Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»Скачати 310,88 Kb.
Дата конвертації21.01.2018
Розмір310,88 Kb.
ТипРобоча програма


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра суспільних наук

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Історія української культури»

напрям підготовки

або спеціальність Туризм
факультет економіки та підприємництва

Київ – 2013 рік


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів цілісної системи знань про українську культуру як специфічний і унікальний феномен, її роль у духовному розвитку громадянина України та українського суспільства, а також визначення сутності закономірностей національного культурного процесу.

Основні завдання навчальної дисципліни «Історія української культури»: 1) ознайомити студентів з основами сучасних підходів до історії української культури; 2) представити особливості історичного розвитку української культури; 3) виявити зв'язок з соціальними, політичними, цивілізаційними, побутовими, мистецькими явищами України; 4) ознайомити студентів з діяльністю видатних діячів української культури.

Предмет навчальної дисципліни «Історія української культури» – це закономірності виникнення та розвиток української культури на різних етапах вітчизняної історії.

У процесі засвоєння матеріалу студенти повинні знати: • цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;

 • сутність українських національно-культурних процесів;

 • світоглядні особливості української культури та їхній зв’язок із національним характером;

 • основні етапи формування художніх стилів в українській культурі.

По закінченні дисципліни студенти повинні вміти:

 • аналізувати різноманітні явища української культури;

 • оцінювати значення культурних досягнень українського народу та внесок у них видатних діячів культури України;

 • охарактеризувати художні стилі в українській літературі, архітектурі, театрі, образотворчому мистецтві та музичній культурі;

 • узагальнювати висновки про особливості історичних етапів та головних тенденцій розвитку української культури.

Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів ВНЗ змістовно пов’язується з такими дисциплінами соціогуманітарного циклу, як: «Історія України», «Філософія», «Релігієзнавство», «Психологія», «Соціологія», «Політологія» та іншими соціально-гуманітарними дисциплінами.
Програма навчальної дисципліни

ВСТУП: МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА КУРСУ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»

Формулювання мети та завдань курсу “Історія української культури”. Основні завдання курсу. Загальне визначення поняття “культура”. Визначення та співвідношення понять “національна культура”, “українська культура” та “культура України”.

Періодизація (за епохами) історії української культури. Структура (основні теми) курсу “Історія української культури”.

Походження назви “Україна” і “Русь”. Символи Руси-України. Літописна оповідь про заснування міста Києва. Пам'ятний знак на честь заснування міста Києва (пам'ятник засновникам Києва).

Різноманітність назв території України та її регіонів. Історико-етнографічне районування. Культурно-історична своєрідність регіонів України: Наддніпрянщина, Поділля, Полісся, Галичина, Закарпаття, Буковина, Таврія та ін.

Багатоманітність концепцій щодо етногенезу (походження) українців.РОЗДІЛ І. ПЕРВІСНА ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЕПОХА

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
ТЕМА 1. КУЛЬТУРА (ТРИПІЛЬСЬКА, СКІФСЬКА, ЯЗИЧНИЦЬКА) ДОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН ДОХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБИ.

Основні етнокультурні етапи в передісторії України.

Трипільська археологічна культура. Розташування с. Трипілля і походження його назви. Відкриття 1893 р. В. Хвойкою Трипільської культури. Час існування та територія поширення Трипільської культури. Кукутень-Трипільська археологічна культура. Періодизація розвитку трипільської культури. Трипільське житло в поселеннях і протомістах. Основні заняття трипільців: землеробство, скотарство, полювання, ремесла (гончарство, культура “мальованої кераміки” та ін.).

Культура кіммерійців. Поняття “кіммерійці” і територія їх розселення. Перша згадка про кіммерійців (Гомер). Три версії походження кіммерійців. Основні заняття та знаряддя кіммерійців. Кіммерійці – племена зрубної культури. Еволюція археологічних культур племен. Війни в житті кіммерійців. Форми соціальної організації кіммерійців. Історична доля кіммерійців. Скіфська навала.

Скіфська культура Самоназва та походження скіфів. Основні точки зору сучасних вчених щодо походження скіфів. Геродот про скіфів. Соціальна структура скіфського суспільства. Основні історичні етапи розвитку скіфів. Територія розселення скіфських племен. Скіфські пам'ятки на території України. Скіфська культура та мистецтво. Скіфське золото. Золота скіфська пектораль із Товстої могили. Скіфський мистецький звіриний стиль. Одяг та вбрання скіфів та скіфських воїнів. Скіфське каменерізне мистецтво. Вірування скіфів.

Культура сарматів. Культура гунів. Перші згадки про гунів Клавдія Птоломея «Географія». Основні версії походження гунів. Гунський правитель Аттіла. Правителі гунів. Перемога гунів в битві на Каталаунських полях.

Язичницька культура давніх слов’янських племен. Визначення і походження поняття “язичництво”. Походження слова «язичник». Світогляд в язичництві та його основні ознаки. Язичництво як дохристиянська релігія на Русі. Пантеон язичницьких богів у слов’янській міфології в Київській Русі до введення християнства. Язичництво та сучасність. Примусово-добровільний характер введення християнства в Київській Русі.
ТЕМА 2. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА.

Соціально-політичні передумови запровадження християнства у княжій Русі. Запровадження християнства у Київській Русі, його вплив на духовну культуру. Взаємозв’язок давньоруської культури з культурою Візантії. Розвиток писемності й освіти, утвердження церковнослов’янської мови як літературної мови Київської Русі. Остромирове Євангеліє (1056–1057 рр.) – визначна пам’ятка духовної культури. Пам’ятки оригінальної літератури Київської Русі. Митрополит Іларіон. Основні ідеї праці “Слово про закон і благодать”. К. Туровський, К. Смолятич, Д. Заточник. Літописець Нестор “Повість временних літ” (1113–1116 рр.). “Слово о полку Ігоревім” (1185–1187 рр.) як шедевр тогочасної світової літератури. Ізборник Святослава (1073 і 1076 рр.) – перший бібліографічний довідник на Русі. Гуманістичні ідеї усної народної творчості. Києво-печерський патерик.

Архітектура й образотворче мистецтво Київської Русі. Мозаїки та фрески. Іконописання. Особливості давньоруського малярства. Ювелірне мистецтво. Музика. Історичне значення культури Київської Русі.

Галицько-Волинська Русь як культурна спадкоємниця культури Київської Русі. Духовна культура. Архітектура. Іконописні традиції. Мініатюри. Декоративне й ужиткове мистецтво. Роль мистецтва у культурі Галицько-. Волинського князівства. Галицько-Волинський літопис у контексті традиції давньокиївського літописання. Освіта, письменство та мистецтво Галицько-Волинського князівства.


РОЗДІЛ ІІ. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ПРОСВІТНИЦТВА.

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ (ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ).

Українська культура в умовах полько-литовського панування. Етнокультурні процеси в Україні. Продовження процесу формування українського етносу, етнічних особливостей, ментальності, традицій і звичаїв українського народу. Розвиток української мови та фольклору. Руська мова (праукраїнська й прабілоруська) як мова державного управління, літературної творчості та спілкування. Виникнення головних культурних осередків України. Друга хвиля південнослов’янського впливу.

Витоки козаччини. Духовна культура українського народу: усна народна творчість, звичаї й обряди народу. Освіта та наука. Особливості релігійного життя. Українське православ’я у складі Константинопольського патріархату. Братства як просвітницькі організації та православні церковні об’єднання.

Розвиток освіти і наукових знань. Навчання представників української молоді за кордоном. Перші українські студенти і професори. Юрій Дрогобич – Георгій Котермак .

Українське передвідродження: відгуки ідей Ренесансу і гуманізму в Україні. Олельковецький ренесанс 40–70-х років XV ст. Перекладна література. Перші наукові трактати. Виникнення освітніх закладів. Ранній гуманізм в Україні та його представники: Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський. Іконопис. Архітектура. Малярство. Початок кириличного книгодрукування.

Український Ренесанс: передумови виникнення, особливості та періодизація. Культурно-освітні осередки як центри існування ренесансної української культури. Острозька академія – новий тип вищої школи. Вчений гурток Києво-Печерської Лаври. Полемічна література. Іван Вишенський.


ТЕМА 4. КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА

(КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ).

Особливості національно-культурного та релігійного життя українського народу в умовах польсько-литовського панування кінця XVI –першої половини XVII ст. Міжконфесійні суперечності. Берестейська та Ужгородська церковні унії. Козацтво як вияв опору чужоземному поневоленню.

Національно-релігійний і культурологічний зміст братського руху. Братські школи, їх культурно-просвітницька діяльність. Відновлення друкарства та книгодрукування в Україні. Перші граматики і словники. Петро Могила і могилянська доба в українській культурі. Києво-Могилянська колегія як вищий навчальний заклад західноєвропейського типу. Філософія та гуманітарні науки. Поширення наукових знань. Розвиток літературної творчості. Полемічна література.

Мистецтво українського Ренесансу Ренесансні новації в українському іконописі: “українізація ікони”. Народна ікона. Львів як центр ренесансних впливів в Україні. Львівський університет. Театральне мистецтво. Розвиток української професійної та народної музики. Кобзарство. Історичні пісні й козацькі думи.


РОЗДІЛ ІІІ. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЕПОХИ НОВОГО ЧАСУ

ТЕМА 5. КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ.

(друга половина XVII–XVIII ст.)

Соціокультурна ситуація в Україні в другій половині XVII–XVIII ст. Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького і поширення демократичних ідей в українській культурі. Козацька держава, її культура. Освіта і шкільництво Гетьманщини та Слобідської України. Самобутні риси культури Запорізької Січі. Побут і звичаї козацтва. Релігійні вірування, музичне і театральне мистецтво (кобзарство, ляльковий народний театр). Львівський університет та його роль у розвитку освіти та науки.

Особливості культури українського бароко. Українське бароко як нове світовідчуття. Козацтво – лицарський ідеал українського бароко. Внесок гетьмана І. Мазепи у розвиток української культури. Києво-Могилянська академія. Розвиток академічної філософії (Т. Прокопович, С. Яворський, Г. Кониський) та історичної науки (“Хроніка” Ф. Сафоновича та “Синопсис” І. Гізеля). Козацька Конституція Пилипа Орлика. Розвиток барокового мистецтва: архітектура, скульптура, живопис, література, музика. Архітектурне бароко в Україні. Архітектурні шедеври та їх творці: Йоган Шедель, Іван Зарудний, Іван Григорович-Барський, Степан Ковнір, Бернард Меретин. Гетьманські й козацькі церкви. Стиль рококо в українській архітектурі. Шедеври Бартоломео Растреллі. Образотворче мистецтво українського бароко. Європейське значення сакральної дерев’яної скульптури Івана Георгія Пінзеля. Національні особливості барокового живопису в Україні. Жовківський малярський осередок бароко. Іван Руткович, Йов Кондзелевич, Василь Петрахнович. Стиль рококо в Жовківській школі живопису (Лука Долинський).

Українське бароко в літературі. Козацькі літописи Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка, П. Симоновського, В.Рубана. Драматургія Т. Прокоповича і М. Довгалевського. Драматургічні твори (“Володимир” Т. Прокоповича). Специфіка українського бароко у театральному мистецтві. Барокові мотиви у літературній творчості Г. Скороводи.

Розвиток шкільної драми (віршова сатира, інтермедія, історична драма). Кріпацький театр. Музика українського бароко та її творці (Дмитро Бортнянський, Максим Березовський, Артемій Ведель). Пісенно-музична народна творчість.

Своєрідність та особливості українського Просвітництва. Філософія Г. Скороводи. Просвітницька діяльність Я. Козельського, В. Капніста, І. Рубана, М. Мотиніса, С. Десницького. Василь Каразін, його внесок у розвиток вищої освіти в Україні. Заснування Харківського університету (1805 р.). Класицизм в архітектурі та живопису кінця ХУІІІ ст. Батуринська й Почепська резиденції гетьмана України Кирила Розумовського. Малярство Антона Лосенка, Дмитра Левицького, Володимира Боровиковського.


ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

(кінець ХУІІІ - початок ХХ ст.).

Соціокультурна ситуація в Україні наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст. Сутність національно-культурного відродження. Аналіз різних поглядів на процеси відродження: І.Франко, М.Грушевський, Д.Дорошенко, М. Грох, Р. Шпорлюк, І. Лисяк-Рудницький. Періодизація національно-культурного відродження у новітній історіографії України.

Дворянський (шляхетський) період українського національно-культурного відродження (1780–1840 рр.), його особливості та характерні риси. Провідник відродження – українське дворянство козацького і шляхетського походження. Гасло відродження – повернутися “лицем до козаччини”. Зародження національної ідеї у середовищі українського дворянства. Книга “Історія Русів”, її вплив на формування національної свідомості українців. Літературне відродження. І. Котляревський “Енеїда”. Харківський університет – осередок національного відродження.

Народницький період національно-культурного відродження (1840–1880 р.), його характерні риси та ознаки. Демократична інтелігенція як провідник національного відродження. Микола Гулак, Микола Костомаров, Володимир Білозерський – засновники Кирило-Мефодіївського товариства. Тарас Шевченко – виразник національної ідеї. Програмний документ товариства “Закон Божий”, або “Книга буття українського народу”. Формування ідеї державності України в колі слов’янських республік.

Розвиток національної свідомості українців у 50–60-х роках. Діяльність “хлопоманів”, громадівський рух в Україні (М. Драгоманов, О. Потебня, П.Юркевич, Д.. Антонович та ін.), їхня роль у збереженні української ідентичності. Значення творчості М. Драгоманова для розвитку визвольних ідей в Україні. Павло Чубинський – автор гімну “Ще не вмерла Україна”, музика – Михайла Вербицького.

Феномен українського театрального мистецтва. Театр корифеїв. Тенденції національного відродження в українській професійній музиці. С. Гулак-Артемовський, М. Лисенко, їхній внесок у світову музичну культуру. Шевченкіана у творах українських композиторів (Ф. Колеса, С. Людкевич) Розвиток хорового мистецтво. Архітектура. Реалізм в українському малярстві.

Національно-культурне відродження в Галичині, його характерні особливості та періодизація. Культурно-просвітницька діяльність Руської трійці. М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький. Альманах “Русалка Дністровая”. Ідеї єднання українців Східної та Західної України.

Модерністський період національно-культурного відродження. Українська культура епохи модерну, її характерні риси й ознаки.

Українська філософська та суспільно-політична думка модерністського періоду. Національна ідея у творчій спадщині Ю. Бачинського (“Україна irredenta”) і М. Міхновського (“Самостійна Україна”) (1900 р.). Михайло Грушевський – видатний діяч національно-культурного відродження у Східній та Західній Україні. Іван Франко і Леся Українка, їхнє місце в українському національно-культурному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Модерністські тенденції в літературній творчості М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Стефаника. Микола Вороний – новатор-модерніст вукраїнській поезії. Роль В. Винниченка у модернізації української драматургії. Духовна музика К. Стеценка, М. Леонтовича. Розвиток української музичної фольклористики (Філарет Колеса). Творчість Соломії Крушельницької, Олександра Мишуги. Модернізм в українському образотворчому мистецтві й архітектурі.


РОЗДІ ІУ. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ ЕПОХИ

ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ПОЧАТКУ ХХ ст.

РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ”.

Суспільно-історичні передумови розвитку української культури. Лютнева революція 1917 р. у Росії та спалах національно-політичного життя в Україні: М. Грушевський і процеси державотворення в Україні. Центральна Рада та її універсали. Проголошення повної самостійності Української Народної Республіки. Тенденції розвитку й періодизація духовної культури України ХХ ст. Національно-культурний рух періоду Центральної Ради. Формування української національної школи. Створення української вищої школи. Заснування Української академії наук. В. Вернадський, Д. Багалій, А. Кримський, М. Туган-Барановський. Українізація національного життя у 20-х роках ХХ ст.

Видавнича справа. Преса. Театр. Лесь Курбас – видатний діяч українського театрального мистецтва. Олександр Довженко – основоположник українського кіномистецтва. Діяльність літературних об’єднань “Плуг”, “Гарт”, “ВАПЛІТЕ”, “Молодняк”. Музична культура. Діяльність музичного товариства ім. Леонтовича. Архітектура й образотворче мистецтво.

Репресивні акції сталінізму та їх трагічні наслідки для української культури. “Розстріляне відродження”. Культурно-просвітницька діяльність М. Хвильового, М. Зерова, О. Довженка. Русифікаторська політика у воєнні й повоєнні роки.

Політична та культурно-просвітницька діяльність шістдесятників. Л. Костенко, І. Драч, І. Дзюба, Д. Павличко, М. Вінграновськикй, Є. Гуцал, В. Дрозд, І. Світличний, В. Симоненко. Рух дисидентів у 60–70-х роках. Поезія В. Стуса. Літературна творчість М. Осадчого і В. Марченка. Літературна критика та публіцистика В. Мороза і В. Чорновола. Самвидав “Гельсинська спілка”. Український культурний процес в еміграції. Празька школа української поезії (Є. Маланюк, О. Теліга). Д. Чижевський. М. Семчишин, Д. Дорошенко, Д. Антонович. Скульптурна пластика й “архитектура” О. Архипенка. Розвиток музичної культури.


ТЕМА 8. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ТА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Наука і освіта, преса і радіо, театр і кіно, образотворче мистецтво часів Великої Вітчизняної війни. Документальні фільми часів Великої Вітчизняної війни. Вплив культу особи Сталіна на кіно. Розгромна критика кінповісті Олександра Довженка «Україна в огні».

Евакуація освітніх закладів та культурних установ України. «Ждановщина». Акції, спрямовані проти творчої інтелігенції, вилучення з бібліотек книг українських політичних діячів і письменників. Поява нових творів літератури (А. Малишко, О. Гончар, М. Бажан, О. Вишня). Репресії проти української інтелігенції. Особливості архітектури та образотворчого мистецтва повоєнних часів. Створення мережі науково-дослідних установ у повоєнні часі. «Лисенковщина».

«Відлига» в українській культурі 50-60 років. Творчість О. Гончара і М. Стельмаха. Громадсько-літературний рух шестидесятників. «Самвидав» і дисидентство.

Розвиток кино і театрального мистецтва (С. Параджанов, К. Муратова, Л. Биков, Н. Ужвій, Д. Гнатюк та ін.). Розквіт музично-естрадного мистецтва (В. Івасюк, Н. Яремчук, В. Зінкевич та ін.).
ТЕМА 9. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)

Національно-культурний рух в Україні у середині 80-х – на початку 90-х років та його особливості. Декларація Верховної Ради України про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Їх значення у формуванні національної самосвідомості українців, розвитку духовної культури. Українська державність як необхідна передумова національно-культурного відродження.

Національно-культурний рух в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Українська державність як необхідна передумова розвитку національної культури. Демократизація духовного життя українського народу. Зміст статусу культури, її ролі та функцій у незалежній демократичній державі. Закон Верховної Ради України “Основи законодавства України про культуру” (1992 р.). Курс українського уряду на формування національної ідентичності. Національна культура України як засіб входження України у світовий культурний простір. Новаційні й трансформаційні тенденції у сфері духовної культури. Зростання інтересу до історії національної культури. Особливості соціокультурних процесів у незалежній Україні, їх суперечливий характер. Постмодерн в Україні. Насичення культурного життя національним і постмодерністським змістом. Формування специфічних культурних структур в окремих регіонах України. Структурна мозаїчність української культури, професійна, самодіяльно-художня, традиційно-художня, релігійна.

Особливості художньої культури. Українські художні традиції та сучасність. Естетична досконалість, народність, новаційність і авангардність української художньої культури.

Риси національних традицій у творчості українських письменників: П. Загребельний. Р. Іваничук, Р. Федорів. Творчість Д. Павличка, Л. Костенко, І Драча, В. Шевчука, М. Вінграновського, Р. Лубківського.

Явище так званої масової культури в українському культурному просторі. Американізація, вестернізація й русифікація масової культури на зламі ХХ-ХХІ ст. Поширення нових вітчизняних і зарубіжних вартостей, поява нових вимірів засвоєння культури: зміна критеріїв, смаків, уподобань в оцінці культурних цінностей.

Нова модерністська генерація в українській літературі: О. Забужко, В. Неборак, Ю. Андрухович, С. Павличко, Ю. Покальчук, О. Ірванець.

Розвиток національних традицій у класичній та естрадній музиці. Традиції й новації в сучасному українському театральному та кіномистецтві. Здобутки сучасного українського кіномистецтва. “Поетичне кіно”. С. Параджанов. І. Миколайчук, Л. Осика. Розвиток освіти і науки наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Християнська церква і духовне оновлення українського народу в умовах розбудови суверенної Української держави.Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин

Вступ. Мета, завдання та структура курсу «Історія української культури»
1

Тема 1. Культура (трипільська скіфська, язичницька) дослов’янських та слов’янських племен дохристиянської доби.
2

Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.
3

Тема 3. Культура України литовсько-польської доби (Острозька академія).
4

Тема 4. Культура українського Просвітництва (Києво-Могилянська академія).
5

Тема 5. Культура українського бароко козацької доби.
6

Тема 6. Українське національно-культурне відродження (ХУІІІ-ХІХ ст.).
7

Тема 7. Українська культура початку ХХ ст. “Розстріляне відродження”.
8

Тема 8. Українська культура часів Великої Вітчизняної війни та другої половини ХХ ст.
9

Тема 9. Сучасна українська культура в умовах незалежності.Разом

Методи навчання

Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, контрольні заходи.

Навчальні заняття відбуваються у формі лекцій, опитування, обговорення та коротких доповідей студентів, що є актуальними та відповідають темі, що розглядається; у формі семінарських занять та вирішення проблемних завдань.

Лекції з навчальної дисципліни «Історія української культури» проводяться із використанням слайдів за допомогою мультимедійного проектора. Під час проведення лекційних занять використовуються такі методи викладання, як читання лекцій, демонстрація презентацій та інших наочних матеріалів, обговорення зі студентами ключових проблемних питань лекцій.

Семінарські заняття передбачають проведення студентами дискусії щодо питань з попередньо визначених робочою програмою тем, підготовку рефератів та доповідей. Передбачено підготовку студентами доповідей-презентацій на основі рекомендованих джерел, а також у результаті самостійного пошуку. Під час проведення семінарських занять використовуються такі методи та технології викладання, як бліц-опитування студентів за питаннями семінару, виступи студентів з доповідями-презентаціями та рефератами за темою семінару, виступи студентів з доповідями за результатами виконання індивідуальних, обов’язкових, додаткових та проблемних питань і завдань.

Основними формами й методами самостійної роботи студентів з дисципліни є повторення питань тем лекційних занять за конспектом лекцій, опрацювання основної літератури, виконання індивідуальних завдань, виконання додаткових завдань. Для студентів заочної форми навчання додатковою формою самостійної роботи є самостійне опрацювання тих тем лекцій та питань семінарів, які не висвітлювались під час аудиторних занять.


Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або відокремлених за робочим навчальним планом модулів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

 індивідуальне усне опитування;

 усне бліц-опитування з питань семінарського заняття;

 словникова робота;

 тестові завдання;

 письмові контрольні роботи.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми модульного (проміжного) контролю:

- письмова контрольна робота;

- тестові завдання;

- виконання індивідуальних творчих завдань (презентацій, доповідей, есе, рефератів).

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: екзамен.

Використовується тестовий підсумковий контроль знань та вмінь студентів.Розподіл балів, які отримують студенти

Умови нарахування балів

Бали

Характер доповіді

Повнота висвітлення

Відповіді на запитання

15-20

Вільний творчий переказ*

Висока

Вичерпні

12-14

Частковий переказ

Висока або середня

Вичерпні

10-12

Частковий переказ або читання

Середня

Неповні

6-9

Фрагментарний переказ або читання

Середня або низька

Фрагментарні

1-5

Окремі тези

Низька

Відсутні


Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)Методичне забезпечення

 1. Програма нормативної навчальної дисципліни.

 2. Конспект лекцій та завдання для підсумкового контролю знань.


Рекомендована література

Базова

(нормативна література, наявні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники) 1. Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / М. Андрусяк. - К. : Обереги, 1991.- 48 с.

 2. Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева / Ю. С. Асеев.- К. : Будівельник, 1982.- 160 с.

 3. Багацький В. В. Культурологія: історія і теорія світової культури XX століття : навчальний посібник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К. : Кондор, 2007.- 304 с.

 4. Бойко О. Д. Історія України: навчальний посібник / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2005. - 688 с.

 5. Бокань В.А. Культурологія: навчальний посібник / В. А. Бокань. – К. : МАУП, 2000.- 136 с.

 6. Бунятян К. П. Давнє населення України: навчальний посібник / К. П. Бунятян. – К. : Либідь, 1999. - 228 с.

 7. Василишин О. М. Творча спадщина Володимира Івасюка / О. М. Василишин. – Львів : Українська Академія Друкарства, 2007. - 270 с.

 8. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк. – К.: Наукова думка, 1995. - 687 с.

 9. Виткалов В. Українська культура в системі сучасної вищої освіти / В. Виткалов // Вища школа. - 2008. - № 10. - С. 56 - 66.

 10. Возняк М.С. Історія української літератури. У двох книгах. Книга друга / М. С. Возняк. – Львів : Світ, 1994.- 560 с.

 11. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин / П. Голубенко. - К. : Дніпро, 1993. - 447 с

 12. Горський В. С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина XII - середина XIII ст.) / В. С. Горський. - К. : Наукова думка, 1993. - 163 с.

 13. Греченко В.А. Історія світової та української культури з тестовими завданнями: довідник для школярів та студентів / В. А. Греченко, І. В. Чорний. - К. : Літера ЛТД, 2009. - 416 с.

 14. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры: учебное пособие/ Г. В. Гриненко. - М. : Юрайт, 1999. - 669 с.

 15. Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі / О. Гриценко. - К. : УЦКД, 2000. - 228 с.

 16. Гуляницкий Н. Ф. История архитектуры: учебник / Н. Ф. Гуляницкий. – М. : Стройиздат, 1984. - 334 с.

 17. Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – Львів : Літературна агенція "Піраміда", 2007. - 808 с.

 18. Довідник з історії України: У 3-х т. / за ред. І. З. Підкови. – К. : Генеза. - Т. 1 : (А - Й). - 1993. - 239 с.; - Т. 2: (К - П). - 1995. – 440 с.; - Т. 3: (Р - Я). - 1999. - 688 с.

 19. Історія світової культури. Культурні регіони: навчальний посібник / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко [та ін.]; за ред. Л.Т. Левчука. – К. : Либідь, 2000.- 448 с.

 20. Історія світової та української культури: підручник для вищ. закл. освіти / В.А. Греченко, І.В. Чорний,В.А. Кушнерук [та ін.]. – К. : Літера, 2000.- 464 с.

 21. Історія української культури / Крип’якевич І., Радзикевич В., Голубець М. [та ін.]; за ред. І.Крип'якевича. – К. : Либідь, 1994.- 656 с.

 22. Історія української культури: збірник матеріалів і документів/ упоряд.: Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура; за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - К. : Вища школа, 2000. - 607 с.

 23. Історія української та зарубіжної культури : навчальний посібник / С.М.Клапчук, В.Ф.Остафійчук, Б.І.Білик [та ін.]; за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К. : Знання-прес, 2002.- 351 с.

 24. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. У 3-х кн. / С. Килимник. - К. : АТ «Обереги», 1994. - Кн. 1: Зимовий цикл. Весняний цикл. - 400 с.

 25. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. У 3-х кн. / С. Килимник. - К. : АТ «Обереги», 1994. - Кн. 2: Весняний цикл. Літній цикл. - 528 с.

 26. Кордон М.В. Історія української культури: навчальний посібник / М. В. Кордон. – Львів : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.

 27. Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя / О.В. Красильникова. – К. : Либідь, 1999. - 208 с.

 28. Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності: навчальний посібник / Л.О. Крупник. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 216 с.

 29. Культура і побут населення України: навчальний посібник / В. І. Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко [та ін.]; за ред. В.І. Наулко. - К. : Либідь, 1993. - 288 с.

 30. Культура чи імітація? / Верховна Рада України. Матеріали парламентських слухань. - К. : Парламентське видавництво, 2005. - 160 с.

 31. Культурологія. Термінологічний словник: навчальний посібник / Автор-укладач В. І. Антофійчук. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. - 160 с.

 32. Культурологія. Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник / М.М.Закович, І.А. Зязюн, О.М.Семашко [та ін.]; за ред. М.М. Заковича. - К. : Знання, 2009. - 589 с.

 33. Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура: курс лекцій / В. Х. Лобас, Ю. Г. Легенький. - К. : ІЗМН, 1997. - 272 с

 34. Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник / В. Х. Лобас. - К. : МАУП, 2000. - 224 с

 35. Макарчук С.А. Етнічна історія України: навчальний посібник / С.А. Макарчук. - К. : Знання, 2008. - 471 с.

 36. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. - К. : АТ "Обереги", 1992. - 80 с.

 37. Михальчишин І. Трипільська культура / І. Михальчишин. – Львів : Без в-ва, 1994. - 12 с.

 38. Новітня історія України (1900-2000): підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин [та ін.]. - К. : Вища школа, 2002. - 719 с.

 39. Нариси української популярної культури / О. Гриценко, М. Стріха, В. Солодовник [та ін.]; за ред. О. Гриценко. - К. : УЦКД, 1998.- 760 с.

 40. Огородник І. В. Історія філософської думки в Україні: курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. - К.: Вища школа; К.: Т-во "Знання", 1999. - 543 с.

 41. Орлова Т. В. Історія сучасного світу: навчальний посібник / Т. В. Орлова. - К. : Знання, 2006. - 551 с.

 42. Петров В. Діячі української культури (1920-1940рр.) Жертви більшовицького терору / В. Петров. - К. : Воскресіння, 1992. - 79 с.

 43. Піддубна С.М. Розвиток християнської писемної культури в Україні: етноконфесійна специфіка / С. М. Піддубна. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 172 с.

 44. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. - К. : АртЕк, 1999. - 728 с.

 45. Прилуцька А. Є. Культурологія. Модульний курс: навчальний посібник/ А.Є. Прилуцька, В.М. Корабльова. - Х.: Торсінг плюс, 2009. - 288 с.

 46. Релігієзнавство: підручник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, Т. Є. Посполітак [та ін.]; за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2007.- 468 с.

 47. Романець Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки / Т. А. Романець. – К. : Просвіта, 1996. – 208 с.

 48. Русин М. Ю. Історія української філософії : підручник / М. Ю. Русин, І. В. Огородник, С. В. Бондар. - К. : Академвидав, 2008. - 624 с.

 49. Словник символів культури України: навчальний посібник / В. П. Коцур, О. І. Потапенко, М. К. Дмитренко [та ін.]. – К.: Міленіум, 2002. – 268 с.

 50. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: підручник / Н. Я. Горбач, С. Д. Гелей, З. П. Росинська [та ін.]; за ред. Н. Я. Горбача. – Львів : Каменяр, 1992. - 166 с.

 51. Терещенко Ю. І. Україна і Європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст.: навчальний посібник / Ю. І. Терещенко. - К. : Перун, 1996. - 496 с.

 52. Толочко П. П. Київська Русь / П. П. Толочко. - К.: Абрис, 1996. – 360 с.

 53. Україна: скарби музеїв і заповідників: путівник / упоряд. Л. Новохатько, Б. Вихристенко. - К. : ВФ "Чорлі", 1997. - 207 с.

 54. Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник / К. В. Заблоцька, М. А. Панфьорова, Г. Ю. Твердохліб; за ред. К. В. Заблоцької. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2001. – 372 с.

 55. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко [та ін.]; за ред. М. М. Заковича. – К. : Знання, 2000.- 622 с.

 56. Українська та зарубіжна культура: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко, О. М. Семашко, В. В. Олефіренко [та ін.] – К. : КНЕУ, 2006.- 367 с.

 57. Українська культура: історія і сучасність : навчальний посібник / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко [та ін.]; за ред. С. О. Черепанової. – Львів : Світ, 1994.- 456 с.

 58. Українська культура: лекції / за ред. Д. Антоновича; упоряд. С. Ульяновська. – К. : Либідь, 1993. - 592 с.

 59. Українська радянська поезія: хрестоматійний збірник / упоряд. М. Дубина. – К. : Дніпро, 1978.- 439 с.

 60. Український народ у Другій світовій війні: навчальний посібник / І.І.Дробот, В.І.Кучер, А.Г.Слюсаренко, П.М.Чернега. – К. : Школяр, 1998. - 238 с.

 61. Ушаков Д.О. Видатні Українці: альбом / Д. О. Ушаков. – Х. : Фактор, 2008.- 200 с.

 62. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 років / Кравченко В. В., Посохов С. І., Кадєєв В. І. [та ін.]; за ред. В. С. Бакірова. - Х. : Фоліо, 2004. - 750 с.

 63. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період: навчальний посібник / Р. Б. Харчук. - К. : ВЦ "Академія", 2008. - 248 с.

 64. Художники Києва: Живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво: творчо-біографічний довідник/ упоряд.: С. Журавель; за ред. І. Ставівського, А. Старинкевича. — К. : Іпрез, 2000. - 200 с.

 65. Чмихов М.О. Давня культура: навчальний посібник/ М. О. Чмихов. - К. : Либідь, 1994. - 288 с.

 66. Чорненький Я. Я. Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота: навчальний посібник / Я. Я. Чорненький. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 392 с.

 67. Чорненький Я. Я. Культурологія: теоретико-практичний курс: навчально-методичний посібник / Я. Я. Чорненький. – К. : ВД «Професіонал», 2007.- 416 с.

 68. Шейко В.М. Історія української культури: навчальний посібник / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - К. : Знання, 2010. – 271 с.


Допоміжна література:

 1. Андріяненко В. І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навчальний посібник / В. І. Андріяненко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. - 176 c.

 2. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія / Л.Ф. Артюх. - К. : Наукова думка, 1977. – 155 с.

 3. Асєєв Ю.С. Джерела мистецтва Київської Русі / Ю.С. Асєєв. - К. : Мистецтво, 1980. – 214 с.

 4. Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Д. Багалій. - К. : Орій, 1992. - 472с.

 5. Баран В.Д. Походження слов’ян / В. Д. Баран, Д. Н. Козак, Р. В. Терпиловський. – К. : Наукова думка, 1991. – 141 с.

 6. Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII століть / Білецький П. О.- К. : Мистецтво, 1981. – 159 с.

 7. Богуцький Ю. П. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук [та ін.]; за ред. Ю. П. Богуцького. – К. : Знання, 2007. – 679 с.

 8. Бокань В. Історія української культури / В. Бокань, Л. Польовий. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.

 9. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі / М. Ю. Брайчевський. – К. : Наукова думка, 1988. – 261 с.

 10. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Г. Булашев. – К. : Довіра, 1992. – 414 с.

 11. Висоцький О. Ю. Історія української культури: навчальний посібник / О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

 12. Вишиванюк О. Віра, конфесія, нація: радянська етноконфесійна політика в Україні в перші повоєнні роки (1944 – 1953) / О. Вишиванюк. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 220 с.

 13. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / О. Воропай. - К. : Оберіг, 1991. - Т. 1. - 456 с.; Т. 2. – 448 с.

 14. Галушко К. Народи, етноси, нації / К. Галушко. – К. : Темпора, 2008. – 72 с.

 15. Гнатенко П. І. Український національний характер / П. І.Гнатенко. - К. : ДОК-К, 1997. - 116 с.

 16. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / О.Гнатюк. - К. : Критика, 2005. - 528 с.

 17. Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект / Т. Г. Горбаченко. - К. : Видавничий дім «Академія», 2001. - 272 с.

 18. Горський В. С. Філософія в українській культурі: методологія та історія. Філософські нариси / В. С. Горський. - К. : Центр практичної філософії, 2001. - 236 с.

 19. Горський Л. А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі / Л. А. Горський // Український історичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 3 - 9.

 20. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст.: навчальний посібник / Я. Грицак. - К. : Генеза, 2000. - 360 с.

 21. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886) / Я. Грицак. - К. : Критика, 2006. – 632 с.

 22. Грицак Я. Страсті по націоналізму. Історичні есеї / Я. Грицак. - К. : Критика, 2004. - 344 с.

 23. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М. Грушевський. - К. : Либідь, 2006. – 256 с.

 24. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI-XVII ст. / Я. Дашкевич // Сучасність. - 1992. - № 3 - С.65 - 74.

 25. Дещинський Л. Є. Історія української та зарубіжної культури: підручник / Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, Р. Д. Зінкевич, Я. Я. Денісов. - Л. : Бескід Біт, 2008. – 252 с.

 26. Діброва В. Проблема збереження національної тотожності за умов тоталітаризму. Досвід української літератури / В. Діброва // Слово і час. - 1991. - №3. - С. 15 - 23.

 27. Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. С. Забужко. - К.: Факт, 2009. - 156 с.

 28. Забужко О. С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. С. Забужко. - К. : Факт, 2001. - 160 с.

 29. Залізняк Л. Л. Від склавинів до української нації / Л. Л. Залізняк. - К. : Бібліотека українця, 1997. – 256c.

 30. Залізняк Л. Л. Походження українців: між наукою та ідеологією / Л. Л. Залізняк. - К. : Темпора, 2008. – 104 с.

 31. Залізняк Л. Л. Походження українського народу / Л. Л. Залізняк. – К. : Бібліотека українця, 1996. – 80с.

 32. Зотов В.М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів : навчальний посібник / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

 33. Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом: до проблеми становлення національної ідеї в українській суспільно-політичній думці в контексті східноєвропейського розвитку (І половина ХІХ ст.) / Л. Г. Іванова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 192 с.

 34. Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50 - 60-х рр. ХІХ ст.) Л. Г. Іванова. – К. : Дніпро, 2008. – 304 с.

 35. Історія релігії в Україні : навчальний посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик [та ін.].; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. - К.: Знання, 1999. – 736 с.

 36. Історія України в особах. Литовсько-польська доба / О. М. Дзюба, М. В. Довбищенко, Я. Д. Ісаєвич [та ін.]. – К. : Україна, 1997. – 272 с.

 37. Історія української культури : у 5 т. Т. 1 : Історія культури давнього населення України / Ю. С. Асєєв, Баран В. Д., І. А. Баранов [та ін.]; головний редактор Б. Є. Патон; НАН України. - К. : Наукова думка, 2001. – 1134 с.

 38. Історія української культури : у 5 т. Т. 2 : Українська культура XIII-першої половини XVII століть / В. С. Александрович, В. С. Балушок, М. Г. Боянівська [та ін.]; головний редактор Б. Є. Патон; НАН України. - К. : Наукова думка, 2001. – 848 с.

 39. Історія української культури : у 5 т. Т. 3 : Українська культура другої половини XVII-XVIII століть / В. С. Александрович, В. Й. Борисенко, Т. М Виврот [та ін.]; головний редактор Б. Є. Патон; НАН України. - К. : Наукова думка, 2003. – 1246 с.

 40. Історія української культури : у 5 т. Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття / Л.Ф. Артюх, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко [та ін.]; головний редактор Б. Є. Патон; НАН України. - К. : Наукова думка, 2008. – 1008 с.

 41. Історія української культури : у 5 т. Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини ХІХ століття / М. П. Бондар, М. П. Загайкевич, Р. Я. Пилипчук [та ін.]; головний редактор Б. Є. Патон; НАН України. - К. : Наукова думка, 2005. – 1295 с.

 42. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років / Г. Касьянов. – К.: Либідь, 1995. – 223 с.

 43. Климов В. Феномен Петра Могили. Біографія. Діяльність. Позиція / В. Климов, А. Колодний, А. Жуковський [та ін.]. - К. : Дніпро, 1996. – 270 с.

 44. Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України / З. Когут. - К.:Критика, 2004. - 352 с.

 45. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 584 с.

 46. Кримський С.Б. Цивілізаційний розвиток людства / С. Б. Кримський, Ю. В. Павленко. – К. : «Фенікс», 2007. – 316 с.

 47. Крисаченко В.С. Україна: природа і люди / В. С. Крисаченко, О. І. Мостяєв. - К. : НІСД, 2002. – 623 с.

 48. Культура українського народу : навчальний посібник / В.М. Русанівський, Г.Д. Вервес, М.В. Гончаренко [та ін.]; за ред. В.М.Русанівського. – К : Либідь,1994. – 268 с.

 49. Леонтьєв Д. В. Архітектура України. Велика ілюстрована енциклопедія / Д. В. Леонтьєв. – Х. : Веста, 2010. – 224 с.

 50. Лихолобова З. Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії в Україні кінця 30-х років в Україні / З. Г. Лихолобова. – Донецьк: Без в-ва, 1996. – 145 с.

 51. Мельник Л. Г. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець XVIII - початок XX ст.): конспект лекцій / Л. Г. Мельник – К. : Київський ун-т імені Т. Г. Шевченка, 1992. – 84 с.

 52. Моця О. Київська Русь: від язичества до християнства / О. Моця, В. Ричка. – К. : Глобус, 1996. – 272 с.

 53. Новітні міфи та фальшивки про походження українців : збірник статей / редактор Ю. Олійник та ін. - К.: Темпора, 2008. – 136 с.

 54. Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. - К.: Абрис, 1991. - 272 с.

 55. Онищенко О. Міфотворчість і художня спадщина О.Довженко / О. Онищенко  // Етика, естетика і теорія культури. - 1992. - Вип. 37. - С. 85 -92.

 56. Попович М. Національна культура і культура нації / М. Попович. - К. : Знання, 1991. - 64 с.

 57. Річинський П. Проблеми релігійної свідомості українців / П. Річинський. - Київ-Тернопіль: «Медакадемія», 2002. - 430 с.

 58. Розумний М. М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. М. Розумний. - К. : Либідь, 2000. – 288 с.

 59. Рязанова Л. С. Релігійне відродження в Україні: соціокультурний контекст / Л. С. Рязанова. - К. : Інститут соціології НАН України, 2004. – 204 с.

 60. Саган О.Н. Національні прояви православ’я: український аспект / О. Н. Саган. - К. : Світ знань, 2001. - 256 с.

 61. Слюсаренко А.Г. Україна в роки Другої світової війни : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / А. Г. Слюсаренко, І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – К. : Без в-ва, 2009. – 447 с.

 62. Трощинський В.П. Українці в світі / В. П. Трощинський, А. А. Шевченко. - К. : Альтернативи, 1999. – 351 с.

 63. Українознавство: посібник / уклад.: В.Я.Мацюк, В.Г. Пугач. – К. : Зодіак - Еко, 1994. – 399 с.

 64. Українська душа: збірка оригінальних досліджень української ментальності / відп. ред. В.Хромова. – К. : Фенікс, 1992. – 128 с.

 65. Українські поети ХХ століття: Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра / уклад. А. Я. Бельдій, за ред. К. В. Харченко. – К. : Наукова думка, 2006. – 256 c.

 66. Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура / Л. Ушкалов. – Х. : ТОВ «Знання», 1997. - 180 с.

 67. Цалик С. М. Таємниці письменницьких шухляд. Детективна історія української літератури / С. М. Цалик, П. О. Селігей. – К. : Наш час, 2011. – 352 c.

 68. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К. : Орій, 1992. – 230 с.

 69. Шаповал Ю. І. Україна 20-50-х років. Сторінки ненаписаної історії / Ю. І. Шаповал. – К. : Наукова думка, 1993. – 352 с.

 70. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття / І. Шевченко. – Львів : Без в-ва, 2001. - 250 с.

 71. Шейко В.М. Історія української культури: навчальний посібник / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2010. – 264 с.


Інформаційні ресурси:
 1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ, 2009 // http://freebooks.net.ua/40544-visockijj-o.ju.-istorija-ukrayinskoyi-kulturi.html

 2. Закович M.M. Культурологія: українська та зарубіжна культура. - К., 2007 //http://ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/zmist.htm


 3. Історія української культури /За редакцією Івана Крип’якевича.К., 2002 (за виданням 1937 року) // http://litopys.org.ua/krypcult/krcult.htm

 4. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://etno.uaweb.org/mynuvshyna/index.html

 5. Українська культура. / За редакцією Д. Антоновича // http://litopys.org.ua/cultur/cult.htm


Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012
knmzd -> М. М. Корінний кандидат історичних наук, доцент кафедри
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія української культури
Спеціальність: 051003 – приладобудування; 050102 – комп’ютерна інженерія; 060101 – будівництво; 050502 – інженерна механіка; 050802...
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка