Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внзСкачати 460,57 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.09.2017
Розмір460,57 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури


__________________О.В. Кеба

“______”_______________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШИХ КЛАСАХ І ВНЗ


Шифр дисципліни за навчальним планом ПП 02
підготовки магістра

галузі знань 01 Освіта

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

за освітньою програмою Мова і література (англійська)

додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька / російська)

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська) за освітньою програмою Мова і література (російська) додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька / англійська)

факультету іноземної філології

2016 – 2017 навчальний рік

Розробники програми: П.Л. Шулик, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри германських мов

і зарубіжної літератури
Протокол від 29 серпня 2016 року № 1

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)


Ступінь вищої освіти

Магістр


Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Мова і література (англійська) додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька / російська) т

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (російська) за освітньою програмою Мова і література (російська) додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька / англійська)


нормативна


Загальна

кількість годин – 120Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи здобувача вищої

освіти – 3,5Семестр

1 й

1-2 -й

Лекції

20 год.

8 год.

Практичні, семінарські

24 год.

6 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

76 год.

106 год.

Індивідуальні завдання: год.

Модульні

контрольні роботи

2

2

Вид контролю: екзамен 1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ .

Метою викладання навчальної дисципліни “Методика викладання зарубіжної літератури у старших класах і ВНЗ” є опанування основами методики викладання зарубіжної літератури у старших класах і ВНЗ як науковою дисципліною, що має теоретичний та практичний напрям.

 1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика викладання зарубіжної літератури у старших класах і ВНЗ” є надати майбутнім вчителям і викладачам теоретичні знання з основ методики викладання зарубіжної літератури у старших класах і ВНЗ та практичні уміння і навички їх застосування, навчити магістрантів співвідносити літературознавчу, психолого-педагогічну, дидактичну, комунікативну складові процесу викладання літератури з методичною складовою на теоретичному та практичному рівнях.

 1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Згідно з вимогами програми підготовки фахівців здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти повинні:

знати:

 • як вчитель зарубіжної літератури в старших класах:

специфіку курсу зарубіжної літератури в старших класах; принципи викладання зарубіжної літератури у старших класах; зміст та структуру уроків зарубіжної літератури у старших класах; різноманітність шляхів аналізу та інтерпретації художнього твору у старших класах; проблеми розвитку усної та письмової мови старшокласників; питання позакласного читання та позакласної роботи в старших класах;

 • як викладач у ВНЗ:

теоретичні основи курсу; особливості літературознавчих навчальних дисциплін, що викладаються у ВНЗ; принципи викладання зарубіжної літератури у вищій школі; методи та прийоми викладання зарубіжної літератури; відмінності викладання літератури в ЗНЗ та у вищій школі;

вміти:

 • як вчитель зарубіжної літератури в старших класах:

розробляти та проводити уроки з вивчення монографічних та оглядових тем; розробляти систему питань до аналізу художніх творів чи окремих епізодів; розробляти систему уроків і окремі уроки з вивчення творів різних літературних родів та жанрів; диференціювати методичні засоби інтерпретації художніх текстів в залежності від особливостей учнівського колективу та особистості окремого учня; оцінювати усні відповіді та письмові роботи учнів; складати програми факультативних курсів

 • як викладач у ВНЗ:

планувати роботу викладача зарубіжної літератури; розробляти та проводити монографічні и оглядові лекції; розробляти та проводити практичні заняття із зарубіжної літератури; організовувати самостійну роботу студентів; розробляти завдання для поточного та підсумкового контролю.

.


 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль №1. Специфіка викладання зарубіжної літератури в старших класах

Тема 1. Завдання, зміст та структура курсу «Зарубіжна література» в старших класах.

1


4
1


6

Тема 2. Специфiка курсу на історико-літературнiй основi в 10-11 класах

1

88
1

210

Тема 3. Аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури в старших класах

6

48
2


12

Тема 4. Теорія літератури на уроках зарубіжної літератури в старших класах.

2


8
10

Тема 5. Розвиток зв’язного мовлення учнів на уроках зарубіжної літератури в старших класах

6
8

Тема 6. Позакласна та позашкільна робота із зарубіжної літератури. факультативні заняття.

2
4

Разом за змістовим модулем 1

58

10

1236
4

250
Змістовий модуль 2. Основи методики викладання зарубіжної літератури у вищій школі

Тема 1. Методична концепція курсу. Дидактика и методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі.
2


12
1


14

Тема 2. Методи викладання зарубіжної літератури у вищій школі.
28
10

Тема 3. Планування роботи викладача зарубіжної літератури. Види занять із зарубіжної літератури у вищій школі.
6

68
2

412

Тема 4. Шляхи аналізу та інтерпретації художнього твору у ВНЗ.

2


4
1


8

Тема 5. Організація самостійної роботи студентів24
6

Тема 6. Перевірка результатів та ефективності викладання зарубіжної літератури у вищій школі.24
6

Разом за змістовим модулем 2

62

10

1240
4

456

Усього годин

120

20

2476
8

6106 1. ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (зміст лекційного курсу)

для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

1 семестр

з/п


Назва змістового модуля. Теми і підтеми

К-сть

годин


Література

Наочні посібники, ТЗН

Змістовий модуль №1. Специфіка викладання зарубіжної літератури в старших класах

Тема 1. Завдання, зміст та структура курсу «Зарубіжна література» в старших класах
 1. Дискусiя про структуру та змiст шкiльних програм iз зарубіжної лiтератури. Аналiз рiзних програм iз зарубiжноi лiтератури в старших класах, сильнi та слабкi сторони програм.

 2. Принципи побудови програм. Вiдображення в них основних елементiв лiтературної освiти школярiв. Проблема пiдручникiв та хрестоматiй з предмета. Проблема перекладної лiтератури з курсу.

 3. Основнi принципи викладання зарубіжної лiтератури в старших класах.

1

1 – 8; 16; 20,21

Виставка

навчальної та методичної літератури

з дисципліни

Схема міжпредметних зв’язків курсу.

Шкільні програми із зарубіжної літератури.

Шкільні підручники і хрестоматії із зарубіжної літератури.Тема 2. Специфiка курсу на історико-літературнiй основi в 10-11 класах

2.

 1. Значення і місце історико-літературних знань на уроках зарубіжної літератури.

 2. Монографічні та оглядові теми в структурі курсу зарубіжної літератури в старших класах.

 3. Монографічна тема.

 4. Оглядові теми у шкільному курсі.

 5. Літературно-критична стаття на уроках зарубіжної літератури.

1

1 – 14; 18; 26

Ілюстрації, діафільми, фонохрестоматії, слайди до вивчення біографії поетів, письменників, драматургів.


Тема 3. Аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури в старших класах

3.

 1. Специфіка шкільного анлізу художнього твору на уроках зарубіжної літератури в старших классах.

 2. Аналіз та інтерпретація художнього твору на уроках зарубіжної літератури.
6

10; 19;21; 23 – 50

Схеми, таблиці, презентації уроків

Ілюстрації, діафільми, фонохрестоматії, слайди до вивчення творчості поетів, письменників, драматургів.

Фрагменти із комп’ютерного запису книги “Серебряный век” русской поэзии”.


Тема 4. Теорія літератури на уроках зарубіжної літератури в старших класах

4.

 1. Системно-функцiональний пiдхiд до шкільного вивчення iсторii i теорii лiтератури.

 2. Формування теоретико-лiтературних понять.
2

7 – 12; 21

Зразки графічних таблиць до вивчення теорії літератури.

Зразки текстуальних схем.

Зразки теоретико-літературних вправ.

Зразки репродукції картин, фрагменти музичних творів, які можна використати при вивченні теорії літератури.
Змістовий модуль 2. Основи методики викладання зарубіжної літератури у вищій школі

Тема 1. Методична концепція курса. Дидактика и методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі.
 1. Етапи формування професійно-педагогічної компетентності викладача зарубіжної літератури.

 2. Теоретичні основи курсу.

 3. Інтегративна основа курсу

 4. Методологічні основи навчальної дисципліни.

2

7, 21,23, 25-27

Лекція-презентація

Тема 3. Планування роботи викладача зарубіжної літератури Види занять із зарубіжноїлітератури у вищій школі
 1. Лекційні заняття із зарубіжної літератури.

 2. Практичні заняття.

 3. Семінарські заняття.

 4. Лабораторні заняття.

 5. Консультації.

6

1-11, 14, 15, 19, 23, 28

Лекція-презентація

Тема 4. Шляхи аналізу та інтерпретації художнього твору у вищій школі
 1. Різноманітність шляхів аналізу та інтерпретації художнього твору в сучасному літературознавстві.

 2. Фактори, що впливають на вибір шляхів аналізу та інтерпретації художнього твору

2

1-11, 12, 20, 21, 25

Лекція-презентація


ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (зміст лекційного курсу)

для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

1-2 семестр

з/п


Назва змістового модуля. Теми і підтеми

К-сть

годин


Література

Наочні посібники, ТЗН

Змістовий модуль №1. Специфіка викладання зарубіжної літератури в старших класах

Тема 1. Завдання, зміст та структура курсу «Зарубіжна література» в старших класах
 1. Дискусiя про структуру та змiст шкiльних програм iз зарубіжної лiтератури. Аналiз рiзних програм iз зарубiжноi лiтератури в старших класах, сильнi та слабкi сторони програм.

 2. Принципи побудови програм. Вiдображення в них основних елементiв лiтературної освiти школярiв. Проблема пiдручникiв та хрестоматiй з предмета. Проблема перекладної лiтератури з курсу.

 3. Основнi принципи викладання зарубіжної лiтератури в старших класах.

1

1 – 8; 16; 20,21

Виставка

навчальної та методичної літератури

з дисципліни

Схема міжпредметних зв’язків курсу.

Шкільні програми із зарубіжної літератури.

Шкільні підручники і хрестоматії із зарубіжної літератури.Тема 2. Специфiка курсу на історико-літературнiй основi в 10-11 класах

2.

 1. Значення і місце історико-літературних знань на уроках зарубіжної літератури.

 2. Монографічні та оглядові теми в структурі курсу зарубіжної літератури в старших класах.

 3. Монографічна тема.

 4. Оглядові теми у шкільному курсі.

 5. Літературно-критична стаття на уроках зарубіжної літератури.

1

1 – 14; 18; 26

Ілюстрації, діафільми, фонохрестоматії, слайди до вивчення біографії поетів, письменників, драматургів.


Тема 3. Аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури в старших класах

3.

 1. Специфіка шкільного анлізу художнього твору на уроках зарубіжної літератури в старших классах.

 2. Аналіз та інтерпретація художнього твору на уроках зарубіжної літератури.
2

10; 19;21; 23 – 50

Схеми, таблиці, презентації уроків

Ілюстрації, діафільми, фонохрестоматії, слайди до вивчення творчості поетів, письменників, драматургів.

Фрагменти із комп’ютерного запису книги “Серебряный век” русской поэзии”.


Змістовий модуль 2. Основи методики викладання зарубіжної літератури у вищій школі

Тема 1. Методична концепція курса. Дидактика и методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі.
 1. Етапи формування професійно-педагогічної компетентності викладача зарубіжної літератури.

 2. Теоретичні основи курсу.

 3. Інтегративна основа курсу

 4. Методологічні основи навчальної дисципліни.

1

7, 21,23, 25-27

Лекція-презентація

Тема 3. Планування роботи викладача зарубіжної літератури Види занять із зарубіжноїлітератури у вищій школі
 1. Лекційні заняття із зарубіжної літератури.

 2. Практичні заняття.

 3. Семінарські заняття.

 4. Лабораторні заняття.

 5. Консультації.

2

1-11, 14, 15, 19, 23, 28

Лекція-презентація

Тема 4. Шляхи аналізу та інтерпретації художнього твору у вищій школі
 1. Різноманітність шляхів аналізу та інтерпретації художнього твору в сучасному літературознавстві.

 2. Фактори, що впливають на вибір шляхів аналізу та інтерпретації художнього твору

1

1-11, 12, 20, 21, 25

Лекція-презентація


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз iconМетодика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
Тема: методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз iconМетодика викладання
Робоча програма з «Методики викладання зарубіжної літератури в школі» для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова...
Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз iconПрограма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»
Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...
Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка