Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освітиСкачати 333,57 Kb.
Дата конвертації23.07.2017
Розмір333,57 Kb.
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра _ соціології та політології______

(назва)
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова науково-методичної комісії

________________________________________________

(назва комісії)
____________ ___Бурега В.В.____

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»____________20______ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи демографії

( назва навчальної дисципліни)


рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)
галузь знань______5 Соціальні та поведінкові науки _________________________________

(шифр і назва)


спеціальність 054 Соціологія

(шифр і назва )


спеціалізація Соціологія управління

(шифр і назва )


вид дисципліни загальна підготовка

(загальна підготовка / професійна підготовка)


форма навчання денна

(денна / заочна)

Харків – 2017 рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни Основи демографії

(назва дисципліни)

Розробник:


старший викладач Григор’єва С.В.

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри


_____соціології та політології

(назва кафедри)


Протокол від «____»________________20___ року № _____

Завідувач кафедри _______________ ___________________Бурега В.В.________________

(назва кафедри) (підпис) (ініціали та прізвище)

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Назва випускової кафедри кафедра соціології та політології
Завідувач кафедри Бурега В.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)«______» __________________ 20___ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання
кафедри – розробника РПНД

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової кафедри (для дисциплін професійної підготовки зі спеціалізації, якщо РПНД розроблена не випусковою кафедрою)


МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу - розкриття основних понять, законів та закономірностей процесів відтворення населення та особливостей демографічної політики в світі та Україні.
Компетентності (ЗК-7) - мати уявлення щодо демографічної структури суспільства, системи демографічних показників, факторів які їх визначають, тенденцій та закономірностей розвитку демографічної структури українського суспільства.
Результати навчання(РНз-13) - знання основних категорій демографії, демографічних явищ та процесів; вміння аналізувати демографічні зрушення, формулювати напрями розвитку, тенденції та закономірності руху народонаселення, оцінювати ефективність демографічної політики з боку держави; навички будувати демографічну піраміду на основі соціальної статистики, використовувати соціологічні методи для вивчення демографічної структури соціальних спільнот різного рівня
У результаті вивчення дисципліни «Основи демографії» студенти повинні:

Знати:


 • основні поняття демографії;

 • основні теоретичні й аксіологічні парадигми демографії;

 • основні напрямки демографічних досліджень та теоретичні основи демографічного прогнозування;

 • первісні поняття з області соціологічного аналізу демографічних процесів і сімейної поведінки (народжуваності і репродуктивної поведінки, смертності і самозбереження, шлюбності і розлучення );

 • актуальні проблеми демографічної ситуації в світі та в Україні

 • основні напрями демографічна політика в світі та в Україні.

Вміти:

 • розраховувати, розуміти і користуватися демографічними показниками при проведенні соціологічних досліджень, формуванні вибіркової сукупності;

 • здійснювати соціальний аналіз демографічних процесів;

 • розуміти і пояснювати особливості демографічної ситуації в країні і світі, а також тенденцій її зміни;

 • приймати участь у створенні системи соціально-психологічних служб для молоді.

 • застосовувати методи психологічної допомоги населенню, диференціюючи її за актуальними потребами (особам з функціональними обмеженнями, людям похилого віку та іншим).

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліниПопередні дисципліни:

Наступні дисципліни:
Соціальна статистика
Основи економічної теорї
Соціологія сім’ї
Загальна соціологічна теорія


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)
Семестр

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS

З них

За видами аудиторних занять (годин)

Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Поточний контроль

Семестровий контроль

Аудиторні заняття
(годин)

Самостійна робота
(годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

120/4

64

56

32
32

32

1

+

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 53 %


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


№ з/п.

Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).

Назви змістових модулів.

Найменування тем та питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу.Рекомендована література (базова, допоміжна)

1

2

3

4

5

1.

Л

2


Семестр 1

Змістовий модуль № 1 Загальні поняття демографії.Тема 1. Предмет і метод демографії.

    1. Виникнення демографії як науки.

    2. Предмет та об’єкт демографії.

    3. Основні методи демографії.
2

СР

2

Тема 1. Предмет і метод демографії.

 1. Об’єкт і предмет демографії як науки.

 2. Що спільного та в чому відмінність між демографією та наукою про населення?

 3. Взаємодія демографії з іншими науками.

1-3, 5-9, 11, 13

3

ПЗ

2

Тема 1. Предмет і метод демографії.

 1. Система знань про народонаселення.

 2. Предмет та об’єкт демографії.

 3. Історія демографічної думки в Україні..

1-3, 5-9, 11, 13

4

Л

4

Тема 2. Історія виникнення та розвитку демографії.

 1. Погляди вчених Стародавнього часу на демографічні проблеми.

 2. Розвиток науки про народонаселення у період Середньовіччя.

 3. Розвиток демографії у період Нового часу.

 4. Демографічні дослідження у ХХ – на початку ХХІ століть.
5

СР

6

Тема 2. Історія виникнення та розвитку демографії.

 1. Погляди вчених Стародавнього часу на демографічні проблеми.

 2. Розвиток науки про народонаселення у період Середньовіччя.

 3. Розвиток демографії у період Нового часу.

 4. Демографічні дослідження у ХХ – на початку ХХІ століть.

1-9, 11, 13

6

ПЗ

2

Тема 2. Історія виникнення та розвитку демографії.

 1. Оцінка демографічних проблем у Стародавньому Китаї та Античній Греції.

 2. Погляди вчених епохи Середньовіччя стосовно питань демографії.

 3. Проблема оптимальної кількості населення у світлі праць вчених ХVІІІ – ХІХ століття, оцінка аргументної бази Т.Мальтуса, сутність антимальтузіанства.

 4. Значення досліджень проблеми смертності в ХІХ столітті. Яким змінам дали поштовх ці дослідження?

 5. Демографічні дослідження у ХХ столітті, видатні демографи України і світу.

1-9, 11, 13

7

Л

4

Тема 3. Джерела інформації та основні показники в демографії.

 1. Джерела інформації про народонаселення в демографії.

 2. Перепис як основне джерело інформації про населення і демографічні процеси. Історія проведення переписів населення в світі і в Україні.

 3. Технологія проведення переписів.

 4. Мікропереписи. Вибіркові і спеціальні демографічні дослідження.

 5. Метричні книги як цінне джерело вивчення демографічних процесів.
8

СР

8

Тема 3. Джерела інформації та основні показники в демографії.

 1. Основні показники соціального життя Україні (результати останнього перепису).

 2. Основні класифікації і угруповання в демографії.

 3. Населення України: склад та динаміка чисельності.

1-9, 11-14

9

ПЗ

4

Тема 3. Джерела інформації та основні показники в демографії.

 1. Джерела інформації про народонаселення в демографії.

 2. Перепис як основне джерело інформації про населення і демографічні процеси. Історія проведення переписів населення в світі і в Україні.

 3. Основні показники соціального життя Україні (результати останнього перепису).

 4. Основні класифікації і угруповання в демографії.

 5. Населення України: склад та динаміка чисельності.

1-9, 11-14

10

Л

4

Тема 4. Чисельність і структура населення.

 1. Поняття чисельності населення.

 2. Статева структура населення.

 3. Вік як демографічна характеристика.

 4. Демографічне старіння населення.

 5. Шлюбно- сімейна структура населення.
11

СР

6

Тема 4. Чисельність і структура населення.

 1. Абсолютна і середня чисельність населення.

 2. Статево-вікова структура населення.

 3. Шлюбно-сімейна структура населення.

 4. Населення України: склад та динаміка чисельності.

1-9, 11, 13

12

ПЗ

4

Тема 4. Чисельність і структура населення.

 1. Поняття природного приросту (убутку) населення.

 2. Види складу (структури) населення.

 3. У чому полягає зв’язок вікової структури і відтворення населення?

 4. Структура населення по шлюбному і сімейному стану.

 5. Демографічне старіння населення – сутність, причини, види.

1-9, 11, 13

13

Л

2

Тема 5. Відтворення населення.

 1. Поняття відтворення населення.

 2. Типи відтворення населення.

 3. Показники відтворення населення.

 4. Сучасна ситуація в Україні.

 5. Відтворення населення в світі.
14

СР

6

Тема 5. Відтворення населення.

 1. Показники відтворення населення.

 2. Сучасні показники відтворення населення в Україні.

 3. Сучасні показники відтворення в світі.

1 - 13

15

ПЗ

2

Тема 5. Відтворення населення.

 1. Поняття відтворення населення.

 2. Типи відтворення населення.

 3. Сучасні показники відтворення населення в Україні.

 4. Сучасні показники відтворення в світі.

1 - 13

16

Л

4

Змістовий модуль № 2 Демографічні процеси в Україні та світі.

Тема 6. Шлюбність та розлучуваність в демографії.

 1. Шлюб і його форми.

 2. Демографічне поняття "шлюбність".

 3. Показники шлюбності.

 4. Розлучуваність в демографії.

5. Тенденції шлюбності й розлучуваності в Україні.
17

СР

4

Тема 6. Шлюбність та розлучуваність в демографії.

 1. Поняття та види шлюбу.

 2. Показники шлюбності і припинення шлюбу.

 3. Фактори шлюбності та розлучуваності.

 4. Динаміка шлюбності та розлучуваності в Україні

1-9, 11-14

18

ПЗ

2

Тема 6. Шлюбність та розлучуваність в демографії.

 1. Демографічне поняття шлюбності.

 2. Розлучення та показники розлученості.

 3. Шлюбна поведінка населення України.

1-9, 11-14

19

Л

4

Тема 7. Народжуваність як визначальна демографічна категорія.

 1. Демографічне поняття народжуваності. Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація.

 2. Проблема народжуваності в Україні.

 3. Вимірювання народжуваності.

 4. Міжнародний досвід демографічної політики щодо

 5. народжуваності.
20

СР

6

Тема 7. Народжуваність як визначальна демографічна категорія.

 1. Причинно-наслідкова зумовленість формування репродуктивної мотивації, репродуктивної установки і репродуктивної поведінки.

 2. Види репродуктивних мотивів, властивих певним історичним періодам.

 3. Досвід зарубіжних країн у проведенні демографічної політики, спрямованої на підвищення рівня народжуваності.

 4. Способи статистичного аналізу народжуваності.

 5. Проблема народжуваності в Україні.

 6. Прогностичні оцінки щодо рівня народжуваності в країнах світуу найближчому майбутньому .

1 - 13

21

ПЗ

4

Тема 7. Народжуваність як визначальна демографічна категорія.

 1. Поняття народжуваності і плідності.

 2. Фактори і показники народжуваності.

 3. Динаміка народжуваності в Україні.

 4. Загальне поняття про репродуктивну поведінку.

 5. Взаємозв’язок понять «народження», «плідність», «народжуваність», «природна народжуваність».

 6. Основні показники народжуваності.

1 - 13

22

Л

2

Тема 8. Тривалість життя і смертність як демографічні категорії.

 1. Поняття тривалості життя. Біологічний вік людини.

 2. Екзогенні причини смертності.

 3. Чинники, які зумовили перехід до ендогенної смертності.

 4. Процес постарішання суспільства.

 5. Проблема малюкової смертності в Україні.
23

СР

4

Тема 8. Тривалість життя і смертність як демографічні категорії.
 1. Смертність. Вимірювання смертності.


 2. Поведінка самозбереження.

 3. Поняття очікуваної тривалості життя.

 4. Концепція епідеміологічного переходу.

1 - 13

24

ПЗ

2

Тема 8. Тривалість життя і смертність як демографічні категорії

 1. Демографічні поняття смертності.

 2. Основні показники смертності.

 3. Поняття очікуваної тривалості життя.

 4. Концепція епідеміологічного переходу.

 5. Поводження самозбереження.

1 - 13

25

Л

2

Тема 9. Міграції населення.

 1. Історія міграції населення. Формування української діаспори.

 2. Види міграції.

 3. Міграційна мотивація, міграційна установка, міграційна

 4. поведінка.

 5. Стадії міграції. Міграційна когорта. Міграційні потоки.
26

СР

4

Тема 9. Міграції населення.

 1. Демографічне поняття міграції.

 2. Які особливості міграції в Україні в порівнянні з країнами Заходу?

 3. Які основні фактори впливають на міграційні потоки в Україні?

2 - 6, 12-18


27

ПЗ

2

Тема 9. Міграції населення.

 1. Демографічні поняття міграції.

 2. Основні показники міграції.

 3. Основні види міграції.

2 - 6, 12-18

28

Л

2

Тема 10. Основи демографічного прогнозування.

 1. Поняття і види демографічних прогнозів.

 2. Основні методи демографічного прогнозування.

 3. Прогноз чисельності населення світу та України.
29

СР

4

Тема 10. Основи демографічного прогнозування.

 1. Поняття і види демографічних прогнозів.

 2. Основні методи демографічного прогнозування.

 3. Прогноз чисельності населення світу та України.

2-13

30

П

2

Тема 10. Основи демографічного прогнозування.

 1. Роль демографічних прогнозів у плануванні розвитку.

 2. Співвідношення понять природний приріст (збиток) населення і відтворення населення.

 3. Основні методи демографічного прогнозування.

 4. Основні методичні прийоми прогнозування рівнів демографічних процесів.

 5. Основна ідея концепції демографічного переходу.

2-13

31

Л

2

Тема 11. Мети і напрямки демографічної політики: взаємозв’язок із соціально-економічним положенням.

 1. Поняття і основні заходи демографічної політики.

 2. Демографічна політика в країнах світу.

 3. Демографічна політика в Україні.
32

СР

6

Тема 11. Мети і напрямки демографічної політики: взаємозв’язок із соціально-економічним положенням.

 1. Демографічна політика – сутність і зміст.

 2. Досвід проведення демографічної політики і планування родини у світі.

 3. Демографічна політика в СРСР і в Україні.

 4. Основні проблеми демографічної політики в Україні.

 5. У чому полягає необхідність проведення демографічної політики в Україні?

1-21, 23


33


ПЗ


4


Тема 11. Мети і напрямки демографічної політики: взаємозв’язок із соціально-економічним положенням.

 1. Поняття і основні заходи демографічної політики.

 2. Демографічна політика в країнах світу.

 3. Демографічна політика в Україні.
1-21, 23


Разом (годин)

120САМОСТІЙНА РОБОТА
з/п

Назва видів самостійної роботи

Кількість годин

1

Опрацьовування лекційного матеріалу

8

2

Підготовка до практичних(семінарських) занять

16

3

Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях

-

4

Виконання індивідуальних завдань:

32

5

Інші види самостійної роботи

-
Разом

56ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
На протязі семестру здійснюється підготовка та захист презентацій за темами індивідуальних завдань, відповідно до тем курсу.

(вид індивідуального завдання)

з/п


Назва індивідуального завдання
та (або) його розділів

Терміни виконання
(на якому тижні)

1


Скориставшись статистичними даними щодо основних показників соціально-демографічного і соціально-економічного розвитку України, окремих її регіонів та міста Харкова за останні п’ять років, підготуйте доповідь(презентацію) за наступними темами:


 1. Розвиток демографії у світі та в Україні.

 2. Вік як демографічна категорія.

 3. Демографічне прогнозування, його мети і задачі. Основні методи.

 4. Переписи населення: мети, принципи проведення.

 5. Методи вивчення міграції населення.

 6. Застосування соціологічних методів в демографічних дослідженнях.

 7. Кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року.

 8. Основні тенденції смертності у світі й в Україні.

 9. Демографічні коефіцієнти: поняття, типологія, границі застосовності.

 10. Демографічне поняття смертності: визначення, методи виміру.

 11. Дитяча смертність: поняття, методика розрахунку, соціальне значення.

 12. Таблиці смертності: визначення, основні функції.

 13. Основні тенденції смертності в Україні: регіональна специфіка.

 14. Шлюбність і розлученість: показники, стан та перспективи в Україні та на Харківщині

 15. Родина і домогосподарство в демографії.

 16. Поняття народжуваності: визначення, методи виміру.

 17. Шлюбність і розлученість: показники, стан та перспективи в різних регіонах світу.

 18. Тривалість життя: співвідношення демографічних оцінок в різних країнах світу.

 19. Динаміка народжуваності в Україні та світі.

 20. Індекси Э.Коула і ГМЕР: принципи побудови.

 21. Статевий склад населення. Визначення, основні показники.

 22. Типи відтворення населення.

 23. Теорія демографічного переходу і демографічної революції.

 24. Джерела даних про населення і демографічні процеси.

 25. Сучасна демографічна ситуація в Україні.

 26. Сучасна демографічна ситуація в Харківському регіоні.

 27. Сучасна демографічна ситуація в розвинених країнах заходу.

 28. Сучасна демографічна ситуація в світі (регіональні аспекти).

 29. Демографічна політика – поняття, основні методи проведення.

 30. Основні проблеми демографічної політики в Україні на сучасному етапі.

 31. Структури населення: визначення, основні види, демографічні і недемографічні структури.

 32. Трудовий потенціал Харківщини (демографічна, статистична оцінка і прогноз).

 33. Моделювання демографічних процесів.

 34. Демографічні прогнози для України.

 35. Прогноз чисельності населення світу та України

2

3-4


5-6


6-7

9-10
12-1415-16

1516-
МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст теми, студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти.

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять. Для семінарських занять студенти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з презентаціями. Лектор оцінює активність студентів впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Під час семінарського заняття обов’язково за кожною темою оцінюються рівень знань студентів за допомогою тестових завдань та письмової самостійної роботи на знання основних понять за темою. На семінарському Семінарські заняття можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії.

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, розробляє особисту тему.

Підготовка презентації – вид самостійної роботи, що виконується студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або Інтернет-ресурси. Також складає план презентації або ставить питання, на які треба отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою, студент розкриває зміст питань та представляє виконану роботу на семінарі. Обсяг презентації – 16-25 слайдів, текст доповіді – 4-6 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері. Основний зміст презентації доповідається у вільній формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

1. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі заліку або шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям.

Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до студентів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатора призначає завідувач кафедри. Він має оцінити якість відповіді студента за прийнятою шкалою академічних оцінок.

Контрольні питання з курсу до заліку.


 1. Предмет демографії: відтворення населення.

 2. Основні завдання основ демографії як науки.

 3. Демографічні структури населення. Основний критерій розрізнення демографічних і недемографічних структур.

 4. Основні демографічні процеси – народжуваність, смертність, шлюбність, розлученість, формування і поділ родин.

 5. Поняття про види руху населення – "природний" і "механічний".

 6. Основні методи демографії.

 7. Демографічна інформація: визначення, роль і значення.

 8. Переписи населення: мети, принципи проведення.

 9. Абсолютна чисельність населення, методика її визначення.

 10. Моментна чисельність населення і чисельність населення за період.

 11. Склад населення по статі – показники і вікова динаміка.

 12. Вік як демографічна категорія. Вік і вікова структура населення.

 13. Віково-статеві піраміди, їх побудова й аналіз.

 14. Демографічне старіння населення – сутність, причини, види.

 15. Демографічне старіння населення і його економічні, соціальні, політичні й ін. наслідки.

 16. Статевий склад населення. Визначення, основні показники.

 17. Джерела даних про населення і демографічні процеси.

 18. Структури населення: визначення, основні види, демографічні і недемографічні структури.

 19. Демографічне поняття смертності.

 20. Смертність: основні методи виміру.

 21. Основні тенденції смертності у світі й в Україні.

 22. Старіння населення і задачі соціальної політики.

 23. Структура населення по шлюбному і сімейному стану.

 24. Демографічне поняття народжуваності. Народжуваність і плідність.

 25. Показники народжуваності.

 26. Поняття народжуваності: визначення, методи виміру.

 27. Поведінка самозбереженості.

 28. Типи відтворення населення.

 29. Тенденції відтворення населення у світі та Україні.

 30. Поняття та види міграції.

 31. Міграційні когорти. Міграційні потоки

 32. Міграційні коефіцієнти.

 33. Демографічна політика: сутність, зміст, мета.

 34. Сучасна демографічна ситуація в Україні.

 35. Основні проблеми демографічної політики в Україні на сучасному етапі.

 36. Демографічна політика розвинених країн світу.

 37. Зв'язок вікової структури і відтворення населення.

 38. Спільність та відмінність між демографією і наукою про народонаселення.

 39. Об'єкт та предмет демографії.

 40. Особливості розрахунку коефіцієнта дитячої смертності.

 41. Основні відмінності вузького і широкого трактування демографії як науки.

 42. Розходження між коефіцієнтами і темпами росту і приросту населення.

 43. Види демографічної інформації, вимоги, що до неї пред'являються.

 44. Вікова структура населення.

 45. Основні показники, що вимірюють рівень народжуваності.

 46. Демографічні і недемографічні структури населення.

 47. Поняття депопуляції.

 48. Поняття репродуктивного поводження.

 49. Демографічне поняття смертності.

 50. Сумарного коефіцієнта народжуваності.

 51. Поняття безплідність, стерильність, інфертильність, бездітність.

 52. Основні причини і фактори розлучень в нашій країні.

 53. Співвідношення понять природний приріст (збиток) населення і відтворення населення.

 54. Фактори рівня смертності і тривалості життя.

 55. Поточний облік демографічних подій і міграції.

 56. Основні види джерел даних про населення.

 57. Засоби демографічної політики.

 58. Основні інструменти і методи проведення демографічної політики.

 59. Коефіцієнт приросту за період.

 60. Основні методи демографічного прогнозування.


2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, есе, командних проектів, презентацій, ведення конспектів лекцій.

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, відповідей на питання поставлені викладачем, оцінці виконання тестових завдань, оцінок під час самостійних робот, оцінювання внеску окремих студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі.

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має на меті виявити рівень знань студентів, що отримані за пройденим матеріалом. Дата проведення контрольної роботи доводиться до студентів і призначається по завершенню вивчення змістовного модулю. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на тестові завдання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни.

Перевірка лекційного конспекту та словника базових понять – проводиться в рамках практичного заняття, присутність на лекції і ведення конспекту та словника може оцінюватися в балах та враховуватися у кумулятивній оцінці.

Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом.Виконання проекту передбачає командну або індивідуальну дослідницьку роботу за вибраною темою, підготовку письмового звіту та проведення презентації за допомогою мультимедійного обладнання в присутності викладачів кафедри.
Ціль проекту полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Індивідуальний проект виконується за персональною темою.

Командний проект – це пізнавально-аналітична робота групи студентів (3-4 люд.)

Зміст командного проекту полягає в критичному аналізі підходів і точок зору по одній із соціальних проблем.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Загальні поняття соціальної статистикиЗмістовий модуль 2

Статистика трудових ресурсів та рівня життя населенняТ1

Т2

Т3-4

Т5-6

Т7

сума

Т8-9

Т10-11

Т12

Т13

Т14

Т15-16


сума

100

5

5

10

10

10

40

15

15

10

10

5

5


60Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка
за національною шкалою


90 ... 100

A

відмінно

82 … 89

B

добре

74 … 81

C

64 … 73

D

задовільно

60 … 63

E

35 … 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 … 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліниНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані)


 1. навчальна програма,

 2. робоча навчальна програма

 3. плани семінарських занять

 4. завдання для самостійної роботи

 5. питання до заліку

 6. бібліотечний фонд університету і кафедри

 7. електронні версії навчальної і наукової літератури

 8. сайт кафедри:

http://web.kpi.kharkov.ua/sp/metodichni-materiali/
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова література

1

Медков В.М. Основы демографии. Учебное пособие. Серия „Уч. пособие.” – Ростов на/Д.: Фенікс, 2013 – 448 с.

2

Муромцева Ю.І. Демографія: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 300 с.

3

Прибуткова І.М. Основи демографії: Навч. посібник. – К.: АртЕк, 1995. – 256 с.


Допоміжна література

4

Антонов А.И. Микросоциология семьи: Учебное пособие. – М., 1998.

5

Антонов А.И. Микросоциология семьи: Учебное пособие. – М., 2008.

6

Антонов А.И. Социолого-демографическое исследование // Демографический энциклопедический словарь. М., 2005.

7

Антонов А.И. Социолого-демографическое исследование // Демографический энциклопедический словарь. М., 1985.

8

Белова В.А. Число детей в семье. М., 1975.

9

Бестужев-Лада И.В. Нормативное социальное прогнозирование: возможные пути реализации целей общества. М., 1987. Гл. 9, 10.

10

Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество: История, современность, взгляд в будущее. М., 1982.

11

Волков А.Г. Семья – объект демографии. М., 1986.

12

Демография: современное состояние и перспективы развития: Учеб. пособие / Под ред. Д.И.Валентея. – М., 2007.

13

Демография: современное состояние и перспективы развития: Учеб. пособие / Под ред. Д.И.Валентея. – М., 1997.

14

Курс демографии / Под ред. А.Я.Боярского. 3-е изд. – М., 1985.

15

Курс демографии / Под ред. А.Я.Боярского. 3-е изд. – М., 1985.

16

Медков В.М. Демография. – М., 2002.

17

Медков В.М. Демография. – М., 2002.

18

Население мира: Демографический справочник / Сост. В.А.Борисов. – М., 2009.

19

Население мира: Демографический справочник / Сост. В.А.Борисов. – М., 1989.

20

Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в СССР. – М., 1989.

21

Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в СССР. – М., 1989.

22

Современная демография / Под ред. А.Я.Кваши и В.А. Ионцева. – М., 2005.

23

Современная демография / Под ред. А.Я.Кваши и В.А. Ионцева. – М., 1995.

24

Урланис Б.Ц. Эволюция продолжительности жизни. М., 1998.

25

Шелестов Д.К. Историческая демография. – М., 1987

26

Шелестов Д.К. Историческая демография. – М., 1987
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

 1. soc.lib.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).

 2. www.socioline.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).

 3. www.socio.msk.ru – студентський сайт Російської Академії Наук, має бібліотеку.

 4. www.ecsocman.edu.ru – російський освітній портал “Экономика. Социология. Менеджмент”.

 5. www.sau.kiev.ua – офіційний сайт соціологічної асоціації України (устав САУ, кодекс професійної етики соціолога, указ президента про розвиток соціологічної науки).

 6. www.useps.org– офіційний сайт українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (представлені результати досліджень, діаграми, кількісні показники, наводяться дані порівняльних досліджень).

 7. www.socis.kiev.ua – сайт центру соціальних та маркетингових досліджень (Київ), викладено багатий емпіричний матеріал (результати соціологічних досліджень, публікації центру, статистичні дані).

 8. www.sociology.kharkov.ua– Sociology Hall, сайт соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

 9. www.uceps.com.ua/ukr/all/sociology (Архів соціологічних даних Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, м.Київ).

 10. www.ukrstat.gov.ua (Статистичні матеріали Держкомстату України)

 11. www.sociology.kharkov.ua (Домашня сторінка харківських соціологів)

 12. www.i-soc.com.ua (Домашня сторінка Інституту соціології НАН України)

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
Робоча програма «Оперний клас» для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво»
Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка