Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02



Сторінка1/5
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,62 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури


__________________О.В. Кеба

“______”_______________20___ року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ




ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ВІД АНТИЧНОСТІ ДО НОВОГО ЧАСУ)

Шифр за ОПП ПП02

підготовки бакалавра

галузі знань 01 Освіта

спеціальності 014 Середня освіта (Мова література (англійська) за освітньої програмою Мова література (англійська)

спеціальності 014 Середня освіта (Мова література (німецька) за освітньої програмою Мова література (німецька)

спеціальності 014 Середня освіта (Мова література (польська) за освітньої програмою Мова література (польська)
галузі знань 03 Гуманітарні науки

спеціальності 035 Філологія (Англійська мова і література) за освітньої програмою Англійська мова і література

факультету іноземної філології

2016 – 2017 навчальний рік


Розробники програми: Шулик П. Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури


Протокол від 29 серпня 2016 року № 1

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти

бакалавр
Галузь знань


 • 01 Освіта

спеціальності 014 Середня освіта (Мова література (англійська) за освітньої програмою Мова література (англійська); 014 Середня освіта (Мова література (німецька) за освітньої програмою Мова література (німецька) 014 Середня освіта (Мова література (польська) за освітньої програмою Мова література (польська)


 • 03 Гуманітарні науки

спеціальність 035 Філологія (Англійська мова і література) за освітньої програмою Англійська мова і література


Тип дисципліни: Нормативна


Загальна

кількість годин – 210



Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2



самостійної роботи здобувача вищої освіти – 3,5

Семестр

1-2-й

1-2-й

Лекції

42 год.

18 год.

Практичні, семінарські

36 год.

12 год.

Лабораторні

-.

-

Самостійна робота

132 год.

180 год.




Модульні

контрольні роботи

2

2

Вид контролю: екзамен



 1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури (античність. Середні віки, Відродження) є залучення студентів до найвищих досягнень літератури та культури названої епохи як загальнолюдських духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької культури, формування вмінь та навичок літературознавчого аналізу, а також підвищення рівня фахової підготовки словесника, розвиток творчих якостей і професійних здібностей майбутніх вчителів.

 1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Основне завдання курсу – ознайомлення студентів з особливостями зародження і специфікою функціонування західноєвропейської літератури в добу від античності до Нового часу.

 1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Згідно з вимогами програми підготовки фахівців здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти повинні:

знати:

 • головні поняття та терміни, пов’язані з літературою і культурою античності, західноєвропейського Середньовіччя та доби Відродження;

 • основні етапи розвитку літератури названого періоду;

 • періодизацію цієї літератури;

 • її основних представників;

 • тексти авторів, передбачених програмою;

 • вплив літератур названого періоду на подальший розвиток світового літературного процесу;

вміти:

 • аналізувати літературно-історичні явища епохи;

 • швидко і вправно орієнтуватись у літературному процесі доби;

 • аналізувати художні твори, передбачені програмою;

 • писати рецензії на твори будь-якого жанру;

 • мати первісні навички наукового підходу до історії зарубіжної літератури.

 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ




Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.




л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ДАВНЬОГРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тема 1. Вступ. Література Давнього Сходу




4































Тема 2. Давня грецька література. Архаїчний період




4

4







4




4

4







8

Тема 3. Класичний період




6

6







14




4

2







20

Тема 4. Елліністичний період







2







10
















12

Тема 5. Римський період
















6
















6

ДАВНЬОРИМСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тема 6. Римська література епохи республіки

















22
















22

Тема 7. Римська литература епохи імперії






6

6







12




4

2







18

Разом за змістовим модулем 1




20

18







68




12

8







86

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Тема 1. Література раннього Середньовіччя





4

2







4




1










9

Тема 2. Література зрілого Середньовіччя




6

8







14




1










27

Тема 3. Перехід до епохи Відродження. Життя і творчість Данте




2

2







4




1

2







5

ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

Тема 4. Вступ. Загальна характеристика доби Відродження.




1




























1

Тема 5. Література Італії.




1

2







8




1










10

Тема 6. Література Німеччини та Нідерландів.
















14
















14

Тема 7. Література Франції




2

2







10
















14

Тема 8. Література Іспанії




2

2

























4

Тема 9. Література Англії




4

2







10




2

2







12

Разом за змістовим модулем 2




22

18







64




6

4







94

Усього годин


210

42

36







132




18

12







180

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка