Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02Сторінка4/5
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,62 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

До змістового модуля № 1

 1. Вивчити імена 50 богів, знати, які боги римської міфології відповідають грецьким богам.

 2. Вивчити крилаті вислови з давньогрецьких міфів і знати їх походження. Записати вислови у літературний щоденник.

 3. Дійти до геркулесових стовпів, прокрустове ложе, сизифів труд (сизифова праця), танталові муки, яблуко розбрату, канути в Лету, ахілесова п’ята, скринька Пандори, дамоклів меч, авгієві стайні, альфа і омега, нитка Аріадни, розрубати гордієв вузол, дари Афродіти, пояс Іпполіти, осідлати Пегаса, самозакоханий Нарцис, вогонь Прометея, золоте руно, піднятися на Олімп.

 4. Перетворити один із міфів (на вибір) на казку (творче завдання)

 5. Навести приклади творів різних видів мистецтва, створених за мотивами поем Гомера.

 6. Навести приклади літературних творів, де використані тематика, сюжет, герої тощо гомерівських поем.

 7. Написати твір на сучасну тематику (можливо, використовуючи гекзаметр) за мотивами одного з епізодів поем «Іліада» та «Одісея» (творче завдання).

 8. Вивчити напам’ять 3-4 твори названих у плані поетів.

 9. Написати вірш у формі одного із жанрів давньогрецької поезії або використовуючи гекзаметр (творче завдання)

 10. Підготувати повідомлення за однією з тем: „Античний театр”, „Боги і міфологічні герої в давньогрецькій трагедії”.

 11. Заропонувати варіант сучасної театральної постановки за сюжетом давньогрецької комедії або трагедії (творче завдання).

 12. Скласти порівняльну таблицю на одну з тем «Давньогрецька і александрійська лірика», «Новоаттична комедія і комедія Давньої Греції».

 13. Змоделюйте уявну бесіду між Гомером, Вергілієм та Котляревським (творче завдання).

 14. У літературному щоденнику проаналізувати зміст декількох од Горація.

 15. Законспектувати «Послання до Пісонів» Горація: про значення поезії; про талант і мистецтво; про єдність змісту і форми; про мову; про роль критики; про трагедію.

 16. Напишіть оду «До сучасної Мельпомени» (творче завдання).

 17. Підготувати повідомлення за однією з тем: «Тема кохання у творчості Овідія», «Овідій і Україна».

До змістового модуля № 2

 1. Скласти таблицю на одну із запропонованих тем: «Жанрова система в середньовічній літературі»,«Генезис і родові ознаки героїчного епосу середньовіччя», «Античний та середньовічний епоси».

 2. Проілюструйте особливості метричної системи «Поеми про Беовульфа», використавши один із уривків твору, вміщених у посібнику «Героїчний епос західноєвропейського середньовіччя / Упорядники: П.Л. Шулик, І.Ю. Голубішко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 132 с.

 3. Підготувати реферат на одну з тем: «Героїчний епос різних народів –яскрава сторінка світової літератури, визначна пам’ятка культури доби середньовіччя», «Своєрідність національної модифікації класичного епосу середньовіччя (французького, іспанського, німецького) у порівнянні з іншими».

 4. Складіть таблицю «Пам’ятки західноєвропейського класичного епосу середньовіччя та «Слово о полку Ігоревім»: спільне та відмінне».

 5. Прочитайте поезію «Орден вагантів». На її основі складіть пам’ятку «Кодекс життя ордену вагантів».

 6. Підготуйте доповідь на одну з тем: «Розробка в поезії вагантів соціальної тематики», «Найвидатніші з вагантів», «Причини занепаду поезії вагантів», «Доля поетичного доробку вагантів в подальші епохи»

 7. За допомогою аналізу одного з віршів (за вибором), що належить до рицарської поезії, розкрийте її своєрідність.

 8. Підготуйте доповідь або повідомлення на одну з тем:

 • «Традиції провансальських трубадурів в сучасній поезії»,

 • «Поезія вагантів і творчість трубадурів»,

 • «Причини занепаду рицарської поезії».

 1. Підготуйте доповідь або повідомлення на одну з тем:

 • «Сучасні перекази легенд про короля Артура та рицарів Круглого столу»;

 • «Легенди про короля Артура та рицарів Круглого столу у літературі фантастики»;

 • «Розмаїття трансформацій артурівського роману в художній літературі» (автор і твір за вибором);

 • «Концепція трагічного кохання в середньовічних першоджерелах легенди про Трістана та Ізольду», «Роман про Трістана та Ізольду в українській літературі», «Трагічна історія кохання Трістана та Ізольди в мистецтві нового часу».

 1. Підготуйте доповідь на одну з тем: «Данте і українська література», «Божественна комедія» Данте у живопису і музиці».

 2. Напишіть вірш у формі італійського сонету або новелу за зразком новел із «Декамерона» (творче завдання).

 3. Підготувати повідомлення за однією з тем: «ГуртокМаргаритиНаваррської», «Творчість поетів «Плеяди». Ронсар», «Художні відкриття Рабле в літературі Нового та Новітнього часу».

 4. Підготувати повідомлення на тему «Жанр роману в літературі іспанського Відродження».

 5. Ознайомтесь зі статею: Пронкевич О. В. Дон Кіхот – український націоналіст / О. В. Пронкевич // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2011. - Т. 168, Вип. 156. - С. 109-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_168_156_23.  Підготуйтеся до диспуту за змістом статті.

 6. Підготувати повідомлення за однією з тем: "Шекспірівське питання", "Сонети" Шекспіра як сюжетний цикл", "Образність мови трагедії "Гамлет" як ознака творчого методу В. Шекспіра".

 7. Написати сонет за мотивами сонетів В. Шекспіра (творче завдання)11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Усний контроль (опитування), письмовий контроль (написання самостійних робіт та виконання літературознавчих аналізів художніх творів, написання модульної контрольної роботи), тестовий контроль.12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ

Поточний і модульний контроль

Іспит

Сума

Змістовий

модуль 1 (30 балів)Змістовий

модуль 2 (30 балів)40


100


Поточний контроль


МКР

1 ч.Поточний контроль

МКР

2 ч.


15

балів


15

балів


15

балів


15

балівКритерії оцінювання модульної контрольної роботи


Рівні навчальних досягнень студентів із зарубіжної літератури МКР (кожної з 2 частин)


Критерії


Початковий

1- 8 балів

незадовільно

Студент вірно виконує лише частину завдань, кількість яких не досягає 60% від загального обсягу, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Середній

9-10 балів

задовільно

Студент вірно виконує від 60% (до 75 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Достатній

11-13 балів

добре

Студент вірно виконує від 75% до 85 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Високий

14-15 балів

відмінно

Студент вірно виконує від 90% до 100 %Підсумковий рейтинг з кредитного модуля

Рівні навчальних досягнень студентів з історії зарубіжної літературиКритерії


Рівень

Оцінювання за шкалою університету (100-бальною системою)

Оцінювання за національною шкалою та шкалою університету

Початковий

1- 59

Незадовільно

Студент відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи тільки окремі літературні твори або явища, не усвідомлюючи взаємозв'язків між ними, припускає грубі помилки у відповіді або не дає зовсім відповіді на питання.


Середній

60 - 74

Задовільно


Студент володіє матеріалом, відтворює незначну його частину, дає визначення літературного явища без посилання на текст, імена, приклади; студент володіє окремими навичками аналізу літературного твору (образу, явища тощо), припускає граматичні та фактичні помилки.

Достатній

75 -89

Добре


Студент володіє матеріалом і навичками цілісного аналізу літературного твору, дає визначення літературного явища з посиланнями на текст, наводить приклади на підтвердження певних суджень, добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку, вміє систематизувати набуті знання, грамотно їх викласти, припускає незначні граматичні та фактичні помилки.

Високий

90 - 100

Відмінно


Студент вільно володіє матеріалом, розуміє перебіг і взаємопов'язаність явищ літературного процесу, володіє навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляє творчі здібності, самостійно оцінює окремі літературні явища, показує знання різних джерел інформації (науково-критичної, монографічної літератури), творчо використовує дібраний матеріал, наводить приклади, аргументує власні судження з опорою на художні тексти.Критерії оцінювання контрольної роботи (тестові завдання, ректорський контроль)

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати, виконавши контрольну роботу, становить 100 балів.
Рівні навчальних досягнень студентів із зарубіжної літературиКритерії


Рівень

Оцінювання за шкалою універ-ситету (100-бальною системою)

Оцінювання за національною шкалою

Початковий

1- 59

незадовільно

Студент вірно виконує лише частину завдань, кількість яких не досягає 60% від загального обсягу, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Середній

60 - 74

задовільно

Студент вірно виконує від 60% до 70 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Достатній

75 -89

добре

Студент вірно виконує від 75% до 85 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Високий

90 - 100

відмінно

Студент вірно виконує від 90% до 100 %

 1. ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Термін і поняття “античної літератури”, її географічні, історичні і хронологічні межі. Вплив античної спадщини на літератури доби Середньовіччя, Відродження, ХVІІ – XVIII ст. і пізніші періоди.

 2. Періодизація грецької літератури. Різні підходи до періодизації. Унікальність грецької літератури.

 3. Основні етапи розвитку античної культури.

 4. Міфотворчість як стадія процесу освоєння світу. Міф і казка, їх спільні та відмінні риси. Особливості давньогрецької міфології. Символічне значення міфів.

 5. Найголовніші міфологічні цикли. Значення міфології в подальшому розвитку світової культури.

 6. Гомерівський період грецької літератури. Час і місце створення поем "Іліада" і "Одіссея". Гомер і гомерівське питання. Міф про Троянську війну. Зміст “Іліади” і “Одіссеї”. Поєднання історичних подій і міфологічних елементів.

 7. Основні ідеї і структури поем “Іліада” і “Одіссея”. Особливості майстерності Гомера.

 8. Дидактичний епос та творчість Гесіода.

 9. Давньогрецька лірика. Декламаційна лірика. Її жанри. Творчіcть Солона, Тіртея, Мімнерма, Архілоха, Сімоніда.

 10. Мелічна лірика (мелос). Монодійна лірика. Творчіcть Алкея, Сапфо, Анакреонта, Івіка та ін. Хорова лірика. Її жанри. Найвизначніші представники.

 11. Байки Езопа, езопівська мова.

 12. Джерела грецької драми. Основні види драми. Походження трагедії, її композиція. Виникнення театру, його складові частини. Роль театру в соціально-політичному і духовному житті Греції.

 13. Есхіл — “батько трагедії”. Трагедія „Прометей закутий”: сюжет, історична основа, жанр, проблематика, характери, особливості стилю.

 14. Софокл — поет розквіту афінської рабовласницької демократії. Розвиток драматургічної техніки в творчості Софокла.. Трагедія “Антігона”: сюжет, історична основа, жанр, проблематика, характери, особливості стилю.

 15. Еврипід — поет кризи афінської рабовласницької демократії. . Зміна традиційної трагедії і прихід до якісно нового драматичного жанру в творчості Еврипіда. Художні особливості трагедії “Медея”.

 16. Давньогрецька комедія. Творчість Аристофана. Своєрідність комедій Аристофана (на прикладі однієї з комедій).

 17. Проза в давньогрецькій літературі. Її класифікація. Найвидатніші представники. Творчість Платона.

 18. Початок науки про літературу в “Поетиці” Аристотеля . Вчення про трагедію і її складові частини, “катарсис”. Історичне значення “Поетики” в античності і нові часи. І.Я. Франко про творчість Аристотеля.

 19. Епоха еллінізму. Відображення нових суспільно-історичних умов в літературі та філософії. Олександрія як новий культурний центр. “Нова” аттична комедія. Олександрійська лірика.

 20. “Еллінське відродження” і літературна діяльність Плутарха.

 21. Періодизація римської літератури. Вплив Греції на розвиток римської літератури. Історичне значення римської літератури.

 22. Становлення і розквіт римської рабовласницької республіки, її аристократичний характер. Становлення римської комедії. Традиції і новаторство у творчості Плавта та Теренція.

 23. Римська проза епохи громадянських війн. Пошуки в галузі літературної мови та стиля. Ідейно-моральні позиції Цицерона.

 24. Поема Лукреція “Про природу речей” як найвизначніша пам’ятка матеріалістичної думки античності. Мета поеми, пропаганда матеріалістичної філософії Епікура. Теорія атомів, учення про природу, походження людини і її культури.

 25. Школа “неотериків”. Любовна поезія Катулла: тематика, ліричний герой.

 26. Римське суспільство і культура „доби Августа”. “Золотий вік” римської літератури. Загальна характеристика.

 27. Життя і твори Публія Вергілія Марона. Відображення актуальних питань сучасності в поемах „Буколіки” та „Георгіки”.

 28. Ідейно-політичні завдання “Енеїди” Вергілія. Стиль, художні особливості поеми.

 29. Квінт Горацій Флакк. Життя і творчість. „Оди” Горація, їх основна тематика.

 30. Публій Овідій Назон. Життя і творчість. „Метаморфози”: сюжет, ідейний зміст, особливості художнього стилю.

 31. Література пізнішої імперії. Сенека, його творчість.

 32. Творчість Федра. Особливості його байок.

 33. Тематика та стиль сатир Ювенала.

 34. Роман Апулея “Метаморфози, або Золотий осел”: ідейний задум, анр, проблематика, стиль.

 35. Порівняльна характеристика творчості Есхіла, Софокла, Евріпіда

 36. Порівняльна характеристика творчості Плавта і Теренція.

 37. Поема Вергілія “Енеїда” та її подальші поетичні переробки.

 38. Порівняльна характеристика творчості Есхіла, Софокла, Еврипіда.

 39. Порівняльна характеристика творчості Плавта і Теренція.

 40. Переосмислення у поемі Вергілія “Енеїда” гомерівського епосу (поем “Іліада” та “Одіссея”).

 41. Поняття „середньовіччя", „середньовічна культура", „середньовічна література". Суспільний устрій середніх віків. Періодизація історії середньовічної літератури. Джерела середньовічної літератури.

 42. Два потоки у розвитку культури раннього Середньовіччя. Загальна характеристика літератури раннього Середньовіччя. Основні жанри.

 43. Творчість вагантів та голіардів.

 44. Англосаксонська поема „Беовульф" як пам'ятка додержавного епосу. Змалювання соціальних порядків, поетизація військових подвигів, уславлення героїзму і служіння інтересам роду і племені.

 45. Кельтський епос (ірландський): основні цикли, проблематика, відображення розкладу родових і зародження феодальних відносин, своєрідність ірландських саг про Кухуліна.

 46. „Старша" і „Молодша Едда" як джерело знань про народну скандинавську міфологію і поезію.

 47. Лірика скальдів. Скандинавські саги, їх цикли, значення скандинавських саг як пам'яток художнього мислення народу, побуту та історії скандинавських народів.

 48. Основні напрямки літературного процесу у період розвинутого феодалізму. Народний героїчний епос у Європі ХІ-ХІІІ ст.: особливості побудови сюжету, художніх засобів, стилю.

 49. Виникнення героїчних поем у народному середовищі. Роль авторів і виконавців (жонглерів, хугларів, шпільманів) народного епосу в циклізації, обробці та розповсюдженні героїчних поем.

 50. Героїчний епос Середньовіччя.

 51. Героїчний епос Франції, його основні цикли. „Пісня про Роланда" як пам'ятка середньовічної європейської поезії: історична основа та її поетичне переосмислення, проблематика, образна система, художні засоби.

 52. Основні цикли героїчного епосу Іспанії. „Пісня про мого Сіда": історична основа поеми та її інтерпретація, типізація реального прототипа як епічного героя, демократизація поеми, антиаристократична спрямованість, художня своєрідність поеми, патріотичний пафос твору.

 53. Німецький епос ХІІ-ХІІІ ст „Пісня про Нібелунгів" як вершина німецького героїчного епосу. Міфологічна та історична основа „Пісні про Нібелунгів”. Основна проблематика, система образів у „Пісні”.

 54. Неоднорідність рицарської культури, її значення в художньому розвитку людства. Історико-культурні передумови виникнення рицарської літератури. Її осноні риси.

 55. Виникнення куртуазної літератури. Основні мотиви і жанри любовної і політичної лірики трубадурів (Бернарт де Вентадорн, Джауфре Рюдель, Бертран де Бор та інші).

 56. Загальноєвропейське значення провансальської поезії трубадурів, зв'язок з народною лірикою та латинською поезією вагантів. Боротьба „темного" і „ясного" стилів у ліриці трубадурів.

 57. Широке розповсюдження в Європі куртуазної поезії. Французькі трувери: основні мотиви, жанри лірики, спільне та відмінне із поезією трубадурів.

 58. Мінезанг у Німеччині: етапи розвитку, своєрідність, основні жанри і тематика. Творчість Вальтера фон дер Фогельвейде, Нейдхарта фон Рейенталя, Тангейзера.

 59. Виникнення рицарського роману, його жанрова своєрідність та еволюція. Основні цикли куртуазних романів.

 60. Античний цикл романів, його зв'язок із попередньою оповідальною традицією.

 61. Романи бретонського циклу: куртуазна обробка кельтських народних переказів. Творчість Кретьєна де Труа.

 62. Романи бретонського циклу: бретонські ле.

 63. Романи про короля Артура і рицарів Круглого столу.

 64. Романи про святий Грааль.

 65. „Роман про Тристана та Ізольду», його ідейно-тематична своєрідність, фабула, сутність морально-суспільного конфлікту, образна система.

 66. Міська література Середньовіччя. Основні жанри і стиль міської літератури.

 67. Розвиток традицій фольклорного тваринного епосу в „Романі про Ренара" (роман про Лиса): особливості його формування та ідейно-художня своєрідність.

 68. Дидактична література міст, висвітлення в ній потягу до позитивних знань. Основна проблематика „Романа про Троянду".

 69. Міська лірика. Творчість Рютбефа.

 70. Поезія Війона - відтворення Глибокої кризи середньовічного і зародження нового гуманістичного світосприйняття. Ідейно-художня проблематика віршів Війона.

 71. Шляхи розвитку середньовічної драми. Специфіка релігійного театру.

 72. Розвиток світських драматичних жанрів.

 73. Романи візантійського циклу: спроба поєднати світський і християнський ідеали.

 74. Хронологічні межі та місце епохи Відродження в європейському історичному процесі. Складність і суперечливість культури Відродження. Її основні риси. Етапи розвитку культури Відродження.

 75. Життя і творчість Данте, останнього поета середніх віків і першого поета Нового часу „Нове життя" - лірична автобіографія Данте, її зв'язок з поезією „нового солодкого стилю” та її новаторські тенденції.

 76. „Божественна комедія" Данте як філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу.

 77. Зв'язок поеми Данте з літературою видінь і з алегоричною поезією середніх віків.

 78. „Божественна комедія" Данте: ідейна насиченість, реалістичні елементи в поемі. Поетична майстерність Данте. Композиція поеми. Всесвітнє значення поеми.

 79. Соціально-історична обстановка у Франції на межі XV- XVI ст. і передумови виникнення ренесансно-гуманістичного руху. Історико-літературний процес у Франції в епоху Відродження.

 80. Періодизація італійської літератури епохи Відродження. Петрарка як перший європейський гуманіст, родоначальник італійського гуманізму. Його літературна і наукова діяльність.

 81. Італійська лірика Петрарки. Поетичне новаторство Петрарки в „Книзі пісень''. Образ Лаури і художні засоби його створення. Образ ліричного героя.

 82. Життя і творчість Дж. Боккаччо. Ранні твори Боккаччо.

 83. Зріла творчість Боккаччо. Вплив Петрарки. Збірка „Декамерон": джерела, класифікація, розташування новел у збірці та їх „діалогічна" взаємодія, ідейна спрямованість, ренесансна утопія і товариство оповідачів.

 84. Творчість Тассо. „Звільнений Єрусалим" і розвиток жанру ренесансно-рицарської поеми.

 85. „Несамовитий Роланд" Аріосто: сюжет і композиція поеми, поєднання стилів як оповідний принцип Аріосто, роль фантастики, образ автора й авторська позиція в поемі.

 86. Театр італійського Відродження: його джерела, шляхи розвитку.

 87. Періодизація німецької літератури епохи Відродження. Народна масова література в 1-й половині XVI ст.: її джерела і причини розквіту. „Тиль Уленшпігель" як авантюрний народний роман.

 88. Північне Відродження і діяльність Еразма Роттердамського. Художні твори Еразма. „Похвала Глупоті" як філософська сатира.

 89. Життя і творчість Ф.Рабле. Жанрові джерела романа “Гаргантюа і Пантагрюель", сюжет і композиція романа, образи королів.

 90. Роман Ф.Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель". Тема гуманістичної утопії в Телемському абатстві. Культурне багатоголосся і енциклопедизм в романі.

 91. Сміхова стихія в романі Ф.Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель" та її зв'язок із народною комікою. Пародіювання культурних цінностей сучасності як конструктивний принцип Рабле. Іронія, сарказм, гротеск, гіпербола тощо. Місце Рабле в літературі Відродження.

 92. Розвиток ренесансно-гуманістичної поезії у П-й половині XVI ст. Творчість gоетів Плеяди.

 93. Творчість Ронсара.

 94. Специфіка духовного життя в Іспанії. Роль церкви. Зародження гуманістичного руху, його національні особливості і місце в духовному житті країни. Періодизація літературного процесу в Іспанії.

 95. Роман в Іспанії і його жанрові різновиди (.рицарський роман, пасторальний роман, шахрайський роман).

 96. Життя і творчість Сервантеса.

 97. Жанровий синтез у романі Сервантеса „Дон Кіхот". Пародійний задум роману і його реалізація.

 98. Сюжет і композиція роману Сервантеса „Дон Кіхот". Характер зображення культурного життя Іспанії.

 99. Центральні образи роману Сервантеса „Дон Кіхот". Дон Кіхот як „божевільний", Дон Кіхот як „мудрець". Фольклорно-міфологічне походження і функції образу Санчо Панси. Доля „Дон Кіхота" в європейській культурі Нового часу.

 100. Відродження в Англії. Періодизація літературного процесу в Англії. Попередники Ренесанса в Англії.

 101. Оксфордський гурток гуманістів. Життя і діяльність Мора. „Утопія": ідейні і жанрові джерела, сюжетно-композиційна будова, критика європейських соціальних порядків, зображення ідеального стану суспільства.

 102. Літературна спадщина В.Шекспіра. „Шекспірівське питання" в сучасному літературознавстві. Періодизація творчості.

 103. Перший період творчості В.Шекспіра. Міфопоетична картина світу у „Сонетах". Час і вічність, петраркізм і неоплатонізм, образи Друга і Смаглявої леді, образ ліричного героя.

 104. Драматургія першого періоду творчості Шекспіра. Історичні хроніки.

 105. Вирішення трагічного конфлікту в трагедії В.Шекспіра „Ромео і Джульєтта".

 106. Драматургія другого періоду. Тематика і проблематика трагедій „Отелло", „Король Лір", „Макбет". Зіткнення ідеалу і дійсності Проблема самовизначення героя. Катастрофічність сюжетних розв'язок і умиротвореність фінальних епілогів.

 107. Трагедія В.Шекспіра „Гамлет”: історія створення та основні джерела, проблематика трагедії, розв’язання проблеми помсти, система образів.

 108. Особливості комедій Шекспіра: побудова, засоби комічного, образи, світогляд.
 1. Каталог: wp-content -> uploads -> sites
  sites -> Плани практичних занять
  sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
  sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
  sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
  sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
  sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
  sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
  sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
  sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
  sites -> Зарубіжна література


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка