Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 42 %Скачати 442,68 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації18.04.2017
Розмір442,68 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 42 %
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


№ з/п.

Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).

Назви змістових модулів.

Найменування тем та питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу.Рекомендована література (базова, допоміжна)

1

2

3

4

5

1.

Л

4


Семестр 8

Змістовий модуль № 1 Теоретико-методологічні проблеми соціології праці


Тема 1. Історія, теорія та методологія соціології праці

1. Статус соціології праці в системі наукового знання. Соціологія праці як спеціальна соціологічна дисципліна.

2. Переосмислення ролі та значення праці в житті сучасного суспільства. Концепція кризи трудового суспільства.

3. Загальна характеристика соціально-трудових відносин. Соціально-трудові відносини і трудовий процес в сучасному суспільстві. Нерівності у сфері праці та проблеми їх зменшення (подолання).

4. Етапи становлення й розвитку вітчизняної соціології праці.

2

СР

8

Тема 1. Історія, теорія та методологія соціології праці

1. Принципи класифікації основних наукових шкіл і напрямків зарубіжної соціології праці. Історичний контекст становлення соціології праці. Англійська політекономічна школа про працю як базове поняття наукового аналізу (А. Смит, Д. Рікардо).

2. Соціальні аспекти праці в роботах представників французської соціологічної школи (Сен-Сімон, Ш. Фур’є, О. Конт, Е. Дюркгейм). Марксистська школа соціології праці. Німецька школа соціології праці (В. Зомбарт, Г. Зіммель, М. Вебер та ін.).

3. Проблеми праці в індустріальній соціології й менеджменті (в "науковому менеджменті", "менеджменті трудових відносин", "ситуативному менеджменті").

4. Хотторнські експерименти (США, Чикаго, 1924-1932 рр.) та їх роль у становленні і розвитку соціології праці.


1-6, 77, 80

3

ПЗ

2

Тема 1. Історія, теорія та методологія соціології праці

1. Праця в індустріальному й постіндустріальному суспільствах. Принципи базисної раціональності в сфері праці і процес соціальних та культурних змін. Тема праці в теоріях інформаційного суспільства (Д. Белл, А. Турен, Р. Дарендорф, О. Тоффлер та ін.).

2. Функції праці. Елементи праці.

3. Прикладні соціологічні дослідження соціальних проблем праці в сучасному українському суспільстві.

4. Специфіка праці в ринкових умовах.

Завдання.

1. Е. Гідденс виділяє такі характеристики праці (роботи):


 • Гроші (винагорода)

 • Рівень активності

 • Різноманітність

 • Часова структура

 • Соціальні контакти

 • Персональна ідентичність.

Розкрийте кожну з цих характерних рис праці. Наведіть приклади.

2. Відомо, що соціальна сутність праці реалізується в сукупності його функцій, до яких найчастіше відносять: • Функція створення матеріальних і духовних благ, суспільного багатства;

 • Функція визначати суспільний устрій і впливати на соціальну структуру;

 • Функція міри розподілу суспільного багатства, міри споживання;

 • Функція бути сферою самовираження, само затвердження і розвитку людини.

Розкрийте кожну з виділених функцій праці. Які з них зазнали деформації в сучасному українському суспільстві і в чому ці деформації проявляються?

1-6, 77, 80

4

Л

2

Тема 2. Трудовий потенціал, трудовий процес і гуманізація праці

1. Трудовий потенціал країни (регіону): поняття, види, діагностика.

2. Трудовий процес, трудові відносини, елементи праці. Робоче місце.

3. Сутність і напрямки гуманізації праці.


5

СР

8

Тема 2. Трудовий потенціал, трудовий процес і гуманізація праці

1. Співвідношення змісту і сенсу праці. Трудові функції. Аналіз роботи, оцінка роботи, оцінка індивідів. Аналіз занять, позицій і посадових обов’язків.

2. Методи «аналізу роботи» і професійний відбір працівників. Робоче місце й професія. Виміри формальної та реальної кваліфікації.

3. Соціальні проблеми, пов’язані з «декваліфікацією» та «надкваліфікацією» людини.

4. Оцінка групових методів роботи.


3, 29, 57, 66, 74, 75

6

ПЗ

4

Тема 2. Трудовий потенціал, трудовий процес і гуманізація праці

1. Трудовий потенціал, його елементи, чинники.

2. Гуманізація умов праці. Умови праці як елемент трудового процесу та їх складники. Класифікація умов праці. Сприятливі та несприятливі умови праці.

3. Організація праці в технічному і соціальному розумінні. Традиційні та нетрадиційні форми організації праці. Соціальний і технічний розподіл праці. Норми розподілу праці.

4. Характер праці. Соціальна імплікація змін характеру праці.

5. Зміст праці. Соціальні нерівності у сфері праці.

Завдання.

Опишіть основні критерії оцінки трудового потенціалу на різних рівнях: особистості, організації, суспільства. Поясніть, як ці критерії можна використати при розробці державної політики, спрямованої на підвищення трудового потенціалу України.3, 29, 57, 66, 74, 75

7

Л

2

Тема 3. Трудові спільноти і трудова поведінка

1. Соціальна сутність та функції трудових спільнот (груп, організацій). Трудові спільноти як соціальні інститути. Типи соціальних суб’єктів трудових відносин (процесів)..

2. Трудова поведінка як соціальний інститут. Функціональна роль малих трудових груп в соціокультурній сфері.

3. Соціальне регулювання трудової поведінки.


8

СР

8

Тема 3. Трудові спільноти і трудова поведінка

1. Основні джерела соціальних відмінностей між людьми в процесі праці. Професійні та соціальні групи як суб’єкти соціально-трудових відносин.

2. Типи, види, форми трудової поведінки в організаціях. Вплив первинної групи на якості працівника і його трудову поведінку.


3, 16, 46, 59, 61

9

ПЗ

4

Тема 3. Трудові спільноти і трудова поведінка

1. Критерії типологізації трудових спільнот. Трудові організації та їх соціальна роль. Формальна і неформальна структура трудових організацій, їх вплив на трудову поведінку персоналу.

2. Основні соціальні групи, які зайняті в трудових організаціях. Специфіка трудових спільнот в умовах ринку. Трудове суперництво.

3. Технології управління трудовою адаптацією персоналу організацій.

4. Соціологічна діагностика трудової поведінки індивідів і груп.

Завдання.

Дайте визначення основним типам соціально-трудових відносин:


 • Патерналізм – ....

 • Партнерство – ...

 • Конкуренція – ...

 • Солідарність – ...

 • Дискримінація – .

Наведіть конкретні приклади цих типів відносин. Яка специфіка державного регулювання цих соціально-економічних відносин?

Схарактеризуйте основних суб’єктів соціально-трудових відносин в сучасному українському суспільстві, таких як: • Найманий працівник;

 • Роботодавець;

 • Профспілка:

 • Держава.
3, 16, 46, 59, 61

10

Л

2

Змістовий модуль № 2. Регулювання трудових відносин
Тема 4. Трудова мотивація і трудова винагорода

1. Теорії мотивації праці.

2. Різновиди мотивації праці. Споживчий мотив і стимулювання праці. Умови ефективного стимулювання праці різних груп працівників.

3. Стратегії створення ефективних систем винагороди за працю в умовах ринкової економіки.


11

СР

8

Тема 4. Трудова мотивація і трудова винагорода

1. Сутність, види та рівні мотивів і мотивації у сфері праці. Мотиви праці і цінності та ціннісні настанови людини. Соціальні потреби людей, їх мотиваційно-трудове значення.

2. Проблема справедливості винагороди за працю: об’єктивні й суб’єктивні виміри. Роль традицій у визначенні розміру та виду винагороди за працю.


3, 38, 49, 57

12

ПЗ

4

Тема 4. Трудова мотивація і трудова винагорода

1. Сучасні вимоги до системи винагороди за працю. Роль гнучких систем трудової винагороди.

2. Співвідношення між розміром винагороди за працю, продуктивністю і якістю роботи людини.

3. Мотивація праці й професіоналізм працівників. Механізми мотивації праці за умов ринкової економіки.

Завдання.


 1. Проведіть аналіз найбільш відомих концепцій мотивації, які виступають основою для розробки мотиваційних моделей праці, а саме: теорії ієрархії потреб (А. Маслоу), теорії потреби в досягненні результатів (Д. Мак Клеллана), подвійної теорії мотивації (Ф. Херцберга), теорії справедливості або соціального порівняння, теорії чекань (оцінки)?

 2. Яку роль в механізмі трудової мотивації відіграють потреби особистості, її професіоналізм?

 3. Які види стимулів трудової діяльності найбільш поширені в сучасних трудових організаціях і чому?

 4. Яким стратегіям мотивації праці, на вашу думку, слід віддавати перевагу в сучасних організаціях і чому?

 5. Чому грошова винагорода за працю повинна бути досить диференційованою? У чому полягає економічний і соціальний виміри винагороди за працю в органах внутрішніх справ?

 6. Чим зумовлюється, на Ваш погляд, розповсюдження на підприємствах та в установах практики грошової компенсації за шкідливі умови праці?

 7. У структурі заробітної плати виділяються три складника:

  • Основний оклад або базова ставка;

  • Надбавки, премії, бонуси;

  • Виплати на соціальні потреби.

Розкрийте, який соціальний зміст має кожний із цих складників.

 1. Серед методів підвищення трудової мотивації найбільш вагомими є такі:

 • Методи матеріального стимулювання;

 • Цільові методи;

 • Методи індивідуального збагачення праці;

 • Партисипативні методи.

Наведіть приклади кожного з цих методів стимулювання трудової мотивації.

 1. Яке мотиваційне значення і соціальні наслідки має гнучкий графік роботи персоналу? У яких випадках, на Вашу думку, його доцільно використовувати і чому?

3, 38, 49, 57

13

Л

2

Тема 5. Ставлення до праці і стратегії трудової поведінки

1. Цінності праці як етичні імперативи трудової діяльності. Праця як «центральний життєвий інтерес». Праця як покарання й винагорода в історичному контексті.

2. Емоційне ставленя до праці: відчуження.

3. Задоволеність як характеристика ставлення до праці. Структура, рівневі типи задоволеності працею. Причини незадоволеності працею. Ціннісна незадоволеність працею та її причини.

4. Методи вивчення ставлення різних соціальних груп до праці.

5. Соціальне регулювання трудової поведінки.


14

СР

8

Тема 5. Ставлення до праці і стратегії трудової поведінки

1. Рівень відчуження в трудовій діяльності: поняття, соціологічні виміри. Інструментальне та емоційне ставлення до праці: причини, прояви.

2. Взаємозв’язок задоволеності працею і соціальною задоволеністю та соціальними настроями. Задоволеність працею в екстремальних умовах. Чинники, які впливають на рівень задоволеності працею.

3. Трудова біографія людини. Застосування біографічного методу при вивченні відношення до праці.

4. Образ передового, зразкового працівника в різні епохи, в різних суспільствах, в різних галузях народного господарства.


1, 3, 7, 11, 39, 71

15

ПЗ

4

Тема 5. Ставлення до праці і стратегії трудової поведінки

1. Порівняльний аналіз ставлення до праці чоловіків та жінок; людей молодого, середнього та старшого віку; зайнятих в різних секторах економіки, в різних регіонах, в різних країнах; людей різної національної належності тощо.

2. Соціальні проблеми, пов’язані з роботоманією та роботофобією. Праця і творчість.

3. Чинники, які визначають ставлення індивідів і груп до праці в сучасному українському суспільстві.

4. Технології управління трудовою адаптацією персоналу. Методи забезпечення підвищення трудової активності суб’єктів в умовах ринкової економіки.

5. Ринкові стратегії трудової поведінки найманих працівників.1, 3, 7, 11, 39, 71

16

Л

2

Тема 6. Соціальний контроль у сфері праці

1. Соціальний контроль трудової поведінки: його функції, види, принципи організації, механізм здійснення.

2. Соціальний контроль у сфері праці й дисциплінарна політика. Трудова дисципліна як елемент організації праці та індикатор відношення людини до праці..

17

СР

8

Тема 6. Соціальний контроль у сфері праці

1. Структура витрат робочого часу як узагальнений показник стану трудової дисципліни.

2. Соціокультурна регуляція робочого часу. Місце і роль робочого часу в бюджеті часу особистості, соціально-професійної та соціально-демографічної групи.


1, 3, 5

18

ПЗ

2

Тема 6. Соціальний контроль у сфері праці

1. Цінності і норми трудової поведінки в умовах трансформації українського суспільства. Роль соціального контролю у сфері праці і його галузеві особливості

2. Соціальне значення дисципліни праці. Аналіз дисциплінарних систем в класичному менеджменті і сучасність. Моральний аспект дисципліни праці

3. Основні прояви порушень дисципліни праці. Упорядкованість праці в часі.
1, 3, 5

19

Л

2

Тема 7. Трудова мобільність. Трудова кар’єра

1. Трудова мобільність як різновид соціальної мобільності. Види трудових переміщень.

2. Фактори соціально-трудової мобільності.

3. Трудова кар’єра як індивідуальна трудова мобільність. Основні підходи до вивчення трудової кар’єри. Класифікація трудової кар’єри.


20

СР

8

Тема 7. Трудова мобільність. Трудова кар’єра

1. Стабільна і нестабільна кар’єра, відмінності між ними. Структурована і неструктурована кар'єра. Трудова кар’єра і мотивація досягнення.

2. Цілі кар’єри. Кар’єра і кар’єризм.

3. Трудова кар’єра і соціалізація особистості. Успішність трудової кар’єри: поняття, критерії, оцінка.

4. Галузеві відмінності трудової кар’єри. Трудова кар’єра чоловіків і жінок. Бар’єри на шляху трудової кар’єри.


1, 3, 18, 74

21

ПЗ

4

Тема 7.Трудова мобільність. Трудова кар’єра

1. Плани особистості щодо соціально-трудових переміщень та її трудова поведінка. Функції соціально-трудових переміщень.

2. Трудові міграції як вид трудової мобільності: їх причини, соціальні наслідки в сучасній Україні. Чинники, які впливають на трудові маятникові міграції.

3. Методи соціологічного аналізу трудової мобільності. Індекс мобільності. Критерії оцінки соціально-трудових переміщень. Самооцінка, взаємна оцінка та експертна оцінка соціально-трудових переміщень.

4. Моніторинг установок соціально-професійних, соціально-демографічних груп на трудові переміщення. Вплив на трудові переміщення соціально-культурних моделей трудової поведінки і особливостей професійної орієнтації особистості (групи).

5. Соціальне регулювання трудової мобільності. Особливості трудової мобільності різних груп працівників.
1, 3, 18, 74

22

Л

2

Тема 8. Трудовий конфлікт

1. Суперечності, які виникають у сфері праці. Сутність трудового конфлікту.

2. Позитивні та негативні наслідки трудового конфлікту.

3. Основні причини, особливості, динаміка трудових конфліктів у сучасній Україні.23

СР

7

Тема 8. Трудовий конфлікт

1. Складіть перелік причин, що можуть викликати рольові трудові конфлікти?

2. Складiть перелiк причин трудових конфлiктiв, якi можуть виникнути: а) між працівников і роботодавцем; б) між працівниками одного підрозділу трудової організації; в) між працівником і його безпосереднім керівником. Опишiть можливi негативнi соцiальнi наслiдки цих конфлiктiв.


3, 14, 68

24

ПЗ

2

Тема 8. Трудовий конфлікт

1. Трудовий і соціальний конфлікт. Класифікація трудових конфліктів. Категорії суб’єктів трудового конфлікту.

2. Залежність між відношенням до праці та особливостями конфліктної поведінки.

3. Культура трудового конфлікту. Моделі й форми його розв’язання. Негативні поведінські явища в конфлікті і драматизація конфлікту, установка на конфлікт як самоціль, персоналізація конфлікту та ін.

Завдання.

1. Класифікуйте конфлікти, які можуть мати місце у трудовій організації. Наведіть приклади.

2. Накресліть алгоритм розв'язання конфлікту в організації через вирішення проблеми. Аргументуйте зміст та послідовність кроків, пов'язаних з методикою розв'язання конфлікту через вирішення проблеми.

3. Складіть перелік типових проблемних ситуацій у сучасній трудовій організації, які можуть сприйматися персоналом як перешкоди і призводити до організаційного конфлікту.

4. Визначте основні ознаки закінчення трудового конфлікту. Яку небезпеку має спроба усунути конфлікт у трудовій організації без зміни конфліктної ситуації? Аргументуйте свою відповідь. Наведіть приклади.

5. Яку роль у виникненнi та розвитку трудових конфлiктiв вiдiграє система управлiння органiзацiєю? Складiть перелiк можливих ситуацiй (умов), за яких вона здатна загострювати або навiть провокувати трудові конфлiкти в органiзацiї.

6. Яку роль у розв'язанні трудового конфлiкту може вiдiгравати компромiс мiж його учасниками? Як Ви вважаєте, компромiс мiж учасниками конфлiкту розв'язує конфлiкт i суперечностi мiж ними чи тiльки передбачає i попореджує це розв'язання?

7. Дослiдження Л. Козера та iнших свiдчать про те, що за деяких умов мiжгруповий конфлiкт у соцiальнiй органiзацiї може виконувати iнтегративну функцiю, тобто об'єднувати членiв органiзацiї, сприяти розв'язанню проблем. За яких умов мiжгруповий конфлiкт стає продуктивним? Наведiть приклади з практики трудових організацій в сучасній Україні.

8. Яку роль у розв’язанні трудового конфлікту відіграють переговори між конфліктуючими сторонами?

9. За допомогою яких заходів можна здійснити розв’язання трудового конфлікту через дистанціювання, тобто виключення конфліктуючих сторін із загальних організаційно-трудових відносин?

10. Які ознаки можуть характеризувати конфліктну трудову поведінку в трудовій організації?

12. Які негативні наслідки може мати трудовий конфлікт в науковій установі?3, 14, 68

25

Л

2

Тема 9. Соціальна політика і соціальне партнерство у сфері праці

1. Праця як предмет соціальної політики на різних рівнях: державному (національному), регіональному, місцевому (локальному). Взаємозв’язок соціальної політики і соціального управління трудовими відносинами.

2. Особливості реалізації державної молодіжної політики в Україні. Сприяння зайнятості та працевлаштування молоді. Працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

3. Інституціоналізація неправових соціальних практик та її вплив на трудові відносини.

4. Соціально-трудові відносини й соціальне партнерство. Соціально-економічні регулятори трудових відносин і ринку праці.

26

СР

7

Тема 9. Соціальна політика і соціальне партнерство у сфері праці

1. Соціально-правові регулятори трудових відносин та ринку праці: соціальний діалог як універсальний принцип колдоговірних практик. Право на працю та його реалізація.

2. Професійні спілки як регулятори трудових відносин на ринку праці.

3. Соціальний захист жінок у сфері праці. Особливості працевлаштування осіб перед пенсійного віку. Працевлаштування осіб, звільнених після відбуття покарання у місцях позбавлення волі. Професійна реабілітація та працевлаштування осіб з обмеженими можливостями, які не досягли пенсійного віку.

4. Причини і прояви порушення трудових прав. Неправові трудові практики як елемент системи неправових соціальних практик. Типи неправових взаємодій у сфері праці. Неправові дії у сфері праці як джерело становлення нових соціальних нерівностей.


3, 8, 10, 23. 29, 41

27

ПЗ

2

Тема 9. Соціальна політика і соціальне партнерство у сфері праці

1. Цілі соціальної політики у сфері праці. Правове та організаційне забезпечення реалізації соціальної політики у сфері праці.

2. Роль роботодавця й працівника в реалізації соціально-трудової політики. Соціально-трудова політика і професійні спілки.

3. Держава і соціально-трудова політика.

4. Соціологічне забезпечення проведення соціальної політики у сфері праці.

5. Основні засади соціального партнерства в системі соціально-трудових відносин.3, 8, 10, 23. 29, 41

Разом (годин)

120
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
Робоча програма «Оперний клас» для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво»
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія
«соціологія», спеціальністю 030101 –«соціологія», 030102 «соціальна робота»
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка