В. Д. Білодід; за ред. Н. П. Поліщук. - К. : Вища школа, 2011. - 335 с.

Бон Т. Историзм в России? О состояини русской исторической науки в XIX веке // Отечественная история. - 2000. - № 4.

Брайчевський М. Вступ до історичної науки. - К., 1995.

Верба І. Н.Д Полонська-Василенко: сторінки життєвого та творчого шляху // Український історичний журнал, 1993. - № 7-8.

Верба І.В. О.П.Оглоблин //Український історичний журнал, 1995. - № 5.6.

Винар Л. Силуети епох. Історична розвідка. - Дрогобич, 1992.

Винар Л. Українське історичне товариство з перспективи 35 років (1965-1995) //Український історичний журнал, 2001. - №1.

Винар Л. "Український історик": 40 років служіння науці. 1963-2003. - Нью-Йорк -Острог, 2003.

Віднянський С. Заснування і діяльність Українського вільного університету - першої української високої школи за кордоном (1921-1945 рр.) // Український історичний журнал, 1993. - № 11-12; 1994 - №4-5.

Водотика С.Г., Кондрашов В.Ф. О.Ю. Гермайзе //Український історичний журнал, 1992. - №12.

Врублевський В. До створення Української Академії наук //Український історичний журнал, 1993. - № 1.

Ганусенко І.М. Дмитро Іванович Яворницький. - К., 1969.

Гирич І.Б. Організація М Грушевським археографічної роботи у львівський період його життя і діяльності (1894 - 1914) //Український історичний журнал, 1997.- № 1. - С. 72-86.

Головко В. Історіографія кризи історичної науки. Український контекст. - К., 2003.

Грицак Я. Нариси Історії України: Формування модерної української нації XIX-XX ст. - К., 1997.

Гурницький К.І. А. Кримський як історик. - К., 1971.

Єкельчик С. Вячеслав Липинський // Історія України в особах. ХІХ-ХХ ст. - К., 1995.-С.267-273.

Журба О.І. Київська археографічна комісія. 1843- 1921. -К., 1993.

Залізняк Л. Л. М.Ю.Брайчевський і походження слов‘янських народів // Михайло Брайчевський. Вчений і особистість. - К., 2002.-С.67-83

Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. - К., 2004.- С.78-93.

Залізняк Л.Л. Давньоруська народність: нова версія старого міфу // Етнічна історія народів Європи.- Київ, 2001.- Вип.9.- С.12-21.

Залізняк Л.Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність //Пам‘ять століть. - 1998.- №6.- С.2-15.

Залізняк Л.Л. Етногенез українців та їхніх сусідів з позицій сучасної етнології // Записки НаУКМА.-Т.2.-1997.- С.52-60.

Залізняк Л.Л. Етногенез українців, білорусів, росіян // Пам‘ять століть. - 1997.- №4.- С.2-13.

Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. - К:Абрис, 1994.-255 с.

Залізняк Л.Л. Первісна історія України.-К.,1999.- 264 с.

Залізняк Л.Л. Походження українського народу // Матеріали до української етнології. - Вип.1 (4).- К., 1995.- С.115-123.

Залізняк Л.Л. Походження українців в лещатах імперських міфів // Магістеріум. – вип. 20.- Археологічні студії. - К., 2005.- С.94-100.

Залізняк Л.Л. Проблема етногенези українців з позиції сучасної європейської етнології // Магістеріум. Археологічні студії. - К., 2001.-С.49-56;

Заруба В. Життя і смерть академіка Слабченка // Дзвін, 1992. - №3,4.

Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла Грушевського // Український історик, 1991-1992. - С 147-168.

Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999. Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів. - Львів, 2007. - 312 с.

Искендеров А.А. Историческая наука на пороге XXI в. // Вопросы истории, 1996. -№ 4.

Касьянов Г.В. Академік М.Г. Яворський: доля вченого //Український історичний журнал, 1990. - № 8.

Касьянов Г.В. Ще не вмерла українська історіографія / Критика. – 2002

Касьянов Г.В. Сучасний стан української історіографії: Методологія та інституційні проекти. – К.: Генеза, 2004. - 107c.

Киян О.І. Життєвий та творчий шлях В.Б Антоновича // Український історичний журнал, 1991. - № 2.

Киян О.І. Володимир Антонович: історик й організатор Київської історичної школи. - К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 491 с.

Киян О.І. Внесок журналу ―Русский Архив в історіографію України //Український історичний журнал, 1988. – № 10. – С. 68–76.

Киян О.І. Співробітництво М. І. Костомарова в історичних журналах пореформеної Росії //Український історичний журнал, - 1990. – № 4. – С. 63–72.

Киян О.І. Кафедральне ―вірую Володимира Антоновича //Київська старовина, 1992. – № 3. – С. 65–69.

Киян О.І. Формування наукового світогляду і становлення Володимира Антоновича як історика України //Академія пам‘яті професора Володимира Антоновича. – К.: Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 1994. – С. 5–17.

Киян О.І. Олександр Яблоновський як дослідник історії України //Український історичний журнал, 1994. – № 4. – С. 61–74.

Киян О.І. Володимир Антонович і польсько-українська конфронтація в історіографії другої половини ХІХ століття //Третя академія пам‘яті професора Володимира Антоновича. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1996. – С. 61–71.

Киян О.І. Генезис категорії Київська історична школа в історіографії //Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 9. – К., 1999. – С. 154–165.

Киян О.І. М. Д. Іванішев як історик й організатор історичної науки //Український історичний журнал, 2002. – № 2. – С. 84–99. Історико-культурологічний збірник. – Вип. V. – Харків: ―ФріМайнд‖, 2002. – С. 172–186.

Киян О.І. Історія України в польській романтичній історіографії першої половини ХІХ століття //Центральна Україна – Польща в дослідженнях науковців та краєзнавців Кіровоградщини. – Кіровоград: ПВЦ ―Мавік‖, 2004. – С. 8–14.

Киян О.І. Концепція історії Росії Сергія Соловйова в інтерпретації Володимира Антоновича //Україна і Росія: Досвід історичних зв‘язків та перспективи співробітництва: Збірник наукових праць (За ред. О. І. Кожухаря та В. О. Вєтохіної). – Кривий Ріг, 2004. – С. 441–448.

Киян О.І. До біографії Михайла Грушевського: творчі контакти з Володимиром Антоновичем в Київському університеті 1887–1894 рр. //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 80–85.

Киян О.І. Роль Михайла Максимовича в становленні Володимира Антоновича як історика України // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого). Відповід. ред. проф. М. Карпатюк. – К.: Просвіта, 2006. – С. 236–245.

Киян О.І. Микола Костомаров і Володимир Антонович: єдність ідей та відмінність методології // Історичний журнал, 2006. – № 1. – С. 43–51. (У співавторстві з Ю.А. Пінчуком).

Киян О.І. Польський романтизм у контексті формування історичного світогляду Володимира Антоновича //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 9. – Рівне, 2006. – С. 227–234.

Киян О.І. Нація і держава в історіософії Володимира Антоновича // Еліта і цивілізаційні процеси формування нації. – Т. 2. – К.: ТОВ УВПК ―Ексоб‖, 2006. – С. 267–280.

Киян О.І. Ідейно-політичні та методологічні позиції Київської історичної школи Володимира Антоновича // Український історичний журнал, 2006. – № 2. – С. 159–174.

Киян О.І. Історіографічні студії Володимира Антоновича //Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. – Вип. ХІ. – К.: Інститут історії України. – 2006. – С. 64 – 84.

Киян О.І. Історіософія Володимира Антоновича //Київська старовина, 2006. – № 3. – С. 61–75.

Киян О.І. До питання визначення категорії ―наукова школа в історіографії //Наукові записки КДПУ ім. В.Винниченка. Випуск 10. – Серія: історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – С. 100 –105.

Киян О.І. Історична географія в науковій спадщині Володимира Антоновича //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 11. – Рівне, 2007. – С. 296 – 307.

Киян О.І. Методологічні канони дослідження національної історії у творах Володимира Антоновича //Наукові записки КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – Вип. 11. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград, 2008. – С. 174 – 183.

Колесник М.П. Історичне товариство Нестора-літописця та його вклад у розвиток історичної науки в Україні //Український історичний журнал. - 1995. - №5.

Колесник І.І. Дидактичний образ української історіографії (Нотатки на полях підручника) //Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. Теорія та методи: Міжвуз. зб. наук. праць – Дніпропетровськ, 1995.

Колесник І.І. Историографическая мысль в России: от Татищева до Карамзина. – Днепропетровск, 1993.

Колесник І.І. Историческая наука и историческое искусствознание в конце ХХ в.: Методологический аспект // Категоріальний апарат історичної науки: Харківський історіографічний збірник. – Вип. 4. – Харків, 2000.

Колесник І.І. Когда зародились историографические знания в России? Пути исследования проблемы // История СССР. – 1989. – № 4.

Колесник І.І. Курс української історіографії в вищій школі: Нова модель викладання // Дніпропетровський історико-археографічний зб. – Вип. 1. – Дніпропетровськ, 1997.

Колесник І.І. Методологія історії чи історія методології: Метафори історіографічного дискурсу // Український гуманітарний огляд – Вип. 5. – К., 2001.

Колесник І.І. Развитие историографической мысли в России XVIII – первой половины XIX в. – Днепропетровск, 1990.

Колесник І.І. Українська історіографія в контексті національного відродження в Україні: спроба періодизації // Історія і теорія історичної науки та освіти: Харківський історіографічний зб. – Вип. 1. – Харків, 1995.

Колесник І.І. Українська історіографія в полі інтелектуальної історії: Modern or Postmodern ? // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип. 1. – К., 2005.

Колесник І.І. Українська культура та історіографія: Історія ментальностей // Український історичний журнал. – 2002. – № 1.

Колесник І.І. Федір Шевченко: Інтелектуальна генеалогія українського радянського історика // УІЖ. – 2005. – № 5.

Колесник І.І. Философия и культурология: пути обновления историографии // Россия в ХХ веке: судьбы исторической науки. – М.,1996.

Колесник І.І. «Державницька школа» в російській історіо-графії: Час переоцінки // States. Societies. Cultures: East and West: Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski. – New York, 2004.

Колесник І.І. История русской историографии XVIII – первой половины XIX в. – Днепропетровск, 1987.

Колесник Ірина. Культурно-інтелектуальна історія як дзеркало "нової наукової революції" // Ейдос. - Інститут історії України, 2005. - №1. - c.36-45

Колесник Ірина. Українська історіографія в полі інтелектуальної історії: Modern or Postmodern? // Ейдос. - Інститут історії України, 2005. - №1. - c.227-245

Колесник Ірина. Стиль історіографічного мислення як когнітивна свідомість // Ейдос. - Інститут історії України, 2006. - №2. - c.41-67

Колесник Ірина. «Український гранд-наратив. Ретроспективи і перспективи» - 2 // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - №4. - c.584-597

Колесник Ірина. Мережева модель науки (новий проект української історіографії?) // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - №4. - c.54-88

Комаренко М.В. Установи історичної науки в Українській РСР. - К., 1973.

Копиленко О., Копиленко М. Пантелеймон Куліш: "Я піонер з сокирою важкою"// Віче. - 1994. -№7.

Короткий В., Біленький С. Михайло Максимович та освітні практики у Правобережній Україні в першій половині XIX століття. – К., 1999.

Кравченко В.В. Д.И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. - Харьков, 1990.

Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVІІІ - середина ХІХ ст.). – Харків, 1996.

Кравченко В.В. Поема вольного народу. "Історія русів" та її місце в українській історіографії. - Харків, 1996.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. Том І. / Пер. з англ. M. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої. – Київ: Основи, 1994. – 554 с.

Марков П.Г. Общественно-политические и исторические взгляды М.А.Максимовича. – К., 1986.

Марков П.Г. Жизнь и труды М. А. Максимовича. - К., 1997.

Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.). – Київ - Черкаси, 2001.

Нахлік І.О. Пантелеймон Куліш. - К., 1989.

Опопрієнко В.І., Щербань Т.О. Доля національної науки в Україні (кінець ХІХ ст. - 30-і роки XX ст.) //Український історичний журнал, 1993. - № 4 - 6.

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси” / НАН України; Інститут історії України / С.В. Кульчицький (відп.ред.). - К.: Наук. думка, 2005. - 495 с.

Пеленський Я. Вячеслав Липинський - засновник державницької школи в українській історіографії //Український історичний журнал, 1992. - № 2.

Пінчук Ю.А. До оцінки наукової й громадської діяльності М.І. Костомарова //Український історичний журнал, 1992. - № 3.

Пінчук Ю.А. Заборонена стаття М. І. Костомарова // Український історичний журнал, 1990.-№7.

Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И.Костомарова. – К., 1984.

Пінчук Ю.А. Питання національного самоусвідомлення у студії М.Костомарова «Гетманство Бруховецкого» // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2010. - №1.

Пінчук Юрій. Аналіз студії М.Костомарова «Гетьманство Самойловича‖ в аспекті впливу на розвиток національного самоусвідомлення» //Історіографічні дослідження в Україні. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. - №19.

Пінчук Ю.А. До 190-річчя від дня народження М.І.Костомарова // Відображення елементів української національної ідеї в науковій творчості М.І.Костомарова // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2007.

Пінчук Юрій. Київський період творчості М. І. Костомарова: до проблеми самосвідомості історика // Ейдос. - Інститут історії України, 2006. - №2.

Пінчук Ю.А. Постать Богдана Хмельницького в публіцистиці М. Костомарова //Український історичний журнал. - К.: «Наукова думка», 1994. - №5.

Пінчук Ю.А. Слобожанщина - місце народження і становлення М.І.Костомарова як історика // Історико-географічні дослідження в Україні. - Київ: Інститут історії України НАН України, 1994. - №3.

Пінчук Ю.А. М.І.Костомаров у Києві ( 1844 - 1847 рр. ) //Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1992. - №5.

Пінчук Ю.А., Гриневич Л.В. Про оцінку М.С. Грушевським науково-публіцистичних і полемічних праць М.І. Костомарова // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1992. - №4.

Пінчук Ю.А. До оцінки наукової й громадської діяльності М.І.Костомарова //Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1992. - №3.

Пінчук Ю.А. Заборонена стаття М.І.Костомарова // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1990. - №7.

Пінчук Ю.А. М.І.Костомаров та його твір ―Мазепінці‖ //Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1990. - №8.

Пінчук Ю.А. Історик - антикварій Костомаров //Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1988. - №6. 57

Пінчук Ю. Вибрані студії з костомаровознавства / Ред. колегія: П. Сохань (голова), Д. Бурім, І. Гирич, Я. Калакура, О. Маврін, В. Наулко. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2012. – 608 с.

Пінчук Ю.А. Микола Іванович Костомаров, 1817-1885. - К.: Наук. думка, 1992. - 232 с.

Пінчук Ю.А. Мемуари про Миколу Костомарова графині Катерини Юнге, Надії Білозерської, Аліни Костомарової: Історіографічні нариси з додатком спогадів Олександри Куліш, Віри Мордовцевої та статті Ольги Багалій. – К.: Вища шк., 2005. – 142 с.

Пінчук Ю.А. Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування самоусвідомлення української нації / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2009. – 306 с.

Пиріг Р.Я. Грушевський між історією і політикою (1924-1934 рр.) //Український історичний журнал, 1991. -№ 4, 5, 7, 8, 9, 11

Полонська-Василенко Н. Українська Академія. Нарис історії. - К., 1993.

Потульницький В.А. Наукова діяльність М.С.Грушевського в еміграції (1919-1924) //Український історичний журнал, 1992. - №2.

Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії ХІХ - XX століть. - К., 2002.

Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. – Київ - Кембрідж, 1991.

Ричка В М., Смолій В.А. В.Б.Антонович як історик українського козацтва //Український історичний журнал, 1990. - № 9.

Рубльов О.С. Михайло Грушевський перший рік у Радянській Україні //Український історичний журнал, 1996. - № 5,6.

Санцевич А.В. До питання про концепцію історії України М.І. Яворського //Український історичний журнал, 1993. - №10.

Сарбей В.Г. Праця Я. Маркевича «Записки о Малороссии, еѐ жителях и произведеннях» //Український історичний журнал, 1999. - № 1.

Сарбей В.Г. Харківське історико-філологічне товариство та його вклад в історіографію України (До 100-річчя заснування і початку діяльності) //Український історичний журнал, 1977. - № 12.

Сас П. Історик українського козацтва О.Рігельман // Український історичний журнал, 1991. - №5.

Ситник О.М. Василь Григорович Ляскоронський //Український історичний журнал, 1990. - № 2.

Скоблик В.П. Історія Русі-України ХІ-ХVІІІ ст. у контексті міжцивілізаційних відносин (особливості тойнбіанської інтерпретації) //Український історичний журнал. - 1998. - №5.

Смолій В.А., Ричка В.М. Вячеслав Липинський та його праця ''Україна на переломі: 1657-1659" //Український історичний журнал, 1992. - № 2.

Солдатенко В.Ф. Стан історіографічної розробки та актуальні проблеми дослідження історії Української революції //Український історичний журнал, 1999.- №1.

Стельмах С. Історична думка в Україні XIX - початку XX століття. - К., 1997.

Стельмах С.П. Історична наука в Україні епохи класичного історизму (ХІХ - початок ХХ ст.). - К., 2005.

Таран Л.В. Провідні тенденції світової історіографії" у XX ст. та проблеми кризи сучасної української історичної науки // Український історичний журнал. - 1998 - №5; 1999. - № 1.

Таран Л.В.Французька, російська і українська історіографія (70-і рр.. ХІХ – поч.. ХХІ ст.). – Ніжин, 2009. – 247 с.

Ульянівський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х томах. - К., 1994.

Федченко П. М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. - К , 1991.

Шмельов В. Доля академіка // Київська старовина, 1992. - № 2. (про Слабченко М.)

Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. - К.: Генеза, 1997. - 380 с.

Яковенко Н. До питання про методологію вивчення історії України //Генеза, 1996.-№1 (4). - С. 118-121.

Яковенко Н.М. Вступ до історії. - К.: Критика, 2007. - 376с.
Інформаційні ресурси
Інститут історії України НАН України. Історіографічні дослідження в Україні. Режим доступу:

http://www.history.org.ua/indexold.php?urlcrnt=JournALL/select.php&seriaName=historiograf/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 03 «Гуманітарні...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії...
Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни " сучасна теологія. Православна теологія" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка