Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02Сторінка3/5
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,62 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5


ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

(зміст лекційного курсу) для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

  1. семестр

1-2 семестр

з/п


Назва змістового модуля. Теми і підтеми

К-сть

годин


Література

Наочні посібники, ТЗН

1 семестр

Змістовий модуль 1. Антична література.

Тема 2. Давня грецька література. Архаїчний період
Долітературний підперіод до середини ІХ ст

2

1 – 14, 23, 26, 27, 28, 30, 33 – 39, 41, 43

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.

Гомерівський підперіод або підперіод розкладу родової формації – кінець ІХ-VІІІ ст. до н.е.


2

1 – 14, 23, 26, 27, 28, 30, 33 – 39, 41, 43, 49

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.


Тема 3. Давня грецька література. Класичний період
Грецька література в епоху ствердження полісної системи (VІІ-VІ ст. до н.е.). Лірика

2

1 – 14, 21, 42,43, 47

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Схеми віршових розмірів

Грецька література епохи розквіту (або аттичний підперіод, V-ІV ст. до н.е.). Походження трагедії, її композиція. Виникнення театру, його складові частини: театрон, орхестра, скена. Есхіл — “батько трагедії”, поет становлення афінської рабовласницької демократії. Софокл – поет розквіту афінської рабовласницької демократії. Еврипід — поет кризи афінської рабовласницької демократії

2

1 – 14, 16, 31, 32, 44 – 46, 48

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.


Давньоримська література

Тема 7. Римська литература епохи імперії
Встановлення принципату. Політична і релігійно-моральні реформи Октавіана Августа. Розквіт літератури і формування римського класичного стилю. Гуртки Мецената, Мессали й Поліона. Занепад політичного красномовства. Звернення до великих літературних форм, поглиблення зображення людських почуттів, відсутність значних соціальних проблем. Вергілій. Життя і творчість. “Буколіки”— ідеал спокійного людського життя. “Георгіки”— ідеалізація сільської праці. Ідейно-політичні завдання “Енеїди”. Стиль, художні особливості поеми. Горацій. Життя і творчість. Політичні і особисті тенденції “Еподів”, філософський зміст “Сатир”. Поетичні “Послання” Горація і його “Мистецтво поезії”.2

1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.

Овідій. Біографія, творчість, ставлення до імперії. Ранні “Любовні елегії”, “Метаморфози”, зміст і композиція. Творчість Овідія у вигнанні. “Скорбні елегії” і “Понтійські листи”.

2

1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.


2 семестр

Змістовий модуль 2. Література Середньовіччя та доби Відродження

Тема 1. Література раннього Середньовіччя
 1. Вступ. Загальна характеристика доби. Періодизація історії середньовічної літератури (V - XIV ст.).

Клерикальна (писемна) література латиною. Дидактична світська література. Релігійні єресі.

 1. . Міфологічний епос, казка, героїчний епос. „Беовульф».

 2. Ірландські саги про Кухуліна.

 3. Скандинавський епос і лірична поезія. „Старша» і „Молодша Едда». Лірика скальдів.

1

1-11,

15,


22,

24


Виставка

навчальної та методичної літератури

з дисципліни

Лекція-презентація
Тема 2. Література зрілого Середньовіччя
1.Героїчний епос зрілого Середньовіччя.

2. Поезія вагантів

3.Рицарська (куртуазна) література Середньовіччя.

4.Міська література Середньовіччя1

1-10,

15,


22,

24


Лекція-презентаціяТема 3. . Перехід до епохи Відродження. Життя і творчість Данте
 1. Італія на межі ХШ-ХУ ст.

 2. Життя і творчість Данте, останнього поета середніх віків і першого поета Нового часу.

 3. „Нове життя» – лірична автобіографія Данте, її зв’язок з поезією „нового солодкогс стилю” та її новаторські тенденції

 4. „Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу.

1

1-11


Лекція-презентація


Література доби Відродження


Тема 5. Література Італії.
 1. Періодизація.

 2. Петрарка.

 3. Дж. Боккаччо.

1

1-14,

16-21, 23Лекція-презентація


Тема 9. Література Англії
 1. Д.Чосер „Кентерберійські оповідання».

 2. Народні балади про Робіна Гуда та Вільгельма Теля.

 3. Т. Мор „Утопія».

 4. Ф.Бекон „Нова Атлантида».

 5. Марло.

 6. В. Шекспір

2

1-14, 16-19Лекція-презентація
 1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

  1. Семестр

з/п


Назва теми


Кількість

годин


1 семестр

Змістовий модуль №1

Антична література

1.

Давньогрецька міфологія

2

2.

Героїчний епос. Поеми Гомера.

2

3.

Древньогрецька лірика

2

4-5.

Давньогрецький театр.

4

6.

Література елліністичного періоду

2

7.

Література Стародавнього Риму («доба Августа»). Публій Вергілій Марон. Поема «Енеїда».

2

8.

Творчість Горація.

2

9.

Творчість Овідія.

2

2 семестр

Змістовий модуль №2

Література Середньовіччя та доби Відродження

1.

Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть

2

2

Поезія вагантів як унікальне явище доби середньовіччя.


2

3.

Своєрідність рицарської лірики середньовіччя

2

4.

Рицарський роман бретонського циклу.

2

5.

Данте Аліґ’єрі. «Божественна комедія».

2

6.

Література Відродження Італії.

2

7.

Література Відродження Франції.

2

8.

Література Відродження Іспанії

2

9.

Творчість В. Шекспіра

2

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

  1. семестр

з/п


Назва теми


Кількість

годин


1 семестр

Змістовий модуль №1

Антична література

1.

Давньогрецька міфологія

2

2.

Героїчний епос. Поеми Гомера.

2

3.

Давньогрецький театр.

2

4.

Література Стародавнього Риму («доба Августа»). Публій Вергілій Марон. Поема «Енеїда». Творчість Горація. Творчість Овідія.

2

2 семестр

Змістовий модуль №2

Література Середньовіччя та доби Відродження

1.

Данте Аліґ’єрі. «Божественна комедія».

2

2.

Творчість В. Шекспіра

2 1. САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


Форми контролю

Література

Змістовий модуль № 1

Антична література

1.

Дидактичний епос та творчість Гесіода.

4/6

Контрольна

робота


1 – 14, 23, 26, 27, 28, 30, 33 – 39, 41, 43, 49

2.

Давньогрецька комедія. Творчість Аристофана. Своєрідність комедій Аристофана.

4/6

Контрольна

робота, практичне заняття
1 – 14, 44, 46

3.

Проза в давньогрецькій літературі. Її класифікація. Найвидатніші представники. Творчість Платона.

4/6

Контрольна

робота


1 – 14, 25

4.

Початок науки про літературу в “Поетиці” Аристотеля . Вчення про трагедію і її складові частини, “катарсис”. Історичне значення “Поетики” в античності і нові часи. І.Я. Франко про творчість Аристотеля.

6/8

Контрольна

робота


1 – 14

5.

Епоха еллінізму. Відображення нових суспільно-історичних умов в літературі та філософії. Олександрія як новий культурний центр. “Нова” аттична комедія. Олександрійська лірика.

6/8

Контрольна

робота


1 – 14

6.

“Еллінське відродження” і літературна діяльність Плутарха.

6/8

Контрольна

робота


1 – 14

7.

Становлення і розквіт римської рабовласницької республіки, її аристократичний характер. Становлення римської комедії. Традиції і новаторство у творчості Плавта та Теренція.

8/10

Контрольна

робота


1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

8.

Римська проза епохи громадянських війн. Пошуки в галузі літературної мови та стиля. Ідейно-моральні позиції Цицерона.

6/10

Контрольна

робота


1 – 14, 18, 23, 25, 31 – 32, 39 – 42

9.

Поема Лукреція “Про природу речей” як найвизначніша пам’ятка матеріалістичної думки античності. Мета поеми, пропаганда матеріалістичної філософії Епікура. Теорія атомів, учення про природу, походження людини і її культури.

4/4

Контрольна

робота


1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

10.

Школа “неотериків”. Любовна поезія Катулла: тематика, ліричний герой.

4/4

Контрольна

робота


1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

11.

Література пізнішої імперії. Сенека, його творчість.

4/4

Контрольна

робота


1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

12.

Творчість Федра. Особливості його байок.

2/2

Контрольна

робота


1 – 14, 20

13.

Тематика та стиль сатир Ювенала.

4/4

Контрольна

робота


1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

14.

Роман Апулея “Метаморфози, або Золотий осел”: ідейний задум, жанр, проблематика, стиль.

6/2

Контрольна

робота


1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

Змістовий модуль № 2

Література Середньовіччя та доби Відродження

1.

Розвиток традицій фольклорного тваринного епосу в „Романі про Ренара" (роман про Лиса): особливості його формування та ідейно-художня своєрідність.

4/6

Контрольна

робота


. 1-10,

15,


22,

24


2.

Дидактична література міст, висвітлення в ній потягу до позитивних знань. Основна проблематика „Романа про Троянду".

4/6

Контрольна

робота


1-10,

15,


22,

24


3.

Міська лірика. Творчість Рютбефа.

4/6

Контрольна

робота


1-10,

15,


22,

24


4.

Поезія Війона - відтворення Глибокої кризи середньовічного і зародження нового гуманістичного світосприйняття. Ідейно-художня проблематика віршів Війона.

4/6

Контрольна

робота


1-10,

15,


22,

24


5.

Шляхи розвитку середньовічної драми. Специфіка релігійного театру. Розвиток світських драматичних жанрів.

4/6

Контрольна

робота


1-10,

15,


22,

24


6.

Творчість Тассо. „Звільнений Єрусалим" і розвиток жанру ренесансно-рицарської поеми.

4/6

Контрольна

робота


1-14,

16-21, 237.

„Несамовитий Роланд" Аріосто: сюжет і композиція поеми, поєднання стилів як оповідний принцип Аріосто, роль фантастики, образ автора й авторська позиція в поемі.

2/4

Контрольна

робота


1-14,

16-21, 238.

Театр італійського Відродження: його джерела, шляхи розвитку.

4/6

Контрольна

робота


1-14,

16-21, 239.

Періодизація німецької літератури епохи Відродження. Народна масова література в 1-й половині XVI ст.: її джерела і причини розквіту. „Тиль Уленшпігель" як авантюрний народний роман.

10/12

Контрольна

робота


1-14,

16-21, 2310.

Північне Відродження і діяльність Еразма Роттердамського. Художні твори Еразма. „Похвала Глупоті" як філософська сатира.

4/6

Контрольна

робота


1-14,

16-21, 2311.

Відродження в Англії. Періодизація літературного процесу в Англії. Попередники Ренесанса в Англії.

6/8

Контрольна

робота


1-14,

16-21, 2312.

Оксфордський гурток гуманістів. Життя і діяльність Мора. „Утопія": ідейні і жанрові джерела, сюжетно-композиційна будова, критика європейських соціальних порядків, зображення ідеального стану суспільства.

4/6

Контрольна

робота


1-14,

16-21, 2313.

Розвиток ренесансно-гуманістичної поезії у П-й половині XVI ст. Творчість поетів Плеяди.

4/6

Контрольна

робота


1-14,

16-21, 2314.

Творчість Ронсара. Тематика і міфологічна топіка в „Одах" і “Гімнах”. Петраркистсько-неоплатонічна лірика Ронсара („Любов до Кассандри"). Спроба створення національної епопеї („Франсіада"). Розробка буколіко-ідилічного („Любов до Марії») та гривуазного („Книжка витівок") канонів. Класицизм і маньєризм в петраркистських „Сонетах до Єлени".

2/4

Контрольна

робота


1-14,

16-21, 2315.

Розвиток жанру новели. Виникнення новелістичних збірок. Історико-літературне значення „Гептамерона" Маргарити Наварської.

4/6

Контрольна

робота


1-14,

16-21, 23


  1. Каталог: wp-content -> uploads -> sites
   sites -> Плани практичних занять
   sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
   sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
   sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
   sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
   sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
   sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
   sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
   sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
   sites -> Зарубіжна література


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка