Робоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507Скачати 310,45 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір310,45 Kb.
ТипПротокол

Додаток 2.
до наказу від ________ 2015 р. № _____
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра ____маркетингу та міжнародної торгівлі_________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

аграрного менеджменту

__________________А.Д. Остапчук
“______”_______________2016 р.РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

________________________________

Протокол № 13 від “_9_”_червня_2016 р.

Завідувач кафедри

____________ Я.С. ЛарінаРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_______________Паблік рілейшнз___________

(назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки______6.030507 «Маркетинг»___________

спеціальність __________________________________________

спеціалізація__________________________________________

факультет ___________аграрного менеджменту____________

Розробники: ___Буряк Р.І. д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

(посада, науковий ступінь, вчене звання)


Київ – 2016 р. 1. Опис навчальної дисципліни


_________________ Паблік рілейшнз_______________

(назва)Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Галузь знань

__0305 «Економіка та підприємництво»_____

(шифр і назва)Напрям підготовки


____6.030507 «Маркетинг»_______________

(шифр і назва)Спеціальність

_______________________________

(шифр і назва)Освітній ступінь


__________Бакалавр__________________

(бакалавр, спеціаліст, магістр)Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Вибіркова

Загальна кількість годин

___90_____

Кількість кредитів ECTS

____3,0_____

Кількість змістових модулів

____2______

Форма контролю

Залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

___4-й___

___3-й___

Семестр

___8-й___

___5-й___

Лекційні заняття

___12__год.

__4___год.

Практичні, семінарські заняття

___12__ год.

__4___год.

Лабораторні заняття

_______год.

________год.

Самостійна робота

__62__год.

___82___год.

Індивідуальні завдання

___4___год.

________год.

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента_____2____год.

_____5____год. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою викладання навчальної дисципліни “Паблік рілейшнз” є всестороннє поглиблення знань в галузі управління – фірмою, підприємством, суспільством; надання майбутнім фахівцям-маркетологам знань та вмінь, визначення та використання основних складових PR-технологій в різних сферах сучасного життя.
Завданнями курсу є:

 • усвідомлення ролі та значущості проблем формування громадської думки;

 • глибоке оволодіння знаннями, які відображають зміст та техніки «Паблік рілейшнз»;

 • відпрацювання термінологічного апарату і систематизація поняття, що використовуються у даній сфері, з метою теоретичного узагальнення, а також їх впорядкування для PR-супроводу економічних галузей суспільної практики;

 • набуття умінь та навичок використання методів роботи у даній сфері, орієнтування в конкретних практичних ситуаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: • роль зв’язків з громадськістю в сучасному світі; напрямки використання зв’язків з громадськістю;

 • роль зв’язків з громадськістю в сучасному світі;

 • місце PR-відділу у функціональній структурі організації;

 • принципи побудови служби зв’язків з громадськістю в державних інституціях, політичних структурах, підприємствах та організаціях;

 • принципи визначення пріоритетних груп громадськості і специфіку громадської думки в сфері паблік рілейшнз;

 • складові кампанії зі зв’язків з громадськістю;

 • основи відносин із засобами масової комунікації, інформаційними агенціями;

 • специфіку подієвих комунікацій в системі зв’язків з громадськістю;

 • методи впливу на громадськість;

 • специфіку зв’язків з громадськістю в умовах кризової ситуації;

 • методику лобіювання як технологію зв’язків з громадськістю;

 • специфіку зв’язків з громадськістю у міжнародних відносинах.


вміти:

 • вибирати напрями і теми наукових досліджень в системі зв’язків з громадськістю;

 • використовувати технології сучасних паблік рілейшнз;

 • розробляти, адаптувати технології зв’язків з громадськістю для реалізації конкретних задач.

МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ ”


Змістовий модуль

Тема

з/п


Назваз/п

Назва

1.

1. Сутність, історичні етапи розвитку паблік рілейшнз. Формування громадської думки.

1.1.

Теоретичні аспекти паблік рілейшнз

1.2.

Історичні етапи еволюції паблік рілейшнз

1.3.

Громадськість та громадська думка в сфері паблік рілейшнз

2.

2. Управління процесом паблік рілейшнз.

2.1.

Взаємозв’язок паблік рілейшнз із ЗМІ

2.2.

Управління процесом паблік рілейшнз

2.3.

Паблік рілейшнз в дії 1. Програма та структура навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Сутність, історичні етапи розвитку паблік рілейшнз. Формування громадської думки.

Тема 1. Теоретичні аспекти паблік рілейшнз


Паблік рілейшнз як елемент маркетингової комунікативної політики. Місце паблік рілейшнз у буденному житті. Визначення предмету. Наміри і цілі паблік рілейшнз. Паблік рілейшнз і споріднена з ним діяльність: посередництво, пабліситі, реклама, маркетинг, торгівля, пропаганда, державні служби у справах громадськості. Принципи і функції паблік рілейшнз. Кодекс професіональної поведінки. Вимоги до особистих якостей фахівця з паблік рілейшнз.

Тема 2. Історичні етапи еволюції паблік рілейшнз

Передумови зародження принципів паблік рілейшнз. Зародження основ професії паблік рілейшнз. Інституціоналізація паблік рілейшнз в США. Зародження професійних структур паблік рілейшнз. Незалежні консультаційні служби. Особистості в паблік рілейшнз. Загальні причини становлення і розвитку паблік рілейшнз в США. Глобалізація паблік рілейшнз як професійної системи. Стан паблік рілейшнз в Україні. Формування відділу паблік рілейшнз у власній організації.
Тема 3. Громадськість та громадська думка в сфері паблік рілейшнз

Поняття громадськості. Типологія груп громадськості. Визначення цільових груп громадськості. Пріоритетні групи громадськості. Громадськість та її думка. Сутність громадської думки. Установка і громадська думка. Дослідження громадської думки, їх мета та завдання. Види та типи досліджень громадської думки: маркетингові дослідження, ринкові дослідження, соціологічні дослідження. Методологія збору інформації в процесі дослідження громадської думки. Розробка переліку запитань для збору інформації. Вимоги до розроблених запитань. Методи обробки зібраної інформації.Змістовий модуль 2. Управління процесом паблік рілейшнз.
Тема 4. Взаємозв’язок паблік рілейшнз із засобами масової інформації

Процес комунікації та його елементи. Зв’язки із засобами масової інформації. Характер відносин з пресою. Організація інформаційної служби. Функції прес-аташе. Надання новин і інформації. Підготовка прес-релізів. Правила підготовки прес-релізів. Ораторське мистецтво. Відносини з радіо та телебаченням. Прес-конференції, телеконференції, симпозіуми. Ділові прийоми та прийоми гостей. Виставки та ярмарки. Громадські виступи. Питання етики паблік рілейшнз.
Тема 5. Управління процесом паблік рілейшнз

Теорія управління паблік рілейшнз. Складові процесу управління. Визначення проблем паблік рілейшнз. Планування і програмування. Дія і комунікація. Оцінка програми. Формування "іміджу", його природа і "анатомія". Внутрішня громадськість та імідж організації. ПР- реклама іміджу. Паблік рілейшнз в кризових ситуаціях. Типи криз. Управління проблемами з метою запобігання кризовим ситуаціям. Управління в умовах кризи.

Тема 6. Паблік рілейшнз в дії

Поняття та сутність лобіювання. Правові засади лобізму. Зміст роботи лобістів. Зв’язок із державними органами та урядом. Завдання паблік рілейшнз в промисловості. Паблік рілейшнз і фінанси. Паблік рілейшнз і маркетинг. Робота служби Паблік рілейшнз в середині підприємства. Зв’язки з іншими підприємствами (компаніями). Роль паблік рілейшнз у виборчій кампанії. Загальні принципи організації виборчої кампанії.

Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Сутність, історичні етапи розвитку паблік рілейшнз. Формування громадської думки.

Тема 1. Теоретичні аспекти паблік рілейшнз

12

2

-

-


10


13

1


-
12

Тема 2. Історичні етапи еволюції паблік рілейшнз

12


2

--

10


13

1

-

12

Тема 3. Громадськість та громадська думка в сфері паблік рілейшнз

20


2

6
-


12


17


1

2
14

Разом за змістовим модулем 1


44

6

6

-


32


43

3

2
38
Змістовий модуль 2. Управління процесом паблік рілейшнз.

Тема 4. Взаємозв’язок паблік рілейшнз із ЗМІ

20

2

4

4


10


16

1

1

14

Тема 5. Управління процесом паблік рілейшнз

14

2

2

-


10


17

-

1

16

Тема 6. Паблік рілейшнз в дії

12


2

--

10

14


-

-14

Разом за змістовим модулем 2


46


6


6

4


30


47


1


244

Усього годин

90

12

12
4

62

90

4

482


 1. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

Кількість

годин

Модуль 1.
1.

Теоретичні аспекти паблік рілейшнз

2/1Історичні етапи еволюції паблік рілейшнз

2/1Громадськість та громадська думка в сфері паблік рілейшнз

2/1
Модуль 2.


Взаємозв’язок паблік рілейшнз із ЗМІ

2/1Управління процесом паблік рілейшнз

2/-Паблік рілейшнз в дії

2/-


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Змістовий модуль 1. Сутність, історичні етапи розвитку паблік рілейшнз. Формування громадської думки.
Тема 1. Теоретичні аспекти паблік рілейшнз

 1. Суть маркетингової політики комунікацій.

 2. Паблік рілейшнз як елемент маркетингової комунікативної політики.

 3. Паблік рілейшнз і споріднена з ним діяльність.

 4. Принципи і функції паблік рілейшнз.

 5. Кодекс професіональної поведінки.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6]Тема 2. Історичні етапи еволюції паблік рілейшнз

 1. Першовитоки паблік рілейшнз.

 2. Зародження основ професії паблік рілейшнз. Особистості в паблік рілейшнз.

 3. Загальні причини становлення і розвитку паблік рілейшнз в США.

 4. Стан паблік рілейшнз в Україні. Формування відділу паблік рілейшнз у власній організації.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 9]


Тема 3. Громадськість та громадська думка в сфері паблік рілейшнз

 1. Поняття громадськості. Типологія груп громадськості.

 2. Громадськість та її думка.

 3. Дослідження громадської думки, їх мета та завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]Змістовий модуль 2. Управління процесом паблік рілейшнз.
Тема 4. Взаємозв’язок паблік рілейшнз із засобами масової інформації

 1. Процес комунікації та його елементи.

 2. Зв’язки із засобами масової інформації.

 3. Характер відносин з пресою.

 4. Відносини з радіо та телебаченням.

 5. Питання етики паблік рілейшнз.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11]

Тема 5. Управління процесом паблік рілейшнз

 1. Теорія управління паблік рілейшнз.

 2. Визначення проблем паблік рілейшнз.

 3. Формування "іміджу", його природа і "анатомія".

 4. Паблік рілейшнз в кризових ситуаціях.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11]Тема 6. Паблік рілейшнз в дії

 1. Поняття та сутність лобіювання.

 2. Завдання паблік рілейшнз в промисловості.

 3. Роль паблік рілейшнз у виборчій кампанії.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11]5. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин

Модуль 1.
1.

Громадськість та громадська думка в сфері паблік рілейшнз

6/2
Модуль 2.
2.

Взаємозв’язок паблік рілейшнз із ЗМІ

4/1

3.

Управління процесом паблік рілейшнз

2/1ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ДИСЦИПЛІНИ “ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ ”
Змістовий модуль 1. Сутність, історичні етапи розвитку паблік рілейшнз. Формування громадської думки.
Практичне заняття №1. Тема 3. Громадськість та громадська думка в сфері паблік рілейшнз (6 год.)

Мета заняття: опанувати поняття громадськості, громадської думки та навики роботи з ними. Здобути практичні навики роботи спеціалістів паблік-рілейшнз.

План заняття:

 1. Визначити характерні особливості громадських груп, їх стиль поведінки.

 2. Розробити план дій по формуванню громадської думки.

 3. Розробити план заходів для покращення взаємовідносин між підприємством – громадськістю – владою.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]


Змістовий модуль 2. Управління процесом паблік рілейшнз.
Практичне заняття №2. Тема 4. Взаємозв’язок паблік рілейшнз із засобами масової інформації (4 год.)

Мета заняття: опанувати навики співпраці із засобами масової інформації (використовуючи ПК, інтернет і електрону пошту ).

План заняття:

 1. Визначити підходи до спеціалістів із ЗМІ.

 2. Підготувати прес-реліз, інтерв’ю для ЗМІ.

 3. Організувати та провести презентацію, прес-конференцію, виставку, ярмарку.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11]


Практичне заняття №3. Тема 5. Управління процесом паблік рілейшнз (2 год.)

Мета заняття: здобути навики по плануванню і реалізації заходів паблік рілейшнз.

План заняття:

 1. Розробити програму по реалізації ПР заходів.

 2. Створити план дій з формування іміджу та закріплення його на ринку.

 3. Сформувати завдання паблік рілейшнз в кризових ситуаціях.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11]6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин

Модуль 1.
1.

Теоретичні аспекти паблік рілейшнз

10/12

2.

Історичні етапи еволюції паблік рілейшнз

10/12

3.

Громадськість та громадська думка в сфері паблік рілейшнз

12/14
Модуль 2.
4.

Взаємозв’язок паблік рілейшнз із ЗМІ

10/14

5.

Управління процесом паблік рілейшнз

10/16

6.

Паблік рілейшнз в дії

10/14
Разом

62/82ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Змістовий модуль 1. Сутність, історичні етапи розвитку паблік рілейшнз. Формування громадської думки.
Тема 1. Теоретичні аспекти паблік рілейшнз (10 год.)

Перелік питань: 1. Паблік рілешнз як елемент маркетингової політики комунікацій. Історія виникнення та розвиток.

 2. Порівняльний аналіз із іншими елементами маркетингової політики комунікацій.

 3. Функції паблік рілейшнз в сучасному суспільстві.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6]Тема 2. Історичні етапи еволюції паблік рілейшнз (10 год.)

Перелік питань:

 1. Ефективність застосування паблік рілейшнз з розвитком інформаційних технологій.

 2. Сучасний стан розвитку паблік рілейшнз в Україні.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 9]


Тема 3. Громадськість та громадська думка в сфері паблік рілейшнз (12 год.)

Перелік питань: 1. Дослідження громадськості та громадської думки.

 2. Стиль поведінки громадської групи.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Змістовий модуль 2. Управління процесом паблік рілейшнз.
Тема 4. Взаємозв’язок паблік рілейшнз із засобами масової інформації (10 год.)

Перелік питань: 1. Розробка "іміджу" для успішної діяльності фірми.

 2. Вплив паблік рілейшнз на результати виборчої кампанії.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11]Тема 5. Управління процесом паблік рілейшнз (10 год.)

Перелік питань:

 1. Методи розрахунку витрат на маркетинг ( в т.ч. паблік рілейшнз).

 2. Місце паблік-рілейшнз в формуванні гармонії відносин між громадськістю, фірмою та владою.

 3. Вплив паблік рілейшнз на покращення комерційної діяльності фірми.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11]
Тема 6. Паблік рілейшнз в дії (10 год.)

 1. Аналіз діяльності маркетингових консалтингових структур (в т.ч. ПР-структур).

 2. Застосування лобізму у різних сферах діяльності.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11]Індивідуальні завдання (4 год.)

Розробіть прес-реліз та підготуйте навчальну прес-конференцію на актуальну тему на ваш вибір (економічні, соціальні проблеми, антикризовий PR). Прес-реліз потрібно оформити у друкованому вигляді (1,5-2 сторінки формату А4). 1. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентамиКонтрольні питання до ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ
 1. Визначення паблік рілейшнз.

 2. Задачі, цілі та принципи паблік рілейшнз.

 3. Основні напрямки діяльності паблік рілейшнз.

 4. Теорія спілкування в Паблік рілейшнз.

 5. Закони Сема Блека для ефективного спілкування.

 6. Типи криз з точки зору паблік рілейшнз та загальні принципи кризової політики.

 7. Взаємозв’язки паблік рілейшнз із засобами масової інформації.

 8. Функції прес-аташе.

 9. Вимоги до підготовки прес-релізу.

 10. Організація та проведення прийомів та прес-конференцій.

 11. Вимоги до усного мовлення.

 12. Організація та проведення досліджень в паблік рілейшнз.

 13. Розробка анкет та основні вимоги до них.

 14. Задачі паблік рілейшнз в промисловості.

 15. Зв’язок паблік рілейшнз із структурами влади.

 16. Кодекси професійної поведінки та етики.

 17. Сутність та практика лобізму.

 18. Принципи організації виборчої кампанії.

 19. Історія становлення та розвитку паблік рілейшнз.


НУБіП України Ф-7.5-2.1.6-24


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОС «Бакалавр»

напрям підготовки/

спеціальність 6.030507 «Маркетинг»Кафедра

маркетингу та міжнародної торгівлі

2016-2017 навч. рікЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

з дисципліни«Паблік рілейшнз»


Затверджую

Зав. кафедри

________________

(підпис)


Ларіна Я.С. (ПІБ)

__________2016 р.


 1. Паблік рілейшнз як елемент маркетингової комунікативної політики.

 2. Формування «іміджу» підприємства, організації та особистості: методи та підходи.

 3. Тестові завдання:
Питання 1. Паблик рілейшнз – це:діяльність, спрямована на аналіз тенденцій, прогнозування їх наслідків, видачу рекомендацій і здійснення дій в інтересах організації та громадськості;діяльність, спрямована на формування й підтримку позитивного іміджу організації, переконання громадськості в необхідності діяльності фірми;тривалі зусилля, спрямовані на створення й підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією і її громадськістю;надання громадськості інформації про підприємство;


Питання 2. Перевага зовнішніх консультантів перед підрозділами РR у складі підприємства полягає в:великому досвіді;об'єктивності;оперативності роботи;вищій компетентності;


Питання 3. До функцій РR не відноситься:надання громадськості інформації про підприємство;створення репутації підприємству;консультування вищого керівництва й менеджерів вищої ланки про громадську думку;формування рекламної кампанії.


Питання 4. Яку слово пропущене у реченні:
Першою PR фірмою у США була …

(у бланку відповідей подати назву)


Питання 5. Засобом масової інформації, що надає відомості іншим ЗМІ, є:телебачення;радіо;преса;інформаційні агентства.


Питання 6. Назвіть першого прес-секретаря в історії США (впишіть його ім’я та прізвище):


Питання 7. Яке слово пропущено у реченні- відомого вченого в галузі PR журнал «Life» в 1990 р. включив до числа 100 найбільш видатних американців ХХ століття


(у бланку відповідей впишіть його ім’я та прізвище)
Питання 8. Перевага створення власної служби РR перед зовнішніми консультантами полягає в:особистій зацікавленості;самостійності своїх дій;дешевині;більшій кваліфікації.


Питання 9. Основними відмінністями РR від реклами є:правдивості інформації;некомерційному характері;відсутності спрямованості на негайний продаж;направленість на створення позитивного іміджу організації.


Питання 10. До матеріалів, які подаються фахівцями з паблик рілейшнз через пресу відносяться:прес-релізи;біографія;репортаж;замітка;вірні відповіді 1 і 2


8. Методи навчання

Проведення лекційних і практичних занять, слайдові презентації (у програмі Power Point) по кожній темі, роздатковий матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань. На практичних заняттях вирішуються ситуаційні завдання.9. Форми контролю

Виконання модульних і рубіжних контрольних робіт, індивідуальних робіт, ситуаційних завдань, тестових завдань, самостійне вивчення окремих тем курсу.

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим контролями. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові питання (30 тестів).

Контроль самостійної роботи проводиться:

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів;

з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань.

Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання.

Підсумковий семестровий контроль знань відбувається на заліку у письмовій формі. Заліковий білет включає 30 тестів.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.

Оцінка

національна

Оцінка ЄКTС

Визначення оцінки ЄКTС

Рейтинг студента,

бали

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90  100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82  89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

74 – 81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

64  73

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 63

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35  59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01  34

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС = R НР + R АТ .


Поточний контроль

Рейтинг з навчальної роботи

НРРейтинг з додаткової роботи R ДР


Рейтинг штрафний R ШТР


Підсумкова атестація

(екзамен

чи залік)Загальна кількість

балів


Змістовий модуль 1

0-100

0-70

0-20

0-5

0-30

0-100


Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою:
0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ + R(2)ЗМ · К(2)ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР,

КДИС

де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

КДИС = К(1)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

ДР − рейтинг з додаткової роботи;

ШТР − рейтинг штрафний.

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ. Тоді вона буде мати вигляд:RНР = ( 0,7· (R(1)ЗМ + R(2)ЗМ )+ RДР - RШТР.

Рейтинг з додаткової роботиДР додається до НР і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.

Рейтинг штрафнийШТР не перевищує 5 балів і віднімається відНР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.


11. Методичне забезпечення
1. Буряк Р.І. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Паблік рілейшнз» для студентів стаціонарної та заочної форми навчання напряму 6.030507 «Маркетинг» – К.: НУБіП України, 2016. – 64 с.

2. Буряк Р.І., Гальчинська Ю.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Паблік рілейшнз» для студентів стаціонарної та заочної форми навчання напряму 6.030507 «Маркетинг». – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2013. – 64 с.


12. Рекомендована література
Базова

 1. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз: Навч. посібник / В.А. Мойсеєв. – К.: Академвидав, 2007. -224 с.

 2. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник / В.Г. Королько. – вид. 2-ге, доп. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 400 с.

 3. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз: Навч. посібник / Г.Г. Почепцов. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 373 с.

 4. Кальна-Дубінюк Т.П., Буряк Р.І. Паблік рілейшнз. Навч. посіб. для консалтингу/ Т.П. Кальна-Дубінюк, Р.І. Буряк. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 204 с.


Допоміжна


 1. Алешина И.В. Паблік Рилейшнз для менеджеров. Учебник / И.В. Алешина. – М.: ИКФ «Экмос», 2002. – 480 с.

 2. Блэк С. Паблік рилейшнз. Международная практика / С. Блэк. – М., 1997. – 472 с.

 3. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги. – К.: 1989.

 4. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз для проффесионалов / Г.Г. Почепцов. – М.: «Рефл-бук», «Ваклер». – 1999. – 624 с.

 5. Creating corporate reputations. Identity, Image, Performance. – Oxford, University Press, 2001. 344 рр.

 6. Henry R.A. Marketing Public Relations: The HOWS That make It Work. Iowa State University Press, 2000. – 296 pp.

 7. Seitel F.P. The Practice of Public Relations. Prentince Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1998. - 576 pp.


13. Інформаційні ресурси
Офіційні сайти Інтернет, законодавчі та нормативні акти, періодичні видання (спеціалізовані журнали: «Корпоративная имиджелогия», «Служба PR», «Маркетинг в Україні», «Маркетинг и реклама» та ін.), статистичні дані.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507 iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507 iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507 iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507 iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507 iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507 iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка