Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалаврСкачати 222,59 Kb.
Дата конвертації31.03.2018
Розмір222,59 Kb.
ТипРобоча програма

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ

Кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

___________________С.В. Хананаєв

“______” __________________ 20__ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОПЕРНИЙ КЛАС
Рівень вищої освіти перший

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»спеціалізація: «Академічний спів»

Дніпропетровськ

2016
Робоча програма «Оперний клас» для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво»
«20» серпня 2016 року 33 с.

Розробник: кандидат мистецтвознавства, професор кафедри «Історія та теорія музики», А.А.Тулянцев


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства»
Протокол № _1_від _27_серпня 2016 року
Завідувач кафедри «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства»

_______________ (Гужва О.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Схвалено Вченою радою Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки
Протокол від № 1 від «29»серпня 2016 року
© Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 2016 рік

© А.А.Тулянцев, 2016 рік


1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, рівень вищої освіти, ступінь

вищої освітиХарактеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 10Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 025

«Музичне мистецтво»


Нормативна частина
Модулів – 2

Спеціалізації (професійне

спрямування):

«Академічний спів»,Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 300

1-2-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1.2


Рівень вищої освіти -

Перший


Ступінь вищої освіти -

бакалавр

-

Практичні

160

год.

Семінарські

-

-

Самостійна робота

140 год.
Індивідуальні заняття: -

Вид контролю:

Екзамени 6
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання - 2:1


2.КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

(згідно стандарту вищої освіти України)
Компетентності:

-розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

-пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел;

-міжособистісна взаємодія;

-критика та самокритика;

-оцінка та забезпечення якості виконуваних робіт;

-використання широкого спектру міждисциплінарних зв’язків для забезпечення освітнього процесу в початкових та середніх музичних навчальних закладах

Заплановані результати навчання:

-застосовувати практичні знання та навички в процесі оперно-сценічної діяльності;

-виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації оперно-сценічних заходів, закладів культури та музичної освіти;


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета навчальної дисципліни «Оперний клас»:

–виховання у студентів патріотичних почуттів до оперного (опереткового) мистецтва України;

-досягнення творчо-педагогічної єдності між викладачем з фаху, диригентом та режисером;

-якомога повне оволодіння різностильовими оперними (оперетковими) партіями для майбутнього їх впровадження у заздалегідь заплановані вистави оперної студії;


Завдання навчальної дисципліни «Оперний клас»:

-систематичне вивчення вокально-сценічної природи оперної вистави у цілому;

-максимальне сприяння розвитку музично-виконавських здібностей та формування професійної майстерності й артистизму у сучасних співаків оперної (опереткової) сцени.

-вироблення у студентів навичок самостійного підходу до оцінки явищ оперного (опереткового) мистецтва;
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Оперний клас» студент повинен знати:

-основні принципи організації оперної (опереткової вистави);

-класифікацію вокальних оперних (опереткових) партій;
уміти:

-здійснювати підготовку до участі в роботі оперного класу академії, у виставах оперної студії академії;

-виконувати творчі функції артиста-вокаліста сучасної оперної (опереткової) вистави

2.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Оперний клас
Тема 1. Предмет «Оперний клас»

Фахова підготовка артиста-вокаліста. Розвиток природних даних. Володіння виконавським оперним (оперетковим) потенціалом на підставі вокальної техніки. Формування знань сценічної майстерності. Комплекс навичок: вокально-акторське уміння, сценічна ерудиція, сценічне мислення, сценічний художній смак, сценічна стильність виконання. Акторська майстерність: розвиток внутрішнього бачення, кінострічка бачення; розвиток слухової та часової пам’яті. Етюди на основі спостережень за тваринами. Сценічна дія, почуття правди і віри. Розвиток артистичної сміливості і характерності. Режисери: М.С. Щепкін, О.М. Островський, К.С. Станіславський, В.І. Немирович- Данченко, Є.Б. Вахтангов, М.О. Чехов, Лесь Курбас, Л.А. Сулержицький, Дені Дідро, Є. Гротовський, В.Е. Мейєрхольд, Б.Брехт, Ф.Дзефіреллі, О.Колодуб, Ю.Лішанський, О. Завіна, І.Молостова, Д.Гнатюк, Ю.Чайка, А.Солов’яненко-молодший. Фільми-опери.


Тема 2. Тексти опер та вибрані для вивчення уривки 

Ознайомлення з повним текстом опери. Вивчення лібрето. Музично-виконавський аналіз оперного (опереткового) твору і персональної партії. Суть конфлікту: дійові особи та місце свого персонажу у визначеному конфлікті. Створення біографії дійової особи. Життя дійової особи до появи на сцені. Відтворення на сцені так званого «роману життя» дійової особи. Створення лінії дії свого оперного (опереткового) персонажу. Уривки: Сцена та пісня Наталки («Наталка Полтавка» М.Лисенко); дует Наталки та Терпилихи («Наталка Полтавка» М.Лисенко); дует Наталки та Петра («Наталка Полтавка» М.Лисенко); дует Миколи та Петра («Наталка Полтавка» М.Лисенко).Тема 3.Аналіз текстів вибраних для вивчення уривків

Визначення характеру роботи над словесною дією. Визначення підтексту, лінії думки і лінії бачення. Складання власної інтерпретації образу. Вивчення мізансцен і дій персонажу в запропонованих обставинах. Розбір партії та спів з концертмейстером. Уривки: дует Прилепи та Миловзора («Пікова дама» П.Чайковський); Дует Лізи та Поліни («Пікова дама» П.Чайковський); Сцена Поліни із хором («Пікова дама» П.Чайковський); Дует Дуняші та Марфи («Царева наречена» М.Римський-Корсаков); Сцена Грязного, Собакіна та Ликова («Царева наречена» М.Римський-Корсаков); Розповідь Домни Сабурової («Царева наречена» М.Римський-Корсаков).Тема 4. Засоби виконавської і сценічної виразності

Знання класичного та сучасного оперного (опереткового) репертуару. Уміння практично застосовувати історико-теоретичні знання для створення повноцінного та художньо переконливого музично-сценічного оперного (опереткового) образу у уривку. Теорія та практика акторської майстерності артиста оперного театру. Метод тренінгу та самостійної роботи над партією. Специфіка роботи актора в оперному театрі. Уривки: «Сцена «брехні» (1 дія, оперета «Летюча миша» Й.Штраус); Сцена Омоная, Зупана, Карнеро, Мірабелли, Арсени та дует Арсени та Мірабелли «Краще Відня немає», (оперета «Циганський барон» Й.Штраус); Сцена Маріци та Лізи, дует Зупана та Лізи «Їдьмо до Вараздину!» (1 дія), оперета «Маріца» І.Кальман).Тема 5. Вивчення тексту та мелодії твору

Музичні стилі. Манери та стилі виконання оперних (опереткових) уривків. Відповідь сюжетам оперних (опереткових) творів. Індивідуальність студента. Вокальні та акторські здібності. Підбір репертуару. Художня цінність. Виховне значення. Доступність музичного та літературного текстів. Різноманітність жанрової й музичної стилістики. Мелодійність. Ритмічність. Рухливість. Логіка сольного (ансамблевого) виступів. Уривки: Сцена Оксани «Місяцю ясний» («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський); дует Одарки та карася («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський); Арія Левка, дует Левка та Галі ( 1 дія) опера «Майська ніч» М.Лисенко); опера «Орфей», (другий акт, К. Монтеверді).


Змістовий модуль 2. Підготовка до показу оперних (опереткових) уривків

Тема 6. Вивчення партії з концертмейстером

Сценічний образ оперного (опереткового) співака. Драматургічна і асоціативна пов’язаність з музичним твором. Обрання рухового мотиву. Залежність рухового мотиву від його стилістичного тлумачення. Засіб створення характеру персонажу (персонажів), від імені якого (яких) виконується арія (ансамбль). Акомпанемент концертмейстера, як складова частина сценічного образу. Створення стану, який здатний виражати тему, ідею твору, його емоційно-змістовну структуру. Уривки: квінтет «Кармен, Фраскіта, Мерседес, Данкайро, Ремендадо» («Кармен» Ж.Бізе); Сцена Аморалеса та Мікаели («Кармен» Ж.Бізе); Фінал 4 акту («Кармен» Ж.Бізе).Тема 7. Аудіо-, відеозаписи різних виконавських інтерпретацій творів

Концентрація зусиль оперного (опереткового) співака. Використання музично-практичних знань. Акумуляція в собі виконавської надійності. Емоційний відгук на музику та спів в умовах оперного класу. Музично-художній образ співака на сцені. Здатність до живого перевтілення. Зміни творчої сторони виконання. Виникнення спілкування зі слухачами. Психофізіологічні механізми виконавської діяльності. Поява стресового хвилювання. Увага – контроль за розвитком виконавського процесу. Система: «музика» – «виконавець» – «зал» – «слухачі». Уривки: Сцена Таміно та Трьох Дам (1 дія), («Чарівна флейта», В.А. Моцарт); Сцена Папагено та трьох хлопчиків, дует Папагено та Папагени (2 дія, В.А. Моцарт); Дует Марцеліни та Джоакіно (1 дія, «Фіделіо», Л. ван Бетховен).


Тема 8. Виконавський план оперного (опереткового) твору

Розгорнутий письмовий аналіз твору. Опрацювання історичної та сучасної інформації про європейські вокальні школи ХVІІ–ХІХ ст.ст. Аналіз творчості персоналій європейського оперного театру, вітчизняного театру оперети та музичної комедії. Закономірності формування вокально-технічних прийомів. Розвитку музичного та гармонійного слуху на прикладах вокальних (оперних, опереткових) творів. Вокально-технічні прийоми як умовні рефлекси; голосовий апарат як професійний інструмент артиста-вокаліста. Фізіологічна роль органів почуття у процесі виконання оперних (опереткових) уривків (дуетів, терцетів, квартетів). Значення режиму вокальних занять для співаків. Прийоми розвитку вокальної техніки. Органи звукоутворення, їх роль у виконанні оперних, опереткових фрагментів. Функція дихання під час виконання оперних, опереткових фрагментів. Вокальна дикція, орфоепія, роль свідомості при формуванні голосу. Уривки: Сцена Єрошки та Скули (пролог), «Князь Ігор», О.Бородин); Сцена Князя Ігора та Овлура (2 дія), «Князь Ігор», О.Бородин); Сцена Ріголетто та Джованни до приходу Герцога (1 дія, «Ріголетто»), Дж.Верді; Сцена Ріголетто та Спарафучиле (1 дія, «Ріголетто», Дж.Верді).Тема 9. Сценічна дія у межах оперного (опереткового) уривка

Тренінг: навички звільнення від зайвих напружень, відпрацювання пластики і жесту. Типові ознаки, характерні для стилю певної історичної епохи. Костюм. Грим. Зачіска. Аксесуари. Манери. Сценічна оперна (опереткова) дія – виражений артистом-вокалістом комплекс прийомів у синтезі із глядацьким залом. Створення: 1) у певних умовах сценічного функціонування; 2) на основі результату співпраці із концертмейстером, диригентом, режисером, хормейстером, балетмейстером. Театрально-сценічна дія не тільки художня, але й типова. Відчуття артиста-вокаліста повинні бути не награно-показними, а природними, зрозумілими, типовими для слухача. Уривки: «Мадригал», (1 дія, «Ромео та Джульєтта», Ш. Гуно); Сцена Княгині та Ольги (3 дія, «Русалка», О.Даргомижський); дует Сюзани та Марселіни (1 дія, «Весілля Фігаро», В.А.Моцарт).


Тема 10. Показ вивчених оперних уривків

Визначення змісту оперного, опереткового твору (фабула, обставини, місце, час дії, характер героя. Вокально-сценічне завдання: «що я роблю?», «про що я співаю?», «для чого?», «для кого я співаю?», «як я співаю?». Уривки: Дует Орфея та Еврідіки, (3 дія), «Орфей та Еврідіка», К.В.Глюк; Дует Оксани та Андрія (2 дія), «Запорожець за Дунаєм», С.Гулак-Артемовський; Дует Наташі та Князя (1 дія), «Русалка», О.Даргомижський; Сцена Неморіно, Адіни та Белькоре (1 дія), «Любовний напій», Г.Доніцетті; Дует Фігаро та Сюзанни (1 дія) «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Сцена суду (3 дія), «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Арія Графині та дует з Сюзаною (3 дія), «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Дует Дон Жуана та Церліни (2 дія), «Дон Жуан», В.А.Моцарт; Сцена Мазетто та Церліни (2 дія), «Дон Жуан», В.А.Моцарт; Сцена та дует Мізгіря та Снігуроньки (5 дія), «Снігуронька», М.Римський – Корсаков.


5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

сем

інд

с.р.
л

п

сем

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Оперний клас

Тема 1. Предмет «Оперний клас»


30
15
-

15Тема 2. Тексти опер та вибрані для вивчення уривки

30
15
-

15Тема 3. Аналіз текстів вибраних для вивчення уривків


30
15
-

15Тема 4. Засоби виконавської і сценічної виразності


30

15
-

15Тема 5. Вивчення тексту та мелодії твору


30
1515Разом за змістовим модулем 1

150
75
-

75Змістовий модуль 2. Підготовка до показу оперних (опереткових) уривків

Тема 6. Вивчення партії з концертмейстером


30
15
-

15Тема 7. Аудіо-, відеозаписи різних виконавських інтерпретацій творів


30
15
-

15Тема 8. Виконавський план оперного (опереткового) твору


30
15

-

15
Тема 9. Сценічна дія у межах оперного (опереткового) уривка


30


20
10
Тема 10. Показ вивчених оперних уривків

30

20
10
Разом за змістовим модулем 2

150
85
-

65Усього годин

300
6 160
-

140
6.ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ


з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Тема 1. Предмет «Оперний клас». Питання.

1. Оперна творчість К.С. Станіславського

В.І.2.Фільми-опери Ф.Дзефіреллі

3. Д.Гнатюк – оперний співак та оперний режисер

4.Режисер опери Ю.Чайка

5.Режисер опери А.Солов’яненко-молодший

3.


15

2

Тема 2. Тексти опер та вибрані для вивчення уривки. Питання. 

1.Створення лінії дії свого оперного (опереткового) персонажу.

2.Уривки: Сцена та пісня Наталки («Наталка Полтавка» М.Лисенко);

3.Дует Наталки та Терпилихи («Наталка Полтавка» М.Лисенко);

4.Дует Наталки та Петра («Наталка Полтавка» М.Лисенко);

5. Дует Миколи та Петра («Наталка Полтавка» М.Лисенко).15

3

Тема 3. Аналіз текстів вибраних для вивчення уривків. Питання.

1.Розбір партії та спів з концертмейстером.

2.Уривки: Дует Прилепи та Миловзора («Пікова дама» П.Чайковський);

3. Дует Лізи та Поліни («Пікова дама» П.Чайковський);

4.Сцена Поліни із хором («Пікова дама» П.Чайковський);

5.Дует Дуняші та Марфи («Царева наречена» М.Римський-Корсаков);
15

4

Тема 4. Засоби виконавської і сценічної виразності. Питання.

1.Теорія та практика акторської майстерності артиста оперного театру

2.Метод тренінгу та самостійної роботи над партією

3.Сцена Грязного, Собакіна та Ликова («Царева наречена» М.Римський-Корсаков)

4. Розповідь Домни Сабурової («Царева наречена» М.Римський-Корсаков). Сцена Грязного, Собакіна та Ликова («Царева наречена» М.Римський-Корсаков)

5. Розповідь Домни Сабурової («Царева наречена» М.Римський-Корсаков)15

5

Тема 5. Вивчення тексту та мелодії твору. Питання.

1.Манери та стилі виконання оперних (опереткових) уривків

2.Уривки: «Сцена «брехні» (1 дія, оперета «Летюча миша» Й.Штраус)

3.Сцена Омоная, Зупана, Карнеро, Мірабелли, Арсени та дует Арсени та Мірабелли «Краще Відня немає», (оперета «Циганський барон» Й.Штраус)

4.Сцена Маріци та Лізи, дует Зупана та Лізи «Їдьмо до Вараздину!» (1 дія), оперета «Маріца» І.Кальман)

5. Сцена Оксани «Місяцю ясний» («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський)
15

6

Тема 6. Вивчення партії з концертмейстером. Питання.

1.Логіка сольного (ансамблевого) виступів

2.Різноманітність жанрової й музичної стилістики

3.Дует Одарки та карася («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський)

4. Арія Левка, дует Левка та Галі ( 1 дія) опера «Майська ніч» М.Лисенко)

5. Опера «Орфей», (другий акт, К. Монтеверді)
15

7

Тема 7. Аудіо-, відеозаписи різних виконавських інтерпретацій творів. Питання.

1.Сцена Мазетто та Церліни (2 дія), «Дон Жуан», В.А.Моцарт2.Сцена та дует Мізгіря та Снігуроньки (5 дія), «Снігуронька», М.Римський – Корсаков

3.Уривки: квінтет «Кармен, Фраскіта, Мерседес, Данкайро, Ремендадо» («Кармен» Ж.Бізе)

4.Сцена Аморалеса та Мікаели («Кармен» Ж.Бізе)

5.Фінал 4 акту («Кармен» Ж.Бізе)
15

8

Тема 8. Виконавський план оперного (опереткового) твору. Питання.
1.Сцена Єрошки та Скули (пролог), «Князь Ігор», О.Бородин)

2.Сцена Князя Ігора та Овлура (2 дія), «Князь Ігор», О.Бородин)

3.Уривки: Сцена Таміно та Трьох Дам (1 дія), («Чарівна флейта», В.А. Моцарт)

4. Сцена Папагено та трьох хлопчиків, дует Папагено та Папагени (2 дія, В.А. Моцарт)

5.Дует Марцеліни та Джоакіно (1 дія, «Фіделіо», Л. ван Бетховен)15

9

Тема 9. Сценічна дія у межах оперного (опереткового) уривка. Питання.

1.«Мадригал», (1 дія, «Ромео та Джульєтта», Ш. Гуно)

2. Сцена Княгині та Ольги (3 дія, «Русалка», О.Даргомижський)

3. Дует Сюзани та Марселіни (1 дія, «Весілля Фігаро», В.А.Моцарт)

4.Сцена Ріголетто та Джованни до приходу Герцога (1 дія, «Ріголетто»), Дж.Верді

5.Сцена Ріголетто та Спарафучиле (1 дія, «Ріголетто», Дж.Верді)20

10

Тема 10. Показ вивчених оперних уривків. Питання.

1.Вокально-сценічне завдання: «що я роблю?», «про що я співаю?», «для чого?», «для кого я співаю?», «як я співаю?»

2.Уривки: Дует Орфея та Еврідіки, (3 дія), «Орфей та Еврідіка», К.В.Глюк

3. Дует Оксани та Андрія (2 дія), «Запорожець за Дунаєм», С.Гулак-Артемовський

4. Дует Наташі та Князя (1 дія), «Русалка», О.Даргомижський

5. Арія Графині та дует з Сюзаною (3 дія), «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт
20
Всього за навчальним планом

1607. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль: проведення практичних занять, демонстрація оперних (опереткових) уривків, усні опитування, письмові опитування, доповіді, реферати, відпрацювання академічних заборгованостей тощо.

Методи усного контролю: фронтальне опитування, співбесіда, підготовка до демонстрації оперних (опереткових) уривків, доповідей та ін.

Методи письмового контролю: виконання контрольних робіт, тестові завдання, виконання рефератів та ін.

Підсумковий контроль – екзамен.
8. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

тест (екзамен)Сума

Балів


Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Проводиться за бажанням студента для підвищення рейтингу

100

6

10

10

6

8

10

15

15

10

10

40

60100

9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ : НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS


Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

5

відмінно

зараховано82 – 89

В

4

добре

74 – 81

С

4 –

64 – 73

D

3

задовільно

60 – 63

Е

3 –

35 – 59

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1.Иван Сергеевич Паторжинский: сб. / Сост. Е. Грошева. — М., 1976. — 263 с. 6. Паторжинський І. С. Про мистецтво співака-актора / І. С. Паторжинський // Про мистецтво театру. — К., 1954. — 515 с.

2.Навротский В.В. «Одесская вокальная школа. Педагогические принципы» (2003-2010 гг.) / В. Навротский. - О., ОГМА, 2010. - С. 139.

3.Рожок В. Оперна студія Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : історія і сучасність (до 70-річчя від дня заснування) [Електронний ресурс] / В. Рожок // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Вип. 89. Сучасний оперний театр і проблеми оперознавства : зб. ст. – К., 2010. – С. 21-46. – Режим доступу: http: // operna-nmau.kiev.ua

4. Станішевський Ю. Національна опера України / Ю.О.Станішевський. – К., 2002, - 731 с.

5.Терещенко А. Львівський державний академічний театр опери та балету імені Івана Франка / А.Терещенко. – К., 1989. – 358 с.

6.Чепалов О. Харківський Національний театр опери та балету ім. М. Лисенка. / О.Чепалов. – Х., 2011. – 350 с.

7.Чурова М. Большой театр России / М.Чурова. – М., 2010. – 490 с.

8.Уварова Е. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы / Е.Уварова. – М., 1983. – 250 с.

Допоміжна

1. Берлиоз Г. «Орфей» Глюка в лирическом театре / Г.Берлиоз. Избранные статьи Г. Берлиоза. - М., 1956. – 135 с.

2. Грубер Р. Всеобщая история музыки / Р.Грубер. – М., 1956. – 480 с.

3.Димитрин Ю. Либретто: история, творчество, технология (Учебное пособие в жанре эссе) / Ю.Димитрин.  — СПб.: «Композитор», 2011. — 171 с.

4. Лебедев В. Маэстро борьбы (Верди) / В.Лебедев. – М., 1977. – 230 с.

5. Ливанова Т. Реформа Глюка и французский оперный театр / Классическое искуство Запада / Т.Ливанова. – М., 1966. – 215 с.

6. Лисенко І. Словник співаків України / І.Лисенко. – К., 1997. – 295 с.

7. Самин Д. 100 великих вокалистов / Д.Самин .– М., 2003. – 380 с.

8. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України / Ю.Станішевський. - К., 1984. – 300 с

9. Станішевський Ю. Обрії музичного театру / Ю.Станішевський. - К., 1968. – 328 с.

10.Трауберг Л. Жак Оффенбах и другие / Л.Трауберг. М.: Искусство, 1987, глава 9: Штраус.

11. Рожок В. І. Музичний театр Миколи Лисенка: інтерпретації опери «Тарас Бульба» на київській сцені / Рожок В. І. // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. – 2012. – № 2 (15). – С. 70–79.

12. Рожок В. Стефан Турчак / Володимир Рожок. – К. : Либідь, 2013. – 248 с.

13. Швачко Т. Мария Литвиненко-Вольгемут / Т.Швачко. – К., 1986. – 250 с.

14.Швачко Т. Євгенія Мірошниченко / Тетяна Швачко. К., Музична Україна, 2011. – 276 с.

15.Шмыга Т. И. Счастье мне улыбалось / Т.Шмыга. - М.: Вагриус, 2001.-180 с.


Інформаційні ресурси
1.Belcanto.ru. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. belcanto.ru/pasquale.html

2.Mozart - Die Zauberflote Münich, Nationaltheater 19 and 20 september 1983  (http://classicroom.ru)

3.Метрополитен Опера: Ромео и Джульетта (иhttp://CoolConnections.ru)

4.MANON - JULES MASSENET - 2007 ( BERLIN )http://www.youtube.com/watch?v=KY977g...

5.М. Скорик. Опера «Мойсей». M.Skorik. Opera "Moses". Full opera. HD1080
Каталог: docs -> 2017 -> bachelor -> 4%20СПІВ -> ОПЕРНИЙ%20КЛАС%20(СТУДІЯ)
2017 -> Конспек т відкритого уроку з української літератури у 9 класі «Життя І творчість філософа, просвітителя, поета. Збірка «Байки харківські»
bachelor -> Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
2017 -> Виступ-презентація Куп’янськ 2016 Роботу виконав
2017 -> Розпорядження міського голови № положення про ХІ всеукраїнський дитячо-юнацький конкурс вокального мистецтва імені Бориса Гмирі 1
ОПЕРНИЙ%20КЛАС%20(СТУДІЯ) -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр iconСтандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти
Стандарт вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота»
Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр iconКандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету
Стандарт вищої освіти україни першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр галузі знань – 20 Аграрні науки...
Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр iconСтандарт вищої освіти україни проект рівень вищої освіти

Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...
Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр iconПрограма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст»
О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка